Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Významné dny

19. 4. 2010 13:56

Rovné příležitosti všem

Rovné příležitosti všem
V souvislosti s přijetím Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014, který vláda České republiky projednala a usnesením č. 253 schválila 29. března 2010, připravilo Informační centrum vlády ČR informační kampaň Rovné příležitosti všem .

V rámci této kampaně proběhlo ve středu 12. května setkání osob se zdravotním postižením ve vile Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. Na tiskové konferenci, která byla součástí setkání a kde byl Národní plán oficiálně představen, vystoupil předseda vlády ČR Jan Fischer, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása a vedoucí oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené Pavel Ptáčník.

Na kampani se podílí Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, jehož předsedou je premiér Jan Fischer a rovněž Národní rada osob se zdravotním postižením, jehož předsedou je Václav Krása.

V rámci kampaně připravilo Informační centrum vlády ČR pro studenty gymnázií a středních škol přednášky o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a o Národním plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014. Pro zájemce o problematiku osob se zdravotním postižením je na webových stránkách Informačního centra vlády připravena soutěž o publikace z vydavatelství Úřadu vlády ČR.

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014 (dále jen „Národní plán“) je předkládán na základě usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2009 č. 273 ke Zprávě o jednotlivých koncepčních opatřeních Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením realizovaných v letech 2007- 2008, kterým bylo ministrovi pro lidská práva a výkonnému místopředsedovi Vládního výboru pro zdravotně postižené občany uloženo vypracovat a předložit vládě do 31. března 2010 návrh nového národního plánu pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 - 2014 navazujícího na cíle a úkoly Střednědobé koncepce.

Česká republika se v posledních dvou desetiletích zařadila mezi státy, které si uvědomují zvýšenou odpovědnost za odstraňování bariér bránících občanům se zdravotním postižením v plnohodnotné účasti a zapojení do společnosti. Systematicky usilovala o postupné řešení jednotlivých dílčích oblastí, které se bezprostředně zdravotně postižených dotýkají, s cílem zlepšit podmínky i kvalitu jejich života.

Za tímto účelem byly v uplynulém období postupně vypracovány, vládou schváleny a realizovány již čtyři Národní plány, které formulovaly politiku státu ve vztahu ke zdravotně postiženým občanům a byla v nich pro jednotlivá ministerstva stanovena konkrétní opatření, která byla pro dané období vytipována jako důležitá a prioritní. Plnění Národních plánů každoročně vláda kontrolovala a v případě potřeby prováděla jejich změny či doplnění. Je možno objektivně konstatovat, že naplňováním Národních plánů prokazatelně došlo ke zlepšení přístupu státu k občanům se zdravotním postižením, což se pozitivně promítlo v řadě oblastí, které jsou k zajištění podmínek pro kvalitní a důstojný život této skupiny osob důležité a napomáhají jejich integraci do společnosti.

Rovné příležitosti všem

Významnou událostí, která ovlivnila přípravu i podobu předkládaného Národního plánu je skutečnost, že Česká republika v září 2009 ratifikovala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“), kterou v prosinci 2006 schválilo Valné shromáždění Organizace spojených národů. Úmluva navazuje na sedm již existujících lidskoprávních úmluv OSN. Nezakládá žádná nová práva, pouze ukládá důsledné naplňování existujících lidských práv a svobod z hlediska osob se zdravotním postižením. Uznává jejich důstojnost a rovné postavení, právo na samostatnost a nezávislost, na svobodné rozhodování, podporuje zapojení osob se zdravotním postižením do všech politik, které se jich dotýkají. Za mimořádně důležité Úmluva pokládá zajištění přístupu zdravotně postižených k fyzickému, ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu prostředí, ke vzdělávání, k rehabilitaci, k informacím a komunikaci.

Základní podoba nového Národního plánu obsahově i strukturou vychází z obecných zásad, na kterých je tato Úmluva založena. Pro zpracování dokumentu byly vybrány pouze ty články Úmluvy, které jsou z hlediska vytváření rovnoprávného a nediskriminujícího prostředí pro osoby se zdravotním postižením nejdůležitější a nejaktuálnější pro období následujících 5 let.

Národní plán je rozdělen do samostatných kapitol v návaznosti na jednotlivé články Úmluvy. Každá kapitola pak vedle citace příslušného článku Úmluvy dále obsahuje stručný popis stávajícího stavu a cílů, kterých má být prostřednictvím opatření dosaženo, a soubor termínovaných a průběžných opatření, včetně uvedení resortu, který je za jejich plnění odpovědný.

K nejvýznamnějším tématům Národního plánu patří zejména opatření zaměřená na rovné zacházení a zákaz diskriminace, vzdělávání, zaměstnávání, přístupnost staveb a dopravy, přístup ke kulturnímu dědictví apod.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie