Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

7. 1. 2015 21:13

Plán legislativních prací vlády na rok 2015

Plán legislativních prací vlády na rok 2015 byl schválen usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014.

leden 2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o rámci pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rámci pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o prokazování původu majetku
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh právní úpravy ukončující možnost vstupu do systému důchodového spoření
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (rozšíření pravomocí)
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami)
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností
Předkladatel: ministr životního prostředí
Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Věcný záměr zákona o odpadech
Předkladatel: ministr životního prostředí

únor 2015

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Spolupředkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s ukončením důchodového spoření
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Spolupředkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o přijímání úvěrů Českou republikou od mezinárodních finančních institucí
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro organizaci služebních úřadů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování plateb v oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálních a klimatických opatření
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování plateb v rámci ekologického zemědělství
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování plateb na dobré životní podmínky zvířat
Předkladatel: ministr zemědělství

březen 2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: ředitel Bezpečnostní informační služby

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o evidenci tržeb
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o dani z hazardních her
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování hazardních her a zákona o dani z hazardních her
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Předkladatel: místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh podle společného rámce Evropské unie (zákon o posuzování shody stanovených výrobků)
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí

duben 2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a o změně souvisejících zákonů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Věcný záměr zákona o odškodnění obětí protiprávních sterilizací
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Spolupředkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr školství

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky výkonu služby z jiného místa, charakteristika činností vykonávaných v jednotlivých oborech služby, u kterých výkon služby z jiného místa nelze sjednat, a pravidla pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem služby
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro ochranu státních zaměstnanců, kteří učinili oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným nebo jiným státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu, a stanoví vhodná opatření k ochraně těchto oznamovatelů
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví případy, ve kterých lze s ohledem na zvláštní povahu služby přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví další překážky ve službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku a jiné zkoušky, které se považují za rovnocenné zvláštní části úřednické zkoušky
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

květen 2015

Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2015
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Spolupředkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Spolupředkladatel: ministryně práce a sociálních věcí, ministr průmyslu a obchodu

Věcný záměr zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování plateb na zalesňování zemědělské půdy
Předkladatel: ministr zemědělství

červen 2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Návrh zákona o úvěrech pro spotřebitele
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh právní úpravy navazující na Celní kodex Unie
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh právní úpravy navazující na změny právní úpravy EU a OECD v oblasti mezinárodní spolupráce a poskytování informací při správě daní
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy navazující na Celní kodex Unie
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé další zákony v souvislosti se zajištěním transparentnosti vlastnictví společností usilujících o veřejné zakázky nebo jiné veřejné zdroje
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Spolupředkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona o liniových dopravních stavbách
Předkladatel: ministr dopravy
Spolupředkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona o ochraně památkového fondu
Předkladatel: ministr kultury

Věcný záměr zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí a novelizace souvisejících právních předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Věcný záměr zákona o sociálním bydlení
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
Spolupředkladatel: ministryně pro místní rozvoj, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Věcný záměr zákona o sociálním začleňování
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona o veřejných zakázkách
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona o státním zastupitelství
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Věcný záměr zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodníc h smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona o veřejných neziskových poskytovatelích lůžkové zdravotní péče
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr zemědělství
Spolupředkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
Předkladatel: ministr životního prostředí
Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o odpadech
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh nařízení vlády o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí
Spolupředkladatel: ministr zemědělství

červenec 2015

Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
Spolupředkladatel: ministr životního prostředí

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Českého báňského úřadu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Českého báňského úřadu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního matriálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

srpen 2015

Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2016
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb., zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Spolupředkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh nařízení vlády, kterým se vymezují pojmy drobných oprav a běžné údržby související s užíváním bytu, které provádí a hradí nájemce
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

září 2015

Věcný záměr zákona o rozsahu a způsobu kontroly zpravodajských služeb České republiky Parlamentem České republiky
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: ředitel Bezpečnostní informační služby, ministr vnitra, ministr obrany

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a některé další zákony
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel.: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

říjen 2015

Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Předkladatel: místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

Návrh nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na podporu bydlení mladých
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

listopad 2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona o sociálním podnikání
Překladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Spolupředkladatel: ministryně práce a sociálních věcí, ministr průmyslu a obchodu

Věcný záměr zákona o metrologii
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2016
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o podmínkách výkonu zdravotnických povolání jiných než povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta nebo psychologa ve zdravotnictví
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Věcný záměr zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování plateb na lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů
Předkladatel: ministr zemědělství

prosinec 2015

Návrh zákona o oceňování majetku
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé související daňové a jiné zákony
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Věcný záměr zákona o Státní pokladně
Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona o sociálním začleňování
Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb.
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Spolupředkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na váhy s neautomatickou činností
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na měřidla
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Věcný záměr zákona související s reformou justice
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Věcný záměr zákona o státem zajištěné právní pomoci
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona o znalcích, tlumočnících a překladatelích
Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona o veřejném opatrovnictví a o změně některých zákonů
Předkladatel: ministryně spravedlnosti
Spolupředkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrhy právních předpisů nezbytných k provedení Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaného v New Yorku dne 23. června 2011
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynech
Předkladatel: ministr životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X