Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 7. 2017 17:36

VIDEO: Bilanční schůzka premiéra Bohuslava Sobotky s ministrem kultury Danielem Hermanem

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, my jsme se dnes s panem ministrem kultury panem Hermanem sešli v prostorách Národní knihovny proto, abychom jednak bilancovali 4 roky, poslední 4 roky ve vedení Ministerstva kultury a výsledky práce jak Ministerstva kultury, tak i celé vlády v této oblasti, ale jsem také rád, že jsme se dnes mohli seznámit s výsledky prvních dvou etap revitalizace Národní knihovny, které proběhly v uplynulých letech. Národní knihovna patří k nejvýznamnějším kulturním institucím v zemi, já jsem velice rád, že finanční prostředky, které byly v uplynulých letech v těchto dvou etapách revitalizace investovány, tak přispěly k tomu, že se podařila zrekonstruovat velká či velká část této historické a unikátní budovy Klementina, že se také podařilo postavit nové depozitáře pro Národní knihovnu v Hostivaři, takže jsem rád, že dnes jsem měl možnost, ještě budu mít možnost výsledky těchto investic ze státního rozpočtu vidět na vlastní oči. Chtěl bych při této příležitosti také ještě na úvod poděkovat všem zaměstnancům Národní knihovny za to, že vlastně udrželi fungování této instituce i během takto rozsáhlé rekonstrukce, a pevně věřím, že se podaří v tom plánovaném čase zahájit i třetí etapu revitalizace, která by vlastně toto dílo rekonstrukce historického areálu Klementina měla dokončit. A nyní mi dovolte tedy, abych se vrátil k celkové bilanci Ministerstva kultury, chci na začátku poděkovat panu ministrovi Hermanovi za spolupráci. Vedení Ministerstva kultury bylo celé 4 roky stabilní, tzn., nedošlo ke střídání ministrů, já myslím, že to přispělo k tomu, aby se podařilo dotáhnout do konce některé dlouhodobé a koncepční záležitosti. Já zmíním některé z nich, ze kterých mám opravdu radost, víte, že velmi často diskutujeme kriticky čerpání evropských prostředků a já chci ocenit fakt, že se podařilo Ministerstvu kultury získat evropské prostředky na několik významných kulturních projektů, které se týkaly rekonstrukce významných kulturních památek v naší zemi. Pokud šlo o to minulé finanční období, úspěšně byla dokončena rekonstrukce Kuksu, úspěšně byla dokončena rekonstrukce například Květné zahrady v Kroměříži a skutečně dnes, když se tam podíváte, tak jsou to krásné a unikátní opravené historické areály, ale jde také o to, jak se nám bude dařit čerpat evropské prostředky teď v příštích letech, jsem velice rád, že mě pan ministr kultury informovala o tom, že bylo schváleno zatím 13 projektů. Pokud jde o ty budoucí rekonstrukce památek, chci zmínit například vrchnostenského okrasnou zahradu na hradě Pernštejn nebo rekonstrukci Slatiňan či zámku ve Vimperku anebo obnovu kláštera Plasy, to znamená, že jsou to některé z těch nových projektů, které se připravují, a jsem rád, že Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav přispívají k tomu, aby se nám dařilo lépe čerpat evropské fondy. Tolik tedy k těm evropským penězům. Významné téma, které jsme opakovaně řešili a dobře, že ho zmiňujeme tady na půdě Národní knihovny, protože i zaměstnanci Národní knihovny nebyli a bohužel ještě stále nejsou úplně ideálně odměňováni, ty platy v resortu kultury byly velmi nízké a dotýkalo se to také knihoven a já jsem rád, že se nám podařilo navýšit hladinu průměrného platu v resortu kultury oproti roku 2013 zhruba o 35 % a chtěl bych speciálně zmínit to, že teď 1. července vláda schválila nařízení vlády, kterým se zvýšily platy těch nejhůře placených zaměstnanců veřejného sektoru a dotklo se to také více než devítiprocentního nárůstu tarifních platů zaměstnanců v kultuře, včetně zaměstnanců této významné instituce, jako je Národní knihovna. Ministerstvo kultury se velmi intenzivně věnovalo velkým investicím, které se týkaly klíčových kulturních institucí, jsem velice rád, už jsem tady zmiňoval ty první 2 etapy rekonstrukce, revitalizace Národní knihovny, ale byla také dokončena rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea a úspěšně pokračuje rekonstrukce Národního muzea, kterou se podařilo začít rozvíjet konečně po letech váhání, tápání a stejně tak se podařilo začít rekonstrukci historické a provozní budovy Státní opery opět po letech diskusí, takže je důležité v nějaké fázi přestat diskutovat a začít ty problémy řešit a já jsem rád, co se panu ministrovi Hermanovi v této souvislosti povedlo, speciálně bych pak chtěl zmínit to, co podpořila vláda, podařilo se pořídit provozní budovu Národního divadla, o kterou Národní divadlo v těch různých restitučních zmatcích na začátku devadesátých let přišlo, tzn., dnes  areál Národního divadla je opět kompletní, je v majetku státu a je možné tedy v budoucnu uskutečnit rekonstrukci této provozní budovy. Téma, kterému se vláda i Ministerstvo kultury intenzivně věnovalo, byla podpora kinematografie, podařilo se dosáhnout systémové změny, která se týká toho, že se výrazně navýšily prostředky, které jdou na podporu českého filmu, a také na filmové pobídky, tzn. podporu toho, aby se tady v Čechách točily filmy. Jsem velmi rád, že za naší vlády podpora české kinematografie systémově vzrostla zhruba 200.000.000 Kč, tzn., že stát se zavázal, že bude pravidelně přidávat finanční prostředky k tomu, co fond kinematografie získá z těch poplatků a ze svých zdrojů, které má, podařilo se také navýšit peníze na investiční pobídky a zpřehlednit, zprůhlednit jejich pravidla, myslím, že to také přispělo k tomu, že vzrostl ten zájem o Českou republiku z pohledu realizace filmových projektů. Tolik alespoň ty hlavní body, které pokládám za pozitivní výsledky práce Ministerstva kultury v uplynulých čtyřech letech. Samozřejmě, že Ministerstvo kultury také předkládalo některé návrhy zákonů, bohužel u dvou z nich se nepovedlo naplnit ty původní záměry, které mělo programové prohlášení vlády. Tím prvním je zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, což byl záměr, se kterým jsme na začátku volebního období počítali, nicméně nepodařilo se najít takový tvar tohoto návrhu zákona, který by bylo možné projednat, schválit ve vládě a poslat část do Poslanecké sněmovny, a myslím si, že tady tato věc tady zůstává pro příští vládu. A bohužel všichni jsme viděli, že nepříliš šťastně dopadl zákon o ochraně památkového fondu, který nakonec byl zamítnut při projednávání v Poslanecké sněmovně v těch posledních týdnech, a myslím si, že tak byla zmařena docela velká práce, která ze strany Ministerstva kultury na tomto zákoně byla odvedena, no a pokud jde o věci, které tady zůstávají ještě z pohledu naší vlády nebo nejbližší budoucnosti resortu kultury, dovolte mi zmínit 3. První věc je diskutovaná příprava rekonstrukce Národní galerie, protože Národní galerie patří mezi ty klíčové instituce, kde zatím tedy ještě není tato věc připravená, získají tedy rekonstrukce do budoucna, kterým nyní poběží příprava na rekonstrukci. Samozřejmě, že vládu také čeká dořešení, kterým je pan ministr Herman spolu s panem ministrem Chvojkou pověřen, a to je dořešení památníku v Letech tak, abychom zajistili, že tam bude skutečně pietní prostředí, které odpovídá charakteru a významu tohoto místa z pohledu našich dějin, no a věc, na které Ministerstvo kultury pracuje, bude to významné z pohledu roku 2018, tak je to organizace důstojných oslav stého výročí založení Československa a také padesáti let od Pražského jara, takže to jsou věci, na kterých ještě teď Ministerstvo kultury nepochybně do voleb bude průběžně pracovat a pak to bude agenda, kterou převezme nová vláda. Tolik alespoň některé věci, které se týkaly činnosti Ministerstva kultury, a já jsem přesvědčen o tom, že v té oblasti, která v minulosti byla vnímána jako Popelka, tak se podařilo dosáhnout z pohledu fungování vlády toho, co vláda pozitivního pro kulturu přináší, se podařilo dosáhnout velkého posunu.

Daniel Herman, ministr kultury: Dámy a pánové, já chci především poděkovat panu premiérovi za dosavadní spolupráci, protože když má člověk oporu ve svém šéfovi, tak se velmi dobře pracuje a pan premiér prosurfoval tématem, tzn., že celou řadu těch faktických věcí už jste slyšeli. Já bych řekl k tomu to, že od dětství jsem byl vychováván v tom, že co se slíbí, to se má dodržet. Na začátku při nástupu naší vlády do funkce tak jsem slíbil, že dosáhneme jednoho procenta na kulturu ze státního rozpočtu, v letošním roce jsme na 0,96 desetinách procenta a v rozpočtu příštího roku na 1,3 desetinách, tzn., že to je velký úspěch, když jsem nastupoval tak rozpočet kultury nebo rozpočet resortu byl zhruba 8,8 miliardy, na příští rok máme v návrhu 13,2, tzn., že je to nárůst o více než 43 %. Pan premiér hovořil o platové situaci, to, že se nám podařilo velmi výrazně uzavřít nůžky, co se týká podfinancování pracovníků v kultuře, a to je velmi důležité. Vím, že stále zde rezervy jsou, ale ten trend je dobrý. My máme ze zhruba šesti a půl tisíci našich zaměstnanců drtivou většinu vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří jsou mnohdy srdcaři, to jsem měl možnost sám poznat při nesčetných setkáních a návštěvách, a tito lidé si zaslouží, aby nebyli v uvozovkách trestáni za svou lásku ke kultuře, ale aby byli ohodnoceni, tzn., trend jsme nastoupili správný, křivku jsme otočili a je třeba v tomto trendu pokračovat, takže ta ekonomická stránka i v oblasti kultury je nezanedbatelná. Pan premiér zmínil obrovskou pomoc z evropských fondů, to je skutečně něco, co velmi konkrétně pociťujeme. Pro vaši představu, já jsem zhruba před 10 lety na Ministerstvu kultury také pracoval. Tehdy naše největší příspěvková organizace Národní památkový ústav hospodařil se čtyřmi sty miliony korunami za rok. V letošním roce jsou to zhruba 4 miliardy, když tam k tomu připočtu právě evropské fondy. My jsme proinvestovali za to minulé období zhruba 2 a půl miliardy a na příští období je připraveno zase asi 5 a půl miliardy do dalších projektů. Jenom na tomto faktu vidíme, jak je obrovsky důležité, že jsme členy tohoto jedinečného, svobodného společenství států evropského společenství, protože to je velmi konkrétní a velmi výrazná pomoc. A tato čísla ukazují, jak liché jsou různé myšlenky, které zpochybňují toto plodné souručenství, které nám tolik pomáhá. To jsou tedy úkoly, které byly splněné. Já si pokládám za čest, že jsem mohl bezmála celé 4 roky být v čele tohoto resortu. Tento širokospektrální resort, který opravdu není nějakou nadstavbou, jak se kdysi říkalo, ale doslova bází, živinami společnosti. Protože to, jak spolu komunikujeme, to, jak jezdíme v dopravních prostředcích, to, jak stolujeme, to je všechno kultura. V naší zemi bylo uděláno mnoho hrubých zásahů, které mnohdy podlomily ono kulturní dědictví, ale kořeny jsou zdravé, je na co navazovat, něco kultivovat a dokázali jsme nové a je třeba jít dál, takže jsem velmi rád, že se mnohé věci splnily. Ano některé na své splnění čekají a jeden z úkolů, které, jak pan premiér před chvilkou avizoval jsem na 100 % přesvědčený, že dotáhneme do zdárného konce, je právě důstojné vyřešení leteckého památníku, aby na místech, kde trpěli naši spoluobčané, kde umíraly stovky lidí, nebyla výkrmna vepřů ale důstojný památník, který bude připomínat utrpení obětí druhé světové války a potažmo totalitních režimů. Děkuji vám za pozornost, děkuji také za mediální podporu v celé té době naší vlády a budu se těšit na vaše otázky. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie