Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

28. 9. 2017 16:46

VIDEO: ČR významně ovlivňuje politiku EU v oblasti bezpečnosti a obrany, udržení jednotného trhu i zrychlení hospodářské konvergence

Martin Ayrer, tiskový mluvčí Úřadu vlády: Vážené dámy, vážení pánové, já bych si dovolil zahájit tiskovou konferenci po bilanční schůzce předsedy vlády Bohuslava Sobotky se státním tajemníkem pro evropské záležitosti Alešem Chmelařem. Na tiskové konferenci vítám předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku a také státního tajemníka pro evropské záležitosti Aleše Chmelaře. Jako první o slovo požádám pana premiéra.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády: Dámy a pánové, přeji hezké odpoledne, já jsem dnes využil toho, že jsme se s panem Chmelařem sešli, abychom probrali přípravu na Digitální summit Evropské unie v Estonsku. Tak jsme se současně také zabývali bilancováním témat, které měl na starosti a má na starosti státní tajemník pro evropské záležitosti. Já chci ocenit práci, kterou v této pozici v minulých letech odvedl Tomáš Prouza, a jsem přesvědčen o tom, že pan Chmelař dokázal velmi rychle a velmi dobře na výkony a na aktivity Tomáše Prouzy navázat. Jak jistě víte, tak Česká republika je aktivním členem Evropské unie, tzn. snažíme se aktivně ovlivňovat a měnit dění na evropské půdě a snažíme se také aktivně zvedat témata, která jako Češi pokládáme za důležitá. A z tohoto hlediska hraje evropská sekce na Úřadu vlády a státní tajemník pro evropské záležitosti velmi důležitou roli. Chci připomenout, že to byla Česká republika, která velmi hlasitě otevřela téma sociální mzdové konvergence v rámci Evropské unie. Bylo to na jednáních v Bratislavě, kde jsme diskutovali o tom, jak změnit Evropskou unii, aby byla užitečnější pro své občany. A to téma sociální a mzdové konvergence dodnes rezonuje. Já předpokládám, že také v Evropě rezonovat bude a že se výrazným způsobem v této oblasti posuneme. Byla to Česká republika, která zvedla téma bezpečnosti a obrany. Od začátku jsme kladli důraz na to, že Evropa musí být schopna poskytovat svým občanům větší míru bezpečnosti, ať už je to bezpečnost vnitřní z hlediska boje proti terorismu, tak bezpečnost vnější z pohledu ochrany vnějších hranic nebo třeba posílené spolupráce v oblasti obrany. Byla to Česká republika, která otevřela téma dvojí kvality potravin. Já jsem velmi rád, že jsme v tomto získali podporu a zastání kolegů z té skupiny zemí V4 a byť to trvalo několik let, bohužel, ale tím, že Česká republika byla neústupná, tak jsme to téma dostali až na stůl špiček Evropské unie. A teď už se připravuje v Bratislavě summit, který bude řešit speciálně otázku dvojí kvality potravin. Byla to Česká republika, která také velmi aktivně vystupuje v tématu nové směrnice nebo novelizace směrnice o vysílání pracovníků. V minulých letech jsme se velmi intenzivně věnovali řešení migrační krize, myslím si, že ten přístup České republiky  byl jasný, srozumitelný a dlouhodobě jsme zastávali stejný názor. Zastáváme ho také nyní, klademe důraz na ochranu hranice Evropy a klademe také důraz na pomoc v zemích, které jsou tranzitními z pohledu migrace, a na pomoc v zemích, které jsou těmi zdrojovými zeměmi migračních vln. Takže naše země patří k těm, které jsou solidární, protože pomáháme v Africe, pomáháme na Blízkém východě. Naši policisté pomáhali hlídat trasy v oblasti Balkánu, pomáháme Řecku, Itálii a pomáháme také výrazným způsobem finančně. Patříme mezi nejaktivnější země Evropské unie, které se snaží svým dílem přispět k tomu, aby Evropa byla schopná se vypořádat s problémem nelegální migrace. Já jsem také rád, že po celou dobu Česká republika byla srozumitelným a věrohodným partnerem, že jsme posilovali naši pozici uvnitř Evropské unie, že jsme získávali spojence a že jsme dokázali rozvíjet nejenom spolupráci v rámci zemí V 4 a jistě víte, že V 4 získala v uplynulých letech mnohem větší vliv a mnohem větší autoritu v rámci Evropské unie mimo jiné díky tomu, že všechny země V4 dokázaly být solidární ve složitých situacích, ale chci také připomenout vytvoření Slavkovského formátu, který iniciovala Česká republika společně s Rakouskem a Slovenskem a který se rovněž ukazuje jako dobrý nástroj, ale my jsme byli schopni posílit komunikaci s Německem, Francií, Itálií, Švédskem a dalšími zeměmi, pokud jde o formulaci společné evropské politiky. Možná ještě jedna nebo dvě poznámky, které se týkají aktivit evropské sekce. Já jsem velmi rád, že jsme začali intenzivní debatu na evropská témata s oběma komorami parlamentu. Že aktivně komunikujeme s našimi europoslanci, protože já se s nimi jako předseda vlády pravidelně scházím, pravidelně se s nimi schází také tajemník pro evropské záležitosti, myslím si, že nám to umožňuje lépe koordinovat naše europoslance, kteří patří k různým politickým stranám, ale jsou témata, kdy by se měli shodnout, pokud jde o klíčové národní zájmy z České republiky. Jsem rád, že se nám podařilo také schválit koncepci politiky z České republiky v Evropské unii a od roku 2014 organizovat národní konvent o Evropské unii, kde se jasně diskutují otázky evropské spolupráce s odbornou veřejností a také se sociálními partnery.  Myslím, že ta aktivita národního konventu by neměla zůstat opomenuta, protože se podařilo uspořádat třicet kulatých stolů a z těchto kulatých stolů pak vzešla konkrétní doporučení pro postup české vlády. Pokud jde o výhled do budoucna, já považuji za klíčové, aby Česká republika nadále zůstala aktivním, respektovaným členem Evropské unie, abychom se dokázali kompetentně zajímat o to, co se v Evropě děje, abychom ty věci dokázali předjímat a nejenom reagovat, ale také předjímat, spoluvytvářet a tady si myslím, že je velmi důležité, aby Česká republika byla velmi intenzivně na všech úrovních a v komunikaci se všemi partnery zapojena do debaty o budoucí podobě Evropské unie, protože ta diskuse bude intenzivní a bude podle mého názoru mnohem intenzivnější teď, když už máme jak po francouzských, tak po německých volbách. A zejména ty příští měsíce budou z tohoto hlediska velmi náročné proto, abychom udrželi kontakt s tím, co se v Evropě děje a dokázali jsme to ovlivnit v souladu s představami České republiky. Děkuji.

Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti: Dámy a pánové, já bych rád nad rámec toho, co zde zmínil pan premiér, vytkl pár důležitých bodů toho, co tato vláda udělala. Z hlediska evropské politiky je patrné i na této bilanční schůzce to, že vláda věnuje evropské politice silnou pozornost a že má velkou důležitost z hlediska celkové obrany zájmů České republiky nejenom v Evropské unii, ale ve světě jako takovém. Já bych rád začal dokumentem, který už v roce 2014 udal tón evropské politice této vlády a který jasně stanovil, jakým směrem, jakými prioritami a s jakými nástroji se budeme ubírat. Tento nástroj se jmenoval Koncepce politiky ČR v Evropské unii a jasně dal ten směr a principy, kterými se musíme řídit, já  musím při pohledu zpět pouze potvrdit to, že jsme v rámci této koncepce postupovali strategicky a postupovali správně a že jsme se neodchýlili od těch základních zájmů, které jsme si vytyčili za názor na začátku této vlády. V tomto smyslu Česká republika byla aktivní a srozumitelný hráč, do velké míry jsme samozřejmě narazili na body, ve kterých se neshodneme s některými členskými státy, ale vždy jsme v těchto oblastech byli čitelným partnerem, to nebyla samozřejmost české evropské politiky v minulosti. V této oblasti evropská politika této vlády si zasloužila velký respekt a zvýšil se její celkový respekt u našich evropských partnerů i v evropských institucích. Dovolte mi zmínit pár bodů, které se aktivně podařilo posunout v těch posledních měsících a v těch posledních letech. Na bratislavském summitu, který předcházel tomu britskému referendu, si Česká republika právě vytyčila téma konvergence a téma bezpečnosti. A ten poslední rok v oblasti bezpečnosti, v oblasti obranné politiky se evropská politika  posunula více než za posledních 40 let. Ten pokrok je opravdu značný a je významný a my doufáme, že i ty nadcházející měsíce ukáží, že to směřování Evropské unie v obranné politice je jasné. Bylo to na popud České republiky, která uspořádala tento červen obrannou konferenci v Praze, kde za účasti jak předsedy Evropské komise, tak důležitých vicepředsedů, tak důležitých zástupců NATO. A kde ukázala jasný směr a jasnou vůli se v této oblasti dále integrovat, dále postupovat v zájmu našich občanů, v zájmu Evropské unie jako celku, to je jedna oblast, ve které jsme měli opravdu, řekněme, měli jsme prst na tepu té současné debaty a táhli jsme ji výrazně dopředu. Důsledkem bylo to, že Evropa opravdu dnes je připravena na postup v obranné politice více než kdykoliv jindy.  Tím závěrem té celkové debaty byla ale jasná strategická reflexe, která předcházela ještě například britskému referendu, o tom, jak má vypadat budoucnost České republiky, jaké jsou naše strategické zájmy. Tato vláda rovněž  v souladu s koncepcí připravovala strategické materiály a strategické směřování do budoucna a diskutovala je co nejšířeji, aby bylo možné jasně stanovit rizika budoucích, ať už co se týká vývoje budoucnosti Evropské unie anebo právě brexitu, tak aby byly respektovány naše zájmy. V těch posledních měsících se potom odblokovala důležitá témata, které jsou v zájmu České republiky, aby se řešila, například směrnice o vyslaných pracovnících, a podařilo se nám dovést do konce i silný pokrok v oblastech řešení vnější migrace, zvláště v oblasti severní Afriky a té středomořské trasy, tam je pozice České republiky respektována a je velice důležité, že je vidět, že Česká republika je jedním z nejaktivnějších států, která nabízí řešení právě v oblasti té vnější bezpečnosti. Neméně důležitý je, právě to zmínil pan premiér, debata o dvojí kvalitě potravin, nikoliv jen samo o sobě, ale jako součást té celkové debaty, nezbytné konvergence mezi západní a východní Evropou, nebo spíše mezi těmi staršími a novějšími členskými státy, a tam rovněž Česká republika se stává klíčovým hráčem, který jasně udává tón té celé debaty. Rovněž mi dovolte zmínit jednu oblast, ač málo viditelnou, ve které Česká republika silně postoupila, a to je příprava jednotlivých kritérií na přijetí eura. Tato vláda se nezavázala, že by přijímala datum přijetí eura, nicméně veškeré parametry, veškeré podmínky splnila, kromě členství v tom evropském měnovém mechanismu, a v tomto smyslu připravila pro tu budoucí vládu, na případné rozhodnutí. Ať už pozitivní nebo negativní. V tomto směru rovněž byl úkol velice dobře splněn, a to jak v rámci stabilizace financí, tak i dalších parametrů, které byly nutné. A v návaznosti na toto se Česká republika v posledních měsících ucházela a přišla s nápadem na tzv. pozorovatelský status, tzn. přiblížení té České republiky k tomu debatnímu stolu, který bude probíhat i na úrovni eurozóny, ale i na úrovni Evropské unie o tom, jak má vypadat měnová unie, ale i jak má vypadat obecně budoucnost Evropské unie. Tam jsme se rovněž výrazně přiblížili a jsme v této oblasti respektovaným partnerem, se kterým, na základě těch bilaterálních, ale i regionální formátů, se s námi zkrátka počítá. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie