Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

23. 8. 2017 9:08

Tisková konference po bilanční schůzce předsedy vlády Sobotky s ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti Chvojkou, 23. srpna 2017Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem se dnes sešel s panem ministrem Chvojkou, abychom probrali výsledky práce sekce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, a bavili jsme se přirozeně o celém o uplynulém období.

Jak jistě víte, tak sekce v té první části mandátu vlády byla vedena ministrem Dienstbierem. Nyní je vedená ministrem  Chvojkou a já myslím, že se potvrdil fakt, že bylo dobře, že jsme v rámci vlády zřídili pozici ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, protože jak oblast lidských práv, lidskoprávní agendy, tak i oblast legislativní si zasloužila pozornost na přímý dohled ze strany konkrétního člena vlády a ukazuje se, že vládě to při zvládání jejích agent a že vládě to při plnění jejího programového prohlášení pomohlo.

Co pokládám za důležité: pokládám za důležité, že se podařilo prosadit několik podstatných legislativních změn, které byly součástí koaliční smlouvy a byly také důležitou součástí programového prohlášení vlády. Sekce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu se významně podílela na dotažení zákona o státní službě. Byl to zákon, na kterém spolupracoval Úřad vlády s Ministerstvem vnitra. A konečně Česká republika má po více než dvanácti letech politických dohadů a nedohody, má účinný zákon o státní službě, který stanoví jasná pravidla pro výběr úředníků pro jejich činnost, pro její hodnocení a také pro kariérní postup a výrazným způsobem posílil profesionalizaci a odpolitizování státní správy jako takové, čili první významný krok, který se povedl, přijetí zákona o státní službě.

Druhý důležitý zákon, na který se soustředila pozornost: sekce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, přijetí novely zákona o střetu zájmů, naší vládě se podařilo výrazně zpřísnit zákon o střetu zájmů, včetně zřízení centrálního registru oznámení o střetu zájmů na Ministerstvu spravedlnosti. Nová pravidla budou platit od září 2017, tzn. už v nadcházejících parlamentních volbách budou také přísněji nastaveny sankce za případné porušení zákona, takže druhý důležitý krok, přijetí přísnějšího zákona o střetu zájmů.

A třetí důležitý krok, který se udál v legislativní oblasti, Česká republika byla dlouhé roky kritizována za to, že nemáme dost nastavena dostatečně transparentní pravidla pro financování volebních kampaní a pro fungování politických stran. Naší vládě se podařilo prosadit změnu pravidel pro volební kampaně politických stran, opět to byla společná práce ministra pro lidská práva a Ministerstva vnitra a tento zákon už v tuto chvíli platí a už tyto volby a tato volební kampaň podléhají mnohem přísnějším pravidlům, než tomu bylo v minulosti. Také vznikl příslušný úřad, který má na starosti kontrolu dodržování těchto pravidel, tzn. Česká republika vyhověla mezinárodním doporučením, které se týkaly právě posílení transparentnosti a boje proti korupci. Tohle jsou asi tři nejvýznamnější zákony, které z mého pohledu přispěly ke splnění programového prohlášení vlády a na kterých se podílel ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. A jsem také rád, že se panu ministrovi Chvojkovi podařilo dotáhnout do konce záměr na to, aby veřejný ochránce práv sledoval ze zákona naplňování úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Posiluje se tak jednoznačně ochrana práv osob se zdravotním postižením a musím říci, že pro mne bylo docela nepochopitelné, že tak dlouho trvalo než tato věc, která mi připadá vcelku jednoduchá, se dostala do našeho právního řádu a bylo evidentní, že bylo potřeba, aby se to stalo skutečně jednou z priorit. Jsem také rád, že v sekci Legislativní rady vlády bylo zajištěno rozšíření přístupu veřejnosti do knihovny připravované legislativy, tzn. byla posílena transparentnost legislativního procesu na úrovni vlády. Samostatným tématem, které jsme dnes s panem ministrem Chvojkou debatovali, je agenda boje proti sociálnímu vyloučení, jak asi víte, tak naše vláda schválila strategii boje proti sociálnímu vyloučení pro období let 2016–2020, byly stanoveny konkrétní úkoly, které se týkají zaměstnávání, vzdělávání, bydlení anebo také otázky prevence zadlužování, také oddlužování a také zlepšování celkové zlepšování situace chudých občanů a lidí, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách. Já jsem rád, že tady běží příprava na využití evropských prostředků pro zlepšení situace v sociálně vyloučených lokalitách a že agentura pro sociální začleňování tedy rozšířila počet obcí, se kterými v tuto chvíli v České republice spolupracuje, pokud jde o zlepšování situace v sociálně vyloučených lokalitách, nicméně pan ministr Chvojka mě informoval o tom, že je celá řada obcí, kde jsou sociálně vyloučené lokality, tak zatím nenavázala s Agenturou pro sociální začleňování spolupráci, myslím si, že to je škoda, protože agentura skutečně může v celé řadě oblastí pomoci a koneckonců pro tyto obce se otevírá možnost, pro ty, které spolupracují s agenturou, se otevírá možnost využít v budoucnu evropské prostředky pro zlepšení reálné situace v sociálně vyloučených lokalitách. Tady si myslím, že je ještě prostor i pro pana ministra, aby využil ty nadcházející měsíce k tomu, abychom zvýšili povědomí o této záležitosti. Chci poděkovat panu ministrovi Chvojkovi za spolupráci v rámci výboru vlády pro zdravotně postižené, který jsme společně vedli, jsme se snažili, aby tento výbor byl aktivní, aby projednával konkrétní témata, která se týkají zlepšování života lidí se zdravotním postižením, a jsem také rád, že se nám na půdě tohoto výboru podařilo iniciovat důležitou věc, která nakonec byla dotažena do konce, a to byla valorizace příspěvku na péči. Ten příspěvek na péči nebyl 10 let valorizován, a právě na základě iniciativy Vládního výboru pro zdravotně postižené se nakonec podařilo na úrovni vlády dosáhnout toho, že se loni v srpnu příspěvek na péči zvýšil o 10 %, jinak pokud jde o ty věci, které ještě nebyly dokončeny a které zbývají pro příští vládu.

Já bych rád zmínil jeden zákon, který pokládám za důležitý. Naše vláda schválila jeho věcný záměr v květnu letošního roku, nicméně paragrafované znění bude muset připravit už příští vláda. Je to zákon o sociálním podnikání. Sociální podnikání je podnikatelská činnost, která upřednostňuje veřejně prospěšný cíl, a sociální podnikání je a může být velmi užitečné při vytváření pracovních příležitostí pro lidi, kteří dlouhodobě z celé řady důvodů nejsou schopni se udržet na standardním trhu práce. Je to vlastně šance, jak vytvářet účelná, společensky prospěšná pracovní místa na delší období než dodneška nabízí standardní programy Úřadu práce, takže pokládal bych za velmi důležité, kdyby příští vláda navázala na ten věcný záměr, který schválila naše vláda, a podařilo se dotáhnout do konce přijetí zákona o sociálním podnikání.

A už pouze dvě poznámky. Jsem velice rád, že na minulém jednání vlády se podařilo dotáhnout do konce problém, který tady byl v České republice. Problém, který je ve veřejné debatě dvacet let, to je ono rozhodnutí vlády, kde vláda tedy schválila návrh, který předložil pan ministr Herman na to, abychom odkoupili vepřín, který se nachází v těsné blízkosti pietního místa v Letech, čili já jsem rád, že se podařilo dotáhnout tuto věc do konce.  Bylo to předmětem docela dlouhého vyjednávání a podílel se na tom jak předcházející ministr Jiří Dienstbier, tak i současný ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka a chtěl bych jim ještě jednou při této příležitosti poděkovat za to, že se podařilo nakonec dosáhnout dohody a že vláda tuto dohodu mohla schválit.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí Úřadu vlády ČR: Děkuji panu premiérovi a poprosím nyní pana ministra Jana Chvojku.

Jan Chvojka, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu: Hezké dopoledne, dámy a pánové, přestože naši bilanční schůzku s panem premiérem hodnotila ODS již v pondělí díky politováníhodnému nedopatření, ke kterému dochází maximálně jednou za 10 let, tak mi přece dovolte k obsahu dnešní schůzky alespoň několik vět.

Já děkuji panu premiérovi, že shrnul ty nejdůležitější body práce mého úřadu a já sám zmíním alespoň také několik věcí, které vidím jako nejzásadnější na základě mých zatím devíti měsíčních zkušeností v resortu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

V prvé řadě jsem velmi rád, že se nám podařilo posílit ochranu práv osob ze zdravotním postižením. Ta ochrana spočívá zejména ve čtyřech oblastech, jak říkal pan premiér, od 1. 1. příštího roku bude veřejný ochránce práv oprávněn sledovat dodržování práv a povinností zdravotně postižených a dávat návrhy a doporučení k jejich naplňování a ochraně, to je věc, která tady byla osm let, my jsme byli zavázáni osm let, kdy jsme podepsali úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, ale bohužel za osm let se to nepodařilo vtělit do konkrétního právního textu v českém právním řádu.

Dále je podstatné, že vzrostla úroveň podpory zdravotně postižených díky národnímu plánu, který v praxi znamená to, že soud odstraní bariéry ve veřejných budovách, a dále máme o hodně větší tlak na zlepšení veřejných služeb pro zdravotně postižené. Také jsem velmi rád, a bylo to díky práci mého úřadu a díky mé osobní iniciativě, že došlo ke zmírnění povinnosti zavedení EET pro zrakově postižené podnikatele. Těch není málo, těch je 2 400. Jsou to například maséři, učitelé hudby, čalouníci či keramici, a kdyby na ně dopadlo EET v podstatě jako na ty ostatní, tak by jim podnikání v podstatě znemožnilo, což si myslím, že je velmi dobře, že se tato věc podařila. A konečně čtvrtá věc v oblasti ochrany práv osob ze zdravotním postižením: do února roku 2016 v podstatě neexistoval souhrnný podnět, který by stát směřoval k pomoci pacientům s poruchou autistického spektra a pomoci rodině. Tento souhrnný již existuje a jsem rád, že úkoly, které obsahuje, jsou plněny. Dám příklad, například byl zaveden tzv. systém včasného záchytu. Sám za sebe jsem taky velmi rád, že došlo k vyřešení velké nespravedlnosti díky mému pozměňovacímu návrhu, a to byla novela zákona o státní sociální podpoře, kde se díky této úpravě zvyšuje rodičovský příspěvek rodičům s dvojčaty a vícerčaty. To nebylo spravedlivé. Rodina s vícerčaty, tzn. s dvojčaty, trojčaty, čtyřčaty, měla naprosto stejný rodičovský příspěvek jako rodina, kde bylo jedno dítě. Já sám jako otec dvojčat vím, že náklady na vícerčata jsou násobně větší než na jedno dítě, kdy máte násobně větší náklady za ošacení, stravu, očkování a byla to velká nespravedlnost. Od 1. 1. příštího roku dochází ke zvýšení rodičovského příspěvku rodinám s dvojčaty o půlku.

Úřad též velmi zásadně pokročil s pomocí romské menšině v oblasti zaměstnanosti a dále v oblasti sociálního vyloučení a významně, to je potřeba zmínit, se rozjel program asistentů prevence kriminality. Těch je dneska 121 a působí ve 47 obcích. Velké téma, které zmínil pan předseda vlády, velké téma nejenom tohoto týdne, ale v podstatě dvaceti let, to je odkup velkovýkrmny vepřů v Letech.  Když si vzpomenete, tak už někdy v roce 1995 to, že dojde k řešení tohoto problému, sliboval pan tehdejší premiér Klaus. Totéž tam potom sliboval pan premiér Zeman, bohužel za těch 20 let se tato věc nevyřešila až právě toto pondělí. Já si myslím, že se sluší poděkovat panu kolegu Hermanovi za to, že na této věci spolupracoval a za jeho dobrou koordinaci při jednání s majiteli vepřína, a také chci na tomto místě poděkovat svému předchůdci Jiřímu Dienstbierovi, který začal problém Lety skutečně řešit a i díky jeho práci vláda právě před dvěma dny schválila odkup areálu velkovýkrmny prasat v Letech. Já jsem rád, že vláda Bohuslava Sobotky ukončila tuto mezinárodní ostudu a zmíním a zopakuji to, co jsem říkal v pondělí na brífinku po jednání vlády. Prostě na místě, kde zemřelo několik set obyvatel, z toho dvě třetiny dětí, kojenců, nemluvňat, nemůže stát prasečák.

 S tím souvisí i druhá věc: máme památné místo v Hodoníně u Kunštátu. Tento památník by měl být v co nejbližší době převeden pod správu Muzea romské kultury tak jako by pod správu Muzea romské kultury měl být převeden památník v Letech.

 Já si myslím, že to dobře, že se ukazuje určitou emancipaci Romů. Romové by si měli spravovat své záležitosti sami a je potřeba říci, že je to postoj. A je to velmi dobře. Já nemohu také opomenout sekci Legislativní rady vlády. Ta v současném složení pracuje jako tým profesionálních apolitických legislativců, kteří za tři a půl roku mandátu této vlády zpracovali skoro 1 000 stanovisek k návrhům zákonů, k návrhům vládních nařízení či návrhům vyhlášek a též, jak zmínil pan premiér, připravili několik velmi důležitých zákonů, by se podíleli na jejich přípravě zákona státní služby. Pan premiér zmínil, ten velmi zásadně personálně stabilizoval státní správu a došlo k větší nezávislosti státní správy dále dnes velmi diskutované téma.

 Za dva měsíce máme volby do sněmovny, to je velká nula volebních zákonů, kde jsme například zavedli limit na kampaně a omezili dary právnických, fyzických osob politickým stranám, hnutím či jsme například definovali vůbec kampaň jako takovou. Další velmi důležitý zákon, který byl minulý měsíc schválen v Senátu, je novela zákona o zpravodajských službách, je významná v tom, že zavádí dvoustupňovou kontrolu zpravodajských služeb, tzn. BIS, Vojenského zpravodajství a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Ta dvoustupňová kontrola tady přibyla. Já nemohu, bohužel, jmenovat konkrétní zákony, které připravovala, že se na ní podílela sekce Legislativní rady vlády, ale jenom řeknu, že se vždy snažili přispět k větší transparentnosti našeho státu a přitvrzení boje s korupcí, například právě zmiňovaný zákon o střetu zájmů. Já bych se chtěl mimo jiné ještě do konce volebního období věnovat dvěma věcem. Ta první věc je věcný záměr zákona o lobbingu. Já do konce příštího měsíce předložím vládě věcný záměr zákona o lobbingu. Je špatné, že v naší republice nemáme zatím regulována opatření, kdy bychom viděli transparentní pravidla pro ovlivňování legislativního procesu. Je potřeba zákonem upravit opatření na straně těch, kteří lobbují, tzn. na straně lobbistů, tak ale i na straně těch, kteří jsou lobbováni, tzn. na straně například členů vlády, náměstků členů vlády, poslanců či senátorů. Na závěr myslím, že opravdu nutně potřebujeme zákon o sociálním podnikání, tzn. o podnikání, kde není hlavní prioritou zisk, ale společenský zájem a společenská pomoc, například starším lidem, sociálně vyloučeným či zdravotně postiženým, sociální podnikání funguje v mnoha státech Evropské unie a myslím si, že není jediný důvod, aby nemohlo fungovat i u nás v České republice, ten věcný záměr jsem již prezentoval, byl schválen v květnu a nyní se pracuje na paragrafovaném znění, které bych s ním o této vládě předložit do konce tohoto roku. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy