Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Národní strategie a akční plány

6. 9. 2023 14:02

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025 (s přílohou)

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025 schválený vládou ČR dne 5. dubna 2023 usnesením č. 230 včetně přílohy Aktivity Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025, schválené dne 28. srpna usnesením Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí č. 01/0823. ISBN 978-80-7440-319-4 (on-line; PDF).

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025 stanovuje prioritní témata politiky v oblasti závislostí pro období 2023–2025, a to v souladu se strategickými cíli Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 a s ohledem na vývoj situace v oblasti závislostí.

Příloha Aktivity Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025 obsahuje celkem 76 aktivit, u kterých je uveden termín plnění, instituce odpovědná za jejich plnění, popř. spolupracující instituce, a finanční předpoklady potřebné pro jejich realizaci. Plnění akčního plánu bude během doby jeho platnosti průběžně hodnoceno a na konci jeho platnosti bude vypracováno závěrečné vyhodnocení jeho plnění. Pro lepší přehlednost zveřejňujeme přílohu i samostatně.

Akční plán je ve všech prioritních oblastech založen na souladu s Programovým prohlášením vlády ČR schváleném dne 6. ledna 2022, které přímo adresuje politiku v oblasti závislostí:

Při řešení problematiky závislostí budeme uplatňovat politiku postavenou na vědecky ověřeném a vyváženém konceptu prevence rizik a snižování škod, přičemž zajistíme dostatečné financování jak preventivních programů, tak i služeb a regulaci návykových látek, která bude odpovídat míře jejich škodlivosti.

Národní i mezinárodní politika ČR bude nadále podporovat multidisciplinární přístup založený na vědeckých důkazech, dodržování lidských práv a spolupráci všech relevantních aktérů na národní a regionální úrovni, včetně neziskového sektoru a pacientských organizací, a přitom citlivě zvažovat rovnováhu mezi potřebnými regulativními opatřeními a svobodou jednotlivců, princip svobodného trhu a míru škodlivosti jednotlivých závislostních produktů.

Prioritní témata politiky v oblasti závislostí na období 2023–2025, která zároveň představují specifické cíle Akčního plánu, jsou:

  • Prevence a léčba závislostí
  • Regulovaný trh s návykovými látkami
  • Efektivní výběr daní zohledňující rizikovost produktů se závislostním potenciálem
  • Prosazování principů vyvážené politiky v oblasti závislostí navazující na priority předsednictví ČR v Radě EU
  • Minimalizace dopadů krize na Ukrajině na situaci v oblasti závislostí v ČR.

Je klíčové, aby navrhovaná opatření byla realistická a ekonomicky dosažitelná – Akční plán k jednotlivým tématům vyčísluje finanční prostředky nezbytné pro jejich dosažení.

Vládou schválený Akční plán stanovil, že k prioritním tématům budou formulovány specifické cíle, indikátory jejich plnění a jednotlivé aktivity. Ty jsou zpracovány v samostatném dokumentu, který byl schválen Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí formou per rollam dne 28. srpna 2023 usnesením č. 01/0823. Dokument je publikován jako samostatná příloha Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025.

Pro bibliografické citace/

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI POLITIKY V OBLASTI ZÁVISLOSTÍ. 2023. Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025. Praha: Úřad vlády České republiky.

Technická poznámka:

Připojena je elektronická knižní publikace Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025 (tak jak byla zveřejněna v dubnu 2023), samostatná příloha této publikace s titulem Aktivity Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023-2025 (zveřejněná v září 2023) a pro usnadnění orientace připojujeme i obě publikace spojené do jednoho souboru.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X