Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

 

Romská národnostní menšina

K romské národnostní menšině se při sčítání lidu 2001 přihlásilo celkem 11 746 osob. Podle kvalifikovaných odhadů počet příslušníků romské komunity v ČR se pohybuje v rozmezí mezi 150 000 - 300 000 osob. Usídlení: severní Morava (zejména Ostrava, Karviná), severní Čechy (Děčín, Ústí nad Labem), velká města (Praha, Brno).


Aktivity

Média: vydávání periodického tisku, provozování internetového portálu 
Vzdělávání: volnočasové aktivity a obecně primární prevence, spolupráce se školami; za unikátní vzdělávací projekt lze považovat Katedru romistiky UK v Praze.
Kultura: klubová činnost, hudba, tanec, literární tvorba, výtvarné obory, výrazným specifikem je Muzeum romské kultury v Brně
Sport: především fotbal (v ČR existuje na deset aktivních klubů)
Politika a veřejná činnost: samostatným fenoménem je romská politická strana - Romská občanská iniciativa ČR (ROI) a Parlament Romů v ČR; 

Postupně roste popularita Mezinárodního dne Romů (8. duben), jehož připomínání se věnují většiny aktivních sdružení.


Organizace menšiny

Z celkového počtu 375 registrovaných romských organizací (resp. organizací sdružujících občany romské národnosti) tvoří převážnou většinu občanská sdružení. Z celkového počtu romských organizací je minimálně 20% tzv. mrtvých organizací, tj. organizací již neexistujících či nefungujících. Vedle romských sdružení existuje řada organizací působících ve prospěch romských komunit, např. Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., či Nadace Nová škola, Drom, romské středisko v Brně.


Spolupráce s Radou

Romská národnostní menšina má v Radě tři zástupce. Aktivní spolupráce se týká:

 • poskytování dotací na vydávání periodik a projektu elektronických médií Romano hangos, Romano voďi, Radio Rota, Kereka, Romano kurko,
 • oblasti dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vůči romským občanským sdružením,
 • otázku spojenou s financováním a postavením Muzea romské kultury v Brně,
 • financování světového romského festivalu Khamoro.

Vybrané materiály předložené vládě:

 • Návrh zákona o zřízení Romského muzea v Brně, jednání vlády dne 21. ledna 2004 (č.j. 1577/03)
  Ministerstvo kultury (viz usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 822) ve spolupráci s Radou vypracovalo návrh zákona o zřízení Romského muzea v Brně, jehož projednávání vláda přerušila. Předpokládá se, že Ministerstvo kultury zřídí ve smyslu novely zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, muzeum jako státní příspěvkovou organizaci.
 • Usnesení vlády ze dne 7. dubna 2003 č. 347, o podpoře Světového romského festivalu KHAMORO Praha
  Vláda schválila poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na konání festivalu v roce 2003 a v následujících letech. Festivalu v Praze se zúčastňují romské soubory z celého světa. Součástí festivalu je každoročně řada doprovodních akcí, odborné semináře zaměřené na romskou problematiku, výstavy, promítání filmů s romskou tematikou apod.
 • Usnesení vlády ze dne 27. srpna 1997 č. 518, o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci objektu určeného pro umístění Muzea romské kultury v Brně

Zástupce romské menšiny je členem výboru Rady pro dotační politiku a výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy. Je členem v Poradním sboru ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro záležitosti národnostních menšin a ve výběrových dotačních komisích ministerstva kultury.

Romská menšina má zastoupení ve Výboru pro národnostní menšiny Magistrátu města Brno, města Karviná, města Liberec, komisi Rady města Pardubic pro záležitosti menšin, v Komisi pro integraci romské menšiny a etnických skupin města Plzně, v grantové komisi pro otázky menšin Rady zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy. V rámci agend krajů je zřízena funkce romských koordinátorů, kromě toho jsou kraje zastoupeny v Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity.


Nejvýznamnější organizace

(viz též Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity)

Demokratická aliance Romů se sídlem ve Valašském Meziříčí (D.A.R.) - kromě jiného vydává časopis pro děti a mládež Kereka,

Společenství Romů na Moravě, Brno - vedle bohaté spolkové činnosti vydává noviny Romano hangos (http://www.romanohangos.cz/),

Romea, občanské sdružení Praha - provozuje stejnojmenný internetový portál Romea a vydává periodikum Romano voďi,

Sdružení Dženo, Praha - provozuje internetový portál a rádio Rota; vydávalo časopis Amaro Gendalos (http://www.amarogendalos.cz/),

Sdružení Athinganoi, Praha - sdružuje mladé romské intelektuály,

Sdužení R-mosty, Praha - kromě práce s dětmi provozuje obchůdek Romen,

Sdružení dětí a mládeže Romů v ČR, Zlín - kromě sociální asistence Romům v regionu se zábývá též prací s dětmi a mládeží

Nevo dživipen, České Budějovice - kromě činností vzdělávacích vydává stejnojmenný občasník,

Demokratický svaz Romů, Sdružení olašských Romů,

Společnost odborníků a přátel Muzea romské kultury Brno.