Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 8. 2017 13:47

VIDEO: Třetí bilanční schůzka premiéra Sobotky: V oblasti místního rozvoje se vládě podařilo efektivně čerpat evropské fondy a prosadit řadu klíčovýchBohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky: Takže ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, my jsme se dnes tady ráno tady na Ministerstvu pro místní rozvoj sešli s paní ministryní Šlechtovou, abychom bilancovali uplynulá léta spolupráce ve vládě. Já jsem poděkoval paní ministryni Šlechtové za její dynamické a razantní vedení Ministerstva pro místní rozvoj. Já jsem přesvědčený, že to bylo velmi potřeba, protože v okamžiku, kdy paní ministryně Šlechtová přišla do čela Ministerstva pro místní rozvoj, tak tady byla celá řada problémů, se kterými bylo nutné se vypořádat. Já jsem velice rád, že paní ministryně ministerstvo provětrala, že zrevidovala jeho agendy a dařilo se jí celou řadu těchto agend rozvíjet, což jsem jako předseda vlády uvítal. Současně jsem rád, že jsem měl v paní ministryni důležitého partnera, pokud šlo o organizaci otázek spojených s čerpáním evropských fondů, protože tohle byla jedna z klíčových agend, které naše vláda musela věnovat soustavnou pozornost, soustavnou pravidelnou pozornost, protože těžko bychom asi našli nějaké jednání vlády v uplynulých letech, kde by nebyl alespoň jeden bod, který by se týkal některé evropské agendy a který by se týkal evropských fondů. Začali jsme tím, že jsme hodnotili, co se nám povedlo zachránit na začátku období z hlediska dočerpání evropských prostředků. Když jsme nastoupili, tak ta perspektiva byla dosti pesimistická. Snažili jsme se zajistit, aby Česká republika pokud možno nepřišla o peníze z evropských fondů, a jsem rád, že nakonec ten výsledek byl výrazně lepší, než se původně čekalo. To znamená, že se nám z té minulé alokace, z těch starých evropských fondů podařilo vyčerpat více než 96 %, nakonec ze všech těch prostředků jsme vyčerpali více než 96 %, a pokud jsme přišli o nějaké finanční zdroje, tak jsme o ně přišli v okamžiku, kdy už to naše vláda nemohla žádným způsobem ovlivnit. Takže první věc, která myslím, že se jednoznačně povedla jak Ministerstvu pro místní rozvoj, tak vládě jako celku, je otázka dočerpání starých evropských fondů. Důležité téma byla samozřejmě novelizace legislativy, kterou má Ministerstvo pro místní rozvoj na starosti. Já jsem rád, že se podařilo schválit zákon o zadávání veřejných zakázek, který už v tuhle chvíli prochází zkouškou praxí, a k tomu se může určitě vyjádřit paní ministryně Šlechtová. Jsem rád, že se podařilo schválit novelu stavebního zákona, byť to byl velmi složitý proces, zejména na půdě Parlamentu, kde bylo obrovské množství pozměňovacích návrhů a bylo potřeba ty věci zorganizovat, tak jsem rád, že novela byla schválena, jsem přesvědčen o tom, že znamená zjednodušení zejména pro malé stavebníky, ale znamená také zrychlení v případě důležitých a významných staveb. Je ale i jasné, že ta diskuse o podobě stavebního práva v České republice bude pokračovat, a my jsme se dnes dohodli s paní ministryní, že ještě tato vláda dostane na stůl určité teze toho, jak by měl v budoucnu vypadat zcela nový stavební zákon, který už se začal na Ministerstvu pro místní rozvoj připravovat, a toto bude jeden z úkolů vlastně pro příští vládu, kde by příští vláda měla navázat, dokončit práce na zcela novém stavebním zákoně. Jsem také rád, že se podařilo schválit některé další zákony, jako zákon o podpoře regionálního rozvoje nebo třeba novelu zákona o pohřebnictví. Přirozeně jsme se dnes na tom jednání s paní ministryní dotkli aktuálního čerpání evropských fondů. Paní ministryně mě informovala o tom, že v tuto chvíli z hlediska výzev, to znamená tam, kde jednotlivé operační programy vyzývají potenciální žadatele o dotace, aby se přihlásili, tak v tuto chvíli výzvami už máme pokrytu v tuto chvíli zhruba 93 % celkové alokace, kterou má Česká republika k dispozici. To znamená, už byly vyhlášeny výzvy na zhruba 93 % objemu peněz, které můžeme v těch příštích letech z těch evropských fondů utratit. Tady bylo tedy dosaženo významného pokroku a myslím, že pokud jde o objem výzev, tak plníme cíle, které jsme si na začátku stanovili. To, co pokládám také za důležité, že zhruba třicet pět procent těch peněz, které máme k dispozici a budeme mít k dispozici, tak už je také pokryto rozhodnutími o jednotlivých dotacích, to znamená právní akty, rozhodnutí o tom, že dotace byla přidělena, pokrývají zhruba 35 % celkového objemu finančních prostředků, které máme k dispozici. Je tedy evidentní, že letos se podařilo reálně zahájit čerpání evropských fondů, a je také evidentní, že rok 2018 a rok 2019 budou už, bude už rokem realizace projektu, což samozřejmě bude klást také velký důraz na stavební kapacity a další kapacity, které budou potřeba pro realizaci evropských projektů v příštích letech. Samozřejmě, že vláda bude i v těch příštích týdnech a měsících, které má ještě před sebou v rámci svého mandátu, klást velký důraz na to, abychom z hlediska evropských fondů nic nezanedbali, nic nezapomněli, a budeme se snažit také odvést svůj díl práce, pokud jde o  přípravu na  novou evropskou finanční perspektivu.

Přirozeně téma, o kterém jsme také diskutovali, byla otázka podpory cestovního ruchu. Já jsem velmi rád, že České republice se daří z hlediska lákání turistů. Chci ocenit fakt, že jak paní ministryně osobně, tak Ministerstvo pro místní rozvoj se snažilo udělat maximum pro dobrou, moderní propagaci České republiky v zahraničí, že se snažilo ministerstvo maximálně využívat nástroje, které má k dispozici, no a důležité jsou výsledky, takže se daří, podařilo se přilákat turisty do České republiky z nových destinací, podařilo se například dosáhnout nárůstu počtu turistů z asijských zemí a evidentně do České republiky to přináší finanční prostředky a samozřejmě to pomáhá také vytvářet pracovní místa v oblasti turistického ruchu.
Pokud jde o věci, které se nepovedly, tak jsou tady ještě nějaké legislativní návrhy, které Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo, ale už nebudou odeslány do Poslanecké sněmovny. Pardon. Zůstanou tady pro, připraveny pro příští vládu. Je to třeba zákon, kterým se mění zákon o veřejných dražbách. Bohužel to, co se nepodařilo dotáhnout do konce v důsledku neprojednání v Poslanecké sněmovně, je zákon o sociálním bydlení, kde Ministerstvo pro místní rozvoj bylo spolugestorem. Ten zákon se připravoval dlouhou dobu a musím říct, že mě mrzí, že část poslanců v Parlamentu, zejména těch pravicových, se zasloužila o to, že zákon, ačkoliv ho vláda předložila, tak už se nestihne na půdě Poslanecké sněmovny projednat a schválit a zůstane tady připraven pro příští vládu tak, aby na tuto oblast navázala. Já myslím, že jsme se shodli s paní ministryní Šlechtovou taky na tom, že oblast sociálního bydlení potřebuje legislativní úpravu a že samozřejmě do budoucna, pokud tato legislativní úprava na to bude, tak na to mohou výrazněji navázat i dotační prostředky a dotační programy, které koneckonců má také Ministerstvo pro místní rozvoj na starosti. Takže tolik alespoň několik poznámek k té agendě, která zde je, předpokládám, že paní ministryně to doplní, protože agenda Ministerstva pro místní rozvoj je široká, rozhodně se netýká pouze evropských fondů, a dovolte mi, abych na závěr ocenil fakt, že Ministerstvu pro místní rozvoj se velkou většinu úkolů, která vyplývala z programového prohlášení vlády, podařilo splnit.

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj: Děkuji za slovo, my jsme se s panem předsedou vlády opravdu bavili o všech agendách Ministerstva pro místní rozvoj. Já zde pouze zopakuji, že se jednalo například o novelu zákona o pohřebnictví, kde je celkem veřejně mediálně známo, jaký mediální boj jsem vedla s pohřební lobby. Domnívám se, že tento zákon je velice dobrý, jeho účinnost je již teď od 1. září. V tuto chvíli jsme za to velice rádi. Další věc je samozřejmě stavební právo v České republice. Nám se teď podařila novela stavebního zákona, nicméně i na mé ambice, ambice Ministerstva pro místní rozvoj, tato novela neobsahuje vše, co jsme do ní chtěli vložit, co jsme do ní vkládali, protože došlo opravdu k mnoha změnám, ale také nevůli mnohých aktérů, kteří samozřejmě se na novele stavebního zákona podíleli. V tuto chvíli proto, že máme pouze, a opravdu v uvozovkách, pouze novelu, Ministerstvo pro místní rozvoj již připravilo teze. To znamená způsob, jakým postupem by Česká republika měla takzvaně rekodifikovat celkové stavební právo, ale to v rámci celého systému, který do toho spadá. To znamená úplně nový stavební zákon, úplně nový zákon o vyvlastňování, který má v gesci také Ministerstvo pro místní rozvoj, a samozřejmě s touto velkou agendou dojde ke změně minimálně stovky, stovky ostatních zákonů. My na tomto novém stavebním zákoně pracujeme již delší dobu. Já vládě budu předkládat, a doufám, že materiál bude zařazen na jednání vlády 11. září pro informaci vládě, kde seznámím právě kolegy s tím, jakým způsobem by se mělo dojít právě k tomu, aby došlo k maximálnímu zjednodušení právě pro všechny stavebníky. Co to znamená? Řeknu samozřejmě napřímo, znamená to jaksi převedení agend, které se týkají stavebního povolení z ostatních resortů na jeden resort. Samozřejmě tam budou výjimky, jako je spravedlnost nebo obrana.
Další věc, kterou jsme s panem premiérem detailně probírali, tak samozřejmě byly veřejné zakázky, kde jsem pana premiéra informovala již o osmiměsíčním vyhodnocení účinnosti našeho nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Tady je veřejně známo, že tento zákon probíhal opravdu, prošel velmi opravdu velkou debatou, a to jak v rámci připomínkového řízení, tak v rámci samozřejmě různých lobbistických zájmů, tady připomínám, že přes tento zákon ročně prochází zhruba 320 miliard ze státního rozpočtu, to znamená ze státních institucí, nebo samozřejmě územních samospráv a jejich složkách, organizacích, které musí zadávat podle tohoto zákona. Tento zákon je v podstatě klíčový pro všechny, celou veřejnou správu v České republice.

Co jsme dále debatovali, byla, jak již pan premiér zmínil, bytová politika. Ministerstvo pro místní rozvoj je připraveno pro další období spravovat i případně revidovat již existující zákon o sociálním bydlení, protože tady se domníváme, že tento zákon by měl patřit do gesce Ministerstva pro místní rozvoj, který je právě gestorem bytové politiky. Poskytujeme i dotace z našeho integrovaného regionálního operačního programu, stavíme komunitní domy pro seniory z našich národních dotací, čili k tomuto zákonu samozřejmě máme velmi blízko. Co jsme ještě debatovali, a ještě než půjdu k tomu samotnému čerpání, tak samozřejmě jsou další agendy, jako je například regionální rozvoj, kde se naší vládě podařilo zpracovat strategii, ale i akční plány pro tři strukturálně postižené regiony, to znamená Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský kraj, a samozřejmě v tuto chvíli jsem informovala i pana premiéra, že připravujeme úplně revidovanou strategii regionálního rozvoje, kde se budeme bavit vůbec o prioritách, které v jednotlivých krajích jsou, a co je opravdu potřeba k tomu, aby jednotlivé kraje byly spolu vybalancovány. Další samozřejmě agendy Ministerstva pro místní rozvoj, jako je realitní zprostředkování a veřejné dražby, bylo zmíněno, my jsme připravili zákony, které ponecháme na Úřadu vlády pro novou Poslaneckou sněmovnu, ty zákony jsou hotové, nicméně zůstanou tam, protože Poslanecká sněmovna je již nestihne projednat.

Co se týká čerpání evropských fondů. Já považuji za opravdu veliký úspěch, že se České republice podařilo vyčerpat 97 % ze 700 miliard za programové období 2007 až 2013. Když jsme opravdu nastoupili, naše vláda, tak rozjeli stovky miliard, které nedočerpáme, takže sami víte, že jsme to opravdu honili, nicméně povedlo se, a já bych ještě chtěla tímto způsobem, stejně jako pan premiér, poděkovat všem aktérům, kteří se účastnili toho dočerpání tohoto programového období. Za stávající programové období považujeme za opravdu dobrý výsledek, že je opravdu třetina celkové alokace již v takzvaných rozhodnutích, to znamená rozhodnutích o tom, že žadatel dostane dotaci. Je to třetina z těch šest seti padesáti miliard. Vyhlášeno máme, jak pan premiér sděloval, výzvy za 93 % celkové částky, což je zhruba 550 až 60 miliard korun. A v tuto chvíli můžu sdělit, že to největší čerpání, a to čerpání, abych ho vysvětlila, znamená, že Česká republika pošle žádost o proplacení prostředků Evropské komisi. To je to čerpání samotné, a v tuto chvíli i Ministerstvo financí dostalo za úkol od pana premiéra, aby udělali mimořádnou žádost na Evropskou komisi s daty ke konci září, takže očekáváme, že ještě naše vláda bude v tuto chvíli vědět k říjnu, o kolik peněz jsme požádali, a to je to čerpání. Stále míříme na to, že v letošním roce vyčerpáme zhruba 50 miliard za všechny operační programy. A tady další informace, kde jsem sdělila panu premiérovi, příští rok je klíčový, ať už samozřejmě bude jakákoliv vláda u moci, je nutné, aby příští vláda dotáhla rok 2018, a to následujícím způsobem. Rok 2018 je přelomový pro Evropskou komisi, kdy my, jako Česká republika, každý členský stát, se jí bude zpovídat, jak čerpáme. V roce 2019 to Evropská komise vyhodnotí a následně na to se samozřejmě budou možná měnit priority v jednotlivých operačních programech. Čili rok 2018, dva devatenáct, jsou opravdu dva nejdůležitější roky v příštím programovém období, v tomto programovém období.

Pana premiéra jsem také informovala o našem postupu Ministerstva pro místní rozvoj při přípravě pro další období už po roce 2020. Bude brexit. V roce 2019 se bude měnit celý kabinet Evropské komise, takže budou noví eurokomisaři, kteří by v podstatě po svém nástupu za deset měsíců měli již schválit všechny operační programy ve všech členských státech. Uvidíme, jak to bude, nicméně Ministerstvo pro místní rozvoj už všechny tyto věci hlídá, postupně informuji vládu České republiky a samozřejmě Národní orgán pro koordinaci je v tomto velmi aktivní. Děkuji. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie