Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pracovní skupina k porodnictví

17. 8. 2017 18:46

Pracovní skupina k porodnictví

Pracovní skupina k porodnictví (dále jako „Pracovní skupina“) vznikla na základě usnesení Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 12. září 2013 k tématu rovnosti žen a mužů ve vztahu k oblasti porodnictví. Pracovní skupina byla poté ustavena a fungovat začala na začátku roku 2015. Tvoří ji multidisciplinární tým složený z lékařů a lékařek, porodních asistentek a odborníků a odbornic v oblasti zdravotnického práva, statistiky, sociologie a ekonomie. Pracovní skupině předsedá PhDr. Marie Čermáková, vědecká pracovnice Sociologického ústavu AV ČR.

Pracovní skupina vychází z toho, že rodiče nejsou homogenní skupinou. Jejich představy a potřeby se výrazně proměňují spolu se změnami v celé společnosti, roste ekonomická, sociální, třídní, náboženská, národní a etnická i kulturní rozmanitost. I v tomto kontextu se Pracovní skupina zaměřuje na podporu svobodné volby rodičů týkající se způsobu, okolností a místa porodu. Ta by měla odpovídat společenským změnám, nárokům a hodnotovým orientacím současné generace populace vstupující do fáze rodičovství tak, aby stávající systém těhotenské, porodní a poporodní péče (péče v mateřství) na tyto nové výzvy reagoval.


Pracovní skupina:

 • se proto komplexně zaměřuje na situaci v českém porodnictví tak, aby mohla být realizována svobodná volba rodičů vybrat si způsob, okolnosti a místo porodu, resp. těhotenskou, porodní a poporodní péči v intencích postupu lege artis;
 • reaguje na společenskou poptávku po zajištění diverzity péče k pokrytí potřeb různých skupin žen či rodin;
 • se zabývá situací a potřebami klíčových poskytovatelů/lek péče, zejména zdravotnických a jiných profesí, včetně porodní asistence;
 • se v systému českého porodnictví zaměřuje na identifikaci konkrétních problémů v poskytování péče z hlediska klíčových aktérů/rek zdravotního systému a hledá konsensuální návrhy jejich řešení, i s ohledem na ekonomickou stránku věci (efektivnější péče za stejné nebo nižší náklady).

Hlavní cíle Pracovní skupiny:

 • navrhnout změny, doporučení, prováděcí mechanismy a postupy tak, aby systém těhotenské, porodní a poporodní péče byl bezpečný, kvalitní, respektující různou hodnotovou orientaci rodičů a nárok na svobodu volby rodičů vybrat si způsob, okolnosti a místo porodu;
 • navrženými změnami, doporučeními, prováděcími mechanismy či postupy podpořit požadavky na organizační efektivitu a ekonomickou udržitelnost systému těhotenské, porodní a poporodní péče;
 • na základě navržených řešení zahájit a podpořit realizaci rozvoje českého porodnictví s ohledem na situaci klíčových poskytovatelů/lek zdravotní péče a rozmanitost společenských potřeb;
 • zajistit podporu navržených řešení u zainteresovaných aktérů/rek a veřejnosti, dlouhodobou udržitelnost a zlepšování systému i s ohledem na možnou diverzitu péče.

Výše uvedená východiska a cíle promítá Pracovní skupina mimo jiné do následujících oblastí:

 • oblast legislativy;
 • oblast sběru dat a analýz;
 • oblast etiky v péči v mateřství.

Zápisy z jednání Pracovní skupiny jsou k dispozici pod tímto odkazem

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Hradecká, Odbor rovnosti žen a mužů (lucie.hradecka@vlada.gov.cz, tel.: 606 080 427)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X