Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Výroční zpráva

Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

za rok 2004

  Příloha č. 1

 Příloha č. 2

vznik:                                                  17. září 1997

způsob:                                               usnesením vlády ze dne 17. září 1997 č 581

poslední aktualizace statutu:                  28. ledna 2004 – usnesení vlády č. 100

1. Předseda a členové Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

1.1. Předseda Rady

jméno

Funkce

jmenován vládou

PhDr. Petr Mareš

JUDr. Pavel Němec

místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje

místopředseda vlády a ministr spravedlnosti

usnesení ze dne 7. srpna 2002 č. 768 (jmenován)

usnesení ze dne 27. října 2004 č. 1062 o jmenování předsedy Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

1.2. Členové Rady

Instituce / Ad personam

Jméno

Vznik/zánik členství

Funkce v RVZRK

ad personam

kraj-Hlavní město Praha,

Jan Balog

jmenován      8. března 2004

ad personam

Plzeňský kraj

Ondřej Giňa

jmenován

8. března 2004

ad personam,

Liberecký kraj,

Anna Cínová

jmenovaná

8. března 2004

ad personam

Karlovarský kraj

Květa Jačová

jmenovaná

8. března 2004

odstoupila dne

15. listopadu 2004

ad personam,

Pardubický kraj

Václav Kotlár

jmenován

8. března 2004

ad personam,

Středočeský kraj

Radek Horvát

jmenován

19. března 2004

člen výboru pro Dekádu romské inkluze 2005-2015

ad personam,

Jihočeský kraj

Matej Šarközi

Marián Eremiáš

jmenován

8. března 2004

odstoupil 16. června 2004

jmenován      2. srpna 2004

člen výboru pro Dekádu romské inkluze 2005-2015

ad personam,

Královéhradecký kraj

Pavel Horváth

jmenován

8. března 2004

ad personam,

Ústecká kraj

Iveta Millerová

jmenovaná

8. března 2004

ad personam,

kraj Vysočina

Román Horváth

jmenován

19. března 2004

odstoupil       8. září 2004

ad personam,

Jihomoravský kraj

Ing. Karel Holomek

jmenován

8. března 2004

jmenován 2. místopředsedou Rady dne 21. dubna 2004

ad personam,

Olomoucký kraj

Vladimír Horváth

jmenován      8. března 2004

člen výboru pro Dekádu romské inkluze 2005-2015

ad personam,

Moravskoslezský kraj

Lýdie Poláčková

jmenovaná     8. března 2004

předsedkyně pracovní skupiny pro oblast tsp,

členka výboru pro Dekádu romské inkluze 2005-2015

ad personam,

Zlínský kraj

Jan Rác

jmenován

8. března 2004

předseda výboru pro spolupráci se samosprávami

MPSV

Ing. Ludmila Müllerová, náměstkyně ministra

MPSV

Ing. Tomáš Špiroch, vrchní řed. Správy služeb zaměstnanosti

MŠMT

PaedDr. Jaroslav Müllner,

náměstek ministryně

MV

Mgr. Miloslav  Koudelný,

1. náměstek ministra

MMR

František  Vnouček, náměstek ministra

JUDr. Ivan Přikryl,

náměstek ministra

MK

Ing. Zdeněk  Novák, náměstek ministra

Mgr. Josef Kořenek,

náměstek ministra 

MS

Mgr. Jakub Camrda, náměstek ministra 

Mgr. Ivo Hartmann, MBA

náměstek ministra a místopředsedy vlády

MO

Ing. Jaroslava  Přibylová,

náměstkyně ministra

MF

Ing. Pavel Šafařík,

náměstek ministra

Ing. Jan Málek, náměstek ministra

MPO

Ing. Václav Petříček CSc., náměstek ministra

MZV

JUDr. Pavel  Vošalík, náměstek ministra

Doc. JUDr. Pavel Svoboda,

náměstek ministra

MZd.

MUDr. Milan Špaček,  náměstek ministra

ZLP

MUDr. Jan Jařab,

od 3. listopadu 2004 Mgr. Svatopluk Karásek

místopředseda Rady, předseda výboru pro Dekádu romské inkluze 2005-2015

místopředseda Rady

Po přijetí nového statutu Rady 28. ledna 2004 zaniklo členství všem romským členům Rady a v průběhu března 2004 předseda Rady jmenoval nové členy Rady. Změna členů, zástupců státní správy, se odvíjela od ukončení jejich pracovního poměru.

2. Zaměstnanci – kancelář Rady, odborné pracoviště

Jméno

Funkce

Odpovědnost

Mgr. Czeslaw Walek

ředitel kanceláře

- vedení agendy Rady

- příprava návrhů pro vládu

Kateřina Demeterová

(do 14. května 2004)

sekretářka

- vedení dokumentace Rady

- administrativní zajištění práce kanceláře a Rady

Hana Fišerová

(od 10. května 2004)

sekretářka

- vedení dokumentace Rady

- administrativní zajištění práce kanceláře a Rady

David Beňák

odborný pracovník

- program terénní sociální práce

- tajemník výboru pro Dekádu romské inkluze 2005-2015

- tajemník pracovní skupiny pro oblast terénní sociální práce

Zdeněk Duna

odborný pracovník

- program podpory romských studentů

- tajemník výboru pro dotační politiku

Mgr. Kateřina Jacques

(do 1. 12. 2004)

odborný pracovník

- tajemníce výboru pro spolupráci se samosprávami

Mgr. Viktor Sekyt

odborný pracovník

- školská a sociální tématika, připomínková řízení 

- tajemník výboru pro Koncepci romské integrace

3. Přehled činnosti Rady

3.1. Zasedání Rady a projednávaná témata

Zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity – hlavní projednávaná témata

datum jednání

projednávané téma

výstup

29. března 2004

Statuty Výborů Rady

Statuty schváleny

návrh rozdělení finanční rezervy vzniklé z sub-programu podpory sociální inkluze příslušníků romských komunit

návrh schválen usnesením

rasově motivované trestné činy

informace Radě, rozprava

7. června 2004

Studie proveditelnosti agentury k předcházení sociálnímu vyloučení

informace Radě,

28. června 2004

Studie proveditelnosti agentury k předcházení sociálnímu vyloučení

Rada rozhodla přerušit jednání k tomuto bodu

Návrh rozdělení zůstatku z Programu sociální inkluze příslušníků romských komunit

návrh schválen usnesením

informace o Společném regionálním operačním programu (SROP) a možnosti jeho využití pro projekty předcházející sociálnímu vyloučení romských komunit

informace Radě

informace o Evropském sociálním fondu (ESF) a možnosti jeho využití pro projekty předcházející sociálnímu vyloučení romských komunit

informace Radě

19. července 2004

návrh studie proveditelnosti agentury k předcházení sociálnímu vyloučení

z důvodu neusnášení schopnosti Rady bylo jednání k tomuto bodu přerušeno

varianty využití finančního zůstatku z programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování  jeho důsledků

z důvodu neusnášení schopnosti Rady bylo jednání k tomuto bodu přerušeno

13. října 2004

(romská část)

řešení jmenování předsedy Rady

dopis 2. místopředsedy Rady předsedovi vlády

21. října 2004

dotační programy Rady

informace Radě

Studie proveditelnosti agentury k předcházení sociálnímu vyloučení

informace Rady

10. prosince 2004

záměr vyhlášení programu Podpora terénní sociální práce pro rok 2005

usnesení Rady

záměr vyhlášení programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2005

usnesení Rady

Stručné shrnutí činnosti Rady vlády pro záležitosti romské komunity v prvním pololetí  2004

V roce 2004 se Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity sešla celkem šestkrát. Stěžejním tématem čtyř zasedání byl návrh vytvoření agentury k předcházení sociálnímu vyloučení. Jednání dvou zasedání Rad se soustředilo na dotační programy Rady. Na prvním zasedání Nejvyšší státní zástupkyně a zástupci ministerstev vnitra a spravedlnosti informovali členy Rady o současném stavu boje s rasově motivovanou trestnou činností. Členové Rady byli také informování o Evropských strukturálních fondech a o možnosti jejich využití nestátními neziskovými organizacemi a obcemi na projekty cílené na Romy. Romští zástupci se setkali sedmkrát, vždy před hlavním zasedáním Rady a dodatečně 13. října 2004. 

Místopředseda vlády a předseda Rady podal v tomto období z podnětu Rady do vlády po zpracování kanceláří Rady tyto materiály:

a)      Informace o vývoji jednání a opatřeních slovenské strany pro zamezení migrace příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky do České republiky a návrh prioritních témat týkající se problematiky migrace příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky na území České republiky pro jednání česko – slovenské komise, projednána vládou 7. ledna 2004, č. j. 1738/03

b)      Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2003 č. 243 „k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 2002“, přijatý usnesením vlády ze dne 14. ledna 2004, č. 51

c)      Návrh Statutu Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity, přijat usnesením vlády ze dne 28. ledna 2004, č. 100

d)      Informace o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 2003, a návrh třetí aktualizace Koncepce romské integrace, přijatá usnesením vlády ze dne 16. června 2004, č. 607

e)      Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, projednána vládou dne 28. července 2004, č.j. 798/04

f)        Informace o vývoji jednání a opatřeních slovenské strany k migraci příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky do České republiky, projednána vládou 16. listopadu 2004, č.j. 1504/04

g)      Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit, projednaná vládou 15. prosince 2004, č.j. 1674/04

h)      Návrh vhodného institucionálního řešení zabezpečení programu terénní sociální práce, přijatý usnesením vlády ze dne 22. prosince 2004, č. 1327

3.2. Činnost pracovních orgánů Rady

V březnu 2004 Rada schválila Statuty výboru pro Koncepci romské integrace, dotačního výboru, výboru pro Dekádu romské inkluze 2005-2015 a výboru pro spolupráci se samosprávami.

3.2.1. Výbor pro Koncepci romské integrace

Předseda

ing. Karel Holomek, člen Rady,

Tajemník

Mgr. Viktor Sekyt, kancelář Rady

Jan Šipoš, terénní pracovník Chomutov

Mgr. Miroslav Zajda, předseda OS Brno

ing. Petr Víšek, MPSV, ředitel Socioklubu

Marta Válková, krajská koordinátorka Pardubice

Emilie Kurejová, romská poradkyně Beroun

 

Výbor pro Koncepci romské integrace ve složení z předchozího roku (tehdy Výbor pro Radu romské integrace), v roce 2004 svou činnost nezahájil. Vzhledem k tomu, že Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity rozhodla, že Koncepce romské integrace bude revidována za účasti k tomu vytvořených pracovních skupin pro jednotlivá témata, rozhodl předseda výboru po dobu těchto prací činnost výboru pozastavit a svolat výbor znovu až k hotovému materiálu. Koncepce romské integrace byla dokončena v dubnu 2005 a vládou schválena 4. května 2005

3.2.2. Výbor pro spolupráci se samosprávami

Předseda

Jan Rác, člen Rady, Zlínský kraj

Místopředsedkyně

Mgr. Kateřina Jacques, kancelář Rady

Členové

Jiří Daniel, krajský koordinátor Jihomoravský kraj

ing. Radka Soukupová, Svaz měst a obcí

Jan Balog, člen Rady, kraj Praha, Člověk v tísni

David Beňák, DiS., pracovník kanceláře Rady

Petra Broumová, Poradna pro občanství

JUDr. Milan Ďurica, MV

Mgr. Helena Balabánová, krajská koordinátorka, Ostrava

Jan Černý, Člověk v tísni

Zdeněk Duna, pracovník kanceláře Rady

Mgr. Klára Filipová, SMO

Mgr. Klára Janoušková, Masarykova univerzita Brno

PhDr. Renáta Köttnerová, krajská koordinátorka Olomouc

Mgr. Jiří Lifka, kancelář Veřejného ochránce práv

RNDr. Jiří Klíma, MMR

JUDr. Jan Musil, MU Brno-sever

PhDr. Pavla Nachtmannová, poradkyně Olomouc

Svatava Nováčková, MU Zlín

Ing. Milan Puchar, MU Krupka

Mgr. Věra Pelíšková, MMR

Vladislav Suchánek, MV

Ing. Jan Matoušek, Městská část Praha 5

JUDr. Josef Vedral, MV

Ing. Radka Soukupová, MMR

Jana Žouželková, MU Přerov

Radim Galuška, MU Uherský Brod

Stálý host

PhDr. Imrich Vašečka, Masarykova univerzita Brno

Výbor pro spolupráci zasedal ve dnech 7. září 2004 a 25. listopadu 2004.  Členy výboru jsou koordinátoři, zástupci samosprávy, NNO i odborníci v oblasti, jednání však je otevřeno i pro ostatní zájemce. Hlavním cílem práce výboru je koordinace implementace koncepce na lokální úroveň. Na svém zasedání 7. září 2004 výbor schválil svůj Jednací řád, seznámil se s Koncepcí romské integrace, se vzdělávacím programem pro krajské koordinátory a projednal návrhy na svou další činnost. Na zasedání 25. listopadu 2004 projednal návrh novelizace zákona č. 273/2001 Sb. o právech národnostních menšin, věnoval se příkladům dobré praxe práce s Romy v jednotlivých obcích a přijal informace o institutu zvláštního příjemce a o probíhajícím připomínkovém řízení k Agentuře proti sociálnímu vyloučení.

3.2.3. Výbor pro Dekádu romské inkluze 2005-2015

Předseda

MUDr. Jan Jařab, člen Rady

Tajemník

David Beňák, kancelář Rady

Členové

Vladimír Horváth, člen Rady

Radek Horvát, člen Rady

PaedDr. Karel Tomek, MŠMT

Matej Šarközi, člen Rady

Gabriela Hrabaňová, o.s. Athinganoi

Petra Zajdová, o. s. Romea

Mgr. Věra Pelíšková, MMR

Lucie Horváthová, magistrát města Pardubice

PhDr. Petr Kaplan, MPSV

Bc. Lýdia Poláčková, členka Rady

Marie Kopecká, Open Society Fund

Výbor byl založen 29. března 2004. Celkem zasedal třikrát. Na svých zasedáních výbor projednal problematiku přistoupení k vyhlášeným prioritám Dekády romské inkluze tj., bydlení, zaměstnání, vzdělávávání a zdravotnictví, návrhy akčního plánu Dekády romské inkluze, text deklarace Dekády romské inkluze a proces přípravy Dekády u nás.

3.2.4. Výbor pro dotační politiku

Předseda

Tajemník

Zdeněk Duna, kancelář Rady

Členové

Na svém prvním zasedání v roce 2004 Rada schválila nový statut dotačního výboru, jehož součástí je čl. 5. odst. 3 o střetu zájmů členů dotačního výboru.  Přesto, že tajemník výboru třikrát vyzval členy Rady, aby navrhli nebo se ujali předsednictví dotačního výboru,  na výzvu nikdo nereagoval. Činnost výboru je v současné době suplována činností kanceláře a především jejího tajemníka, který připravuje podklady pro zasedání Rady týkající se dotačních programů Rady.

3.2.5. Pracovní skupina pro oblast terénní sociální práce

Předseda

Bc. Lýdie Poláčková, členka Rady

Tajemník

David Beňák, kancelář Rady

Členové

Mgr. Ivana Nesétová, Magistrát města Ostravy

Mgr. Karla Veselá, Vyšší odborná škola sociálně právní v Mostě

Martin Giňa, o. s. IQ Roma servis

Mgr. Lubomír Pelech, magistrát města Brna

Jan Černý, společnost Člověk v tísni

Mgr. Klára Tomková, MPSV

Pracovní skupina v roce 2004 zasedala pětkrát. Na svých zasedáních zpracovala Metodiku vedení a koordinace terénních sociálních pracovníků pracujících primárně v romských sociálně vyloučených komunitách. Dále se skupina zabývala otázkou celoživotního vzdělávání terénních sociálních pracovníků a možnostmi čerpání finančních prostředků v rámci grantového schématu Evropského sociálního fondu, vyjadřovala se k problematice institucionalizace terénní sociální práce realizovaného Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity, připomínkovala formulář závěrečné zprávy o činnosti terénních sociálních pracovníků za rok 2004.

3.2.6. Pracovní skupina pro oblast vnitra a Policie ČR

Předseda

Mgr. Miloslav Koudelný, člen Rady, I. náměstek ministra vnitra

Tajemník

Mgr. Radek Jiránek, MV ČR

Členové

Mgr. Jitka Gjuričová, MV ČR

Mgr. Kateřina Pospíšilová, MV ČR

Mgr. Marie Štrauchová, MV ČR

PhDr. Zdena Chaloupková, MV ČR

Vladislav Suchánek, MV ČR

Ing. Marie Brožová, MV ČR

Kpt. Bc. Zdeněk Smola, PP ČR

Roman Slivka, kr. koordinátor, Jihočeský kr.

Božena Fílová, kr. koordinátorka, hl. m. Praha

Ing. Jozef Holek, kr. koordinátor, Liberecký kr.

Bc. František Kolář, kr. koordinátor, Královehradecký kr.

Mgr. Helena Balabánová, kr. koordinátorka, Moravskoslezský

Cyril Koky, kr. koordinátor, Středočeský kr.

Eva Bajgerová, kr. koordinátor, Ústecký kr.

Alena Lusová, kr. koordinátor, Plzeňský kr.

Marta Válková, kr. koordinátor, Pardubický kr.

Jiří Daniel, kr. koordinátor, Jihomoravský kr.

Mgr. Pavel Vaculík, kr. koordinátor, Karlovarský kr.

PhDr. Renáta Köttnerová, kr. koordinátorka, Olomoucký kr.

Mgr. Alena Beranová, kr. koordinátorka, Vysočina

Jiřina Bradová, kr. koordinátorka, Zlínský kr.

Pracovní skupina si na počátku roku 2004 vytvořila Plán činnosti pro období 2004 – 2005. Plán obsahuje tato témata: migrace Romů, práce Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám, diskriminace a rasismus, specifické problémy romské komunity (lichva, sociální vyloučení, drogy, role územní veřejné správy, činnost romských koordinátorů krajských úřadů, práce romských poradců na úrovni obcí s rozšířenou působností, koncepční opatření.

V roce 2004 se uskutečnila čtyři jednání pracovní skupiny, při kterých se skupina  věnovala např. rasově motivovaným trestným činům, při kterých je obětí Rom a zkvalitnění činnosti Policie ČR v této oblasti, migraci Romů do ČR ze Slovenska, migrací Romů do zemí EU, zkvalitněním výběru a profesní přípravy budoucích i současných policistů, systémem prevence kriminality na místní úrovni, výzkumnými aktivitami, kriminalitou dětí a mládeže, Národní strategií pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám apod. Bylo uskutečněno také jedno výjezdní zasedání do Pardubického kraje, kde byly primárně řešeny problémy kraje a představeny pozitivní aktivity Policie ČR, krajského úřadu obcí i nestátních neziskových organizací v oblasti podpory integrace romských komunit.

Pracovní skupina představuje cennou platformu pro komunikaci státní správy se zástupci územní veřejné správy, pro výměnu informací, formulaci postojů a společných návrhů opatření k řešení problémů. Jedná se o jedinou oficiální pracovní skupinu, která sdružuje romské koordinátory krajských úřadů.

3.3. Aktivity vlády a jednotlivých resortů iniciované Radou (viz. Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními ke dni 31. prosince 2004)

 • Kancelář Rady se podílela na realizaci pilotního projektu „asistent policie“ ve spolupráci s policií v Chebu. Asistenti byli zaměřeni na potírání dětské prostituce. Zástupci kanceláře se podíleli na organizačním zajištění práce asistentů policie a společně se zástupci resortu vnitra ji průběžně vyhodnocovali a kontrolovali.

 • Kancelář Rady a členka Rady Bc. Lýdie Poláčkova se podílely na systemizaci zdravotního sociálního pomocníka.

3.4. Krátkodobé aktivity – semináře, školení, kampaně, prezentace v médiích

3.4.1. Twinning - light: Boj proti sociálnímu vylučování romské komunity

Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity byla v roce 2004 zapojena jako příjemce do projektu Twinning-ligh: Boj proti sociálnímu vylučování romské komunity. Projekt byl veden španělskou organizací FSGG a proběhl od ledna 2004 do září 2004. Součástí projektu byly tři návštěvy španělských expertů v České republice, v jejichž průběhu se konaly semináře pro experty na národní, regionální i lokální úrovni. Druhým okruhem aktivit projektu byly dvě studijní cesty do Španělska.

a) Expertní semináře

V únoru a březnu se uskutečnily dva semináře na národní úrovni za účastí tří španělských expertů – Jose Manuela Fresna, Fernanda Villarreal a Caroliny Fernandes Diez. Semináře se zaměřily na využití evropských strukturálních fondů na projekty zacílené na sociálně vyloučené romské komunity a vytvoření speciální instituce, která bude nabízet obcím pomocnou ruku při řešení problémů se sociálně vyloučenými lokalitami a tím je motivovat k preventivním postupům.

V průběhu června se za účasti odborníků ze Španělska uskutečnily tři semináře na téma začleňování sociálně vyloučených Romů do společnosti - Španělská zkušenost. Třídenní semináře se uskutečnily 7. – 9. června v Chomutově, 9. – 11. června v Chebu a 14. – 16. června v Ostravě. Seminářů se zúčastnili představitelé krajů a obcí, členové romských občanských sdružení, romští terénní sociální pracovníci, asistenti pedagogů, romští poradci obcí, pracovníci sociálních, bytových a školských odborů městských úřadů a pracovníci úřadu práce. Španělští odborníci popsali ve svých vystoupeních své zkušenosti z realizace sociálního začleňování Romů ve Španělsku a odpověděli na všechny dotazy zúčastněných.

b) Studijní cesty

Ve dnech 16. - 23. května 2004 a 27. června - 4. července 2004  se uskutečnily studijní cesty do Španělska. Členy týmů byli zástupci kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity, výzkumníci pracující na revizi Koncepce romské integrace, zástupci samospráv (krajů a obcí) a nevládního sektoru.

Cílem těchto studijních cest bylo poznání integrovaného servisu, jaký poskytuje španělská nadace FSGG svým klientům (většině Romům) v různých místech Španělska. Integrovaným přístupem je míněno spojení služeb poskytovaných v různých oblastech (zaměstnanost, sociální péče, vzdělání, zdravotní péče, atd.). Kromě toho se účastníci studijních cest mohli seznámit s přístupem španělských regionálních a lokálních vlád k řešení sociálně vyloučených komunit. Studijní cesta proběhla v Madridu navštívili středisko komunitního rozvoje Nadace FSGG v městské části Vallecas. Účastníci měli možnost seznámit se s Programem podpory sousedských vztahů na jednom madridském sídlišti. V přednášce  o změnách v bytové politice Madridu od 80. let do současnosti. V 70. a 80. letech došlo ke spontánnímu rozrůstání se Madridu, především se ovšem jednalo o nikým nekontrolovaný růst nelegálních staveb - slumů kolem města. Situace se stala neudržitelnou, stala se brzdou rozvoje města, a proto došlo v roce 1986 k vytvoření Konsorcia pro nové ubytování populace vyčleněné ze společnosti (nejednalo se jen o Romy), a to na základě smlouvy mezi Madridskou autonomní oblastí a madridským magistrátem. Cílem Konsorcia bylo odstranění slumů z okolí města. Nejprve byl proveden soupis obyvatel slumů a na jeho základě byl připraven plán jejich postupného přemístění. V roce 1998 dosáhlo Konsorcium původně vytyčeného cíle, jímž bylo opatření důstojného bydlení všem rodinám zahrnutým do sčítání z roku 1986, jednalo se cca o 2 600 rodin. Nicméně vznikly další problémy, Romové byli podle původních plánů Konsorcia často stěhováni do „speciálních čtvrtí“ (lepší obdoba českých holobytů), čímž vznikla nová etnicky vymezená ghetta, která se časem začala znovu proměňovat ve slumy. Proto byl v roce 1998 zákonem vytvořen Institut pro přemísťování a sociální integraci (IRIS). 

IRIS

·        poskytuje bydlení osobám, které splňují podmínky stanovené zákonem, a potřebují bydlení, aby se integrovaly do společnosti,

·        umožňuje sociální integraci rodinám bydlícím ve slumech nebo nuzných obydlích,

·        usiluje o rovnoměrné teritoriální rozdělení rodin a osob ubytovaných v přidělených bytech v rámci obce a obvodu a zabránění jejich koncentrace v budovách, čtvrtích a obvodech,

·        koordinuje s dalšími orgány a institucemi činnost zaměřenou na prevenci bydlení ve slumech,

·        zamezuje podvodnému a neoprávněnému užívání bytů.

Účastníci první studijní cesty měli možnost seznámit se s aktivitami FSGG a jiných organizací v Barceloně. Především to byla činnost agentury Barcelona Activa, která vytváří a provádí politiku Magistrátu Barcelony v otázkách zaměstnanosti a podpory podnikání..

Druhá skupina navštívila Baskicko, kde se ve městě Vitória­ Gasteiz seznámila se zcela odlišným modelem vývoje spolupríce města a provincie s jedním dominantním partnerem, romskou organizací Gao Lacho Drom. Romové, kteří v Baskicku získali práci, pracovní návyky a další sociální dovednosti, jsou reálně začleněni do společnosti a nehrozí jim opětovný sociální propad.

3.4.2. Seminář krajských koordinátorů romské integrace a romských poradců

Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity uspořádala ve dnech 2. – 4. listopadu 2004 celorepublikový seminář krajských koordinátorů romské integrace a romských poradců obcí pověřených výkonem státní správy a terénních pracovníků obcí za účasti členů Rady.

Členové Rady vlády pro záležitosti romské komunity v úvodu presentovali svou činnost a představy o směru působení Rady. Kateřina Jacques informovala o činnosti výboru pro spolupráci se samosprávami. Czeslaw Walek se zaměřil na informace týkající se revize Koncepce romské integrace, sociologického výzkumu, agentury k předcházení sociálnímu vyloučení a navrhované změny zákona o národnostních menšinách. Dále podal informaci o Dekádě romské inkluze Romů 2005–2015. Uvedl, že pokud jde o náplň a cíle Dekády, ty korespondují s Koncepcí romské integrace. Ing. Marie Kudlová a Mgr. Martin Žárský z Ministerstva práce a sociálních věcí podali informaci o připravovaných i dosud realizovaných změnách v dávkových systémech. Rovněž informovali o věcném záměru zákona o hmotné nouzi,. Členka Rady Bc. Lydie Poláčková představila projekt zdravotních pomocníků, který byl již pilotně ověřen v Ostravě. Zástupce MV p. Ivo Hlaváč podal informaci o vztahu policie k příslušníkům národnostních menšin. Seznámil přítomné s Národní strategii pro práci Policie České republiky ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám. Rovněž zdůvodnil, proč při zaměstnávání příslušníků národnostních menšin u Policie ČR bude MV spolupracovat s MŠMT a středními školami, s využitím databáze studentů, kterým je poskytována dotace. Krátce se zástupce MV zmínil  i o boji proti lichvě a opatřeních spojených s tímto problémem. Jedná se o projekt Asistent Policie ČR pro potírání lichvy ve vyloučených romských komunitách, který byl realizován v Ostravě ve spolupráci s občanským sdružením Vzájemné soužití. PaedDr. Karel Tomek z MŠMT  informoval o Novém školském zákonu, který byl v té době již podepsán prezidentem republiky.

Důležitou součástí semináře byla diskuse o příkladech dobré praxe. Jednotlivé kraje představily projekty, které se v kraji daří uskutečňovat. Výměna zkušeností s těmito projekty  a nápadů na realizace dalších patřila k nejlépe hodnoceným částem celorepublikového semináře. Výsledky této diskuse byly následně začleněny do materiálu, který byl předložen vládě pro informaci.  

3.4.3. Přesahy 2004

Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity v roce 2004 organizovala třetí ročník pracovního setkání terénních sociálních pracovníků České a Slovenské republiky „PŘESAHY 2004“. Tématem pro třetí ročník bylo nalezení nových strategií a postupů při práci s klienty – příslušníky romských komunit ve městech a osadách. Setkání se uskutečnilo v účelovém zařízení Úřadu vlády ČR (chata Slunečná) ve Špindlerově Mlýně ve dnech 11. – 13. října 2004. Celkem se zúčastnilo 32 účastníků, z toho bylo 16 účastníků ze Slovenské republiky. Jako hosté se zúčastnili za Slovenskou republiku Marek Hošík a Eva Masárová z Úřadu splnonomocněnkyně vlády pre romské komunity a Pavel Kaňka z Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR. Na organizaci setkání se také podílel Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v České republice. Účastníci se shodli na potřebnosti vzniku Česko – Slovenského projektu, jehož cílem bude rozvoj terénní sociální práce na území obou zemí.Vedlo by to ke zkvalitnění služeb pro různé skupiny klientů z obou zemí. Důvodem pro vznik takového projektu je pohyb potencionálních či existujících klientů ze Slovenské republik do České republiky a případně naopak. 

3.4.3. Kurz mezinárodní orientace

Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s Diplomatickou akademii Ministerstva zahraničních věcí realizovala Kurz mezinárodní orientace (květen až červen 2004). Tento kurz vycházel ze současné nabídky Diplomatické akademie. Kurz byl určen pro koordinátory romských poradců, romské poradce, další úředníky zabývajícím se integrací romské komunity, zástupce romských nevládních neziskových organizací. Tématické okruhy kurzu:  organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR a zahraniční služby, profese diplomata, Lidská práva a mezinárodní organizace, Historie evropské integrace a instituce EU, Bezpečnostní politika (současná bezpečnostní rizika a instituce světové bezpečnostní architektury – Rada bezpečnosti OSN, NATO, OBSE a další), Právo Evropských společenství a jeho vliv na český právní řád, Mezinárodní hospodářské organizace – WTO, OECD, Diplomatický protokol a etiketa, Vnitřní trh. Rozpočet EU a národní rozpočet, Organizace spojených národů, Hospodářská a měnová unie. Malé a střední podniky v EU, Mezinárodní proces integrace Romů v Evropě. Kurz byl zahájen 13. května 2004 a ukončen 8. června 2004.

3.4.4. Kampaň proti rasismu

Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity se aktivně podílela na realizaci Kampaně proti rasismu. Součástí této realizace byla mimo jiné tisková konference ke kampani a prezentace programu na Dni otevřených dveří ÚV. Podrobné informace jsou uvedeny v závěrečné zprávě o Kampani proti rasismu, která je každoročně předkládána vládě.

3.4.5. Mezinárodní konference: „Vládní a nevládní přístup k integraci Romů na lokální a regionální úrovni“

Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity pořádala mezinárodní konferenci OBSE „Vládní a nevládní přístup k integraci Romů na lokální a regionální úrovni“. Seminář se zaměřil na příklady dobré praxe integrace romských komunit na lokální a regionální úrovni v České republice a jiných evropských zemích. Mezi jinými byly diskutovány existující a fungující systém romských poradců na příkladě Ostravy, projekt komunitního bydlení v Brně, projekt RrAJE z Pardubic a existující a fungující systém krajských poradců. Konference se zúčastnili členové Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, krajští koordinátoři romských poradců, zástupci města Ostravy, Pardubice a Brno, zástupci nestátních neziskových organizací z Chomutova, Ústí nad Labem a Pardubic. Konference se také zúčastnili zástupci OBSE, Contact point for Roma and Sinti, zástupci Velké Británie, Srbska, Rumunska, Slovenska, Španělska, Makedonie. Výstupem konference jsou případové studie z České republiky a Rumunska vydané OBSE.

3.4.6. Diskusní setkání o následcích vstupu ČR do EU na příkladu Velké Británie a následné semináře pro krajské koordinátory ve Zlíně a Ústí nad Labem

Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity pořádala ve spolupráci s britským velvyslanectvím diskusní setkání o následcích vstupu ČR do EU na příkladu Velké Británie. Setkání se konalo 18. března 2004 ve vládní zasedací místnosti Úřadu vlády ČR. Cílem setkání bylo informovat účastníky o změnách, které nastanou pro české občany po vstupu do EU a o politice Velké Británie vůči českým občanům po vstupu do EU. Přednášejícími byli PhDr. Petr Mareš, místopředseda vlády pro vědu a výzkum, lidská práva a lidské zdroje a Anne Pringleová, velvyslankyně britského velvyslanectví v Praze. Setkání se zúčastnilo 25 zástupců Romů.

Na toto setkání navazovaly dvě setkání s krajskými koordinátory romských poradců ve Zlíně (14. dubna 2004) a v Ústí nad Labem (19. dubna 2004). V průběhu těchto setkání vystoupili zástupci MPSV, MZV a MV a britského velvyslanectví a informovali zúčastněné o opatřeních, které jednotlivá ministerstva připravují po vstupu ČR do EU, jejichž cílem je prevence přesunu občanů z jiných států do ČR.

3.4.7. Pracovní jednání ke zjišťování statistického zastoupení příslušníků romských komunit ve školách, v evidenci úřadů práce a v jiných institucích

Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity pokračovala v úsilí o zpracování návrhu pro dlouhodobé sociologické a terénní mapování situace sociálně vyloučených romských komunit v České republice. Za tímto účelem vytvořila ad hoc pracovní skupinu, která se setkala 16. února 2004, kde projednávala další postup při zjišťování statistického zastoupení příslušníků romských komunit ve školách, v evidenci úřadů práce a v jiných institucích. Další konzultace proběhly se členy této skupiny již elektronicky. Pozvaní hosté byli zástupci sociologických a výzkumných institucí a Českého statistického úřadu.

3.4.8. Setkání česko-slovenské pracovní skupiny k otázkám migrace příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky do České republiky

Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity spolupracovala s Ministerstvem vnitra ČR při pořádání druhého setkání česko-slovenské pracovní skupiny k otázkám migrace příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky do České republiky. Cílem setkání bylo projednat mezi českou a slovenskou stranou Informace o zdrojových oblastech azylové a neazylové migrace příslušníků romských komunit ze SR do ČR; vytvoření systému včasného varování pro situace náhlého zvýšení počtu migrantů ze SR do ČR; stav řešení problematiky lichvy, stav boje proti rasizmu a extremizmu na Slovensku; stav přípravy cílené kampaně zaměřené na vysvětlení důsledků migrace do ČR. Setkání se konalo 5. března 2004 v zařízení Ministerstva vnitra ČR, Spiritka.

3.5. Naplňování odborné dlouhodobé činnosti kanceláře

Dlouhodobé činnosti kanceláře Rady lze rozdělit do následujících oblastí. První oblast představuje zabezpečení Dekády romské inkluze 2005–2015 na národní úrovni. Druhou oblastí je aktivní participace v komisích a výborech příslušných resortů zabývajících se aspekty integrace romských komunit a na jejich práci. Další oblastí je aktivní komunikace se zástupci samospráv a s krajskými koordinátory. Poslední oblastí je proces revize Koncepce romské integrace.

3.5.1. Dekáda romské inkluze 2005–2015

Místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje PhDr. Petr Mareš v roce 2003 deklaroval přistoupení České republiky k mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze 2005-2015. V roce 2004 proběhla přípravná fáze této mezinárodní iniciativy, za Českou republiku byla tato fáze koordinována kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

V roce 2004 byly uspořádány 4 zasedání Mezinárodního řídícího výboru (členem byl zmocněnec vlády pro lidská práva MUDr. Jan Jařab) v Budapešti. V průběhu těchto setkání zástupci zúčastněných zemí prezentovali národní akční plány, které se zavázali vytvořit. Jednání řídícího výboru se účastnil zmocněnec vlády pro lidská práva nebo jeho zástupce a zástupce kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Národní akční plány byly vytvářeny v průběhu čtyř tématických workshopů. Tématické workshopy se konaly v průběhu roku 2004 Budapešti a jejich předmětem bylo vzdělávání, zaměstnanost, bydlení, nebo zdraví. Těchto seminářů se kromě zástupců kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity také zúčastnili zástupci jednotlivých resortů (MŠMT, MPSV, MMR) a zástupci nestátních neziskových organizací.  Akční plán byl také projednáván na zasedáních Výboru Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity pro Dekádu romské inkluze 2005-2015. Na závěr přípravné fáze byl kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity připraven materiál, jež byl v prosinci 2004 rozeslán do připomínkového řízení a 26. ledna 2005 předložen vládě k projednání. Na základě tohoto materiálu Česká republika oficiálně přistoupila k této mezinárodní iniciativě.

3.5.2. Účast v komisích příslušných resortů

Czeslaw Walek je členem:

republikového výboru prevence kriminality

Komise Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu Společného memoranda sociálního začleňování a Národního akčního plánu sociálního začleňování

Monitorovacího výboru EQUAL

Monitorovacího výboru OP RLZ

Viktor Sekyt je členem:

výběrové komise Magistrátu hlavního města Prahy na program podpory kultury národnostních menšin

pracovní skupina MŠMT na zpracování bloku „vzdělávání“ do koncepce romské integrace

 

David Beňák je členem:

Monitorovacího výboru operačního programu JPD 3

Poradního sboru Programu romské integrace, organizace Partners–Czech

Poradního sboru pro výběr Kampaně proti rasizmu

Zástupcem člena Monitorovacího výboru operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Zdeněk Duna je členem:

výběrové komise MV Program Partnerství

výběrové komise MŠMT Program podpora romských žáků středních škol

Poradního sboru pro výběr Kampaně proti rasizmu

Zástupcem člena v Republikovém výboru prevence kriminality

Zástupcem člena Monitorovacího výboru operačního programu JPD 3

3.5.3. Spolupráce se samosprávami

Kancelář Rady zintenzívnila spolupráci se Svazem měst a obcí a pracovníci kanceláře Kateřina Jacques a Viktor Sekyt získali statut stálého hosta v Sociální komisi SMO, jejíhož jednání se pravidelně účastní.

V roce 2004 proběhla četná jednání zástupců kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity a zástupců jednotlivých měst a obcí (např. Ústí nad Labem, Ostravy, Byliny, Bohumína, Krupky, Jaroměře, Prahy 5, Vsetína, Rožnova pod Radhoštěm, Chebu a mnoho dalších). Předmětem jednání byla vesměs politika jednotlivých měst či obcí vůči vlastní romské komunitě.  

Nedílnou součástí práce kanceláře je účast na seminářích a přednáškách po celé republice, kde vysvětlují přístup vlády k řešení romské integrace. V roce 2004 zaměstnanci kanceláře uskutečnili celkem 16 přednášek s následným seminářem pro úředníky krajských a obecních úřadů, pracovníky pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden, učitele a asistenty pedagoga, učitele policejních škol a policisty, starosty obcí a studenty vysokých škol v těchto městech Praha, Beroun, Chomutov, Most, Olomouc, Krnov, Pardubice, Litoměřice.

3.5.4. Revize Koncepce romské integrace

Rada se na svém zasedání 25. června 2003 usnesla, že stávající znění Koncepce romské integrace – stěžejního dokumentu vlády v otázce integrace romských komunit –  již plně neodpovídá změněné realitě. Proto se rozhodla zahájit proces dlouhodobé revize tohoto dokumentu. Procesem revize byla pověřena kancelář Rady. Pro potřeby revize byla Koncepce rozdělená do 11 bloků (sociální politika, bezpečnostní aspekty romské integrace, zdravotní situace, identita a kultura, vzdělávání, zaměstnanost Romů a jejich uplatnění na trhu práce, krajští koordinátoři, bydlení, diskriminace, spolupráce se samosprávami, situace romských žen). Každý tento blok byl zpracován týmem expertů ze státní správy, neziskových organizací a akademické sféry. Kromě toho byl vytvořen tým expertů, který se pravidelně setkával a diskutoval o postupu práce a výsledcích práce pracovních týmů. Proces revize byl ukončen v prosinci 2004 a revidovaná Koncepce romské integrace byla vládě předložena v dubnu 2005.

4.      Výstupy

4.1.  Druhy výstupů

V roce 2004 kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity zpracovala následující materiály:

.

a)      Informace o vývoji jednání a opatřeních slovenské strany pro zamezení migrace příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky do České republiky a návrh prioritních témat týkajících se problematiky migrace příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky na území České republiky pro jednání česko – slovenské komise, projednaná vládou 7. ledna 2004, č. j. 1738/03

b)      Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2003 č. 243 „k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 2002“, přijatý usnesením vlády ze dne 14. ledna 2004, č. 51

c)      Návrh Statutu Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity, přijat usnesením vlády ze dne 28. ledna 2004, č. 100

d)      Informace o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 2003, a návrh třetí aktualizace Koncepce romské integrace, přijatá usnesením vlády ze dne 16. června 2004, č. 607

e)      Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, projednána vládou dne 28. července 2004, č.j. 798/04

f)        Informace o vývoji jednání a opatřeních slovenské strany k migraci příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky do České republiky, projednaná vládou 16. listopadu 2004, č.j. 1504/04

g)      Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit, projednaná vládou 15. prosince 2004, č.j. 1674/04

h)      Návrh vhodného institucionálního řešení zabezpečení programu terénní sociální práce, přijatá usnesením vlády ze dne 22. prosince 2004, č. 1327

i)        Připomínky k návrhům obecně závazných právních předpisů a k dalším materiálům

V roce 2004 kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity předložila vládě

Druh výstupu

Počet celkem

Vláda

Vzala na vědomí

Schválila usnesením

Odmítla

Zpráva pro vládu

1

1

-

-

Zpráva pro mezinárodní instituce

-

-

-

-

Informace pro vládu

3

3

-

-

Návrh nelegislativních opatření

4

-

4

-

Návrh legislativních změn

-

-

-

-

Připomínky k návrhu obecně závazných právních předpisů

0

-

-

-

jiné – Připomínky k jiným materiálům ústředních orgánů státní správy

10

-

-

-

4. 2. Zprávy o vývoji dané problematiky

V průběhu roku 2004 byla připravovaná Zpráva o stavu romské komunity v České republice, která byla předložena vládě k informaci 12. ledna 2005.

5. Rozdělení dotací

5. 1. Zpráva o rozdělení dotací v rámci dotačního programu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování  jeho důsledků v roce 2004 (viz. příloha 1)

V roce 2004 byla dotace přidělena 33 subjektům v celkové výši 29 153 tis. Kč. Více viz příloha 1.

5.2. Zpráva o využití finančních prostředků doplňkového programu Podpora terénní sociální práce v roce 2004 (viz. příloha 2)

Do programu v roce 2004 bylo zařazeno 47 obcí, které zaměstnaly 77 terénních sociálních pracovníků, kteří pracovali v 76 lokalitách. Celkem bylo rozděleno  obcím 10 189 474,- Kč. Více viz příloha 2.

 6. Zahraničí

 

6.1. Členství v mezinárodních institucích a účast v mezinárodních projektech

6.1.1. Členství v mezinárodních institucích

Ing. Karel Holomek, 2. místopředseda Rady

- Mezinárodní správní rada European Roma Rights Center v Budapešti od r. 2002

- Helsinské občanské shromáždění - Romská sekce od r. 1996 dosud

- Česká komise UNESCO

6.1.2. Účast na mezinárodních projektech

Kancelář Rady se zapojila, jako partner do dvou mezinárodních projektů, jejichž realizátorem je španělská nadace Fundación Secretariado General Gitano (FSGG), a které jsou podpořeny z evropských fondů. Jedná se o projekt Roma EDEM a o projekt SASTIPEN.

Roma EDEM

Projekt Roma EDEM je mezinárodní projekt administrovaný FSGG. Začal v roce 2004 a jeho aktivity jsou plánovány do konce roku 2006.

Projektu se účastní Česko, Irsko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko.

Rada vlády České republiky  pro záležitosti romské komunity se stala  jedním z partnerů projektu, proto budou aktivity projektu realizovány i na území České republiky.

Cíle projektu jsou následující:

- Propagace antidiskriminačního přístupu ve veřejných službách a podpora systémových změn zlepšujících přístup Romů ke vzdělání a zaměstnání.

- Propagace specifických tréninků pro investory.

- Posílení romských a proromských organizací a začlenění jejich účasti na rozhodovacích procesech.

- Zlepšení přístupu romských a proromských organizací ke všem informacím a zdrojům na podporu boje proti rasismu.

- Propagace objektivních a nestereotypyzujících informací týkajících se romské kultury a stavu, ve kterém se romské komunity nacházejí.

- Podpora mezinárodní, meziinstitucionální a meziresortní spolupráce ovlivňující rovné příležitosti.

- Zvýšení zapojení a účasti regionálních a místních institucí s klíčovými kompetencemi pro implementaci antidiskriminační politiky.

 

V roce 2004 proběhla přípravná faze projektu. V roce 2005 budou realizovány aktivity projektu. Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity spolupracuje na realizaci projektu s organizací Step by Step.

SASTIPEN, zmenšování nerovnosti v oblasti zdraví v romských komunitách

Cílem projektu je sběr informací o zdravotní situaci romských komunit. Na základě těchto informací vytvořit a realizovat aktivity pro zlepšení politik a strategii v oblasti zdravotní situace Romů. Dalším cílem je mobilizovat veřejnou správu a školit je v oblasti nerovností v oblasti zdraví v romských komunitách. Dílčím cílem projektu je také identifikovat příklady evropské dobré praxe a vytvořit půdu pro jejich transfer.  Důležitým cílem projektu je vyškolit zdravotní sociální pomocníky v romských komunitách a vyškolit zdravotní pracovníky v oblasti práce s romskými komunitami. Stěžejním cílem projektu je také partnerství mezi veřejou a soukromou sférou v oblasti spolupráce při zmenšování nerovnosti v oblasti zdraví v romských komunitách. V roce 2004 proběhla přípravná fáze projektu, v roce 2005 budou realizovány aktivity projektu. Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity spolupracuje na realizaci projektu s organizací DROM.

6.2. Účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi

Zahraniční služební cesty zaměstnanců kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity lze rozdělit do pěti skupin.

·        Služební cesty spojené s účasti ČR v mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze 2005-2015. V roce 2004 proběhly 4 zasedání Mezinárodního řídícího výboru a 4 sektorové workshopy, všechny se konaly v Budapešti a jedna donorská konference konaná v Paříži.  

·        2 studijní cesty spojené s projektem Twining-light: Boj proti sociálnímu vylučování romské komunity.

·        Zahraniční služební cesty spojené s agendou EU a byly to: 30-září – 1. října 2004 mezinárodní konference „Změna a kontinuita: Sociální inkluze v rozšířené EU“;  25. října 2004 bilaterální jednání se zástupci Evropské komise Generálního ředitelství zaměstnanosti a sociálních věcí; 18-19. října 2004 třetí evropský kulatý stůl k chudobě a sociální exkluzi: „Sociální exkluze v rozšířené EU: nové výzvy, nové možnosti“.

·        Služební cesty spojené s účastní kanceláře Rady na mezinárodních projektech.

·        Kancelář Rady také připravila návštěvu místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje v osadách na východním Slovensku.

7. Výdaje

Mzdy a platy zaměstnanců

1 857 702,- Kč

Povinné pojistné

671 984,- Kč

Výdaje za tuzemské služební cesty

71 336,- Kč

Výdaje za zahraniční služební cesty

157 778,- Kč

Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům kanceláře)

Cestovné členů, případně expertů

Externí zakázky sledované podle PPOV celkem

z toho

OON – DPP

2 000,- Kč

OON – DP Č (včetně povinného pojistného

62 250,- Kč

Fakturované (včetně překladů)

48 381, 70,- Kč

Telefony

75 590,- Kč

Pohoštění celkem

z toho

limit pro sekretariát

8 308, 58

mimo limit sekretariátu

1 668, 25

Jiné přímo zjistitelné výdaje (uveďte mimo tabulku)

Účelově přidělené prostředky

Kancelář není samostatnou jednotkou a její výdaje jsou součástí výdajů Úřadu vlády. Výdaje na činnost kanceláře v roce 2005 se budou pohybovat ve stejné hladině jako v roce 2004. V roce 2006 se v rámci krácení rozpočtu Úřadu vlády o deset procent počítá i se snížením rozpočtu sekretariátu o tuto částku.

Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31.12.2004

z toho částečný úvazek

celkem

6

0

Tř. 7-9

1

0

Tř. 10

0

0

Tř. 11

0

0

Tř. 12

0

0

Tř. 13

2

0

Tř. 14

3

0

Jiná tř.

0

0

8. Plán činnosti

Předpokládané výstupy Rady a její kanceláře v roce 2005 jsou určeny zejména Plánem nelegislativních prací vlády na rok 2005. Jedná se o následující dokumenty:

 • Informace k přistoupení k mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze 2005-2015

 • Návrh revidované Koncepce romské integrace a Informace o plnění usnesení vlády 

týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními k 31. prosinci 2004

 • Návrh provedení dlouhodobého monitoringu situace romských komunit v České republice, v intencích materiálu „Zpráva o návrhu postupu ke zjišťování statistického zastoupení příslušníků romských komunit ve školách, v evidenci úřadů práce a v jiných institucích“ č.j.: 1329/03, projednaného na zasedání vlády dne 20. října 2003

 • Zpráva o stavu romských komunit

 • Výroční zpráva naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015

Další plánované aktivity:

 • Konference Romové v českých městech a obcích – zaměstnanost, vzdělání (Ústí nad Labem a Ostava)

 • Národní zahájení Dekády romské inkluze 2005-2015

 • Seminář Rady vlády pro záležitosti romské komunity

 • Peer review – terénní sociální práce

 • Konference a odborné semináře k Dekádě romské inkluze 2005-2015

 • Zasedání Mezinárodního řídícího výboru Dekády romské inkluze 2005-2015