Aktuality

13. 1. 2023 15:51

Výbor projednal Plán práce na roky 2023-2024 a podpořil návrhy směrnic o normách pro orgány pro rovné zacházení

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 jednal Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Výbor“). Jednalo se o první zasedání Výboru v tomto roce.

Výbor se věnoval zejména dvěma novým návrhům směrnic o normách pro orgány pro rovné zacházení, které byly představeny Evropskou komisí v prosinci 2022. Návrhy upravují postavení a rozšiřují pravomoci již existujícím orgánům pro rovné zacházení (v českém kontextu se jedná o Veřejného ochránce práv). V současnosti Úřad vlády připravuje k návrhům Rámcovou pozici ČR. Po představení návrhů proběhla diskuze mezi členy a členkami Výboru, které se účastnila rovněž zástupkyně Kanceláře veřejného ochránce práv. Poté došlo ke schválení usnesení, kde Výbor podpořil oba návrhy směrnic a zároveň zdůraznil, že právě nezávislé orgány pro rovné zacházení s dostatečnými lidskými, technickými a finančními zdroji a pravomocemi v rozsahu navrhovaných směrnic jsou klíčové pro efektivní institucionální zabezpečení agendy rovnosti žen a mužů. Výbor dále vyzval k diskuzi o možnostech zefektivnění činnosti Veřejného ochránce práv v oblasti rovnosti žen a mužů a implementace antidiskriminačního zákona.

Na jednání Výbor také projednal Plán práce na roky 2023-2024 a zabýval se i revizi Standardu genderového auditu.

Bližší informace o představených návrzích směrnic naleznete zde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_7507

Bližší informace o Výboru naleznete zde: /cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/institucionalni_zabezpeceni/vybor-pro-institucionalni-zabezpeceni-rovnosti-zen-a-muzu--121941/

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie