Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

19. 9. 2018 17:51

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2019 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 19.09.2018 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2019; čj. 27349/2018-KRP.

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace

Dotace v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se poskytuje za účelem podpory efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice.

Z programu lze podpořit tematické okruhy činností v souvislosti s chorvatštinou (zejména moravskou), němčinou, polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, romštinou a slovenštinou:

 1. vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. Cílovou skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami;
 2. kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory;
 3. podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků v menšinových jazycích. V rámci tohoto okruhu mohou být dále podpořeny aktivity podporující užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích, jako jsou zejména zpracování a zpřístupnění map s tradičními a správnými formami místních názvů v menšinových jazycích (digitální nebo jinou formou), zpracování a tisk publikací podporující užívání tradičních a správných forem názvů v menšinových jazycích či realizace analýzy zaměřené na mapování historického a kulturního dědictví uživatelů menšinového jazyka v regionu.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2019 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace, jež je ke stažení zde.


Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být elektronicky odeslána ve webové aplikaci nejpozději do 19.10.2018.
Krycí list musí být doručen do 24.10.2018.

Informace o programu podává Mgr. Klára Jůnová, email: junova.klara@vlada.cz; tel. +420 296 153 576.

Přílohy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2019; čj. 27349/2018-KRP.

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 2. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2019
 3. Návod k registraci do webové aplikace
 4. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu
 5. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
 6. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 7. Směrnice vedoucího Úřadu vlády č. 8/2018 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv
 8. Formulář Přehledu výstupů projektu
 9. Vzor vyplněného Přehledu výstupů projektu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X