Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

6. 9. 2017 17:11

VIDEO: V oblasti průmyslu se podařilo vytvořit desítky tisíc pracovních míst a zvýšit objem exportu

Bohuslav Sobotka, předseda vlády: Dámy a pánové, my jsme se dnes sešli s panem ministrem Havlíčkem na půdě agentury Czech Trade. Samozřejmě že to není náhoda, že jsme měli možnost bilancovat fungování Ministerstva průmyslu a obchodu právě tady, protože si myslím, že i výsledky českého exportu jasně ilustrují, že se Ministerstvu průmyslu a obchodu jeho práce v uplynulých čtyřech letech dařila. A myslím, že když se podíváme na vývoj exportu v České republice v uplynulých letech, tak je evidentní ten růstový trend, který pokračuje i v roce 2017, a právě podpora exportu, která je pro českou ekonomiku klíčová, byla jednou z hlavních os naší politiky. Tzn. z hlediska ekonomické diplomacie, schopnosti podporovat naše firmy v zahraničí, tohle byla jedna z priorit naší vlády, kterou se podařilo, myslím, Ministerstvu průmyslu a obchodu velmi dobře naplnit. Nicméně já bych chtěl začít tím, že bych ocenil fakt, že se panu ministrovi Havlíčkovi podařilo velmi rychle proniknout do složité problematiky Ministerstva průmyslu a obchodu. Dobře se zorientoval a zvládl ten přechod z pozice náměstka na pozici ministra a já jsem rád, že Ministerstvo průmyslu a obchodu je schopno i pod jeho vedením nadále velmi dobře fungovat. Ty věci, které jsme dnes bilancovali a které jsme hodnotili, se přirozeně netýkaly jenom funkčního období pana ministra Havlíčka, ale týkaly se také funkčního období předcházejícího ministra pana Jana Mládka. A první věc: jednoznačně se ukazuje, že česká ekonomika prožívá dobré období, rosteme. Ten růst ve druhém pololetí zrychlil, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, už jsem tady mluvil o těch silných číslech exportu a o dobrých číslech průmyslu a k tomu růstu jednoznačně přispěly mimo jiné také investice, které se podařilo podpořit v uplynulých letech, a především řada těchto investic ještě podpoří hospodářský růst v nadcházejícím období. Tou první oblastí, kterou bych chtěl tady ohodnotit a ocenit, je fakt, že se nám dařilo získávat do České republiky další investice. Agentura CzechInvest, která funguje pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, plnila a splnila svoji roli. Chci připomenout investice firem, jako je Nexen Tire Europe, Foxconn, Hyundai a další, které se v těch uplynulých letech podařilo zprostředkovat. Tyto investice se buď realizují, nebo se dokončují, nebo už byly realizovány, reálně přispívají jak exportu, tak vytváření pracovních míst. Jsem rád, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se také věnovalo oblasti a posilování práv spotřebitelů, myslím si, že se to dá velmi dobře ilustrovat na novele zákona o elektronických komunikacích, kdy vláda i ministerstva nepodlehly tlaku lobbistů a podařilo se zákon prosadit tak, aby výrazně zlepšil práva zákazníků, uživatelů, klientů mobilních operátorů. Podařilo se posílit pravomoci Českého telekomunikačního úřadu a já pevně věřím, že vytvoření konkurenčnějšího prostředí v České republice povede také ke zlepšení cen pro konečné zákazníky a konečné uživatele. Ministerstvo průmyslu a obchodu se velmi aktivně angažuje v přípravě iniciativ, které pomáhají zprostředkovat technologickou revoluci a inovaci v oblasti Průmyslu 4.0. Jednak byly na úrovni vlády schváleny potřebné koncepční dokumenty, ale samozřejmě rozjíždí se i konkrétní spolupráce s firmami a podpora těchto aktivit v rámci využití evropských fondů a samozřejmě intenzivně komunikujeme i s našimi partnery v regionu, s těmi zeměmi, které patří k tomu průmyslovému jádru Evropy, kde se samozřejmě chceme inspirovat, chceme také využít jejich zkušenosti a samozřejmě chceme také, řekněme, čelit možným negativním dopadům nebo negativní sociálním dopadům, které by eventuálně ty technologické změny, modernizace a robotizace mohly přinést. Chci také ocenit fakt, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se velmi silně angažovalo, pokud šlo o řešení situace OKD. Jak jistě víte, OKD se dostalo do insolvenčního řízení, stát v tom sehrál aktivní roli, pokud šlo o záchranu pracovních míst v OKD. Jsem rád, že Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo sociální program pro propuštěné pracovníky, ale především Ministerstvo průmyslu a obchodu od začátku prosazovalo variantu, aby stát přijal za OKD odpovědnost a umožnil rozložit dopady útlumu těžby do delšího časového období a zajistit, aby útlum těžby měl co nejmenší sociální dopady v regionu. Jak jistě víte, Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě prosazovalo, aby tedy OKD přešlo v rámci insolvenčního řízení na státní podnik. To se nakonec zrealizovat povedlo a doufejme tedy, že celý proces i na základě rozhodnutí soudu dopadne tak, že skutečně bude zajištěna stabilita ve společnosti OKD a bude umožněn sociálně ohleduplný útlum těžby této společnosti.  MPO má důležitou roli, pokud jde o čerpání evropských prostředků. My jsme dneska s panem ministrem Havlíčkem velmi podrobně probírali situaci v operačním programu PIK, který má Ministerstvo průmyslu a obchodu na starosti. Já jsem rád, že se podařilo rozjet čerpání, že se zrychlují žádosti, které jsou zasílány, z hlediska plateb ze strany Ministerstva financí a Evropské unie a jsem také rád, že výrazně pokročilo množství projektů, které už mají konkrétní právní rozhodnutí ze strany vedení příslušného operačního programu.  Ministerstvo průmyslu a obchodu dokázalo dočerpat ten minulý operační program na 100 %, ten, který jsme uzavírali za naší vlády, takže doufám, že stejný výsledek bude mít Ministerstvo průmyslu i pokud jde o ten aktuální operační program. Jsem rád, že Ministerstvo průmyslu se také angažuje a je lídrem diskuse o změně investičních pobídek a myslím, že je evidentní, že Česká republika se, pokud jde o podporu nových investic, musí zaměřit na kvalitní pracovní místa, na výrobu s vysokou mírou přidané hodnoty a dohodli jsme se s panem ministrem Havlíčkem, že ještě do voleb Ministerstvo průmyslu předloží do vlády novou koncepci toho, jak by měly vypadat v budoucnu inteligentní, chytré, nové investiční pobídky, které by přitáhly právě výrobu nebo výzkum, vývoj s vysokou mírou přidané hodnoty do České republiky. Takže očekávám, že by ještě do konce do volebního období, respektive do voleb, vláda projednala novou koncepci a mohly by se zadat práce už na přípravě konkrétní nové legislativy tak, abychom v žádném případě neztráceli čas. MPO, a to už možná několik stručných poznámek. Ministerstvo průmyslu se výrazně podílelo také na přípravě programu Restart, který se týká restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského, Karlovarského kraje. Jsem také rád, že běží transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky na národní rozvojovou banku. To je myslím také velmi důležitý projekt, který do budoucna může výrazně pomoci, mimo jiné také v oblasti podpory malého a středního podnikání. A nechci teď tady vypočítávat všechny novely a legislativní změny, které ministerstvo prosadilo v těch uplynulých čtyřech letech. Musím říci, že jich bylo hodně, tzn. těch legislativních úkolů byla celá řada, zejména v oblasti energetiky a legislativy, která se týká využití jaderné energetiky. Nicméně jsem rád, že i na základě této iniciativy došlo k určité restrukturalizaci Energetického regulačního úřadu, který nyní byl tedy postaven na základě kolektivního vedení. A stejně tak jsem rád, že Ministerstvo průmyslu je, řekněme, někým, kdo velmi intenzivně pracuje na přípravě výstavby a podmínek pro výstavbu nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany, protože bez té aktivní role Ministerstva průmyslu, které tuto přípravu z pohledu vlády zastřešuje, bychom nebyli v tuto chvíli tak daleko, jako jsme a určitě do voleb na tom Ministerstvo průmyslu, jak mě pan ministr Havlíček ujistil, bude nadále velmi intenzivně pracovat. Takže tolik alespoň několika poznámek k té poměrně široké a náročné agendě, kterou Ministerstvo průmyslu má, a já chci poděkovat jak předcházejícímu ministrovi Janu Mládkovi, tak Jiřímu Havlíčkovi za to, že se těch klíčových úkolů z pohledu vládního prohlášení zhostili velmi dobře.

Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu: Dobrý den, dámy a pánové, abych navázal na pana premiéra,  také bych vás chtěl přivítat na půdě naší agentury Czech Trade, která v letošním roce slaví 20 let své existence, a na úvod bych chtěl poděkovat také panu premiérovi, že si vybral právě agenturu Czech Trade, protože jak mi říkali kolegové, tak je prvním předsedou vlády, který tuto agenturu navštívil, takže si toho velmi vážíme a vážíme si podpory, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu ze strany pana premiéra má. Předmětem našeho společného jednání jak vy jste řekl, pane premiére, bylo bilancování z toho dlouhodobějšího pohledu, tzn. za celé čtyřleté volební období, a také plnění úkolů, které jsem při nástupu do funkce ministra od pana premiéra dostal. V této souvislosti bych chtěl říct, že Ministerstvo průmyslu a obchodu disponuje poměrně rozsáhlou agendou, ať už jde o oblast energetiky, podporu podnikání, průmyslu, exportu, elektronických komunikací, poštovních služeb a řady dalších. Je to opravdu velký resort s rozsáhlou agendou. A v této souvislosti bych chtěl říct, že jsem rád, že se nám podařilo v řadě těch oblastí, které jsem jmenoval, postoupit poměrně značně kupředu. Pokud jde o mé osobní úspěchy, moji osobní aktivitu, tak když jsem nastupoval do funkce, tak já jsem to řekl několikrát veřejně, mojí prioritou bylo dotáhnout do úspěšného konce, do úspěšného završení legislativního procesu některé důležité zákony. Pan premiér tady už o některých hovořil. Ať to byla poměrně komplikovaná novela zákona o elektronických komunikacích, která kromě přechodu na nový standard digitálního televizního vysílání řeší také posilování ochrany českých zákazníků na trhu mobilních komunikací. Tam jsme ustáli skutečně neuvěřitelný tlak a povedlo se nám zákon schválit v přijatelné podobě, která práva českých zákazníků, českých občanů na trhu elektronických komunikací výrazně posílí. Dalším významným zákonem, který se podařilo dotáhnout do konce, je zcela nový zákon o podpoře budování vysokorychlostního internetu v České republice, který by měl přispět k tomu, že budování vysokorychlostního internetu bude snazší a stavebně jednodušší a také méně finančně náročné, než tomu doposud bylo. Z hlediska těch dalších zákonů bych chtěl zmínit dokončení legislativního procesu zákona o České obchodní inspekci a ochraně spotřebitele, novelu živnostenského zákona, která přináší některá zjednodušení administrativních procesů v rámci živnostenského podnikání anebo novelu zákona o pohonných hmotách, která vytváří předpoklady pro rozvoj alternativní mobility a elektromobility v České republice. Za velmi důležitý úspěch považuji také bezproblémové ustavení Rady Energetického regulačního úřadu. To je velmi důležitá věc, rada se 1. srpna ujala své role zatím bez žádných větších potíží. Nenastal žádný kolaps, Energetický regulační úřad funguje, dále plní svoji roli a já jsem velmi rád, že i to personální obsazení, které se mi podařilo na vládě prosadit, je kvitováno ze strany odborné veřejnosti. Další oblastí, které jsem se intenzivně věnoval v těch uplynulých pěti měsících a předpokládám, že i těch následujících měsících se budu věnovat, je podpora exportu. Moje osobní podpora českých firem a pomoc jejich snaze exportovat na zahraničních trzích.  Za dobu, co jsem ve funkci ministra, jsem se účastnil řady zahraničních cest v doprovodu podnikatelských delegací. Ať už to byla cesta pana premiéra do Japonska nebo pana prezidenta do Číny. Mé osobní cesty do Ruské federace, na Ukrajinu, 2× do Kazachstánu, připravuje se moje cesta s podnikateli do Bulharska, Moldávie a některé další trhy, takže ve funkci jsem se snažil poměrně výrazně podpořit české firmy při snaze uspět v zahraničí.  Doufám, že jsme touto naší aktivitou české firmy podpořili a že jim to přineslo konkrétní výsledky. Chtěl bych se dostat tímto tématem nebo touto konstatací k tématu, které je pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jedním ze stěžejních. To je podpora exportu. Když nastupovala tato vláda, tak se podařil poměrně unikátní krok, podařilo se uzavřít dohodu s Ministerstvem zahraničních věcí. Podařilo se uzavřít dohodu, kterou jsme dlouho potřebovali. Chtěl bych poděkovat svému kolegovi náměstkovi Vladimíru Bärtlovi, kterému se to podařilo dojednat. Dosáhli jsme toho, že ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí působíme jednotně. Podporujeme české ekonomické zájmy v zahraničí, máme rozsáhlou zahraniční síť, která je jednotná, tvoří ji zastupitelské úřady a kanceláře naší agentury Czech Trade. Máme produkty, kterými podporujeme české firmy. Koneckonců tady na agentuře Czech Trade působí klientské centrum pro export, na jehož činnosti se jak Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak Ministerstvo zahraničních věcí intenzivně podílí. Rovněž tak se nám povedlo aktualizovat exportní strategii České republiky. Myslím, že to je velký krok, který přináší změnu a posílení nástrojů na podporu exportu. Přicházíme nově s oborovým přístupem, myslím, že se nám daří v praxi poměrně dobře naplňovat. A věřím, že pomáhá i českým firmám. Chtěl bych zmínit jednu důležitou věc. Když jsme na půdě agentury Czech Trade. Ministerstvo průmyslu a obchodu dostalo za úkol zajistit účast České republiky na specializovaném Expu v Astaně. Myslím, že jsme se tohoto úkolu i přes ten velmi krátký čas zhostili profesionálně. Účast České republiky bez problémů funguje, máme i úspěchy, výraznou návštěvnost ve srovnání  se stánky nebo pavilony jiných srovnatelných zemí. Dnes účast dosahuje, nebo návštěvnost českého pavilonu dosahuje téměř 400 000 návštěvníků. Některé naše exponáty, některá naše řešení, která jsou prezentována na této výstavě, tak už našla své zájemce jak v Kazachstánu, tak i některých dalších zemích středoasijského regionu. Z obecného hlediska, myslím si, že tato účast dopadla velmi dobře, a pokud budeme v následujících měsících hodnotit, tak myslím, že budeme hodnotit velmi pozitivně. Další oblastí, o které bych se chtěl zmínit a kterou už zmínil také pan premiér, je oblast čerpání evropských fondů. Myslím, že se nám podařilo za ten krátký čas zvýšit dynamiku čerpání. Dnes jsme na částce nějakých 5,7 miliardy korun a do konce měsíce září bude čerpání na úrovni sedmi miliard korun. Náš závazek do konce letošního roku je, abychom dosáhli 12 miliard korun. Nebude to jednoduché, ale děláme všechny kroky, aby se tento cíl a závazek, který máme, podařilo naplnit. V oblasti energetiky, už to pan premiér také zmínil. Podařilo se nám v těch uplynulých letech za mandátu této vlády prosadit aktualizaci státní energetické koncepce na příštích 25 let. Návazný národní akční plán rozvoje energetiky, to jsou všechno důležité strategické dokumenty pro rozvoj energetického odvětví v naší zemi. Chtěl bych také zmínit to, že zase Ministerstvo průmyslu a obchodu podařilo získat notifikační rozhodnutí na podporované zdroje energie. Jistě si vzpomenete na rozepře, které mezi MPO a Energetickým regulačním úřadem v minulosti panovaly. Myslím, že jsme se této role zhostili dobře, notifikační rozhodnutí máme, a tím se podařilo stabilizovat celý systém podpory obnovitelných zdrojů energie v České republice. Podařilo se nám také nedávno prosadit novou surovinovou politiku České republiky, která se více orientuje na nové strategické suroviny, a v tomto směru bychom chtěli pokračovat do budoucna a já jsem pana premiéra informoval, že ještě připravuji materiál, který by měl odstartovat diskusi o posílení role státu v této oblasti. Já věřím, že vláda ji ještě do konce svého funkčního období projedná. Z hlediska těch dalších oblastí mohl bych hovořit poměrně dlouho, zmíním ještě oblast digitalizace. Tam si myslím, že stojí za vyzdvihnutí, že se nám podařilo po více než dvou a půl letech v loňském roce schválit národní plán rozvoje sítí nové generace, což byl vůbec předpoklad pro to, abychom se posunuli dál, jsme splnili předběžnou podmínku ze strany Evropské unie, to se nám povedlo, pracujeme ve spolupráci s podnikatelským sektorem na odstraňování překážek, které rozvoji elektronických komunikacích a sítí vysokorychlostního internetu v České republice brání. Myslím, že budu schopen ještě do konce mandátu této vlády předložit některá opatření, která bychom ještě mohli schválit a pomoci sektoru, aby výstavba vysokorychlostního internetu probíhala v České republice snáze a rychleji. Dnes shodou okolností jsem měl sektorem také jednání. Diskutujeme přípravu nové výzvy, která by měla z evropských prostředků podpořit výstavbu vysokorychlostního internetu, takže těch úkolů je skutečně, aktivit je celá řada, kdybych měl všechny vyjmenovat, tak tady budeme poměrně dlouhou dobu, tak já už bych nechal asi prostor v tuto chvíli pro vaše otázky a děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie