Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

15. 3. 2010 13:07

Informace o Vládním výboru pro zdravotně postižené občany

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany byl zřízen usnesením vlády České republiky ze dne 8. května 1991 č. 151 jako její stálý koordinační, iniciativní a poradní orgán pro problematiku podpory zdravotně postižených občanů.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany se zabývá problémy, které nemůže samostatně vyřešit jediný resort, ve své činnosti usiluje o vytváření rovných příležitostí pro zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti, především v oblasti sociální, vzdělávání, pracovního uplatnění a mobility.

Výbor upozorňuje na závažné problémy osob se zdravotním postižením, zaujímá stanoviska a předkládá doporučení k materiálům předloženým vládě ČR, pokud se dotýkají občanů se zdravotním postižením. Spolupracuje s ústředními orgány státní správy a občanskými sdruženími zdravotně postižených. Občané se zdravotním postižením se sami podílejí na činnosti Výboru prostřednictvím Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, jejíž předsednictvo je ve Výboru zastoupeno, a která je jeho hlavním poradním orgánem.

Výbor připravuje a předkládá vládě ČR ke schválení národní plány pro občany se zdravotním postižením. V roce 2004 přijala vláda ČR Střednědobou koncepci státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením, z jejíchž cílů a úkolů vychází poslední aktuálně platný Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 přijatý v roce 2005. Obsahuje soubor konkrétních termínovaných opatření pro jednotlivé resorty vztahující se k problematice občanů se zdravotním postižením. Národní plán je vládou ČR pravidelně monitorován, kontrolován a každoročně aktualizován.

Sekretariát Výboru administruje Národní rozvojový program mobility pro všechny, jehož účelem je podpora realizace komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními oblastmi, na které je v rámci programu finančně přispíváno jednotlivými resorty, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a zpřístupňování dopravy.

Informace o Vládním výboru pro zdravotně postižené občany

Sekretariát Výboru se podílí na připomínkování všech nových či novelizovaných právních předpisů z hlediska potřeb a zájmů osob se zdravotním postižením.

Na mezinárodní úrovni sekretariát Výboru spolupracuje s orgány Evropské unie, Rady Evropy a Organizace spojených národů.

Příprava nového Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014 (dále jen „Národní plán“) je předkládán na základě usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2009 č. 273 ke Zprávě o jednotlivých koncepčních opatřeních Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením realizovaných v letech 2007- 2008, kterým bylo ministrovi pro lidská práva a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany uloženo vypracovat a předložit vládě do 31. března 2010 návrh nového národního plánu pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014 navazujícího na cíle a úkoly Střednědobé koncepce.

Informace o Vládním výboru pro zdravotně postižené občany

Česká republika se v posledních dvou desetiletích zařadila mezi státy, které si uvědomují zvýšenou odpovědnost za odstraňování bariér bránících občanům se zdravotním postižením v plnohodnotné účasti a zapojení do společnosti. Systematicky usilovala o postupné řešení jednotlivých dílčích oblastí, které se bezprostředně zdravotně postižených dotýkají, s cílem zlepšit podmínky i kvalitu jejich života.

Za tímto účelem byly v uplynulém období postupně vypracovány, vládou schváleny a realizovány již čtyři Národní plány, které formulovaly politiku státu ve vztahu ke zdravotně postiženým občanům a byla v nich pro jednotlivá ministerstva stanovena konkrétní opatření, která byla pro dané období vytipována jako důležitá a prioritní.

Plnění Národních plánů každoročně vláda kontrolovala a v případě potřeby prováděla jejich změny či doplnění. Je možno objektivně konstatovat, že naplňováním Národních plánů prokazatelně došlo ke zlepšení přístupu státu k občanům se zdravotním postižením, což se pozitivně promítlo v řadě oblastí, které jsou k zajištění podmínek pro kvalitní a důstojný život této skupiny osob důležité a napomáhají jejich integraci do společnosti.

Významnou událostí, která ovlivnila přípravu i podobu předkládaného Národního plánu je skutečnost, že Česká republika v září 2009 ratifikovala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“), kterou v prosinci 2006 schválilo Valné shromáždění Organizace spojených národů.

Úmluva navazuje na sedm již existujících lidskoprávních úmluv OSN. Nezakládá žádná nová práva, pouze ukládá důsledné naplňování existujících lidských práv a svobod z hlediska osob se zdravotním postižením. Uznává jejich důstojnost a rovné postavení, právo na samostatnost a nezávislost, na svobodné rozhodování, podporuje zapojení osob se zdravotním postižením do všech politik, které se jich dotýkají. Za mimořádně důležité Úmluva pokládá zajištění přístupu zdravotně postižených k fyzickému, ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu prostředí, ke vzdělávání, k rehabilitaci, k informacím a komunikaci.

Základní podoba nového Národního plánu obsahově i strukturou vychází z obecných zásad, na kterých je tato Úmluva založena. Pro zpracování dokumentu byly vybrány pouze ty články Úmluvy, které jsou z hlediska vytváření rovnoprávného a nediskriminujícího prostředí pro osoby se zdravotním postižením nejdůležitější a nejaktuálnější pro období následujících 5 let.

Národní plán je rozdělen do samostatných kapitol v návaznosti na jednotlivé články Úmluvy. Každá kapitola pak vedle citace příslušného článku Úmluvy dále obsahuje stručný popis stávajícího stavu a cílů, kterých má být prostřednictvím opatření dosaženo, a soubor termínovaných a průběžných opatření, včetně uvedení resortu, který je za jejich plnění odpovědný.

K nejvýznamnějším tématům Národního plánu patří zejména opatření zaměřená na rovné zacházení a zákaz diskriminace, vzdělávání, zaměstnávání, přístupnost staveb a dopravy, přístup ke kulturnímu dědictví apod.

Návrh nového Národního plánu bude vládou ČR projednán v dubnu 2010.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X