Aktuality

15. 5. 2007 15:25

Zpráva o naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 v roce 2006

Zpráva o naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 v roce 2006 včetně návrhu finančního zabezpečení účasti České republiky v roce 2007.

Uloženo unesením vlády ČR ze dne 8. března 2006 č. 243

Zpráva sleduje plnění jednotlivých opatření Akčního plánu Dekády v roce 2006 v prioritních oblastech vzdělání, zaměstnanosti, bydlení a zdraví a v průřezových tématech boje proti diskriminaci, rovných příležitostí žen a mužů a sociální soudržnosti. V úvodní části zpráva pojednává o strukturách řízení a aktivitách na mezinárodní úrovni, poté následuje část věnovaná koordinaci Dekády na národní úrovni. V závěru zpráva obsahuje věcná doporučení, která by měla vést ke zlepšení realizace akčního plánu a monitoringu dopadu Dekády na sociálně vyloučené romské komunity. Tato doporučení vycházejí z Akčního plánu Dekády a stávajících omezených možností jeho plnění. Zpráva rovněž doporučuje zaměřit se v roce 2007 na aktivity na lokální úrovni, zejména semináře pro místní nestátní neziskové organizace s cílem zlepšit jejich schopnosti čerpat peníze z Evropského sociálního fondu v programovém období 2007-2013.

Součástí předkládané zprávy jsou následující přílohy: 1) Zpráva z praktického semináře „Příklady dobré praxe v podporovaném zaměstnávání sociálně vyloučených Romů“, Olomouc, 14. – 15. června 2006, 2) Závěrečná zpráva ze seminářů „Jak využít peníze z EU na projekty romské integrace“ (SROP 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech), Pardubice 18. července a 31. srpna 2006, 3) Tematická zpráva – asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí (2006).

V rámci cílů Akčního plánu Dekády bylo v roce 2006 dosaženo následujících cílů:

Vzdělání
V roce 2006 fungovalo v ČR 146 přípravných tříd pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, v nichž se vzdělávalo celkem 1 713 dětí.
■ Na ZŠ působilo 330 asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním. Dotace na jejich mzdy činila 70 mil. Kč.
V rámci dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské komunity bylo schváleno 55 projektů v celkové výši více než 12 mil. Kč (finance ze státního rozpočtu).
■ V rámci Evropského sociálního fondu byly podpořeny projekty zaměřené na podporu vzdělávání romských dětí celkovou částkou 166 mil Kč.
■ V roce 2007 vláda vypracuje analýzu možností desegregace romských žáků (včetně prevence segregace nových budoucích žáků) z etnicky homogenních tzv.
„komunitních škol“ do škol hlavního proudu
. MŠMT ve spolupráci s MPSV a kanceláří Rady vlády také definuje pojem „sociální znevýhodnění“ (tento pojem je obsažen ve školském zákoně, ale není zatím jasně definován). (Oba úkoly pro MŠMT vyplývají z usnesením vlády ze dne 11. dubna 2007 č. 355 ke Zprávě o naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 v roce 2006.)

Zaměstnanost
Pozitivní dopad lze na místní úrovni spatřovat v oblasti zvýšení pracovní motivace a odborné kvalifikace dlouhodobě nezaměstnaných Romů, což následně zkvalitňuje nabídku vhodných pracovníků pro místní podnikatelské subjekty. Více než 200 osob bylo umístěno na otevřeném pracovním trhu a téměř 1 000 podpořeno formou poradenství, motivačních kurzů a rekvalifikací (převážně v rámci projektů NNO podpořených z ESF).

Konkrétně se jednalo například o:
■ 5 projektů v hodnotě 15 532 000 Kč, které se zaměřují na oblast integrace Romů na pracovní trh; v rámci projektů zaměstnáno cca 80 dlouhodobě nezaměstnaných Romů.
■ 2 projekty realizované v rámci programu Iniciativy Společenství EQUAL od roku 2005 v hodnotě 44 mil. Kč přinesli konkrétní výstupy: cca 350 klientů bylo proškoleno v oblasti klíčových sociálních kompetencí pro uplatnění na trhu práce, z některými z nich byly vypracovány individuální akční plány; asi 120 klientů bylo zaměstnáno, z nichž značná část prošla 3 měsíční zkušební dobou.

Bydlení
■ V oblasti prevence ztráty bydlení pokračoval Program terénní práce, realizovaný kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. V roce 2006 pracovalo na obcích s podporou kanceláře Rady 94 terénních sociálních pracovníků v 56 obcích a těmto obcím byla poskytnuta dotace na mzdy těchto pracovníků v celkové výši 10 380 tis. Kč.
■ Prostřednictvím programu pro odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách – tzv. Havarijní fond byly poskytnuty státní dotace obcím ke zlepšení a udržení bydlení v bytech a domech, jejichž havarijní stav ohrožoval bezpečnost a zdraví jejich obyvatel, případně obyvatel, kteří žijí v jejich okolí (nejčastěji šlo např. o narušené konstrukce, narušená vnější a vnitřní kanalizace, úniky splaškové vody, výskyt plísně, nadměrné úniky tepla, případně zamrzání vodovodu a kanalizace, výskyt plísně a další). Dotace obdrželo 7 obcí a 1 nestátní nezisková organizace.

Zdravotní péče
■ V rámci projektu SASTIPEN ČR 18 zdravotně sociálních pomocníků v 7 krajích evidovalo 837 klientů, 80% z nich představovali ženy. Na klienty působili v oblasti zdravotní prevence a osvěty.

Sociální soudržnost
■ V rámci Evropského sociálního fondu (SROP, Opatření 5.3.2. Podpora sociální integrace v regionech) bylo v roce 2006 v oblasti integrace sociálně vyloučených Romů podpořeno 38 projektů v celkové hodnotě 120 619 254 Kč.

Aktivity kanceláře Rady vlády na lokální úrovni
■ Kancelář Rady vlády v roce 2006 zorganizovala 3 semináře zaměřené na podporu schopnosti neziskových organizací a obcí získat z ESF finanční prostředky na realizaci projektů v oblasti romské integrace. Seminářů se zúčastnilo cca 170 osob. I v roce 2007, a ve zvýšené míře v letech 2008 a 2009 chce vláda podporovat praktické semináře zaměřené na lokální romské a pro-romské neziskové organizace, s cílem posílit jejich profesionální kapacity a připravit je na možnost využít finanční prostředky z Evropského sociálního fondu při realizaci projektů v oblasti sociální inkluze Romů v současném programovacím období ESF (2007 – 2013).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X