Dokumenty

23. 10. 2014 11:03

Zprávy o rovnosti žen a mužů za roky 1998 - 2022

Vnitrostátním akčním plánem pro prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže byl do roku 2018 programový dokument, který přijala vláda v roce 1998 pod názvem „Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“. Od roku 2014 tento dokument navazoval na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020, schválenou usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 930, resp. blíže rozpracovával její cíle do podoby konkrétních opatření. Od roku 2019 byl tento dokument přejmenován na Akční plán pro rovnost žen a mužů (dále jen "Akční plán"). Opatření, která byla rezortům ukládána ke splnění, vláda každoročně hodnotila ve zprávě o rovnosti žen a mužů v ČR (dále jako "Zpráva"), jejíž součástí byla od roku 2014 i zpráva o naplňování výše uvedené strategie, a opatření podle toho aktualizovala.

Poté co vláda usnesením ze dne 8. března 2021 č. 269 schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 (dále jen "Strategie"), která obsahuje více než 400 opatření, byl Akční plán od prvního roku účinnosti Strategie (2021) nahrazen tzv. implementační osnovou, na základě které je vyhodnocováno naplňování Strategie. Informace od rezortů z implementační osnovy jsou jedním z hlavních podkladů pro přípravu Zprávy.   

Zpráva shrnuje, co se odehrálo v rovnosti žen a mužů v uplynulém roce, a to jak v České republice, tak i na úrovni EU a mezinárodní.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty