Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

13. 9. 2004 14:29

Příloha č. 2

Příloha č. 2


Soubor vybraných statistických dat
vážících se k problematice zdravotního postižení, východiskům a úkolům
Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením
1. Analýza

Vybrané statistické ukazatele týkající se zdravotně postižených

Počty vrozených vad

Evidence vrozených vad je v České republice prováděna dlouhodobě. V roce 1996 byl nově definován soubor vrozených vad podléhajících hlášení. Vrozené vady se sledují jednak u plodů, jednak u dětí do dokončeného 15. roku života a dále u mrtvě narozených dětí.

Vývoj počtu živě narozených dětí s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku věku dítěte v ČR (absolutně a na 10 000 živě narozených) byl v letech 1980-2002 následující:

Rok

Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (VV)

Živě narození

Absolutně

na 10 000 živě narozených

chlapci

dívky

neurčeno

celkem

chlapci

         dívky

celkem

chlapci

         dívky

celkem

1980

1 489

917

8

2 414

187,51

123,27

156,96

79 409

74 392

153 801

1985

1 394

942

7

2 343

200,11

142,26

172,43

69 662

66 219

135 881

1990

1 340

908

3

2 251

200,09

142,78

172,41

66 970

63 594

130 564

1991

1 461

874

9

2 344

219,22

139,37

181,21

66 644

62 710

129 354

1992

1 298

842

6

2 146

207,01

142,70

176,33

62 701

59 004

121 705

1993

1 361

845

11

2 217

219,11

143,44

183,19

62 115

58 910

121 025

1994

1 303

1 015

1

2 319

238,19

195,66

217,59

54 704

51 875

106 579

1995

1 412

977

5

2 394

285,80

209,24

249,12

49 405

46 692

96 097

1996

1 320

949

3

2 272

284,27

215,63

251,20

46 435

44 011

90 446

1997

1 592

1 104

-

2 696

341,85

250,41

297,38

46 570

44 087

90 657

1998*

1 447

1 006

1

2 454

310,64

228,88

271,06

46 581

43 954

90 535

1999*

1 621

1 132

-

2 753

353,7

259,4

307,789 471

2000

1 733

1 217

-

2 950

368,2

277,6

324,590 910

2001

1 852

1 216

-

3 068

397,3

275,7

338,290 715

2002

1 837

1 276

-

3 113

385,0

283,1

335,592 786

* do roku 1998 čerpáno z Makrosociální demografické a statistické analýzy počtu z. p. občanů v ČR Socioklub,2001, od r. 1999 „Zdravotnictví ČR 2002 ve statistických údajích“Počty zdravotně postižených podle Národních plánů

V Národním plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením z roku 1998 byl celkový počet zdravotně postižených občanů odhadován na 1,2 mil. osob, stejně jako v předchozím Národním plánu opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení z roku 1993, kde bylo uvedeno následující dělení podle postižení:


Celkový počet občanů se zdravotním postižením

z toho:

1 200 000

- zrakově postižení
   z toho velmi těžce postižených

60 000
17 000

- sluchově postižení
   z toho zcela hluchých

100 000
15 000

- s poruchami řeči
   z toho slepohluchých

60 000
1 500

- mentálně postižení

300 000

- s vadami pohybového ústrojí

300 000

- diabetici
   z toho inzulinovaných

530 000
70 000

- postižení epilepsií

140 000

- duševně nemocní

100 000

- psoriatici

200 000


               Národní plán dále uvádí, že tato čísla nejsou v rozporu s odhadem celkového počtu občanů se zdravotním postižením, protože značné množství zdravotních postižení se vyskytuje v kombinaci. Dále uvádí, že vedle těchto postižení "existuje značné množství osob postižených např. vrozenými vývojovými vadami, revmatismem, onkologickými onemocněními, respiračními onemocněními astmatem, dermatozami, fenylketonurií, cystickou fibrózou, spinou bifidou, hydrocefalem, mozkovou obrnou, hemofilií, roztroušenou sklerózou, muskulární dystrofií, parkinsonismem, hypofysárním nanismem, Turnerovým syndromem, Bechtěrevovým syndromem a dalšími postiženími (chorobami)".


Počty zdravotně postižených dle odborných šetření

V letech 1996 – 1997 byla provedena série šetření jejichž výstupem bylo i mapování počtu obyvatel České republiky se zdravotním postižením, včetně četnosti jednotlivých nemocí a zdravotních postižení. Součástí výzkumné zprávy je stanovení následující metodiky zjišťování četnosti zdravotního postižení
v populaci České republiky.


Orientační výskyt jednotlivých druhů zdravotního postižení na 10 tis. obyvatel*


Druh postižení

Orientační výskyt
na 10 tis. obyvatel

zrakové postižení
z toho těžce

57
16

sluchově postižení
z toho těžce

95
14,5

poruchy řeči

57

mentálně postižení
v tom: dospělí vyžadující ústavní péči
mládež vyžadující ústavní péči

285
4,5
10

vady pohybového ústrojí
v tom: dospělí vyžadující ústavní péči
mládež vyžadující ústavní péči

286
0,4
1

tělesné postižení dospělých s přidruženým mentálním postižením vyžadující ústavní péči
tělesné postižení mládeže s přidruženým mentálním popř.
dalším postižením vyžadujícím ústavní péči

0,4

0,5

smyslové postižení dospělých vyžadující ústavní péči

0,3

vozíčkáři

33

diabetici
z toho na inzulínu

505
66

duševně nemocní

95

epileptici

133

psoriatici

190

Chronicky nemocní toxikomani a alkoholici vyžadující ústavní péči

0,1

poživatelé invalidního důchodu

400

poživatelé částečného invalidního důchodu

111

příplatek k přídavkům na invalidní děti do r. 1995

22,4

držitelé mimořádných výhod
I. stupně
II. stupně
III. stupně


70
152
61

chronicky nemocné děti

524

* Sešity pro sociální politiku – obce, města, regiony a sociální služby, Socioklub Praha 1997.

Aplikací uvedených koeficientů na populaci České republiky lze stanovit přibližný odhad počtu občanů s jednotlivými druhy a stupni zdravotního postižení, kdy následující tabulka uvádí souhrnný počet občanů se zdravotním postižením v České republice a tabulka na straně následující odhady počtu i v jednotlivých krajích ČR.


Typ postižení

Počet obyvatel celkem: k 31.12. 1997: 10 287 789

Počet obyvatel celkem k 1.1.2003: 10 203 269

Zrakově postižení
z toho těžce zrakově postižení

58 640
16 460

58 159
16 325

Sluchově postižení
z toho neslyšící

97 734
14 917

96 931
14 795

Poruchy řeči

58 640

58 159

Mentálně postižení

294 231

290 793

Vady pohybového ústrojí
z toho vozíčkáři

294 231
33 950

291 814
33 671

Diabetici

519 533

515 265

Duševně nemocní

97 734

96 931

Epileptici

136 828

135 704

Psoriatici

195 468

193 862

Celkem

1 818 366

1 802 409

Orientační počet zdravotně postižených podle kraje a typu postižení (rok 1997)


Název kraje

Počet obyvatel

Zrakově postižení

Z toho těžce zrakově p.

Sluchově postižení

Z toho neslyšící

Poruchy řeči

Mentálně postižení

Vady pohybového ústrojí

Vozíčkáři

Diabetici

Duševně nemocní

Epileptici

Psoriatici

Hlavní město Praha

1174156

6693

1879

11154

1703

6693

33581

33581

3875

59295

11154

15616

22309

Středočeský kraj

1131469

6449

1810

10749

1641

6449

32360

32360

3734

57139

10749

15049

21498

Jihočeský kraj

630353

3593

1009

5988

914

3593

18028

18028

2080

31833

5988

8384

11977

Plzeňský kraj

553513

3155

886

5258

803

3155

15830

15830

1827

27952

5258

7362

10517

Karlovarský kraj

306394

1746

490

2911

444

1746

8763

8763

1011

15473

2911

4075

5821

Ústecký kraj

826831

4713

1323

7855

1199

4713

23647

23647

2729

41755

7855

10997

15710

Liberecký kraj

430684

2455

689

4091

624

2455

12318

12318

1421

21750

4091

5728

8183

Královéhradecký kraj

554308

3160

887

5266

804

3160

15853

15853

1829

27993

5266

7372

10532

Pardubický kraj

509905

2906

816

4844

739

2906

14583

14583

1683

25750

4844

6782

9688

Vysočina

520948

2969

834

4949

755

2969

14899

14899

1719

26308

4949

6929

9898

Jihomoravský kraj

1133190

6459

1813

10765

1643

6459

32409

32409

3740

57226

10765

15071

21531

Olomoucký kraj

641990

3659

1027

6099

931

3659

18361

18361

2119

32420

6099

8538

12198

Zlínský kraj

597664

3407

956

5678

867

3407

17093

17093

1972

30182

5678

7949

11356

Moravskoslezský kraj

1276384

7275

2042

12126

1851

7275

36505

36505

4212

64457

12126

16976

24251

Česká republika

10287789

58640

16460

97734

14917

58640

294231

294231

33950

519533

97734

136828

195468


Poznámka

Mimo výše uvedené počty zdravotně postižených je ještě značný počet tzv. chronicky nemocných do čehož spadají i např. kardiovaskulární onemocnění apod. Počty takto postižených občanů nejsou evidovány.

Pramen: Sešity pro sociální politiku – obce, města, regiony a sociální služby, Socioklub Praha 1997.Orientační počet zdravotně postižených dle počtu obyvatel k 1.1.2003

Název kraje

Počet obyvatel

Zrakově postižení

Z toho těžce zrakově p.

Sluchově postižení

Z toho neslyšící

Poruchy řeči

Mentálně postižení

Vady pohybového ústrojí

Vozíčkáři

Diabetici

Duševně nemocní

Epileptici

Psoriatici

Česká republika

10 203 296

58 171

16 328

96 952

14 798

58 171

291 877

291 877

33 678

515 377

96 952

135 733

193 904


IV. Vzdělávání a školství


Tabulka 1: Děti a žáci s postižením – integrace v mateřských školách v letech 1995/96 - 2003/04

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Individuálně integrované děti celkem

2 569

2 654

3 015

3 455

3 138

3 006

2 728

2 537

2 001

mentálně postižené1)

325

297

327

361

409

399

332

281

247

sluchově postižené

77

70

87

92

97

79

68

79

78

zrakově postižené

171

133

142

125

114

104

100

87

70

s vadami řeči

1 089

1 300

1 572

1 912

1 581

1 477

1 344

1 234

965

tělesně postižené

230

244

248

285

297

298

261

248

170

zdravotně oslabené

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kombinace postižení

469

384

405

442

429

431

405

406

307

s vývojovými poruchami1)

208

226

234

238

196

196

195

180

141

s lékařskou diagnózou autismus

.

.

.

.

15

22

23

22

23

Před školním rokem 1993/94 se počet integrovaných dětí nevykazoval.
1) Od školního roku 1999/2000 - děti se sníženou psychosociální adaptací.


Tabulka 2: Děti a žáci s postižením – speciální a specializované třídy mateřských škol v letech 1995/96 - 2003/04

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Celkem

4 105

4 479

4 209

4 396

4 473

4 360

4 222

4 278

4 420

mentálně postižené

314

369

253

136

124

88

46

63

55

sluchově postižené

34

53

-

3

5

2

3

4

5

zrakově postižené

244

224

198

207

188

190

178

170

164

s vadami řeči

2 352

2 494

2 575

2 679

2 794

2 824

2 774

2 884

2 914

tělesně postižené

27

4

24

26

19

25

7

14

17

zdravotně oslabené

911

909

781

842

663

598

535

615

690

kombinace postižení

210

403

363

424

558

490

493

376

426

s vývojovými poruchami 1)

13

23

15

79

113

142

177

144

138

s lékařskou diagnózou autismus

.

.

.

.

3

1

9

8

11

1) Od školního roku 1999/2000 - děti se sníženou psychosociální adaptací.
Obrázek 1: Děti a žáci s postižením – podíl na celkovém počtu dětí v mateřských školách v letech 1995/96 - 2003/04

Obrázek 2: Děti a žáci s postižením – struktura dětí podle postižení - mateřské školy v letech 1995/96 - 2003/04

Tabulka 3: Děti a žáci s postižením – integrace do běžných tříd základních škol v letech 1995/96 - 2003/04


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Individuálně integrovaní žáci celkem

30 445

38 761

45 764

46 926

51 507

55 088

56 973

56 455

53 550

mentálně postižení

-

-

-

-

-

161

312

369

383

sluchově postižení

322

393

431

469

507

519

529

519

557

zrakově postižení

377

514

445

518

516

510

489

517

436

s vadami řeči

656

749

741

839

754

757

795

769

671

tělesně postižení

877

1 006

1 028

1 066

1 128

1 206

1 204

1 236

1 235

zdravotně oslabení

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kombinace postižení

976

852

879

633

774

1 054

950

932

1 100

s vývojovými poruchami

27 237

35 247

42 240

43 401

47 828

50 881

52 694

52 113

49 168

Před školním rokem 1993/94 se počet integrovaných žáků nevykazoval.
Tabulka 4: Děti a žáci s postižením – speciální a specializované třídy základních škol v letech 1995/96 - 2003/04


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Celkem

10 896

12 277

11 981

11 966

11 543

11 997

11 550

11 420

11 048

mentálně postižení

545

794

917

891

1 048

1 180

1 079

1 192

1 179

sluchově postižení

2

6

6

3

7

3

15

15

14

zrakově postižení

21

27

32

33

31

39

38

30

20

s vadami řeči

109

119

67

83

95

80

90

89

105

tělesně postižení

14

18

3

24

39

53

61

61

58

zdravotně oslabení

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kombinace postižení

122

42

185

232

164

188

214

381

360

s lékařskou diagnózou autismus

.

.

.

.

-

2

7

12

17

s vývojovými poruchami

10 083

11 271

10 771

10 700

10 159

10 452

10 046

9 640

9 295
Tabulka 5: Děti a žáci s postižením – speciální a specializované třídy středních škol v letech 1995/1996 - 2003/04


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Celkem

23

24

7

93

76

29

27

42

28

sluchově postižení

23

24

7

11

9

9

6

6

-

s vývojovými poruchami

.

.

.

82

67

20

21

36

28
Obrázek 3: Děti a žáci s postižením – podíl na celkovém počtu žáků v základních školách v letech 1995/96 - 2003/04

Tabulka 6: Děti a žáci s postižením – struktura postižených žáků v základních školách v letech 1995/96 - 2003/04


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Individuálně integrovaní žáci celkem

mentálně postižení

-

-

-

-

-

0,3%

0,5%

0,7%

0,7%

sluchově postižení

1,1%

1,0%

0,9%

1,0%

1,0%

0,9%

0,9%

0,9%

1,0%

zrakově postižení

1,2%

1,3%

1,0%

1,1%

1,0%

0,9%

0,9%

0,9%

0,8%

s vadami řeči

2,2%

1,9%

1,6%

1,8%

1,5%

1,4%

1,4%

1,4%

1,3%

tělesně postižení

2,9%

2,6%

2,2%

2,3%

2,2%

2,2%

2,1%

2,2%

2,3%

zdravotně oslabení

x

x

x

x

x

x

x

x

x

kombinace postižení

3,2%

2,2%

1,9%

1,3%

1,5%

1,9%

1,7%

1,7%

2,1%

s vývojovými poruchami

89,5%

90,9%

92,3%

92,5%

92,9%

92,4%

92,5%

92,3%

91,8%

Žáci ve speciálních a specializovaných třídách

mentálně postižení

5,0%

6,5%

7,7%

7,4%

9,1%

9,8%

9,3%

10,4%

10,7%

sluchově postižení

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,1%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

zrakově postižení

0,2%

0,2%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,2%

s vadami řeči

1,0%

1,0%

0,6%

0,7%

0,8%

0,7%

0,8%

0,8%

1,0%

tělesně postižení

0,1%

0,1%

0,0%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,5%

0,5%

zdravotně oslabení

x

x

x

x

x

x

x

x

x

kombinace postižení

1,1%

0,3%

1,5%

1,9%

1,4%

1,6%

1,9%

3,3%

3,3%

s vývojovými poruchami

92,5%

91,8%

89,9%

89,4%

88,0%

87,1%

87,0%

84,4%

84,1%

Postižení žáci celkem

mentálně postižení

1,3%

1,6%

1,6%

1,5%

1,7%

2,0%

2,0%

2,3%

2,4%

sluchově postižení

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,9%

zrakově postižení

1,0%

1,1%

0,8%

0,9%

0,9%

0,8%

0,8%

0,8%

0,7%

s vadami řeči

1,9%

1,7%

1,4%

1,6%

1,3%

1,2%

1,3%

1,3%

1,2%

tělesně postižení

2,2%

2,0%

1,8%

1,9%

1,9%

1,9%

1,8%

1,9%

2,0%

zdravotně oslabení

x

x

x

x

x

x

x

x

x

kombinace postižení

2,7%

1,8%

1,8%

1,5%

1,5%

1,9%

1,7%

1,9%

2,3%

s vývojovými poruchami

90,3%

91,1%

91,8%

91,9%

92,0%

91,4%

91,6%

91,0%

90,5%
Tabulka 7: Děti a žáci s postižením – integrace ve středních školách v letech 1995/96 - 2003/04


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Individuálně integrovaní žáci celkem

669

566

613

737

899

1 044

1 274

2 987

4 006

mentálně postižení

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sluchově postižení

82

60

82

93

92

102

114

118

139

zrakově postižení

116

62

85

63

81

73

81

84

117

tělesně postižení

305

222

250

251

245

244

273

274

321

kombinace postižení

166

222

196

181

206

314

354

106

93

s vývojovými poruchami1)

.

