Dokumenty

15. 1. 2016 11:41

Plán legislativních prací vlády na rok 2016

Plán legislativních prací vlády na rok 2016 byl schválen usnesením vlády č. 1031 ze dne 14. prosince 2015.

leden 2016

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Spolupředkladatelé: ministryně práce a sociálních věcí a ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o změně některých zákonů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2004 Sb.
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Předkladatel: ministr životního prostředí

únor 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatelé: předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro posouzení přiměřenosti podmínek účasti v zadávacím řízení
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády o stanovení závazných podmínek účasti v zadávacím řízení pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády o dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády týkající se elektromagnetické kompatibility
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády týkající se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o zařízeních a ochranných systémech určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Věcný záměr zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením státem zajištěné právní pomoci
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí

březen 2016

Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Předkladatel: místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona o tlumočnících a překladatelích
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se ruší nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
Předkladatel: ministr životního prostředí
Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o odpadech
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii
Předkladatel: ministr životního prostředí

duben 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím
Předkladatel: ministr spravedlnosti
Spolupředkladatelé: ministr vnitra a ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a některé další zákony
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ministr spravedlnosti'

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatelé: ministryně práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády o uznávání organizací producentů
Předkladatel: ministr zemědělství
 

květen 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na tlaková zařízení
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh právní úpravy transponující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva do právního řádu České republiky
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: ministr dopravy

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

červen 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Předkladatel: předseda vlády

Návrh zákona o oceňování majetku
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh právní úpravy transponující směrnici Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), do právního řádu České republiky
Předkladatel: ministr dopravy
Spolupředkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona o sociálním bydlení
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věc
Spolupředkladatelé: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona o Úřadu pro zahraniční styky a informace
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace

Návrh zákona o dobrovolnictví a o změně souvisejících zákonů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona upravujícího problematiku nakládání se vzorky DNA
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatelé: ministr zdravotnictví a ministr spravedlnosti

Věcný záměr zákona o zahraniční službě
Předkladatel: ministr zahraničních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona o těžbě rašeliny
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství
Spolupředkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí

červenec 2016

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví standardy pro institucionální akreditaci, standardy pro akreditaci studijního programu a standardy pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Předkladatel: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
Předkladatel: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

srpen 2016

Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2017
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí

září 2016

Návrh nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění zákona č. 204/2015 Sb.
Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona o sociálních pracovnících
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
Spolupředkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úpravou zdravotních a sociálních služeb
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
Spolupředkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, ve znění nařízení vlády č. 428/2006 Sb.
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Věcný záměr zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
 
Věcný záměr zákona regulující mechanismus oddlužení obcí
Předkladatel: ministr spravedlnosti
Spolupředkladatelé: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv
Předkladatel: ministr životního prostředí

říjen 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Návrh zákona o energetických daních
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením státem zajištěné právní pomoci
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Předkladatel: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o vzdělávání na Policejní akademii České republiky
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 50/2015 Sb.
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

listopad 2016

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2017
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o zahraniční službě
Předkladatel: ministr zahraničních věcí
 

prosinec 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o distribuci v pojišťovnictví
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony týkající se kapitálového trhu
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o platebním styku
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu
Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č.  40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona o realitním zprostředkování
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Věcný záměr zákona o konzulární službě
Předkladatel: ministr zahraničních věcí

Návrh nařízení vlády o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Poodří
Předkladatel: ministr životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X