Zprávy: plnění mezinárodních úmluv

30. 11. 2021 10:00

Úmluva o právech dítěte

Česká republika sukcedovala ke dni svého vzniku, k 1. lednu 1993, do všech mezinárodních závazků České a Slovenské federativní republiky. Od okamžiku svého vzniku tak je ČR smluvní stranou Úmluvy o právech dítěte, kterou bývalá Česká a Slovenská Federativní republika podepsala dne 30. září 1990, ratifikační listina byla po vyjádření souhlasu Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky a ratifikaci prezidentem uložena dne 7. ledna 1991. Úmluva byla publikována ve Sbírce zákonů jako sdělení Federálního Ministerstva zahraničních věcí pod č. 104/1991 Sb.

Úmluva disponuje vlastním kontrolním mechanismem, kterým je Výbor pro práva dítěte. Výbor je orgán příslušný pro posuzování dosažené úrovně implementace Úmluvy. Samotná kontrola probíhá pravidelným předkládáním zpráv smluvních států Výboru a hodnocením těchto zpráv Výborem.

K Úmluvě byly přijaty tři opční protokoly:
- Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů,
- Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské pornografii a
- Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení.

Česká republika přistoupila k Opčnímu protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů ke dni 12. února 2002. Opční protokol zavazuje státy, aby nepovolávaly mládež do 18 let do ozbrojených sil a zajistily, aby se dobrovolníci v tomto věku přímo neúčastnili boje. Také jiné ozbrojené skupiny nemají povolávat dětské vojáky mladší 18 let a používat je v bojových akcích. Úvodní zpráva o plnění Opčního protokolu byla Výboru předána v roce 2005.

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské pornografii  ratifikovala Česká republika dne 26. září 2013. Opční protokol stanoví závazné mezinárodní standardy k prevenci, potlačování a trestání činů spojených s prodejem dětí za účelem jejich sexuálního zneužívání, nucené práce či nelegální adopce, činů spojených s dětskou prostitucí a dětskou pornografií.

Třetí Opční protokol zavádějící postup předkládání oznámení Česká republika ratifikovala v roce 2015.

Koordinačním orgánem vlády, v jehož působnosti je vnitrostátní sledování a vyhodnocování plnění závazků z mezinárodních smluv o lidských právech, je v České republice od roku 1998 zmocněnec vlády pro lidská práva a Rada vlády ČR pro lidská práva.

Úvodní zpráva o plnění Úmluvy za období 1993 – 1994 byla Výboru předána v roce 1996. Druhá periodická zpráva za období 1995-1999 byla Výboru předána v roce 1999. Třetí a čtvrtou periodickou zprávu, včetně Informace o plnění Opčního protokolu o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů Česká republika předložila Výboru v roce 2008. Zatím poslední, spojenou pátou a šestou pravidelnou zprávu o plnění Úmluvy i jejích opčních protokolů Česká republika předložila v roce 2018. K jejímu projednání a vydání závěrečných doporučení Výboru OSN pro práva dítěte došlo kvůli pandemii COVID-19 v roce 2021. Sedmou pravidelnou zprávu by měla Česká republika předložit v roce 2026.

 


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X