Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé řady aktivit, které se po celé České republice realizují. Vybrané projekty jsou řazeny tematicky a nikoli podle místa, ve kterém se odehrávají. Zpracovatel nemá dostatečné personální vybavení, aby mohl sledovat velmi dynamický celorepublikový vývoj v oblasti sociokulturně inkluzivních projektů a veškeré aktivity, které pozitivně přispívají k naplňování Koncepce integrace romské komunity do společnosti. Informace o projektech, které by mohly posloužit jako příklady dobré praxe, byly získávány různými cestami. Zpracovatel měl dobrý přehled o projektech, které jsou realizovány v rámci dotačního programu „Proti sociálnímu vyloučení v romských komunitách a k odstranění jeho důsledků“. Dobré znalosti jsou také všude tam, kde se jedná o projekty financované ze státního rozpočtu a s podporou státu. Zpracovatel vyzval opakovaně také všechny koordinátory romských poradců, aby podali informace o projektech a programech, které se v jejich kraji úspěšně realizovaly nebo realizují. Zpracovatel musí s politováním konstatovat, že v celé řadě případů zodpovědní pracovníci nepředložili buď žádné informace nebo pouze velice nedostatečné. Zpracovatel tak byl odkázán na jiné informační zdroje a využíval vlastní síť kontaktů přímo v terénu.

Integrační aktivity lze rozdělit do tří základních skupin. Jsou to (1) politiky, programy a institucionální opatření, která iniciuje na centrální celorepublikové úrovni vláda (terénní sociální pracovníci, asistenti ve školách, koordinátoři na krajských úřadech, poradci a asistenti obecních úřadů), dále (2) aktivity samospráv (na úrovni krajů a obcí) a (3) projekty, které realizují nestátní neziskové subjekty (často za finanční podpory státu, krajů či obcí). Většina projektů je výsledkem efektivní spolupráce realizátorů na jedné straně a institucí veřejné správy na straně druhé. Kvalitní projekty se zpravidla realizují v těch lokalitách, kde se setkává vhodná nezisková organizace se vstřícným postojem představitelů samosprávy (nezbytnou podmínkou jsou vhodně nastavené podmínky na centrální úrovni). Významnou roli přitom hraje aktivní účast cílové skupiny, které jsou integrační programy určeny (příslušníci sociálně vyloučených romských komunit, tj. obyvatelé dané lokality). Jedná se o projekty poskytující romským komunitám pomoc, kterou lze označit jako pomoc vnitřní[1]. V minulých letech měly tento charakter především projekty Komunitní bydlení (Brno) a Vesnička soužití (Ostrava). Oba tyto projekty jsou cenné svými pozitivními i negativními zkušenostmi.

Informace o programech iniciovaných a realizovaných na centrální, celorepublikové úrovni vládou jsou poskytovány v řadě jiných materiálů předkládaných vládě. Ať už jde o celostátně úspěšný projekt terénní sociální práce, administrovaný Kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity; program vychovatele – asistenta učitele na školách, program podpory romských žáků středních škol či program zřizování přípravných ročníků – všechny realizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; projekt zdravotního sociálního pracovníka – připravovaný Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity; program Asistenta Policie ČR – realizovaný Ministerstvem vnitra ve spolupráci s kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity a další. Cílem předkládaného materiálu, ale není popsat aktivity a programy iniciované a realizované na celorepublikové úrovni. Cílem materiálu je popsat aktivity uskutečněné na lokální úrovni.