Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 9. 2017 23:29

VIDEO: Vláda pravidelně zvyšuje prostředky na vzdělávání, platy zaměstnanců ve školství každoročně rostly

Bohuslav Sobotka, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, my máme dnes společně s panem Štechem za sebou náročné jednání vlády, které rozhodovalo mimo jiné o státním rozpočtu a také o zvýšení platů, takže musím říct, že ta naše dnešní bilance byla radostná, protože jsme znovu konstatovali, že se podařilo dosáhnout cíle, který mělo Ministerstvo školství stanoveno. A pokud šlo o vyjednávání o státním rozpočtu, takže já gratuluji panu ministrovi Štechovi k tomu, co se povedlo v rámci vyjednávání, tzn., že došlo k výraznému navýšení výdajů na vysoké školy. Vlastně je to nejvýraznější navýšení za posledních možná minimálně 45 let a možná i delší období, kdy příští rok dostanou vysoké školy navíc 3 miliardy korun. Stejně tak pokládám za klíčové, že se nám podařilo dosáhnout výraznějšího nárůstu platů učitelů v regionálním školství, tzn. mluvíme o učitelích  a učitelkách v mateřských školách, základních školách, na středních školách, tam dochází od 1. listopadu k navýšení tarifního platu o 15 %. A i tady se vlastně podařilo ministru školství dosáhnout toho, že je to nejrychlejší nárůst ze všech zaměstnanců veřejného sektoru. Právě učitelé dostanou speciální tarifní navýšení od 1. listopadu letošního roku. Jsem také rád, že jsme si na jednání vlády dnes potvrdili, že na základě žádosti Ministerstva školství Ministerstvo financí neprodleně zašle potřebné finanční prostředky tak, aby bylo možné letos ty zvýšené platy, které budou se týkat konce letošního roku, bez problémů vyplatit. Přirozeně jsme nemluvili jenom o tom, co se povedlo v rámci státního rozpočtu na příští rok. Vrátili jsme se k otázce financování sportu. Asi si vzpomenete, že když jsem pana ministra uváděl do funkce tady na Ministerstvu školství, pak jsme se ocitli v situaci, kdy byly zpožděny výplaty finančních prostředků z celé řady dotačních programů, ze kterých čerpají sportovní organizace v České republice. Já jsem rád, že mne dnes pan ministr informoval o tom, že toto zpoždění se podařilo vyřešit, že drtivá většina těch klíčových programů je vyplacena a zejména, že jsou vyplaceny prostředky z programu VIII, který přímo financuje děti a mládež ve sportu. Takže jsem rád, že se pohnuly věci z hlediska výplaty dotačních prostředků, a tak jak jsme se dohodli, že během léta a počátku měsíce září tato věc bude dořešena, takže k tomu skutečně došlo a Ministerstvo školství postupuje tak, aby skutečně byla kontrola nad transparentním a řádným vyplácením těchto finančních zdrojů. Celkově můžeme hovořit o skutečně velkém nárůstu výdajů na oblast vzdělávání, protože když se podíváte na to, jak počínaje rokem 2015 dochází k nárůstu výdajů na vzdělávání, tak ten výsledek pro rok 2018 ukazuje další výrazné zvýšení prostředků. Přirozeně tak jako s ostatními ministerstvy jsme probírali také čerpání evropských fondů. Ministerstvo školství má na starosti Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tady dochází k určité akceleraci čerpání těchto finančních prostředků a já pevně věřím, že v těch zbylých měsících letošního roku udělá Ministerstvo školství všechno pro to, aby se nám podařilo co nejvíce navýšit finanční prostředky, nejenom na které byly vypsány výzvy, ale kde už také byla vydána příslušná rozhodnutí o poskytnutí dotace a kde ty finanční prostředky už byly také reálně proplaceny. Takže tolik velmi stručně k alespoň některým otázkám, o kterých jsme dnes tady na společné schůzce s panem ministrem Štechem diskutovali.

Stanislav Štech, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:  Já musím poděkovat za dosavadní spolupráci a pevně věřím, že tak, jak byl připraven rozpočet na příští rok a ty hlavní záměry Ministerstva školství, takže to povede k tomu, co je pro nás klíčové. Abychom vytvořili lepší podmínky pro vzdělávání v České republice, ve všech ohledech a investovali tím finanční prostředky do posílení naší budoucí konkurenceschopnosti. Snad jenom by bylo vhodné doplnit některé záležitosti, které se týkají nejen regionálního školství. A teď, prosím, toto není a nemůže být ani hodnocení jenom mé osoby za tři měsíce působení. Ale po tu dobu, za této vlády, tak myslím, že se podařilo třeba velmi rychle zareagovat na ten problém kapacit mateřských škol. Myslím, že to není věc, která by byla úplně bezvýznamná, a že se podařilo řešit ten problém té demografické vlny. Mimochodem, na kterou jsme se mohli nebo se mohli jaksi v předchozím období připravovat. Tím myslím vlády, kraje, obce, ale nějakým způsobem prostě se to zase nechalo dojít do určité extrémní situace. Myslím si, že tady ve spolupráci samozřejmě se Svazem měst a obcí a místními samosprávami se podařilo přece jenom udělat krok kupředu. Byly nastartovány některé změny v předškolním vzdělávání, byť někdy ne úplně jednoznačně přijímány – jako poslední povinný rok mateřské školy a postupné uvolňování míst, na které by měl být nárok. Já jenom znovu zopakuji to, co jsem říkal v médiích opakovaně, zcela v souladu s nálezy, odbornými doporučeními strategických orgánů OECD, Evropské komise. Vlastně tady se snažíme vytvořit podmínky pro to, aby vlastně ty investice a ta podpora v předškolním věku a předškolním vzdělávání vedla ke snížení školní neúspěšnosti a usnadnění přechodu na základní školu, vedla ke snížení počtu odkladů, ve kterém bohužel taky smutně vynikáme, pokud jde o odklad školní docházky. A tak dál. Jedná se o věci, které taky vždycky říkám, to je přece tlak na stát, na kraje a na obce, aby vlastně proto vytvářeli postupně podmínky   v těch mateřských školách.  Protože si myslím, že je důležité to zdůraznit. Pokud jde o ty nepedagogické pracovníky, já bych si dovolil jen jednu drobnost, která je ale podle mého názoru docela důležitá symbolicky. Novela zákona o nepedagogických pracovnících řekla, že propouštět učitele na prázdniny prostě není přípustné, i když jsme ještě zaznamenali letos samozřejmě případy, a to je vždycky, že se nastaví nějaká norma a pak se zjistí, že není stoprocentně respektována. To ale nevadí, důležité je, že je to něco, co je nepřípustné, čili to tolik jenom  k tomu regionálnímu školství. Pokud jde o sport, tam jenom chci říci, že ještě některé drobnější věci, některé programy zbývají a já bych chtěl jenom říct, že poté, kdy došlo k personální změně i na sekci sportu Ministerstva školství, čekal nás obrovský kus práce, protože my jsme vlastně podle těch nových kritérií, která byla nastavena, ovšem ve většině případů už v roce 2016, tak jsme vlastně prováděli nové posouzení, novou kontrolu a kontroly, s novými týmy, které se tomu věnovaly. A proto také to zpoždění tam určité bylo, leč musím říct, že intenzivní komunikací se sportovním prostředím jsme docílili toho, že jsme byli v souladu s tím, že oni toto respektovali. A vítali zejména ten obrat k přímému financování dětí a mládeže ve školách i ve sportovních klubech, a i když ještě to není tak, jak bychom si stoprocentně představovali, máme již připraven koncept pro příští rok, aby to bylo ještě, abych řekl, průhlednější, přímější a aby skutečně to směřovalo především k těm přímým uživatelům. 
Pokud jde o vysoké školy: zmínil bych jenom jednu věc. Samozřejmě všechno nové, Národní akreditační úřad. K přípravám akreditací: jistě některé věci jsme si představovali, že by mohly běžet ještě rychleji, ale zajímavé je, že i ty vysoké školy samotné zdaleka nás nezahltily připravenými akreditacemi tak, jak se čekalo, protože i ony vlastně si uvědomují, že ten proces je náročnější, takže vlastně i v té vzájemné komunikaci, Rada Národního akreditačního úřadu a ministerstvo a obec vysokých škol, tak si myslím, že postupem času si to sedne a dojde k něčemu, k čemu nám velmi pomůže současný rozpočet, ten nový rozpočet. Tj. to, že bychom se skutečně mohli více věnovat v obratu ke kvalitě vysokých škol a diferenciaci financování vysokých škol podle kvality.  Tak tolik asi jen na komentář.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie