Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pracovní orgány Rady vlády pro národnostní menšiny

26. 4. 2006 0:00

Jednací řád Výboru pro dotační politiku

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád Výboru Rady vlády pro národnostní menšiny pro dotační politiku (dále jen „Jednací řád Výboru pro dotace“) je vnitřním předpisem Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“), který upravuje jednání Výboru Rady vlády pro národnostní menšiny pro dotační politiku (dále jen „Výbor pro dotace“).

2. Jednací řád Výboru pro dotace se vydává podle článku 7 Statutu Výboru pro dotace, schváleného usnesením Rady ze dne 12. dubna 2007 č. 55.


Článek 2
Svolání schůze Výboru pro dotace

1. Schůze Výboru pro dotace svolává jeho předseda prostřednictvím sekretariátu Rady.

2. Na zasedání Výboru pro dotace jsou písemnou pozvánkou zváni členové a stálí spolupracovníci, případně též přizvaní hosté.


Článek 3
Průběh schůze Výboru

1. Schůze Výboru pro dotace jsou neveřejné, pokud není rozhodnuto jinak.

2. Schůzi Výboru pro dotace řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí schůzi člen Výboru pro dotace, pověřený jeho předsedou.

3. Výbor pro dotace je způsobilý jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

4. Závěry ze schůze Výboru pro dotace se přijímají veřejným hlasováním. Hlasují členové Výboru pro dotace. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasovala většina přítomných členů Výboru pro dotace. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.


Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád Výboru pro dotace nabyl účinnosti dne 12. dubna 2007, na základě schválení Radou ze dne 12. dubna 2007, usnesení č. 55.

2. Změny a doplňky Jednacího řádu Výboru pro dotace podléhají schválení Radou.

3. Ve věcech neupravených tímto Jednacím řádem Výboru pro dotace se přiměřeně užije Jednací řád Rady.

4. Jednací řád Výboru pro dotace je přístupný na www stránce Rady.


V Praze dne 12. dubna 2007

MUDr. Džamila Stehlíková
ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny a předsedkyně Rady vlády pro národnostní menšiny

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X