Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

9. 8. 2016 11:48

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2017 v dotačním programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2017 v dotačním programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2017 k dotačnímu programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

 

Vymezení programu

Dotace na program Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací se poskytuje k financování výdajů směřujících k podpoření celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací (dále „SNNO“), aby se staly kompetentními, kvalifikovanými a legitimními subjekty, zastupujícími zájmy svých členů navenek a zprostředkujícími informace, zkušenosti a znalosti mezi svými členy a dalšími nestátními neziskovými organizacemi (dále „NNO“).

Podpora bude zaměřena tak, aby u příjemců posilovala:

 • celostátní a mezioborový princip fungování SNNO
 • činnost určenou členským a dalším NNO
 • zastupování zájmů členských NNO
 • spolupráci se státní správou ve prospěch členských i dalších NNO.

Podpora je určena pro SNNO, jejichž účelem/posláním je vytváření podmínek pro rozvoj neziskového sektoru jako celku. SNNO je považována za mezioborovou, pokud se zabývá neziskovým sektorem a NNO jako celkem, to znamená, že se zabývá jejich zákonností, transparentností, profesionalizací, financováním atd. SNNO by měla být aktivní zejména v těchto oborech: legislativa, financování (i vícezdrojové), daňové úlevy, problematika Evropské unie apod. Může se také zabývat tématem, které je průřezové pro celý neziskový sektor, jako je dobrovolnictví, problematika podnikání NNO, rozvoj a etika dárcovství, rozvoj neziskového sektoru z hlediska transparentnosti, nezávislosti, správného řízení apod. Členství v takové SNNO není omezeno podle oborového zaměření účelu, aktivit nebo konkrétních cílových skupin osob, na které jsou zaměřeny aktivity jednotlivých členů. Dotační program nebude podporovat SNNO, jejichž hlavní náplní je poskytování služeb veřejnosti.

Budou podporovány pouze projekty, které odpovídají výše uvedenému vymezení účelu dotace a jsou v souladu se Státní politikou vůči NNO na léta 2015 až 2020 schválenou usnesením vlády ze dne 29. července 2015 č. 608.

Vymezení žadatelů o dotaci

O dotaci může žádat pouze spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který je celostátní mezioborovou střešní organizací. Hlavní spolek a jeho pobočné spolky nejsou z hlediska tohoto dotačního programu považovány za SNNO.

Dotaci lze poskytnout těm SNNO, které splňují tyto podmínky:

 

 • jejich účelem/posláním uvedeným ve stanovách je hájení a prosazování zájmů svých členů a vzdělávací, informační a poradenské aktivity pro své členy
 • jejich stanovy zakotvují demokratické mechanizmy instalovaní orgánů spolku
 • jejich členská základna je tvořena alespoň z 51 % NNO (tj. spolky, obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi, nadačními fondy, ústavy nebo účelovými zařízeními církví)
 • jejích členové platí členské příspěvky
 • jejich členové jsou alespoň ze tří krajů republiky
 • mají zřízenou kontrolní komisi
 • mají alespoň 1 zaměstnance v pracovněprávním vztahu, který činnost SNNO organizuje a řídí; tato pracovní pozice je zřízena a obsazena alespoň 6 měsíců ke dni podání žádosti
 • mají minimálně od 1. 1. 2016 do dne předložení žádosti o dotaci zřízené webové stránky
 • byly zřízeny alespoň dva roky před podáním žádosti.

 

Podmínky dotačního řízení

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2017 a musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů (dále „Směrnice“), Dodatkem č. 1 a její přílohy č. 7 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací.

Žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci.

Závazná je listinná podoba žádosti o dotaci, a to včetně všech jejích příloh.

Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. Žadatel (v případě podpoření projektu) nesmí z dotace poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.

Příjem žádostí:

Žádost o dotaci na rok 2017 a povinné přílohy žádosti zasílá žadatel o dotaci Úřadu vlády ČR v listinné podobě, podepsané statutárním zástupcem nebo jím pověřenou osobou (v případě podpisu jinou osobou, než je statutární zástupce, přiloží žadatel originál plné moci nebo její ověřenou kopii).

Žádost o dotaci se všemi přílohami se současně překládá s elektronickou kopií ve formátu CD/DVD. CD/DVD musí obsahovat žádost a všechny její přílohy. Každá část (žádost i jednotlivé přílohy) je oskenovaná zvlášť a uložena ve formátu PDF v samostatném souboru. Každý soubor je označen odpovídajícím názvem listinné podoby (žádosti nebo přílohy). Současně CD/DVD obsahuje žádost ve formátu Word a tabulky ve formátu Excel.

Formuláře žádosti o dotaci, dodatku k žádosti, rozpočtu projektu, průběžné a závěrečné zprávy a jejich přílohy zveřejní sekretariát Rady vlády pro NNO na internetové stránce Úřadu v podsekci Úřad vlády a dále v podsekci Dotace (/cz/urad-vlady/dotace/dotace/).

Předložené žádosti se předkladatelům nevracejí.

K žádosti žadatel připojí:
 

 1. platné stanovy
 2. podrobný popis projektu
 3. vyplněné tabulky č. 1 - 4
 4. bankovní identifikaci účtu (tj. smlouvu s bankou nebo potvrzení banky o vedení účtu žadatele), na který má být dotace převedena
 5. výroční zprávy za poslední dva ukončené kalendářní roky včetně účetní závěrky (rozvaha, výsledovka a přílohy k účetní závěrce)
 6. čestné prohlášení o bezdlužnosti
 7. čestné prohlášení o tom, že organizace není v likvidaci
 8. čestné prohlášení o tom, že žadatel provozuje minimálně od 1. 1. 2016 do dne předložení žádosti o dotaci webové stránky
 9. čestné prohlášení o tom, že členská základna žadatele je tvořena alespoň z 51 % NNO, a sídla těchto členů jsou minimálně ze tří krajů České republiky
 10. čestné prohlášení o tom, že žadatel vede seznam členů
 11. čestné prohlášení o tom, že žadatel má alespoň 1 zaměstnance v pracovněprávním vztahu, který činnost SNNO organizuje a řídí; tato pracovní pozice je zřízena a obsazena alespoň 6 měsíců ke dni podání žádosti
 12. originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo jiný obdobný doklad, pokud se jedná o případ dle čl. 20 Směrnice.

 

Hodnocení žádostí o dotaci:

Příslušný útvar provede kontrolu žádosti o dotaci, včetně jejích příloh, pokud tato žádost byla Úřadu doručena včas, a to z hlediska dodržení stanovených formálních náležitostí. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo povinných přílohách vyzve e-mailem žadatele, aby nedostatky do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil; ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit. Pokud je žádost Úřadu předložena po stanovené lhůtě nebo není kompletní, tj. chybí některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna nebo nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, příslušný útvar žádost vyřadí a informuje o tom žadatele.

Na dotaci není právní nárok. Dotace nebude přidělena subjektu, členem jehož statutárního orgánu je zaměstnanec, nebo osoba vykonávající pro Úřad činnosti na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě, že se tento člen nebo tato osoba podílí anebo se vzhledem ke svému služebnímu nebo pracovnímu zařazení může podílet na dotačním řízení.

Při posuzování žádostí o dotaci se bere v úvahu:

 1. úplnost, správnost a celková úroveň zpracování předložené žádosti a projektu podle požadavků zveřejněných na internetové stránce Úřadu,
 2. nakolik předložené projekty směřují k naplnění programu
 3. dostupnost a potřebnost aktivit, včetně místa, pokud je relevantní,
 4. finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti,
 5. jde-li o žadatele, který již v minulosti dotaci obdržel, rovněž jeho dosavadní spolupráce s Úřadem.

Ukončení příjmu žádostí:

Žádost je možné podat nejpozději do 30. září 2016, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu nebo na podatelně Úřadu do 16,00 hodin.

Za den doručení písemnosti se považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce anebo datum otisku razítka podatelny Úřadu. Dokument zaslaný prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu se považuje za doručený okamžikem jeho dodání do datové schránky Úřadu.

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem: „ŽÁDOST – Podpora kapacit celostátní mezioborových sítí nestátních neziskových organizací 2017"

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:
Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva – sekretariát Rady vlády pro NNO
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

 

Upozornění pro žadatele o dotaci:

Komunikace se žadateli probíhá v určitých fázích dotačního řízení elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres.

Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Podávání informací:
Informace o programu podává Ing. Martin Vyšín na adrese vysin.martin@vlada.cz nebo Mgr. Marcela Šrámková na adrese sramkova.marcela@vlada.cz.

Přílohy:

 1. Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č.2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv.
 2. Dodatek č. 1 ke Směrnici vedoucího Úřadu vlády č. 2/2016 2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv.
 3. Formuláře žádosti o dotaci a povinných příloh.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty