Aktuality

6. 6. 2013 16:08

Výbor OSN pro práva dítěte vydal komentář k nejlepšímu zájmu dítěte

Výbor OSN pro práva dítěte vydal nový komentář, v němž interpetuje čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte (nejlepší zájem dítěte). Jedná se již o čtvrtý komentář k Úmluvě v tomto roce. Všechny texty jsou dostupné zde.

Nejlepší zájem dítěte je komplexní a dynamický koncept. Obsahuje tři složky:
1. základní právo dítěte, aby byl jeho nejlepší zájem posouzen a bylo k němu přihlédnuto,
2. základní interpetační princip (je-li možné interpretovat právní předpis vícero způsoby, zvolí se ten, který nejefektivněji naplňuje nejlepší zájem dítěte) a
3. procesní pravidlo (kdykoliv se přijímá rozhodnutí, které by mohlo ovlivnit dítě, je třeba posuzovat, jaké pozitivní či negativní dopady na dítě může toto rozhodnutí mít).

Nejlepší zájem dítěte je rovněž nedílnou součástí ostatních práv dítěte upravených Úmluvou. Při jeho hodnocení je třeba přihlédnout k několika aspektům (záleží však na každém jednotlivém případu, zda budou relevantní všechny a jakou budou mít důležitost):
1. názor dítěte
2. identita dítěte
3. zachování rodinného prostředí a vztahů
4. péče o dítě, ochrana a bezpečí dítěte
5. zranitelnost dítěte
6. právo dítěte na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdravotního stavu (čl. 24)
7. právo dítěte na vzdělání

Komentář obsahuje i výčet procesních záruk k ochraně nejlepšího zájmu dítěte, které by měl každý smluvní stát Úmluvy implementovat, včetně hodnocení dopadů navrhovaných legislativních i nelegislativních aktů na práva dítěte.

Komentáře Výboru OSN pro práva dítěte jsou právně nezávazné. Výbor však jejich naplňování sleduje prostřednictvím projednávání periodických zpráv jednotlivých států. Příští periodickou zprávu by měla Česká republika podávat v červnu 2018.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X