Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

29. 12. 2006 10:41

Dotační řízení - vyúčtování dotací na projekty protidrogové politiky v roce 2006 - formuláře ke stažení

Metodický pokyn pro příjemce neinvestičních dotací účelově určených na realizaci projektů protidrogové politiky v roce 2006 k vyúčtování dotací a k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006. Závěrečná zpráva a další formuláře k vyplnění.

Metodický pokyn pro příjemce neinvestičních dotací účelově určených na realizaci projektů protidrogové politiky v roce 2006 k vyúčtování dotací a k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006:

Vážení příjemci dotací,

usnesením vlády č. 1020/2003 bylo schváleno poskytování dotací Úřadem vlády České republiky na realizaci projektů protidrogové politiky na základě dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Jako podklad pro řádné zajištění dotačního řízení na rok 2007 Úřad vlády České republiky a RVKPP vyžadují, stejně jako v předchozích letech, od příjemců dotací následující dokumenty:

1) doklady o bezdlužnosti příjemce dotací vystavené nejpozději ke dni vyúčtování dotace za rok 2006 (získané od místně příslušného finančního úřadu, oblastní správy sociálního zabezpečení a VZP - doporučujeme zajistit v průběhu ledna 2007)

2) závěrečnou zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky v roce 2006

3) vyúčtování účelové neinvestiční dotace za rok 2006 poskytnuté ze státního rozpočtu (3 tabulky vyúčtování za rok 2006)

4) finanční vypořádání účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na realizaci protidrogové politiky v souladu s vyhláškou MF ČR č. 551/2004 Sb. - příloha č. 7 (část A, část C) poskytnutých Úřadem vlády České republiky jednotlivému příjemci dotací

5) doklad o převodu vratek nevyčerpaných finančních prostředků státního rozpočtu na účet poskytovatele neinvestičních dotací účelově určených na realizaci protidrogové politiky v roce 2006, pokud vracíte část poskytnuté dotace zpět do státního rozpočtu.

Požadované dokumenty zašlete v termínu do 31. ledna 2007 ve dvou vyhotoveních na adresu:

Úřad vlády České republiky
odbor pro koordinaci protidrogové politiky
Nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

Rozhodující je razítko podací pošty nebo razítko podatelny Úřadu vlády České republiky, která sídlí na uvedené adrese.


Nevyčerpané finanční prostředky státní dotace poskytnuté v roce 2006 převeďte nejpozději do 15. února 2007 na účet poskytovatele dotace č. 6015-4320001/0710.

Doklad o převodu vratek nevyčerpaných fin. prostředků státního rozpočtu zašlete na výše uvedenou adresu rovněž nejpozději do 15.2.2007.

Pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem použijí příjemci dotací - příspěvkové organizace zřízené obcemi nebo kraji rovněž přílohu č. 7 vyhl. č. 551/2004 Sb., a to oddíl určený pro "ostatní neziskové a podobné organizace". Kraje i obce vypořádají své vztahy se státním rozpočtem prostřednictvím příloh vyhl. č. 551/2004 Sb. příslušných pro kraje a obce, v termínech vyhláškou určených pro finanční vypořádání krajů a obcí.

Závěrečnou zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky v roce 2006, vyúčtování dotace za rok 2006 (3 tabulky) a finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2006 v souladu s vyhláškou č. 551/2004 Sb. - příloha č. 7 (2 tabulky - část A a část C) zašlete nejpozději do 15.2.2007 také v elektronické podobě na adresu: knytlova.libuse@vlada.cz

Dotazy ohledně vyúčtování dotace za rok 2006 a finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006 vyřizuje Ing. Libuše Knytlová, tel. 296 153 394. V době její nepřítomnosti (do 15.1.2007) je možno dotazy uplatnit na tel. č. 296 153 222, které spojuje asistentka.

Vysvětlení k připojeným dokumentům:
Dokumenty určené k vyplnění jsou ve formátu MS Word resp. MS Excel. Dokumenty v Excelu mají více listů. Vše je zveřejněno i ve formátu PDF (pro čtení je třeba mít instalovaný Adobe Acrobat Reader 5.0 a vyšší); do PDF byl převeden každý list samostatně. Před vyplněním laskavě zkontrolujte, zda u tabulky č. 1 a přílohy č. 7 k vyhlášce 551/2004 Sb. máte správně nastaven vzhled stránky - na šířku. U některých počítačů pravděpodobně bude nutné upravit okraje tak, aby se celá tabulka č. 1 vešla na šířku jedné stránky. Tabulky č. 2 a 3 mají vzhled "na výšku".

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty