Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Příloha 1:

Závěrečná zpráva dotačního programu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků, 2004


Úvod


Zákonem č. 457/2003 Sb. schválila Poslanecká sněmovna státní rozpočet na rok 2004. V tomto rozpočtu byla vyčleněna v kapitole Všeobecná pokladní správa položka Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstranění jeho důsledků ve výši 30 mil. Kč.

Rada vlády České republiky pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí schválila Metodický pokyn pro poskytování dotací z položky Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky na rok 2004. Výběrová komise Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity na svém zasedání dne 12. prosince 2003 a 19. ledna 2004 v souladu s Metodickým pokynem schválila rozdělení finančních prostředků.

Dotace byla přidělena 33 subjektům v celkové výši 29 153 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na projekty, jejichž cílem je předcházet sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňovat jejich důsledky.


A. Obecná část


Vyhlášení programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků

Program je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací projektů v těchto oblastech:

 1. v oblasti bydlení

  • podpora azylového ubytování

  • asistence při správě objektů

  • podpora právního poradenství


 1. v oblasti zaměstnání

  • podpora při vytváření pracovních míst

  • asistence při zaměstnávání

  • rekvalifikační a kvalifikační kurzy

  • vznik chráněných dílen


 1. v oblasti sociálních služeb

  • podpora terénní sociální práce

  • občanské a sociální poradenství

  • komunitní práce


Projekty v rámci programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků bylo možné podávat v kategorích:

 • A - regionální, tj. působnost nepřesahuje správní území jednoho kraje.

Rozpočet projektu musí činit minimálně 100 000,- Kč.

 • B - celostátní, tj. působnost zahrnuje minimálně správní území tří krajů.

Rozpočet projektu musí činit minimálně 600 000,- Kč.Podmínky čerpání


  1. Poskytnutou dotaci mohli příjemci využít v obdobní od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 na úhradu těchto nákladů a činností:

   • provozní náklady nezbytné pro realizaci projektů, které jsou účetně zaevidované a podložené originálními dokumenty;

   • mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění);  1. Dotaci nebylo možné použít na úhradu nákladů souvisejících s projekty, které mají charakter:

   • kulturní, tj. pořádaní festivalů, výstav, projekce filmů, publikační činnost související s kulturní oblastí apod.;

   • volnočasový, tj. financování sportovních soutěží, dětských táborů, provoz volnočasových zařízení pro děti a mládež, výletů, dětských kroužků, doučování apod.;

   • společenský, tj. pořádání konferencí a seminářů, recepcí, kulatých stolů apod. s výjimkou realizace školení terénních sociálních pracovníků.


Dále nebylo možné použít dotaci na úhradu následujících položek/nákladů:

 • pohoštění a dary

 • odměny statutárních orgánů

 • členské příspěvky v mezinárodních organizacích

 • splátky půjček a dluhů

 • odpisy majetku

 • tvorbu kapitálového jmění

 • náklady spojené se zahraničními cestami

 • výzkum a vývoj

 • rekondiční a rekreační pobyty

 • stravné a jízdné (mimo cestovních náhrad)

 • náklady na provedení účetního auditu

 • pokuty a sankce

 • nespecifikované výdaje, které nelze účetně doložit

 • pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 000,- Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 60 000,- Kč)


  1. Od žadatelů byla požadována minimální výše finanční spoluúčasti ve výši 30% všech nákladů projektu.


  1. O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti, ke kterým došlo, byl příjemce dotace/žadatel povinen informovat kancelář Rady a po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí do 14 dnů ode dne změny.


  1. Případná změna rozpočtových položek uvedených v Žádosti byla možná pouze na základě písemné žádosti příjemce adresované Ministerstvu práce a sociálních věcí, které rozhodlo o této žádosti dle svých předpisů/pravidel.

B. Vyhodnocení


Příjemci dotací provedli vyhodnocení realizace aktivit podle formuláře vypracovaného kanceláří Rady ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky (důraz byl kladen na změnu situace klientů), který byl rozeslán 31. prosince 2004.

Termín odeslání kanceláři Rady nejpozději do 31. ledna 2005.

Výběrová komise doporučila podpořit 33 projektů v celkové výši 29 153 tis. Kč (viz. tabulka č. 1). Z toho jedna organizace „ Vize Romů Rokycany“ vrátila přidělenou dotaci (viz. tabulka č. 1 – zelený podklad) se zdůvodněním: organizace Vize Romů Rokycany nebyla schopna dostát 30% spoluúčasti na projektu ve výši 318 tis. Kč.

Sedm červeně podbarvených organizací (Darjav, Nopo, Romano jasnica, Savore, Společný život, Ulice a Vzájemná podpora) do dnešního dne nedoručily kanceláři Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity formulář se závěrečnou zprávu o projektu realizovaného v rámci programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků.

Tabulka č. 1

Caduceus - sdružení pro podpůrná společenství

967000

CÍL Chomutov o.s.

2296000

Český západ

351000

Člověk v Tísni - Společnost při ČT , o.p.s.

5400000

Darjav

752000

Drom o.p.s

1205000

Charita

270000

IQ Roma servis o.s.

1020000

Komunitní centrum Chánov

1500000

Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže

590000

NADĚJE

270000

Nopo - nezavislá občanská poradna Olomouc

747000

Občanská poradna Plzeň

225000

Romano Jasnica

360000

Romská jednota Vysočina

835000

Romské občanské sdružení - Karlovy Vary

1367000

Rozvoj

525000

Salinger

200000

Savore

214000

Česká katolická charita - oblastní charita KH

221000

Sdružení romských podnikatelů Vysočina

1056000

Společenství Romů na Moravě

833000

Společenství Romů na Moravě

1715000

Společenství začít spolu

246000

Společně – Jekhetane

891000

Společný život

247000

Středisko křesťanské pomoci v Pardubicích

252000

Ulice - agentura terénní sociální práce o.s.

147000

Vize Romů Rokycany

1061000

Vzájemná podpora o.s.

420000

Vzájemné soužití

2272000

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o.p.s

303000

Začít spolu

395000


29153000

Kancelář Rady obdržela 25 formulářů závěrečných zpráv. Ze zpráv vyplývá, že 56% projektů splnilo a 44% částečně splnilo svůj stanovený cíl.

Harmonogram projektů byl dodržen z 62% a z 38% částečně.


C. Závěr


Rada vlády České republiky pro záležitosti romské komunity podpořila v rámci programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků 33 projektů v celkové výši 29 153 tis. Kč (viz. tabulka č. 1). Formulář se závěrečnou zprávou kancelář obdržela od 25 organizací. Z těchto zpráv vyplývá, že program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků byl prospěšný minimálně 37 259 klientům. Projekty měly ze 79% pozitivní dopad na lokalitu (viz. graf č. 3). Jedna organizace nečerpala a další čtyři organizace nevyčerpalo přiznanou částku a celkem tedy vrátily zpět do státního rozpočtu 1 724 526,- Kč.