Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

18. 3. 2009 16:02

Informace o jednání Komise OSN pro postavení žen 2. – 13. března 2009Ve dnech 2. – 13. března 2009 se konalo v sídle OSN v New Yorku zasedání Komise pro postavení žen.
 
1.      Zasedání Komise se konají jedenkrát ročně v rozsahu dvou týdnů, obvykle koncem února a začátkem března tak, aby doba jednání zahrnula i Mezinárodní den žen.  Komise je složena ze 45 členských států OSN na základě geografického rozložení. Početní většinu mají v Komisi africké a asijské státy. Členské státy OSN, které nejsou členy Komise, mají postavení pozorovatelů se silným mandátem, protože Komise má snahu přijímat své závěry konsensem všech členských států OSN.
 
2.     Státy Evropské unie nevystupují na zasedání Komise samostatně, ale zastupuje je předsednická země Evropské unie, v roce 2009 tedy Česká republika. Pro představitele České republiky to znamenalo denně na koordinačních poradách s členskými státy Evropské unie vyjednávat společný postoj Evropské unie, aby hlas Evropské unie v OSN byl jasný, silný a jednotný. Česká republika pak na jednání Komise prosazovala stanoviska Evropské unie a vedla z této pozice jednání s dalšími státy OSN.
 
3.      Hlavní téma Komise pro rok 2009: Rovné sdílení odpovědností mezi ženami a muži, včetně poskytování péče v kontextu HIV/AIDS.
Další téma: Rovná účast žen a mužů v rozhodovacích procesech na všech úrovních.
 
4.     Ve dnech 2. a 3. března 2009 se jednání Komise OSN pro postavení žen zúčastnil ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb. Na zahájení jednání Komise jako representant Evropské unie představil priority Evropské unie v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže. Zúčastnil se za Evropskou unii též užšího jednání ministrů zaměřeného na posílení účinnosti práce a novou organizační strukturu OSN v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže. Další akce, které se ministr aktivně zúčastnil, byla diskuse ministrů (High level round table) zaměřená na výměnu praktických zkušeností z prosazování rovného sdílení odpovědnosti žen a mužů v péči o rodinné příslušníky (např. děti, nemocní, zdravotně postižení lidé, senioři).
 
5.     Česká republika v rámci jednání Komise vystupovala za Evropskou unii v panelové diskusi k tématům:
a)      rovné sdílení odpovědnosti žen a mužů, včetně péče poskytované v kontextu HIV/AIDS,
b)      rovná účast žen a mužů v rozhodovacích procesech na všech úrovních,
c)      gender mainstreaming v národních politikách podporujících rovné sdílení odpovědnosti žen a mužů, včetně péče poskytované v kontextu HIV/AIDS,
d)      hledisko rovnosti žen a mužů v podmínkách finanční krize,
e)      legislativní úprava boje proti násilí na ženách, včetně násilí na ženách v ozbrojených konfliktech (válečný stav, etnické čistky, občanské války, náboženské boje apod.)
f)        plnění mezinárodních cílů a závazků v oblasti zdravotnictví z hlediska rovnosti žen a mužů.
 
6.     Na jednání Komise bylo akreditováno více než 2000 nestátních neziskových organizací. Paralelně s jednáním Komise OSN pro postavení žen se konalo více než 200 akcí (např. semináře, konference, setkání, diskuse u kulatého stolu) pořádaných nestátními neziskovými organizacemi nebo členskými státy OSN.
 
7.     Česká republika v   rámci svého předsednictví jako jediná ze států OSN upořádala dvě setkání s nestátními neziskovými organizacemi. Setkání měla formu briefingů, konala se v budově OSN a jejich cílem byla vzájemná výměna informací a spolupráce s občanskou společností. Na prvním briefingu (5.3.2009) české předsednictví Evropské unie představilo základní programové dokumenty a priority Evropské unie z oblasti rovnosti žen a mužů, se kterými šla Evropská unie do vyjednávání. Na druhém briefingu (10.3.2009) Česká republika představila své konkrétní pozměňovací návrhy k návrhu závěrů Komise a postoje k návrhům rezolucí. Na obou setkáních nestátní neziskové organizace informovaly české předsednictví o svých postojích a návrzích. V naprosté většině se návrhy nestátních neziskových organizací shodovaly s návrhy Evropské unie, protože rovné příležitosti pro ženy a muže jsou společným cílem.
 
8.      Česká republika připravila paralelní akci – seminář „Sladění rodinného a pracovního života z hlediska Evropské unie“. Seminář se konal 6.3.2009 a zúčastnilo se jej více než 100 lidí. Na semináři představily svůj přístup Evropská komise, Francie a Švédsko.
 
9.     Hlavním programovým dokumentem, který je výstupem jednání Komise OSN pro postavení žen, jsou tzv. přijaté závěry (agreed conclusions). Závěry Komise přijala konsensem členských států OSN poslední den jednání 13. 3. 2009 po 19. hod. Závěry konstatují, že péče o rodinné příslušníky leží doposud  zejména na ženách a že je nezbytné muže zapojit více do rodinného života, péče a odpovědnosti za děti a rodinu. V důsledku předsudků a překonaných představ o postavení žen a mužů ve společnosti je podíl odpovědnosti mužů za péči o rodinu nízký a jsou vytěsňováni z okruhu rodiny. Ženy pak  nesou neúměrně hlavní tíhu odpovědnosti za o rodinu, často vedle svého zaměstnání a vytváření podmínek pro sladění pracovního a rodinného života je hlavní výzvou pro členské státy. Kritická situace je v zemích, kde se v masovém měřítku vyskytuje HIV/AIDS, kdy žena či dívka má na starosti často celou rodinu postiženou HIV/AIDS. Komise ve svých závěrech vyzývá státy, útvary OSN, mezinárodní a regionální organizace, občanskou společnost, soukromý sektor, zaměstnavatele, odbory, média a další zúčastněné, aby aktivně vyvíjely činnost, která povede k rovnému sdílení odpovědností mezi ženami a muži při poskytování péče o rodinné příslušníky, včetně poskytování péče v kontextu HIV/AIDS. Rovné příležitosti pro ženy a muže ve společnosti spočívají nejen na trhu práce či v politice, ale též v rodině.
 
10. Komise OSN pro postavení žen projednala a přijala dále rezoluce téma:
a)      postavení palestinských žen,
b)      ženy a dívky a HIV/AIDS,
c)      činnost Pracovní skupiny pro sdělení (stížnosti pro Komisi OSN pro postavení žen),
d)      posílení činnosti Mezinárodního výzkumného a vzdělávacího institutu OSN pro posílení postavení žen (INSTRAW),
e)      příprava zasedání Komise v roce 2010 (uplyne 15 let od přijetí Pekingské akční platformy jako základního programového dokumentu OSN z oblasti práv žen),
f)        budoucí organizace a způsob práce Komise OSN pro postavení žen (plán práce na roky 2010-2014).
 

Závěry Komise a rezoluce budou po redakčních úpravách a překladu do pracovních jazyků OSN zveřejněny v plném znění na internetových stránkách OSN koncem března 2009.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty