Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

20. 1. 2021 19:40

Zasedání 17. prosince 2020

Dne 17. prosince 2020 se uskutečnilo online zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“).

Jednání řídila výkonná místopředsedkyně VVOZP Helena Válková.

Prvním bodem jednání byla Informace o plnění Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

V únoru 2019 vláda projednala v pořadí druhou zprávu o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu. Usnesením vlády ČR ze dne 4. února 2019 č. 101 je uloženo splnit částečně splněná a průběžně plněná opatření do 30. června 2019 a nesplněná opatření splnit do 31. prosince 2019.

Každé kontrolované opatření obsahuje stav plnění dotčeného rezortu a komentář k jeho realizaci. Ke každému opatření zaujala stanovisko ke stavu jeho plnění předsedkyně Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra, podle které zbývá celkem 16 opatření Podnětu, která buď nejsou splněna (9), jsou částečně splněna (5) nebo jsou průběžně plněna (2). Stanoviska plnění jsou odlišná, jiné stanovisko mají resorty, jiné má vedení odborné skupiny.

VVOZP přijal k tomuto bodu usnesení, ve kterém ž á d á ministerstva práce a sociálních věcí, školství mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví, aby řešila úkoly vyplývající z Podnětu v úzké součinnosti s Odbornou skupinou VVOZP pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra.

 

VVOZP dále projednal a schválil Souhrnnou zprávu o stavu přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením v ČR.

Zpráva byla vytvořena v rámci Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb, která funguje při VVOZP, jejím hlavním cílem bylo vytvořit souhrnný dokument, který by mapoval stav přístupnosti v oblastech, které s činností státní správy a výkonu veřejných služeb souvisejí, a který by upravoval relevantní právní úpravu na národní i mezinárodní úrovni.

Vzhledem k úzké spolupráci s organizacemi na podporu osob se zdravotním postižením jsou obsahem zprávy i konkrétní návrhy na zlepšení v jednotlivých oblastech. Těchto oblastí je celkem 10 (Komunikace a jednání s úřady, Přístupnost informací a internetových stránek, Přístupnost veřejných služeb v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, Volby, Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, Přístupnost budov, Přístupnost v oblasti veřejné dopravy, Přístupnost v oblasti kultury, Přístupnost výrobků a služeb, Cestovní ruch). Díky této formě zpracování zprávy mohou být informace podkladem pro koncepční či strategické dokumenty, ale i v rámci novelizací dílčích právních předpisů.

Mimo tohoto informačního přínosu pro subjekty státní správy může být i vodítkem pro samotné lidi s postižením, kteří mohou jejím prostřednictvím získat důležité informace o tom, jaké služby jsou přístupné či jaké služby by přístupné být měly a zároveň získají i informace o tom, na koho se mohou obrátit, pokud v dané oblasti narazí na nějakou bariéru.

Materiál bude předložen pro informaci vládě ČR.

 

Dalším důležitým bodem, kterému se VVOZP věnoval, byla příprava Strategie očkování proti COVID-19.

Jedná se o materiál, který vypracovalo MZ. Strategie neřeší způsob očkování u osob s těžkým zdravotním postižením, jejichž přesun do očkovacího centra je prakticky nemožný a jsou trvale v domácí péči, plně závislé na péči pečující osoby. Společně s osobou v domácí péči by měla být očkována i hlavní pečující osoba. Očkování u těchto lidí je nezbytné provést v domácím prostředí.

VVOZP k tomuto bodu přijal usnesení, ve kterém žádá Ministerstvo zdravotnictví, aby ve Strategii očkování proti COVID-19 doplnilo způsob zajištění očkování osob, které jsou v domácí péči a nemohou se dostavit k očkování.

 

Následujícím bodem jednání byla Parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením - parkovací průkazy a vyhrazená parkovací stání.

Obsahem bodu je nesoulad právních předpisů a přístupu Policie ČR k této problematice, parkovací průkazy vydávají obce s rozšířenou působností na základě toho, že občan předloží platný průkaz ZTP nebo ZTP/P. Parkovací průkaz signalizuje, že občan je oprávněnou osobou a může parkovat na vyhrazeném parkovacím místě. Národní rada osob se zdravotním postižením zaznamenala několik případů svých klientů, kdy vozidlo osoby se zdravotním postižením zaparkované na vyhrazeném parkovacím místě pro osoby s těžkým zdravotním postižením bylo označeno jako neoprávněně parkující z důvodu, že na parkovacím průkazu byla uvedena neomezená platnost.

Je potřeba dát do souladu platnost parkovacích průkazů s platností průkazů pro osoby se zdravotním postižením.

VVOZP přijal usnesení, ve kterém žádá Ministerstvo dopravy, aby ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí uvedlo metodicky do souladu platnost parkovacích průkazů a průkazů OZP, a Ministerstvo vnitra, aby sjednotilo výklad těchto interních metodik a norem a v tomto smyslu i proškolilo Policii ČR.

 

Jedním z dalších projednávaných bodů bylo Vyřešení legislativních nejasností souvisejících se soudním tlumočením pro neslyšící a tlumočením na matrikách.

Problematika se nezaměřuje pouze na tlumočení pro neslyšící, ale obecně na komunikační přístupnost úředních jednání pro osoby se sluchovým postižením. Lidé se sluchovým postižením se často setkávají na úřadech při úředních jednáních s komunikačními překážkami, protože tato oblast není formálně vhodně ošetřena a není často jasné ani financování tlumočnických a přepisovatelských služeb. Hledá se cesta a přístup k tomu, jak zajistit dostupnost komunikačního servisu pro konkrétní cílovou skupinu lidí se sluchovým postižením.

VVOZP svým usnesením požádal dotčené resorty, aby při vypracování novel jednotlivých zákonů a souvisejících právních předpisů byly provedeny takové úpravy, které povedou ke zvýšení právní jistoty a odstraní nejasnosti související se zajišťováním a financováním tlumočnických a přepisovatelských služeb pro sluchově postižené občany České republiky.

 

Dále byl na programu jednání Stav realizace Strategie reformy psychiatrické péče.

VVOZP pravidelně monitoruje, jak probíhá její implementace a jaké kroky byly v této oblasti učiněny.

Projektové období končí rokem 2023 a poté bude potřeba navázat, protože realizace tak závažné transformace systému a změn jako je reforma péče o duševní zdraví nebude končit tímto rokem a proto vznikla v minulém roce nadresortní Rada vlády pro duševní zdraví, která má v gesci koordinaci Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020-2030, který pokrývá další období na 10 let a současnou strategii rozšiřuje na všechny potřebné cílové skupiny.

Vzhledem k závažnosti a šíři tohoto tématu se tomuto bodu bude VVOZP věnovat podrobněji na příštím zasedání.

 

Následně byly projednávány body určené pro informaci, a to Informace o aktuálním stavu realizace projektu Úřadu práce ČR Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením Informace o postupu prací na přípravě novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Sekretariát VVOZP seznámil VVOZP s výsledky dotačního řízení programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2020 a s naplňováním Národního rozvojového programu mobility pro všechny v roce 2019.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty