Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

13. 4. 2007 14:28

Dotační řízení v roce 2007 - přehled

Přehled dotací schválených dne 26. 3. 2007.

RVKPP na svém jednání dne 26.3.2007 usnesením č. 2/0307 schválila návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. návykovými látkami.

Po restriktivní změně rozpočtu Úřadu vlády České republiky na rok 2007 dne 21.3.2007 byly upraveny částky neinvestičních dotací určených na realizaci protidrogové politiky v roce 2007 doporučené dne 10. ledna 2007 Výborem RVKPP pro poskytovaní účelových dotací ze státního rozpočtu – výdaje na protidrogovou politiku (Výbor RVKPP). Návrhy jednotlivých dotací byly sníženy o cca 5,2 % s výjimkou dotací na provozní a osobní náklady rezidenční péče v terapeutických komunitách. U těchto zařízení byly zohledněny náklady na zabezpečení jejich nepřetržitého provozu, a proto byly dotace pro tato zařízení navržené Výborem RVKPP vyjmuty z uvedených restriktivních rozpočtových změn pro rok 2007.

RVKPP doporučila svým usnesením č. 2/0307 vedoucímu Úřadu vlády České republiky 175 projektů protidrogové politiky ke spolufinancování z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky formou neinvestičních účelově určených dotací v celkovém objemu Kč 100.046.000,--. Neinvestiční dotace jsou účelově určené na spolufinancování provozních a osobních nákladů projektů protidrogové politiky realizovaných v rozpočtovém roce 2007 a budou převedeny na bankovní účty realizátorům jednotlivých projektů protidrogové politiky po předložení jimi zpracovaných vyúčtování dotací a finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za předchozí rozpočtový rok v předepsané formě, vč. originálních dokumentů či úředně ověřených kopií dokumentů o bezdlužnosti vůči místně příslušnému FÚ, OSSZ a zdravotním pojišťovnám. Bankovní převody dotací budou zrealizovány následně (ve dvou etapách).

Neinvestiční dotace na protidrogovou politiku pro jednotlivé příjemce dotací doporučené RVKPP ke spolufinancování ze státního rozpočtu v roce 2007 jsou zveřejněny v připojeném souboru.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty