Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

9. 9. 2022 14:44

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 9. září 2022 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2023, čj. 32789/2022-UVCR.

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace

Dotace v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti se poskytuje na zabezpečení druhu vykonávané práce krajský koordinátor pro romské záležitosti (dále jen „koordinátor“) v organizační struktuře krajského úřadu a zajištění jeho profesního rozvoje.

Koordinátor vykonává následující okruhy činností:

 1. metodická činnost (spolupráce s poradními orgány vlády, zejména s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny, dále s Odborem pro sociální začleňování (Agenturou) Úřadu vlády České republiky, ministerstvy, odbory krajského úřadu, poskytovateli sociálních služeb, vzdělávacími institucemi, obcemi a dalšími orgány veřejné správy a institucemi ve věci romských záležitostí) a metodické vedení romských poradců či zaměstnancům obcí a dalších institucí zabývajících se integrací Romů (dále jen „romští poradci“), tj. předávání informací, zkušeností, příkladů dobré praxe apod.;
 2. koordinační činnost (koordinuje romské poradce, aktivity v kraji, vytváří podmínky pro dobrou komunikaci a spolupráci všech zainteresovaných aktérů, vytváří a vede databázi institucí a relevantních partnerů z nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) zabývajících se integrací Romů, zapojuje se do komunitního plánování apod.);
 3. analytická činnost (zajišťuje zpracování analýz týkající se dané problematiky pro účely souborných zpráv a strategických dokumentů, mapuje a vyhodnocuje potřeby romské menšiny v kraji, spolupracuje s dalšími orgány veřejné správy na vykonávání jejich analytické činnosti související s integrací Romů, např. spolupráce na dotačním řízení v oblasti romské integrace, vyhodnocování naplňování koncepčních, strategických
  a dalších dokumentů v oblasti romské integrace apod.);
 4. koncepční a iniciační činnost (podílí se na koncepčních a strategických materiálech kraje, v rámci své působnosti zpracovává Strategii romské integrace v kraji a podklady pro koncepční a strategické materiály pro ústřední orgány státní správy z pohledu agendy romských záležitostí, zejména pro Radu vlády pro záležitosti romské menšiny);
 5. poradenství a informační činnost (tuto službu poskytuje zejména romským poradcům, terénním pracovníkům, školám a dalším institucím);
 6. vzdělávací činnost (zjišťuje vzdělávací potřeby romských poradců a zprostředkovává jim aktuální nabídku, reaguje na dotazy, organizuje pravidelné porady s romskými poradci, podílí se na vzdělávání v rozsahu své působnosti);
 7. monitorování integračních projektů v kraji na pomoc romské menšině s důrazem na jejich funkčnost a efektivitu;
 8. monitoring situace romské menšiny v kraji;
 9. kontrolní činnost (v rámci příslušné kontrolní skupiny krajského úřadu provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti v návaznosti na plnění úkolů vyplývajících z ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Předkládané projekty musí být v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace 2021 – 2030 a na ni navazujícími koncepčními, strategickými a dalšími veřejnými dokumenty.

Žadatelem může být pouze kraj, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Maximální výše dotace, o kterou je možné požádat na zabezpečení druhu vykonávané práce koordinátora v programu, je 500.000 Kč. Tuto částku může žadateli o poskytnutí dotace (dále jen „žadatel“) poskytovatel přiznat při zaměstnání koordinátora na plný pracovní úvazek po celý kalendářní rok (bez kumulací s dalšími činnostmi pro krajský úřad, které nemají přímý vztah k náplni jeho práce). V případě zkráceného pracovního úvazku koordinátora, nebo v případě, kdy koordinátor na část úvazku vykonává jinou pozici, odečte příjemce dotace částku v poměrné výši.  

Po vyplacení dotace, v případě, že příjemce dotace bude realizovat projekt kratší dobu, než na kterou mu byla dotace poskytnuta, pak za každý měsíc, kdy nebude projekt realizován, tj. nebude zaměstnán koordinátor pro romské záležitosti, je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou výši poskytnuté dotace. Stejným způsobem je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou výši dotace v případě zkrácení pracovního úvazku koordinátora pro romské záležitosti, oproti výši úvazku, na který byla příjemci dotace poskytnuta.

Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 100 % celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2023 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.

Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být elektronicky odeslána ve webové aplikaci nejpozději do 11. října 2022.
Krycí list musí být doručen do 5 dnů od elektronického odeslání žádosti ve webové aplikaci.

Informace o programu podává Mgr. Klára Kameníková na e-mailové adrese kamenikova.klara@vlada.cz.

Přílohy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2023, čj. 32789/2022-UVCR.

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 2. Návod k registraci do webové aplikace
 3. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
 4. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 5. Formulář Přehledu výstupů projektu
 6. Vzor vyplněného formuláře Přehledu výstupů projektu
 7. Jednací řád Komise
 8.  Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2021 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění Směrnice č. 16/2022 vedoucího Úřadu vlády České republiky ze dne 16. 8. 2022, čj. 31787/2022-UVCR-1, kterou se mění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2021

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X