Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

17. 8. 2010 12:43

Formulář průběžné zprávy 2010 a registrace žadatelů v CADROS 2011

Formulář průběžné a závěrečné zprávy 2010


Zveřejňujeme formulář průběžné/závěrečné zprávy o projektu RVKPP 2010. Zpracovat ji mají povinnost všichni ti, kdo dostali na příslušný projekt na rok 2010 od RVKPP dotaci a dále všichni ti, kteří po projednání na sekretariátu RVKPP chtějí do dotačního řízení RVKPP na rok 2011 podat nový projekt, pokud tento projekt byl v daném období realizován (i bez finanční podpory od RVKPP).

Zpracovaný formulář průběžné zprávy zasílejte na sekretariát RVKPP až spolu se žádostí o dotaci RVKPP na rok 2011. Podle Metodiky jde o povinnou přílohu k žádosti/projektu. Pokud na projekt o dotaci od RVKPP na rok 2011 žádat nebudete, zašle nám ji ve dvojím originálním vyhotovení ve lhůtě do 30. září 2010.

Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné zprávě využívá sekretariát RVKPP pro hodnocení projektů v rámci dotačních řízení, pro průběžnou a následnou obsahovou a finanční kontrolu realizace projektu včetně případných kontrol přímo v organizaci a Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislost pro zpracování Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR – data jsou využívána pro charakteristiku uživatelů drog (klientů) jednotlivých služeb, pro odhady problémových uživatelů drog, pro dílčí ekonomické (nákladové) analýzy apod. Prosíme proto o pečlivé a pravdivé uvádění veškerých informací.

Informace k registraci na 2011


Jak jsme již uvedli při vyhlášení dotačního řízení RVKPP na rok 2011 na těchto www stránkách, připravujeme v současné době aktualizaci webové aplikace CADROS 2011. V Metodice je uvedeno, že registrace subjektů do dotačního řízení proběhne do konce měsíce srpna. Vzhledem k tomu, že webová aplikace CADROS 2011 v této chvíli není připravena/dokončena a tedy není spuštěna, je pravděpodobné, že termín pro registraci bude posunut tak, aby všichni žadatelé o dotaci měli dostatečný časový prostor splnit tuto povinnost. Sledujte tedy prosím průběžně a pozorně tyto webové stránky.

Seminář pro žadatele o dotace uskutečníme až po spuštění webové aplikace CADROS 2011 a o termínu semináře budeme včas informovat na těchto webových stránkách.

Závěrem si dovolujeme opět připomenout, abyste si opatřili všechny povinné přílohy k registraci (viz část II., odst. 3 Metodiky), aby proces registrace mohl proběhnout bez komplikací a zbytečných průtahu. Zažádejte si tedy již nyní podle právní formy vaší organizace o doklad o registraci vaši organizace (viz část II., odst. 3, písm. b) Metodiky).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X