Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Zápis (č. KRP 2/2006) ze zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity
ze dne 18. května 2006

DATUM A ČAS:
18. května 2006, 14:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ: Úřad vlády ČR
PŘÍTOM ČLENOVÉ RADY:
Jan Balog
Jozef Baláž
Jiřina Bradová
Martin Cichý
Antonín Gondolán
Jana Horváthová
Lucie Horváthová
Svatopluk Karásek (zmocněnec vlády ČR pro LP)
Miroslav Kotlár
Jan Málek
Monika Mihaličková
Lýdia Poláčková
Jaroslava Přibylová
Emil Voráč
Miroslav Zima

STÁLÍ ZÁSTUPCI:
Radek Jiránek, stálý zástupce Miloslava Koudelného (MV ČR)
Věra Pelíšková, stálá zástupkyně Jiřího Vačkáře (MMR ČR)
Jaroslav Píša, stálý zástupce Václava Petříčka (MPO ČR)
Vlasta Vrchotová, stálá zástupkyně Antonína Pečenky (MZ ČR)

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY:
Zuzana Gáborová
Ivo Hartmann (MSP ČR)
Marián Hošek (MPSV ČR)
Miloslav Koudelný (MV ČR)
Kateřina Mazáčová (MK ČR)
Jaroslav Müllner (MŠMT ČR)
Pavel Němec (místopředseda vlády a ministr spravedlnosti)
Antonín Pečenka (MZ ČR)
Václav Petříček (MPO ČR)
Robert Sutorý

Eva Šmejkalová (MPSV ČR)
Pavel Svoboda (MZV ČR)
Jiří Vačkář (MMR ČR)

HOSTÉ:
Jaroslav Barták (MMR ČR)
Andrea Baršová (ÚV ČR)
Miroslav Daněk (MMR ČR)
Ilona Fojtíková (MPSV ČR)
Květoslava Gabrielová (MK ČR)
Kateřina Jacques (ÚV ČR)
Zdeňka Kučerová (MPSV ČR)
Marie Rauchová (MŠMT ČR)
Čeněk Růžička
Andrej Sulitka (ÚV ČR)

ZA KANCELÁŘ:
Hynek Bečvář
Zdeněk Duna
Hana Fišerová
Marie Kalábová
Jana Vobořilová
Czeslaw Walek

Program:
1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím v rámci druhého kola dotačního programu Podpora terénní práce na základě doporučení výběrové komise programu.
2. Schválení záměrů dotačních programů Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity pro rok 2007.
3. Poskytování finanční pomoci z evropských strukturálních fondů v období 2007 – 2013.
4. Informace o činnosti pracovní skupiny pro vytvoření variant řešení památníků na místě bývalého internačního tábora v Letech u Písku.
5. Různé.

Jednání řídil Svatopluk Karásek 1. místopředseda Rady
Na úvod jednání Svatopluk Karásek přivítal všechny přítomné, zejména nové členy Rady a navrhl, aby diskuze o vývoji události ve věci řešení památníku na místě bývalého internačního tábora v Letech u Písku byla přesunuta před informaci o poskytování pomoci z evropských strukturálních fondů v období 2007-2013. S takto navrženým programem všichni přítomní souhlasili.

Ad 1) M. Kalábová, tajemnice výběrové komise dotačního programu Podpora terénní práce 2006, prezentovala závěry a doporučení výběrové komise v rámci druhého kola dotačního programu Podpora terénní práce.
a) Registrace žádostí
Celkem byly zaregistrovány 4 došlé žádosti o dotaci. Celková částka, o kterou si obce žádají, je 802 300,- Kč. Celková částka, která zbyla k rozdělení z I. kola výběrového řízení je 1 224 967 Kč. Vzhledem k tomu, že město Neratovice vrací dotaci ve výši 123 060 Kč, protože obdrželo dotaci na terénní práci od krajského úřadu, zbylá částka k rozdělení činí 1 348 027,- Kč. V prvním kole žádalo město Pardubice o 280 000,- Kč a došlo k formální chybě při přepisu a bylo přiděleno pouze 208 tis. Kč. Zbývá doplatit ještě 72 tis. Kč. Celková částka k rozdělení je 874 300,-Kč.
Všechny žádosti splnily předepsané formální náležitosti dle čl. VI odst. 2 písm. a) až f) Metodického pokynu pro žadatele o dotaci na program Podpora terénní práce.

b) Posouzení žádostí
Výběrová komise zasedala dne 9. května 2006. Posuzovala 4 žádosti dle stanoveného postupu v celkové částce 802 300,- Kč, z čehož 1 obec (Vrbice) žádá o prominutí spoluúčasti.
Na závěr zasedání, výběrová komise dotačního programu Podpora terénní práce přijala následující doporučení Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity:
1. Výběrová komise doporučuje schválit všechny žádosti podané do II. kola dotačního řízení programu Podpora terénní práce 2006.
2. Výběrová komise doporučuje vyhovět obci Vrbice ve věci prominutí spoluúčasti.
3. Výběrová komise doporučuje doplatit městu Pardubice zbylou částku ve výši 72 000,- Kč.
4. Výběrová komise doporučuje zbývající částku ve výši 473 727,- Kč převést do rezervního fondu na příští rok.

Členové hlasovali o následujících usneseních:
Rada bere na vědomí Zápis z jednání výběrové komise dotačního programu Podpora terénní práce 2006. Rada schvaluje poskytnutí dotace 4 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 Zápisu z jednání výběrové komise dotačního programu Podpora terénní práce 2006 v celkové výši 802 300,- Kč.
pro 19 členů proti 0 členů zdrželo se hlasování 0 členů

Rada schvaluje doplacení dotace městu Pardubice do požadované výše v částce 72 000,- Kč.
pro 19 členů proti 0 členů zdrželo se hlasování 0 členů

Rada doporučuje vedoucímu Úřadu vlády ČR, aby převedl zbývající částku ve výši 473 727,- Kč do rezervního fondu na rok 2007.
pro 17 členů proti 0 členů zdrželo se hlasování 2 členové

Ad 2) M. Kalábová představila záměry dotačních programů Rady na rok 2007. Oba záměry se v porovnání se záměry v roce 2006 zásadně nemění. Důvodem je fakt, že oba programy prošly během své doby určitým vývojem a praxe nasvědčuje tomu, že není třeba činit zásadní změny při vyhlašování obou programů v roce 2007.
Změny v záměrech dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2007:
- Požadovaná částka ze státního rozpočtu pro rok 2007 – 13 000 tis. Kč;
- Podpora spolupráce obce a terénního pracovníka s jinými institucemi a orgány veřejné správy a neziskovým sektorem;
- Podpora zejména obcí, které mají zpracovanou koncepci (komunitní plán) začleňování vyloučených romských komunit/lokalit a snahu o integraci vyjadřují i víceletým zaměstnáváním terénních pracovníků;
- zvláštní pozornost bude věnovaná menším obcím, které s terénní prací začínají.

Změny v záměru dotačního programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2007:
- požadovaná částka ze státního rozpočtu pro rok 2007 – 30 000 tis. Kč
- není změna v oblastech vyhlášení v porovnání s loňským rokem
- podpora spolupráce mezi lokálními subjekty.

V rámci rozpravy zmocněnec vlády pro lidská práva navrhl navýšení položky ve státním rozpočtu Podpora terénní práce na rok 2007 na 15 000 tis. Kč. J. Baláž navrhl, aby v záměru byl vyškrtnut požadavek zpracování komunitních plánů obcemi. Tvorba komunitních plánů na obcích je na různé úrovni, a tento požadavek může řadu obcí diskvalifikovat. J.Baláž tedy navrhuje vyškrtnutí této podmínky ze záměru dotačního programu. V. Pelíšková a R. Jiránek navrhují ponechat stávající text („podpořeny budou zejména obce, které mají zpracovanou koncepci (komunitní plán)“) s dodatkem „např.“ za závorkou. Tento návrh podpořil také M. Kotlár, který naopak upozornil na to, že vynechání komunitního plánu jako jednoho z příkladů požadovaných koncepcí, může vést některé obce, které již tento plán mají, k tvorbě nových koncepčních materiálů, což není našim požadavkem. Předsedající dal hlasovat o návrhu R. Jiránka – „podpořeny budou zejména obce, které mají zpracovanou koncepci (např. komunitní plán) ….“
Návrh byl přijat jednohlasně.
Dále dal předsedající hlasovat o návrzích usnesení k záměrům dotačních programů již po zapracování změn, které byly navrženy v diskuzi.
Rada schvaluje záměr vyhlášení programu Podpory terénní práce pro rok 2007, který je určen na úhradu výdajů spojených se zajištěním a realizací terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách. Doporučuje vyčlenit částku ve výši 15 000 tis. Kč položky Podpora projektů romské integrace kapitoly Úřadu vlády státního rozpočtu.
pro 18 členů proti 1 člen zdrželo se hlasování 0 členů

Rada schvaluje záměr vyhlášení programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2007, který je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací projektů, jež poskytují sociální služby sociálně vyloučeným příslušníkům romských komunit ve specifikovaných oblastech. Doporučuje vyčlenit částku ve výši 30 000 tis. Kč z položky Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků kapitoly VPS státního rozpočtu.
pro 18 členů proti 0 členů zdržel se hlasování 1 člen

Ad 3) Cz. Walek informoval všechny zúčastněné o činnosti Pracovní skupiny vytvořené k hledání řešení problematiky památníků v Letech u Písku. Pracovní skupina byla zřízena na základě usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1573 k Realizačnímu plánu naplňování Koncepce romské integrace 2006 – 2009. Členy pracovní skupiny jsou zástupci ministerstev financí, zemědělství, pro místní rozvoj a kultury a Úřadu vlády. Pracovní skupina na svých zasedáních zkoumala možnosti řešení památníku v Letech u Písku. Zejména zkoumala tyto varianty:
- odkoupení velkovýkrmny prasat;
- výměna velkovýkrmny prasat za jiný objekt, včetně pozemku;
- vyvlastnění;
- rozšíření pásma památkové péče na území, kde v současné době stojí velkovýkrmna prasat.

Pracovní skupině se nepodařilo ukončit toto zkoumání do konce dubna 2006, a bude v tom i nadále pokračovat. Pracovní skupina na svém jednání rovněž diskutovala o možné realizační variantě – vznik státem zřízené nadace či nadačního fondu, jejíž poslání by bylo obecné – péče o místa romského holocaustu. Důvodem tohoto návrhu je fakt, že z dosavadní praxe se ukazuje, že stát má určité limity jak finanční, tak realizační při hledání řešení památníku v Letech u Písku. Nadace či nadační fond, by se s těmito limity nemusela potýkat, a měla by možnost vyvinout značnou fundraisingovou činnost ve prospěch péče o místa romského holocaustu v ČR. Ačkoliv pracovní skupina navrhuje, aby nadace či nadační fond byly zřízeny státem (a tudíž o zřízení by rozhodla vláda a pověřila ministerstvo k dalším úkonům) musí existovat obecný souhlas v romské komunitě o potřebě zřízení takové instituce. Pracovní skupina počítá, že by se zástupci romských organizací a institucí zapojili rovněž do činnosti samotné nadace či nadačního fondu. Z tohoto důvodu členové pracovní skupiny požádali, aby tato informace byla členům Rady přednesena, a aby se členové k tomuto návrhu vyjádřili.

Č. Růžička pozitivní reakcí na tento návrh zahájil rozpravu, vyjádřil předpoklad, že členové jeho sdružení budou s tímto návrhem souhlasit. Náměstkyně ministra obrany a zástupkyně MMR požádaly, aby tato informace byla předložena na dalším zasedání Rady v písemné podobě včetně návrhů usnesení, a navrhly Radě, aby usnesení bylo přijato na budoucím zasedání Rady. J. Horváthová vyjádřila obavu z váhání a doporučila Radě zaujmout stanovisko k této informaci již na tomto zasedání. Podpořil ji S. Karásek, který věří, že není důvod, proč by Rada neměla přijmout usnesení, je přesvědčen, že Rada tímto krokem celému procesu nemůže ublížit. K. Jacques dodala, že takové usnesení Rady může pomoct samotné pracovní skupině, která fakticky nemá jasné politické zadání, kromě vyjádření předsedy vlády. V souvislosti s předvolebním bojem jsou však členové pracovní skupiny nejisti zda takto, dá se říci neformálně, vyjádřené politické zadání, je dostačující. Je přesvědčena, že pro další kroky pracovní skupiny je nutné toto politické zadání formulovat. Dále vyjádřila názor, že usnesení musí v sobě zahrnovat, kromě doporučení zřídit nadaci / nadační fond, také jasné stanovisko Rady zda doporučuje či nikoliv odstranění vepřína. J. Horváthová požádala Radu, aby se nezapomínalo na bývalý tzv. cikánský tábor v Hodoníně u Kunštátu, kde do dnešního dne stojí objekt, ve kterém byli moravští Romové internováni. Na tomto místě v současné době je rekreační zařízení. Majitelé rekreačního zařízení nemají jakýkoliv zájem, aby na tomto místě byla byť jen připomínka toho co se tam dělo, s argumentem, že by se tam nikdo nejezdil rekreovat. Stát by měl přinejmenším zamezit možnosti likvidace pozůstalého objektu a umožnit v něm vznik výstavy, za tímto účelem bude však nejspíš muset vykoupit celý rekreační areál. Po diskuzi o formální podobě usnesení přistoupil S. Karásek k hlasování.

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity doporučuje vládě zřídit nadaci / nadační fond, jenž se bude intenzivně zabývat pietní úpravou míst romského holocaustu.

pro 18 členů proti 0 členů zdržel se hlasování 1 člen
Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity doporučuje vládě podniknout potřebné kroky vedoucí k odstranění velkovýkrmny prasat na místě bývalého internačního tábora v Letech u Písku.
pro 15 členů proti 0 členů zdrželi se hlasování 4 členové

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity doporučuje vládě podniknout potřebné kroky vedoucí k vykoupení areálu rekreačního zařízení stojícího na místě bývalého tzv. cikánského protektorátního tábora v Hodoníně u Kunštátu a k záchraně posledního objektu tohoto tábora.
pro 15 členů proti 0 členů zdrželi se hlasování 4 členové

Ad 4) Cz. Walek zahájil tento bod stručným shrnutím informací, které členové Rady obdrželi na minulém zasedání Rady o průběhu prací nad Národním rozvojovým plánem České republiky 2007-2013 a programovými dokumenty jednotlivých operačních programů. Připomněl, že zástupci Rady se aktivně zapojili do tvorby těchto dokumentů v rámci pracovních skupin, které za tímto účelem vznikly. V loňském roce byla pro potřeby tvorby Národního rozvojového plánu vytvořená ad hoc pracovní skupina, která spolupracovala na tvorbě SWOT analýzy, jež následně posloužila jako podklad pro všechny dokumenty. Zástupci Rady se rovněž účastní prací nad některými programovými dokumenty operačních programů (operační program lidské zdroje a zaměstnanost OP LZZ a operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VK.) Vzhledem k tomu, že zástupce MŠMT se jednání nezúčastnil, Cz. Walek stručně informoval členy, že se podařilo v rámci OP VK dosáhnout toho, aby romští žáci byli explicitně zmíněni jako cílová skupina jednoho z opatření tohoto programu (opatření rovné příležitosti), a pouze v rámci tohoto opatření bude možné financovat aktivity, počínajíc od včasné péče. Na tento úvod navázal M. Daněk, zástupce MMR, který informoval členy Rady obecně o přípravách na nové programové období a specificky o přípravách nového programového dokumentu SROP (viz. příloha 1). Zástupkyně MPSV Z. Kučerová pokračovala v informaci o pracích nad programovým dokumentem OP LZZ (viz příloha 2).
M. Mihaličková navrhla, aby v souvislosti se všemi těmito příležitostmi byl vytvořen pro romské NNO bulletin (včetně webové aplikace), ve kterém budou stručně a jasně popsány všechny možnosti získání finančních prostředků na projekty zaměřené na romské komunity. M. Daněk souhlasil s potřebou vzniku takové informace a navrhl, aby tento návrh byl podpořen v rámci Technické asistence OP RLZ.

Ad 5) V bodě různé byli členové Rady informováni o návrhu zřízení pracovní skupiny pro otázky spojené s vytvářením Koncepce romské integrace. J. Horváthová informovala všechny zúčastněné o aktivitách Muzea romské kultury, zejména o muzejní noci a nové výstavě a všechny zúčastněné na tuto akci pozvala. Z. Kučerová informovala zúčastněné o závěrečné konferenci k projektu Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, která se bude konat 6. září v prostorách Karlovy univerzity v Praze v Jinonicích, a všechny na ní pozvala. L. Horváthová upozornila členy na výstupy a doporučení konference romských žen v ČR, které všichni obdrželi, a který vypracovala organizace Manuše a požádala, aby na další zasedání Rady bylo zařazeno projednání tohoto materiálu.

Příloha - prezentace MMR (níže ke stažení)

Zapsal: Czeslaw Walek
Ověřil: Svatopluk Karásek

Připojené dokumenty