Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

8. 9. 2004 15:05

Příloha č. 3

Příloha č. 3


Přehled vybraných norem Evropských společenství a Evropské Unie
Primární právo

Smlouva o založení Evropského společenství (SES)
Treaty establishing the European Community (EC)

Smlouva o založení Evropského sdružení pro atomovou energii (Euratom)
Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Euratom)

Smlouva o Evropské unii (SEU)
Treaty on the European Union (TEU)

Sekundární právo

Doporučení

Doporučení č. 86/379 o zaměstnávání zdravotně postižených osob ve Společenství, ÚL L 225, 12/08/1986 str. 43 – 47
Recommendation No. 86/379 of 24 July 1986 on the employment of disabled people in the Community, Official Journal L 225, 12/08/1986 p. 43 – 47

Doporučení č. 92/441 o určení minimálních prostředků pro zdravotně postižené osoby zákonně pobývající na území členského státu, ÚL L 245, 26/08/1992 str. 46-48
Council Recommendation No. 92/441/EEC of 24 June 1992 on common criteria concerning sufficient resources and social assistance in social protection systems,
          Official Journal L 245, 26/08/1992 p. 46-48


Doporučení č. 92/442 o sbližování cílů a politik v oblasti sociální ochrany. ÚL L 245, 26/08/1992 str. 49-52
Recommendation No. 92/442/EEC of 27 July 1992 on the convergence of social protection objectives and policies, Official Journal L 245, 26/08/1992 p. 49-52

Doporučením č. 95/216/ES o zlepšení bezpečnosti existujících výtahů, ÚL L 134, 20/06/1995 str. 37-38
Recommendation No. 95/216/EC to the Member States concerning improvement of safety of existing lifts, Official Journal L 134, 20/06/1995 p. 37-38

Doporučením č. 98/376 o parkovací kartě pro zdravotně postižené osoby, ÚL L 167, 12/06/1998 str. 25-28
Recommendation No. 98/376/EC, of 4 June 1998 on a parking card for people with disabilities. Official Journal L 167, 12/06/1998 p. 25-28

Doporučení č. 2001/613 o mobilitě ve Společenství pro studenty, osoby podrobující se odbornému školení, dobrovolníky, učitele a školitele, OJ L 215, 09/08/2001, str. 30-37
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers,
          teachers and trainers, Official Journal L 215, 09/08/2001, p. 30-37


Doporučení č. 2002/178 o implementaci zaměstnaneckých politik členských států, ÚL L 060, 01/03/2002 str. 70-80
Recommenadation No. 2002/178 of 18 February 2002 on the implementation of Member States´ employment policies, Official Journal L 060, 01/03/2002 p. 70-80

Nařízení

Nařízení č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, ÚL L 149, 05/07/1971 str. 2 -50
Regulation No. 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community,
          Official Journal L 149, 05/07/1971 str. 2-50


Nařízení č. 574/72 stanovující postup pro provádění nařízení 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečné osoby a členy
           jejich rodin pohybující se v rámci Společenství. ÚL L 074, 27/03/1972 str. 1-83
Regulation No. 574/72 of the Council of 21 March 1972 fixing the procedure for implementing Regulation No 1408/71 on the application of social security schemes to
           employed persons and their families moving within the Community, Official Journal L 074, 27/03/1972 p. 1-83

Nařízení č. 1028/79 o bezcelním dovozu zboží pro použití zdravotně postiženými osobami, ÚL L 134, 31/5/79 str. 8
Council Regulation No. 1028/79 of 8 May 1979 on the importation free of Common Customs Tariff duties of articles for the use of handicapped persons, ÚL L 134, 31/05/79 p. 8

Nařízení č. 1588/90 o přenosu dat podléhajících statistické důvěrnosti Statistickému úřadu Evropských společenství, ÚL L 151, 15/06/1990 str. 1-4
Regulation No. 1588/90 of 11 June 1990 on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Official Journal
          L 151, 15/06/1990 p. 1-4


Nařízení č. 295/91 vytvářejícím společná pravidla pro náhradu za odepření zaknihovaného místa v pravidelné letecké dopravě, ÚL L 036, 08/02/1991 p. 5-7
Regulation No. 295/91 of 4 February 1991 establishing common rukes for a denied-boarding compensation system in scheduled air transport, Official Journal L 036,
          08/02/1991 str. 5-7


Nařízení č. 684/92 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu osob autobusem, ÚL L 074, 20/03/1992 str. 1-9
Regulation No 684/92 of 16 March 1992 on common rules for the international carriage of passengers by coach and bus, Official Journal L 074, 20/03/1992 p. 1 -9

Nařízení č. 322/97 o komunitární statistice, ÚL L 052, 22/02/1997 str. 1-7
Regulation (EC) No 322/97 of 17 February 1997 on Community Statistics, Official Journal L 052, 22/02/1997 p. 1-7

Nařízení č. 577/98, o organizaci průzkumů pracovních sil ve Společenství, ÚL L 077, 14/03/1998 str. 3 – 7
Regulation No. 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community as regards the 2001 to 2004 programme of ad hoc modules to the labour
          force survey, Official Journal L 077, 14/03/1998 p. 3-7


Nařízení 12/98 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících vlakem a autobusem, ÚL L 004, 08/01/1998 str. 10-14
Regulation No. 12/98 of 11 December 1997 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road passenger transport services within
          a Member State, Official Journal L 004, 08/01/1998 p. 10-14

Nařízení č. 2121/98 upravující detailní pravidla pro aplikace nařízení Rady 648/92 a 12/98 o dokumentech pro dopravu vlakem a autobusem, ÚL L 268, 03/10/1998 str. 10-26
Regulation No. 2121/98 of 2 October 1998 laying down detailed rules for the application of Council Regulations (EEC) No 684/1992 and (EC) No 12/98 as regards
          documents for the carriage of passengers by coach and bus (Text with EEA relevance), Official Journal L 268, 03/10/1998 p. 10-26


Nařízení č. 1626/2000 o implementaci nařízení Rady č. 577/1998 o organizaci průzkumu trhu pracovních sil ve Společenství ve vztahu k příležitostným modulům pro průzkum
           trhu pracovních sil v rámci programu 2001-2004, Official Journal L 187, 26/07/2000 str. 5
Regulation No. 1626/2000 of 24 July 2000 implementing Council Regulation No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community as regards
          the 2001 to 2004 programme of ad hoc modules to the labour force survey – překlad, Official Journal L 187, 26/07/2000 p. 5


Návrh nařízení vytvářející společná pravidla pro náhrady a pomoc cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu do letadla a zrušení nebo velkého zpoždění letů,
          2002/C 103 E/17
Proposal for a Regulation establishing common rules on compensation and assistance to air passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of
          flights, 2002/C 103 E/17


Rezoluce

Rezoluce Rady z 21. ledna 1974 o sociálním akčním programu, ÚL No C 13, 12.2. 1974, str.1
Council Resolution of 21 January 1974 concerning a social action programme, Official Journal C 13, 12.2. 1974, str. 1

Rezoluce Rady z 27. června 1974 zakládající první program pro vzdělávací rehabilitaci zdravotně postižených osob, ÚL C 80, 9.7.1974, str. 30
Council Resolution of 27 June 1974 establishing the initial Community action programme for the vocational rehabilitation of handicapped persons rezoluci č. 2000/374,
          o sociální integraci mladých lidí, Official Journal C 80, 9.7.1974, p. 30


Rezoluce Evropského parlamentu z 11. března 1981, o hospodářské, sociální a vzdělávací integraci zdravotně postižených osob v Evropském společenství se zvláštním
           zřetelem k mezionárodnímu roku zdravotně postižených osob 1981, ÚL No. C 77, 6.4. 1981, str.27
Resolution on the motios for resolutions concerning the economic, social and vocational integration of disabled people in the European community with particular reference
           to the international year of disabled persons 1981, Official Journal C 77, 6.4. 1981, p. 27


Rezoluce Rady a zástupců členských států v Radě z 21.12. 1981 o sociální integraci zdravotně postižených osob, ÚL C 347, 31/12/1981 str. 1
Council Resolution of the representatives of the Member states meeting within the Council of the 21. 12. 1981 on the social integration of handicapped people, Official
          Journal C 347, 31/12/1981 p. 1

Rezoluce Rady z 22 prosince 1986 o akčním programu pro růst zaměstnanosti, ÚL C 340, 31/12/1986 str. 2 – 6
Council Resolution of 22 December 1986 on an action programme on employment growth, OJ C 340, 31/12/1986 p. 2 – 6

Rezoluce o sociální situaci postižených žen a žen, které se starají o postižené, C 158, z 26.6.1989, str. 383
Resolution on the social situation of handicapped women and women who look after the handicapped, C 158, z 26.6.1989, p. 383

Rezoluce Rady a ministrů školství v Radě z 31. května 1990 o integraci dětí a mladých lidí se zdravotním postižením do běžného systému vzdělávání, ÚL C 162, 03/07/90, str. 2-3
Resolution of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council of 31. May 1990 concerning integration of children and young people with disabilities into
          ordinary systems of education, OJ C 162, 03/07/90, p. 2-3


Rezoluce Rady o komunitárním akčním programu týkajícím se přístupu dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí, ÚL C 018, 24/01/92, str. 1-4
Resolution of the Council ant the representatives of the Geovernments of the Member States, meeting within the Council, z 16. 12. 1991 concerning a Community action  
          programme on the accessibility of transport to persons with reduced mobility, Officvial Journal C 018, 24/01/92, p. 1-4


Rezoluce o lidských právech zdravotně postižených osob, ÚL C 017, 22/01/1996, str. 196
Resolution on human rights of disabled people, OJ C 017, 22/01/1996, p. 196

Rezoluce o právech zdravotně postižených osob, ÚL C 020, 20/01/1997, str. 389
Resolution on the rights of disabled people, OJ C 020, 20/01/1997, p. 389

Rezoluce Rady a zástupců vlád členských států v Radě z 20. prosince 1996 o rovných příležitostech pro zdravotně postižené osoby, ÚL C 012, 13/01/1997, str. 1-2
Resolution of the Council and of Representatives of the governments of the Member states meeting within the Council on equality of opportunity for people with disabilities 
          z 20.12.1996, Official Journal C 012, 13/01/1997, p. 1-2

Rezoluce Evropského parlamentu o sdělení Komise o rovnosti příležitostí pro zdravotně postižené osoby, ÚL C 132, 28/04/1997, str. 313
Resolution on the communication of the Commission on equality of opportunity for people with disabilities, Official Journal C 132, 28/04/1997, p. 313

Rezoluce Rady o zaměstnání a sociální dimenzi informační společnosti, ÚL C 008, 12/01/2000 str. 1-3
Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council of 17 December 1999 on the employment and
          social dimension of the information society, Official Journal C 008, 12/01/2000 p. 1-3

Rezoluce o rovných příležitostech v zaměstnávání pro zdravotně postižené osoby, ÚL C 186
Council resolution of 17 June 1999 on equal employment opportunities for people with disabilities, OJ C 186, 02/07/1999, p. 3-4

Rezoluce o zprávě Komise o hodnocení Třetího komunitárního akčního programu pomoci zdravotně postiženým osobám, COM/98/0015 – C4-0152/98
Resolution on the report from the Commission on the evaluation of the Third Community action programme to assist disabled people, COM/98/0015 – C4-0152/98

Rezoluce Rady a ministrů práce a sociálních věcí v Radě z 29. června 2000 o vyvážené účasti žen a mužů v rodinném životě a v zaměstnání, 2000/C 218/02
Resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, meeting within the Council of 29 June 2000 on the balanced participation of women
          and men in family and working life, 2000/C 218/02


Rezoluce Rady a zástupců vlád členských států v Radě ze 17. prosince 1999 o zaměstnanosti a sociální dimenzi informační společnosti, Official Journal C 008, 12/01/2000, str. 1-3
Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member states meeting within the Council of 17. December 1999 on the employment
          and   the social dimension of the information society, OJ C 008, 12/01/2000, p. 1-3


Rezoluce Rady a ministrů práce a sociálních věcí členských států v Radě ze dne 29. června 2000 o vyvážené účasti mužů a žen v rodinném životě a zaměstnání – pořadí – žen
           a mužů, 2000/C 218/02
Resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, meeting within the Council of 29 June 2000 on the balanced participation of women and 
          men in family and working life, 2000/C 218/02


Rezoluce Rady z 25. března 2002 o Evropském akčním plánu 2002: přístupnost veřejných webových stránek a jejich obsah ÚL C 086, 10/04/2002 str. 2-3
Council Resolution of 25 March 2002 on the Europe Action Plan 2002: accessibility of public websites and their content, Official Journal C 086, 10/04/2002 p. 2-3

Rezoluce Rady z 21. května 2002 o budoucnosti evropského turismu, 2002/C 135/01
Council Resolution of 21 May 2002 on the future of European tourism, 2002/C 135/01

Rozhodnutí

Rozhodnutí č. 63/266 upravující všeobecné principy pro implementaci společné politiky odborného vzdělávání ÚL 063, 20/04/1963 str. 1338-1341
Council Decision No. 63/266 of 2 April 1963 laying down general principles for implementing a common vocational training policy, Official Journal 063, 20/04/1963 p. 1338-1341

Rozhodnutí č. 79/505/EEC o uzavření Protokolu k Úmluvě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů, ÚL L 134, 31/05/1979, str. 13
Decision No. 79/505/EEC of 8 May 1979 on the conclusion of the Protocol to the Agreement on the importation of educational, scientific and cultural materials, Official Journal
           L 134, 31/05/1979 p. 13


Rozhodnutí č. 88/231 o založení druhého komunitárního programu pro zdravotně postižené osoby č. 88/231, OJ L 104, 23/04/1988, str. 38
Council Decision No. 88/231 of 18 April 1988 establishing a second Community action programme for disabled people (Helios), Official Journal L 104, 23/04/1988, p. 38

Rozhodnutí č. 89/658 o dalším rozvoji systému Handynet v rámci programu Helios, OJ L 393, 30/12/89, str. 35
Decision No. 89/658 of 18 December 1989 concerning the further development of the Handynet system in the context of the Helios programme, OJ L 393, 30/12/89, p. 35

Rozhodnutí č. 93/136 zakládající třetí komunitární akční program pomoci zdravotně postiženým osobám, ÚL L 056, 09/03/1993 str. 30-36
Decision No. 93/136 of 25 February 1993 establishing a third Community action programme to assist disabled people (Helios II 1993 to 1996), Official Journal L 056,
           09/03/1993 p. 30-36


Rozhodnutí č. 93/512 o komunitární technologické iniciativě Společenství pro zdravotně postižené a starší lidi, ÚL L 240, 25/09/ 1993, str. 42
Decision No. 93/512 of 21 September 1993 on a Community technology initiative for disabled and elderly people (TIDE), ÚL L 240, 25/09/ 1993, str. 42

Rozhodnutí č. 1110/94 o čtvrtém rámcovém programu komunitárních aktivit na poli výzkumu, technologického rozvoje a jejich realizaci (1994-1998), Official Journal L 126,
          18/05/1994 p. 1-33
Decision No. 1110/94/EC l of 26 April 1994 concerning the fourth framework programme of the European Community activities in the field of research, technological
          development and demonstration (1994 to 1998), ÚL L 126, 18/05/1994 str. 1-33


Rozhodnutí č. 182/99/ES o přijetí Pátého rámcového komunitárního programu pro aktivity v oblasti výzkumu, technologického vývoje a jejich realizaci (1998-2002), ÚL L 026,
          01/02/1999 str. 1-33
Decision No. 182/99 of the European Parliament and the Council adopting the fifth framework programme of the European Community for research, technological
           development and demonstration, Official Journal L 026, 01/02/1999 p. 1-33

Rozhodnutí č. 99/168/EC o přijetí zvláštního programu pro výzkum, technologický vývoj a jejich realizaci v informační společnosti příznivé pro uživatele (1998-2002), ÚL L 064,
          12/03/1999 str. 20 – 39
Decision No. 99/168/EC of 25. 1.1999 adopting a specific programme for research, technological development and demonstration on a user-friendly information society
          (1998-2002), Official Journal L 064, 12/03/1999 p. 20-39


Rozhodnutí č. 99/167/EC o přijetí zvláštního programu pro výzkum, technologický vývoj a jejich realizaci v obsalti kvality života a řízení živých zdrojů (1998-2002), ÚL L 064,
          12/03/1999 str. 1-19
Decision No. 99/167/EC of 15 January 1999 adopting a specific programme for research, technological development and demonstration on quality of life and management
          of living resources (1998-2002), Official Journal L 064, 12/03/1999 p. 1-19


Rozhodnutí č. 2000/750 o založení komunitárního akčního programu na potírání diskriminace (2001-2006), ÚL L 303, 02/12/2000 str. 23-28
Decision No. 2000/750/EC of 27 November 2000 establishing a Community action programme to combat discrimination (2001-2006), Official Journal L 303, 02/12/2000 p. 23-28

Rozhodnutí o e-Inclusion - využívání možností informační společnosti pro sociální inkluzi, 2001/C 292/02
Decision of 8 October 2001 on e-Inclusion – exploiting the opportunities of the information society for social inclusion, 2001/C 292/02

Rozhodnutí č. 2001/903 Rady o Evropském roce zdravotně postižených 2003, ÚL L 335, 19/12/2001, str. 15-20
Decision No. 2001/903/EC of 3 December 2001 on European year of people with disabilities 2003, Official Journal L 335, 19/12/2001, p. 15-20

Rozhodnutí č. 50/2002 zakládající Komunitární akční program k podpoře spolupráce mezi členskými státy při potírání sociální exkluze, ÚL L 010, 12/01/2002 str. 1-7
Decision No. 50/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 December 2001 establishing a programme of Community action to encourage cooperation
           between Member States to combat social exclusion, Official Journal L 010, 12/01/2002 p. 1-7


Rozhodnutí č. 2002/177 o vodítkách pro zaměstnanecké politiky členských států pro rok 2002, ÚL L 060, 01/03/2002, str. 60-69
Decision No. 2002/177/EC of 18 February 2002 on guidelines for Member States' employment policies for the year 2002, Official Journal L 060, 01/03/2002, p. 60-69

Směrnice

Směrnice č. 70/156, o sbližování zákonů členských států vztahujících se k schvalování typu motorových vozidel a jejich přívěsů, ÚL L 232, 23/08/1997 str. 24
Directive No. 70/156/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers, Official
          Journal L 232, 23/08/1997 p. 24


Směrnice č. 76/207 o implementaci principu rovného zacházení mezi muži a ženami, pokud jde o přístup k zaměstnání, odborné vzdělávání a kariérní postup v zaměstnání
           a pracovní podmínky, ÚL L 039, 14/02/1976 str. 40-42
Council Directive No. 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment,
           vocational training and promotion, and working conditions, Official Journal L 039, 14/02/1976 p 40-42


Směrnice č. 80/1263 o zavedení komunitárního řidičského průkazu, ÚL L 375, 31/12/1980 str. 1-15
Directive No. 80/1263/EEC of 4 December 1980 on the introduction of a Community driving licence, Official Journal L 375, 31/12/1980 p. 1-15

Směrnice č. 84/529 o sbližování předpisů členských států vztahujících se na elektricky, hydraulicky nebo benzínovo-elektricky ovládané výtahy, ÚL L 300, 19/11/1984 str. 86 – 94
Directive No. 84/529/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to electrically, hydraulically or oil-electrically operated lifts,
          Official Journal L 300, 19/11/1984 p. 86-94


Směrnice č. 86/663 o sbližování předpisů členských států vztahující se na průmyslová nákladní vozidla s vlastním pohonem, ÚL L 384, 31/12/1986 str. 12-51
Directive No. 86/663/EEC of 22 December 1986 on the approximation of the laws of the Member States relating to self-propelled industrial trucks, Official Journal L 384,
           31/12/1986 p. 12-51


Směrnice č. 89/391 o zavedení opatření, jež mají podporovat zlepšení v bezpečnosti a zdraví pracovníků při práci, ÚL L 183, 29/06/1989 str.1-8
Directive No. 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work, Official Journal L 183,
           29/06/1989 p. 1-8


Směrnice č. 91/368 měnicí směrnici č. 89/392 o sbližování předpisů členských států vztahujících se na stroje, ÚL L 198, 22/07/1991 str. 16-32
Directive No. 91/368/EEC of 20 June 1991 amending Directive No. 89/392/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery, Official Journal
          L 198, 22/07/1991 p. 16-32


Směrnice č. 91/439 1991 o řidičských průkazech, ÚL L 237, 24/08/1991 str. 1-24
Directive No. 91/439/EEC of 29 July 1991 on driving licences, Official Journal L 237, 24/08/1991 p. 1-24

Směrnice č. 95/16 o sbližování předpisů členských států vztahujících se na výtahy, ÚL L 213, 07/09/1995 str. 1-31
Directive No. 95/16 of 29 June 1995 on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts, Official Journal L 213, 07/09/1995 p. 1-31

Směrnice č. 95/46 o ochraně jednotlivců při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ÚL L 281, 23/11/1995 str. 31-50
Directive No. 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and
           on the free movement of such data, Official Journal L 281, 23/11/1995 p. 31 – 50


Směrnice č. 97/66 o zpracování osobních dat a ochraně soukromí v telekomunikačním odvětví, ÚL L 024, 30/01/1998 str. 1-8
Directive No. 97/66 of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector, Official Journal L 024,
          30/01/1998 p. 1-8


Směrnice č. 98/10/EEC o použití ustanovení o otevřené síti na hlasové telefony a všeobecné služby pro telekomunikace v konkurenčním prostředí, ÚL L 239, 22/09/2000
          str. 193-195
Directive No. 98/10/EC of 26 February 1998 on the application of open network provision (ONP) to voice telephony and on universal service for telecommunications in
          a competitive environment, Official Journal L 239, 22/09/2000 p. 193-195


Směrnice č. 99/5/ES o radiovém vybavení a koncovém telekomunikačním vybavení a vzájemném uznávání jejich slučitelnosti., ÚL L 091, 07/04/1999 P. 10-28
Directive No. 99/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual
          recognition of their conformity, Official Journal L 091, 07/04/1999 p. 10-28


Směrnice č. 99/35 o systému povinných průzkumů pro bezpečný provoz převozních člunů a služeb na vysokorychlostních osobních lodích, ÚL L 138, 01/06/1999 p. 1-19
Directive No. 99/35/EC of 29 April 1999 on a system of mandatory surveys for the safe operation of regular ro-ro ferry and high-speed passenger craft services, Official
          Journal L 138, 01/06/1999 p. 1-19


Směrnice č. 2000/9 o lanovkových zařízeních určených k přepravě osob, ÚL L 106, 03/05/2000 str. 21-48
Directive No. 2000/9/EC of 20 March 2000 relating to cableway installations designed to carry persons, Official Journal L 106, 03/05/2000 p. 21-48

Směrnice č. 2000/78 zakládající obecný rámec pro rovné zacházení a zaměstnání a povolání, ÚL L 303, 02/12/2000 str. 16-22
Directive No. 2000/78 of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, Official Journal L 303, 02/12/2000  p. 16-22

Směrnice č. 2001/85 o zvláštních ustanoveních pro vozidla používaná pro přepravu osob s více než osmi místy vedle sedadla řidiče, ÚL L 042, 13/02/2002 str. 1-102
Directive No. 2001/85/EC of 20 November 2001 relating to special provisions for vehicles used for the carriage of passengers comprising more than eight seats in addition
          to the driver’s seat, and amending Directives No. 70/156/EC and 97/27/EC, Official Journal L 042, 13/02/2002 p. 1-102


Směrnice č. 2002/19 o přístupu k a vzájemném propojení elektronických komunikačních sítí a souvisejících zařízeních, ÚL L 108, 24/04/2002 str. 7-20
Directive No. 2002/19/EC of 7 March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive) směrnice
          č. 2002/20 o autorizaci elektronických komunikačních sítí a služeb (autorizační směrnice), Official Journal L 108, 24/04/2002 p. 7-20


Směrnice č. 2002/20 o autorizaci elektronických komunikačních sítí a služeb (autorizační směrnice), ÚL L 108, 24/04/2002 p. 21-32
Directive No. 2002/20/EC of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive), Official Journal L 108,
          24/04/2002 p. 21-32


Směrnice č. 2002/21 o společném regulačním rámci pro elektronické komunikační sítě a služby (rámcová směrnice), ÚL L 108, 24/04/2002 str. 33-50
Directive No. 2002/21/EC of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications and services (Framework Directive), Official Journal L 108,
           24/04/2002 p. 33-50


Směrnice č. 2002/22 o všeobecných službách a právech uživatelů vztahujících se k elektronickým komunikačním sítím a službám (směrnice o všeobecných službách), ÚL
          L 108, 24/04/2002 str. 51-77
Directive No. 2002/22/EC 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive),
          Official Journal L 108, 24/04/2002 p. 51-77


Sdělení

Sdělení Komise o rovnosti příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, COM (96)0406
Communication of the Commission on equality of opportunity for people with disabilities, COM (96)0406

Sdělení Komise o některých opatřeních Společenství k potírání diskriminace, z 25.11.1999, COM (1999) 564 final
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of Regions on certain Community
          measures to combat discrimination, of 25 November 1999, COM (1999) 564 final


Sdělení Komise: K Evropě bez barier pro osoby se zdravotním postižením, COM (2000) 284 final
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Towards a Barrier
          free Europe for People with disabilities, COM (2000) 284 final


Sdělení Komise: Ochrana pasažérů letecké dopravy v Evropské unii, COM (2000) 365 final
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Protection of Air passengers in the European Union, COM (2000) 365 final

Sdělení Komise zakládající vodítka pro komunitární iniciativu EQUAL týkající se nadnárodní spolupráce k posílení nových prostředků pro boj proti všem formám diskriminace
           a nerovnosti ve spojení s trhem práce, 2000/C1 27/02
Communication from the Commission to the Member states establishing the guidelines for the Community initiative Equal concerning transnational cooperation to promote
           new means of combating all forms of discrimination and inequalities in connection with the labour market, 2000/C1 27/02


Závěry

Závěry Rady o zaměstnanosti a turismu z 26. listopadu 1997
Council Conclusions on Employment and Tourism of 26 November 1997

Závěry Rady o zaměstnanosti a turismu z 21. června 1999
Council Conclusions on Tourism and Employment of 21 June 1999

Závěry zasedání Evropské rady v Lisabonu z 23. – 24. března 2000
Lisbon European Council Conclusions of 23 and 24 March 2000

Závěry a akční plán mimořádného zasedání Evropské rady z 21. září 2001
Conclusions and the plan of action of the extraordinary European Council of 21 September 2001

Zprávy

Zpráva Výboru pro zaměstnanost a sociální věci o sdělení Komise o rovnosti příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, COM (96) 0406-C4-0582/96
Report of Committee on Employment and Social Affairs on the communication of the Commission on equality of opportunity for people with disabilities, COM (96) 0406-C4-0582/96

Zpráva Komise o hodnocení třetího komunitárního akčního programu pomoci zdravotně postiženým osobám.
Report from the Commission to the Council, the European parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the evaluation of the third
          Community action programme to assist disabled people, COM/98/0015


Zpráva Komise vyžádaná na zasedání Evropské rady ve Stockholmu: o zvyšování účasti na trhu pracovních sil a o podpoře aktivního stárnutí
Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, requested by Stockholm
          European Council: Increasing Labour Force Participation and Promoting Active Ageing, COM (2002)9 final


Další dokumenty

Informace Komise: Sociální integrace zdravotně postižených osob – Rámec pro vývoj komunitární činnosti, ÚL C 347, 31/12/1981, str. 14-31
Information from the Comission: The social integration of disabled people - A framework for the development of Community action, Official Journal C 347, 31/12/1981, str. 14-31

Komunitární charta sociálních práv pracovníků z 9. prosince 1989 ve Štrasburku.
Community Charter of Fundamental Social Rights of Workers, Official Journal COM 89/248, 9. 12. 1989

Charta základních práv EU, 2000/C 364/01, 18. 12. 2000

Charter of Fundamental Rights of European Union, 200
/C 364/01, 18. 12. 2000


Jednací řád Evropské ústřední banky (2001/C 76/11)
Code of Conduct of the European Central Bank in accordance with Article 11.3 of the Rules of Procedure of the European Central Bank (2001/C 76/11)

Budoucnost Evropské unie, Laekenská deklarace, SN 273/01 – 15. 12. 2001
The Future of European Union, Laeken Declaration, SN 273/01 – 15. 12. 2001

Dobrovolné závazky letišť a leteckých společností vůči leteckým cestujícím, příloha Vycházení vstříc potřebám osob se zdravotním postižením, Štrasburk 14. 2. 2002vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X