Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

31. 3. 2006 12:38

Pravidla financování protidrogové politiky (2006-2007)

Pravidla platná pro dotace poskytované v letech 2006-2007.

Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku, schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.2005 byla platná pro dotace poskytované v letech 2006-2007.

Pravidla financování protidrogové politiky

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

(1) Účelem Pravidel pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (dále jen “Pravidla”) je zabezpečit jednotný postup ústředních orgánů státní správy a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „Rada“) při vynakládání finančních prostředků na programy protidrogové politiky, zvýšit efektivnost poskytování těchto prostředků státního rozpočtu, zajistit vzájemnou informovanost o navrhovaných a schválených programech protidrogové politiky a o výsledcích kontrolní činnosti v oblasti vynakládání těchto prostředků státního rozpočtu.

(2) Tato pravidla

a) upravují poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu na projekty protidrogové politiky uskutečňované nestátními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO“),
b) upravují vynakládání finančních prostředků na programy protidrogové politiky z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“),
c) zajišťují koordinaci rozhodování ústředních orgánů státní správy o jimi uskutečňovaných programech protidrogové politiky, popřípadě o projektech uskutečňovaných v rámci těchto programů příspěvkovými organizacemi, k nimž plní funkci zřizovatele.

(3) Programem protidrogové politiky (dále jen „Program“) jsou činnosti ústředních orgánů státní správy a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „Rada“) obsažené

a) v akčním plánu vlády k Národní strategii protidrogové politiky, který svým usnesením schvaluje vláda,
b) v koncepcích nebo akčních plánech jednotlivých ústředních orgánů státní správy; koncepce a akční plány musí být v souladu s akčním plánem podle písmene a)

a uskutečňované těmito ústředními orgány státní správy, případně jejich příspěvkovými organizacemi a Radou.

ČÁST DRUHÁ
Podmínky vynakládání finančních prostředků na protidrogovou politiku

(1) Prostředky státního rozpočtu účelově určené na protidrogovou politiku mohou být použity při splnění těchto podmínek:

a) projekt protidrogové politiky ústředního orgánu státní správy nebo Rady je v souladu s Programem,
b) projekt NNO je vypracován na certifikovanou službu poskytovanou NNO v rámci primární, sekundární a terciální prevence drogové závislosti. Tato podmínka se nevztahuje na rozvojové programy, jejichž účelem je zajistit nezbytné služby v regionu, popřípadě v ČR dosud nerealizované, na programy z oblasti informace - výzkum - hodnocení, na programy mezinárodní spolupráce a na programy zahraniční rozvojové pomoci.

(2) Pro rozhodování o poskytnutí prostředků státního rozpočtu na projekt předkládaný NNO je nezbytné, aby projekt byl

a) předložen v řádném termínu a věcně správně zpracován, vč. jeho podrobného rozpočtu,
b) posouzen alespoň dvěma oponenty,
c) opatřen kladným stanoviskem příslušného krajského protidrogového koordinátora,
d) projednán dotačním výborem/dotační komisí příslušného ústředního orgánu státní správy nebo Rady a doporučen k podpoře a realizaci.

(3) Účelově určené prostředky státního rozpočtu na protidrogovou politiku lze v rámci dotačního řízení jednotlivých ústředních orgánů státní správy a Rady poskytnout při splnění těchto dalších podmínek:

a) žádost o poskytnutí dotace musí být předložena v jednotné formě předepsané v příloze k těmto Pravidlům, musí být vyplněna stanoveným způsobem a doložena přílohami požadovanými příslušným ústředním orgánem státní správy. Žádost se podává ústřednímu orgánu státní správy současně v listinné i elektronické podobě,
b) žadatel o poskytnutí dotace doloží do 31.ledna následujícího kalendářního roku vyúčtování prostředků státního rozpočtu přijatých v předchozím kalendářním roce, a to v rozsahu stanoveným příslušným ústředním orgánem státní správy,
c) žadatel o poskytnutí dotace doloží do 31.ledna v rámci vyúčtování dotací přijatých v předchozím kalendářním roce potvrzení místně příslušného státního orgánu o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (místně příslušnému finančnímu úřadu, Všeobecné zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení).

(4) Příjemce účelově určené dotace ve svém účetnictví a v operativní evidenci sleduje přijaté a čerpané prostředky státního rozpočtu účelově určené na protidrogovou politiku odděleně podle jednotlivých projektů a jednotlivých zdrojů jejich krytí.

ČÁST TŘETÍ
Finanční prostředky kapitoly VPS na protidrogovou politiku

(1) Finanční prostředky rozpočtové kapitoly VPS určené na uskutečňování programů na protidrogovou politiku lze použít

a) na účelové dotace nestátním neziskovým organizacím, určené na protidrogovou politiku,
b) k zajištění specializované činnosti sekretariátu Rady související s protidrogovou politikou.

(2) Rada při rozhodování o vynaložení prostředků postupuje způsobem stanoveným jejím Statutem a těmito Pravidly.

(3) Žádost o převod finančních prostředků z kapitoly VPS určených na protidrogovou politiku podává Úřad vlády České republiky na základě rozhodnutí Rady o použití prostředků podle odstavce 1.

ČÁST ČTVRTÁ
Koordinace vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku

(1) Za účelem efektivního financování protidrogové politiky je vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku jednotlivými ústředními orgány státní správy koordinováno Radou.

(2) Jednotlivé ústřední orgány státní správy, které vyhlašují dotační řízení na následující kalendářní rok, a sekretariát Rady předloží Radě

a) do 30. dubna běžného kalendářního roku priority dotačních řízení jimi určené pro následující kalendářní rok,
b) do 30. dubna běžného kalendářního roku zprávu o uskutečněných programech a projektech protidrogové politiky v gesci v uplynulém kalendářním roce, včetně zprávy o čerpání finančních prostředků na tyto programy a projekty (jak na programy a projekty uskutečněné ústředními orgány státní správy nebo organizacemi v jejich působnosti, tak na programy a projekty financované příslušným ústředním orgánem státní správy na základě rozhodnutí vydaného v rámci jeho dotačního řízení),
c) do 15.listopadu běžného kalendářního roku zprávu o těch žádostech o poskytnutí dotace na následující kalendářní rok, které podle údajů v registru žadatelů, vedeném podle části čtvrté, odstavce 6 Pravidel, jsou podány u více ústředních orgánů státní správy nebo současně ústřednímu orgánu státní správy a Radě.

(3) Rada

a) koordinuje priority dotačních řízení jednotlivých ústředních orgánů státní správy a Rady tak, aby byla zajištěna realizace přijaté Národní strategie protidrogové politiky,
b) koordinuje rozhodování o těch žádostech o poskytnutí dotace, které byly týmž žadatelem podány u více ústředních orgánů státní správy nebo u ústředního orgánu státní správy a Rady,
c) koordinuje sjednocování požadavků kladených na žadatele o poskytnutí dotace jednotlivými ústředními orgány státní správy.

(4) Za účelem zvýšení efektivnosti a kontroly poskytnutých dotací je zřízen Registr žadatelů o poskytnutí prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (dále jen „Registr“) ve struktuře podle části čtvrté, odstavce 6 Pravidel. Registr spravuje sekretariát Rady. V Registru jsou vedeny údaje o žádostech o dotace z rozpočtových kapitol jednotlivých ústředních orgánů státní správy a z kapitoly VPS. Registr shromažďuje rovněž údaje o poskytnutých dotacích a o jejich čerpání ve struktuře uvedené v odstavci 6.

(5) Jednotlivé ústřední orgány státní správy vloží způsobem stanoveným sekretariátem Rady údaje o žádostech o dotaci do Registru do 30.října běžného kalendářního roku, a to ve struktuře stanovené v odstavci 6. Údaje o žádostech o dotaci z kapitoly VPS vloží do Registru sekretariát Rady ve stejném termínu. Údaj o celkové výši poskytnuté dotace bude do Registru zaslán 1 měsíc po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Údaje o celkové výši čerpané dotace a výši prostředků vrácených do státního rozpočtu za uplynulý kalendářní rok budou do Registru vloženy nejpozději do 31.března následujícího kalendářního roku.

(6) V Registru jsou vedeny tyto údaje:

a) název poskytovatele dotace (ústřední orgán státní správy, Rada),
b) název dotačního programu,
c) název projektu,
d) evidenční číslo projektu,
e) variabilní symbol projektu,
f) název žadatele,
g) IČ žadatele,
h) organizační forma,
i) sídlo žadatele,
j) místo realizace projektu,
k) kraj realizace projektu,
l) požadovaná částka,
m) výše přidělené dotace,
n) výše čerpání dotace,
o) výše prostředků vrácených do státního rozpočtu,
p) kontrola projektu: (ústřední orgán státní správy provádějící kontrolu),
q) datum kontroly,
r) výsledek kontroly: (bez závad / s výhradou / závažné nedostatky),
s) čj. zprávy o provedené kontrole,
t) poznámka (sdělení významná pro ostatní uživatele Registru).

ČÁST PÁTÁ
Kontrola vynakládání finančních prostředků na protidrogovou politiku

(1) Ústřední orgány státní správy a sekretariát Rady předloží Radě do 31.prosince běžného kalendářního roku časový a objektový záměr na provádění kontrol u příjemců prostředků státního rozpočtu na následující kalendářní rok. Rada tyto záměry projedná s cílem je zkoordinovat.

(2) Jednotlivé ústřední orgány státní správy a sekretariát Rady podávají na každém zasedání Rady zprávu o provedených kontrolách čerpání a využití finančních prostředků u příjemců účelových dotací s výčtem kontrolovaných příjemců a výsledků kontrol. Informace o provedených kontrolách příslušný ústřední orgán státní správy vkládá v elektronické formě do Registru podle odstavce 6 části čtvrté.

(3) Ústřední orgán státní správy, který účelovou dotaci poskytl, podá u místně příslušného finančního úřadu podnět k provedení kontroly využití poskytnutých finančních prostředků státního rozpočtu účelově určených na realizaci programů/projektů protidrogové politiky, pokud při jím provedené kontrole zjistí, že způsob použití dotace příjemcem vyžaduje hloubkovou kontrolu finančním úřadem.

ČÁST ŠESTÁ
Ustanovení závěrečná

(1) Pro poskytování účelových dotací NNO ústředními orgány státní správy platí kromě těchto Pravidel i ustanovení bodů 4 až 11 a bodu 13 části druhé (Postup při poskytování dotací), bodů 1 a 2 části třetí (Pravidla pro sledování, kontrolu a vyúčtování dotace) a bodů 6 a 7 části čtvrté (Spolupráce ústředních orgánů státní správy) Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, které byly schváleny usnesením vlády č. 114/2001 ve znění pozdějších usnesení vlády.

(2) Jednotlivé ústřední orgány státní správy vnitřním předpisem stanoví bližší podmínky poskytování dotací na programy protidrogové politiky nestátním neziskovým organizacím ze své rozpočtové kapitoly. Tyto vnitřní předpisy musí být v souladu s Pravidly.

(3) Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 8. 6. 2005 a postupuje se podle nich poprvé při poskytování finančních prostředků státního rozpočtu na uskutečňování programů a projektů protidrogové politiky v roce 2006, s výjimkou podmínky uvedené v části druhé odstavci 1 písm. b); tato podmínka se poprvé použije při poskytování finančních prostředků státního rozpočtu na rok 2007.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty