Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pracovní orgány Rady vlády pro národnostní menšiny

26. 4. 2006 0:00

Statut Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy

Článek 1
Úvodní ustanovení


1) Výbor Rady vlády pro národnostní menšiny pro spolupráci s orgány samosprávy (dále jen „Výbor pro samosprávu“) je stálým orgánem Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“) v oblasti zajišťování spolupráce s výbory pro národnostní menšiny zřízenými na úrovni obcí,[1]) na úrovni krajů,[2]) a hlavního města Prahy[3]) a s dalšími orgány územní samosprávy.

2) Výbor pro samosprávu je zřízen ve smyslu čl. 6 odst. 5 písm. b) Statutu Rady, schváleným usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1034, ve znění pozdějších úprav.


Článek 2
Činnost Výboru pro samosprávu1) Výbor pro samosprávu zajišťuje spolupráci s výbory pro národnostní menšiny na úrovni obcí, krajů a hlavního města Prahy a s dalšími orgány územní samosprávy se zaměřením na vytváření podmínek pro naplňování práv příslušníků národnostních menšin, a to v oblasti

a) uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin,

b) rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích příslušníků národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti,

c) vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy a vzdělávacích programech podporujících rozvoj tolerance a respekt k odlišné identitě druhých,

d) podpory integrace příslušníků romské komunity.

2) Do působnosti Výboru pro samosprávu patří zejména

a) zajišťování podkladových materiálů pro Radu o situaci národnostních menšin v místních podmínkách,

b) monitorování postavení národnostních menšin v místních podmínkách, zvláště komunikace orgánů územní samosprávy s národnostními menšinami, včetně podpory orgánů samosprávy při vytváření podmínek pro činnost organizací příslušníků národnostních menšin,

c) spolupráce s výbory pro národnostní menšiny na úrovni obcí, krajů a hlavního města Prahy a dalšími orgány územní samosprávy,

d) spolupráce s Výborem Rady vlády pro národnostní menšiny pro dotační politiku.


Článek 3
Složení Výboru pro samosprávu1) Výbor pro samosprávu má maximálně 21 členů, kterými jsou předseda, místopředseda a další členové.

2) O složení Výboru pro samosprávu rozhoduje Rada. Předsedu Výboru pro samosprávu, jeho místopředsedu a členy Výboru pro samosprávu jmenuje a odvolává předseda Rady. Předseda Rady také schvaluje přizvání expertů jako stálých spolupracovníků Výboru pro samosprávu.

3) Členy Výboru pro samosprávu jsou
a) zástupci národnostních menšin - členové Rady nebo zástupci z řad národnostních menšin (celkem 12 členů), které navrhnou členové Rady, zastupující v tomto poradním orgánu vlády národnostní menšiny; představitelé národnostních menšin v Radě mohou do Výboru navrhnout za každou národnostní menšinu pouze jednoho zástupce,
b) zástupci orgánů územní samosprávy (maximálně 9 členů), které navrhnou výbory pro národnostní menšiny na úrovni obcí, krajů a hlavního města Prahy nebo jiné orgány územní samosprávy, zejména komise pro národnostní menšiny.

4) Stálými spolupracovníky Výboru pro samosprávu jsou odborníci v oblasti problematiky národnostních menšin, které navrhnou zástupci národnostních menšin - členové Rady.


Článek 4
Předseda Výboru pro samosprávu1) Předseda Výboru pro samosprávu odpovídá za činnost předsedovi Rady.

2) Předseda Výboru pro samosprávu svolává a řídí schůze tohoto orgánu Rady. Schůze Výboru pro samosprávu se konají podle potřeby, zpravidla v období přípravy návrhu státního rozpočtu na daný rok a v období přípravy vyhlášení výběrových dotačních řízení ústředních orgánů státní správy a územní samosprávy. Předseda Výboru pro samosprávu dále zejména

a) předkládá Radě návrhy a doporučení, přijaté Výborem pro samosprávu,

b) předkládá předsedovi Rady ke schválení seznam odborníků, kteří s Výborem pro samosprávu budou spolupracovat jako stálí spolupracovníci,

c) rozhoduje o pozvání hostů na jednání Výboru pro samosprávu.


Článek 5
Členové Výboru pro samosprávu1) Členové Výboru pro samosprávu a stálí spolupracovníci jsou povinni účastnit se jednání tohoto orgánu Rady a podílet se na přípravě jeho návrhů a doporučení. Pokud se člen Výboru pro samosprávu nemůže na jednání dostavit, omluví se a postupuje v souladu s Jednacím řádem Výboru pro samosprávu.

2) Členové Výboru pro samosprávu mají právo prostřednictvím svého předsedy předkládat Radě návrhy a doporučení.


Článek 6
Externí spolupráceExterní spolupráce Výboru pro samosprávu se řídí Statutem Rady.


Článek 7
Jednací řád Výboru pro samosprávuVýbor pro samosprávu se řídí samostatným Jednacím řádem Výboru Rady vlády pro národnostní menšiny pro spolupráci s orgány samosprávy, který podléhá schválení Radou.


Článek 8
Závěrečná ustanovení1) Tento Statut schválila Rada usnesením ze dne 12. dubna 2007 č. 55. Tímto dnem Statut nabyl účinnosti.

2) Změny a doplňky Statutu podléhají schválení Radou.
3) Statut je přístupný veřejnosti na www stránce Rady.


V Praze dne 12. dubna 2007

MUDr. Džamila Stehlíková
ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny
předsedkyně Rady vlády pro národnostní menšiny

[1]) § 117 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění § 15 zákona č. 273/2001 Sb.
[2]) § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění § 16 zákona č. 273/2001 Sb.
[3]) § 78 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění § 17 zákona č. 273/2001 Sb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X