.

.

149

275

311

452

2 405

3 336

Před školním rokem 1993/94 se počet integrovaných žáků nevykazoval.

1) Do školního roku 2001/02 včetně pouze žáci plnící na středních školách povinnou školní docházku, od roku 2002/03 včetně žáků ve středoškolském studiu
Obrázek 4: Děti a žáci s postižením – podíl na celkovém počtu žáků ve středních školách v letech 1995/96 - 2003/04

Obrázek 5: Děti a žáci s postižením – struktura žáků podle postižení - střední školy v letech 1995/96 - 2003/04

Tabulka 8: Děti a žáci s postižením – speciální mateřské školy v letech 1995/96 - 2003/04


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Celkem

3 845

3 699

3 719

3 690

3 890

3 599

3 548

3 503

3 391

mentální postižení1)

659

573

509

520

380

290

323

226

256

sluchové postižení

215

199

181

163

160

156

148

116

136

zrakové postižení

299

296

291

280

297

291

284

276

245

vady řeči

858

878

934

894

997

1 019

1 026

1 126

1 088

tělesné postižení

206

191

196

209

210

182

120

133

101

kombinace postižení

887

906

931

891

1 081

893

890

830

786

s vývojovými poruchami2)

79

95

99

172

133

140

147

151

136

zdravotně oslabené

642

561

578

561

632

628

610

634

597

ostatní

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Včetně postižených s lékařskou diagnozou autismus.
Obrázek 6: Děti a žáci s postižením – struktura žáků podle postižení - speciální mateřské školy v letech 1995/96 - 2003/04

Tabulka 9: Děti a žáci s postižením – speciální základní a zvláštní školy v letech 1995/96 - 2003/04


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Celkem

38 197

38 371

37 617

36 244

34 715

33 119

32 186

31 307

30 115

mentální postižení

32 396

32 015

31 161

29 801

28 330

26 971

26 178

25 213

24 215

sluchové postižení

993

1 052

1 067

1 033

1 039

1 000

940

918

895

zrakové postižení

671

758

723

700

640

599

555

495

544

vady řeči

605

1 223

1 233

1 088

1 167

1 163

1 172

1 129

1 104

tělesné postižení

488

718

609

626

655

642

527

502

517

kombinace postižení

2 210

1 292

1 441

1 368

1 293

1 164

1 238

1 284

1 153

vývojové poruchy

834

1 313

1 334

1 628

1 591

1 580

1 576

1 766

1 588

ostatní

.

.

49

-

-

-

-

-

-

v tom žáci základních škol1)

Celkem

3 218

3 764

3 855

4 042

3 949

3 986

3 959

4 025

3 895

mentální postižení

-

-

-

5

8

14

10

52

7

sluchové postižení

883

910

896

863

853

832

800

760

756

zrakové postižení

583

539

530

543

471

448

423

378

429

vady řeči

416

657

699

700

737

778

747

755

761

tělesné postižení

370

366

369

320

319

318

216

198

197

kombinace postižení

483

434

493

512

495

405

471

502

396

vývojové poruchy

483

858

868

1 099

1 066

1 191

1 292

1 380

1 333

ostatní

.

.

-

-

-

-

-

-

-

žáci zvláštních škol1)

Celkem

34 979

34 607

33 762

32 202

30 766

29 133

28 227

27 282

26 220

mentální postižení

32 396

32 015

31 161

29 796

28 322

26 957

26 168

25 161

24 208

sluchové postižení

110

142

171

170

186

168

140

158

139

zrakové postižení

88

219

193

157

169

151

132

117

115

vady řeči

189

566

534

388

430

385

425

374

343

tělesné postižení

118

352

240

306

336

324

311

304

320

kombinace postižení

1 727

858

948

856

798

759

767

782

757

vývojové poruchy

351

455

466

529

525

389

284

386

255

ostatní

.

.

49

-

-

-

-

-

-

  1. Včetně škol při výchovných ústavech.
Tabulka 10: Děti a žáci s postižením – struktura žáků speciálních základních a zvláštních škol v letech 1995/96 - 2003/04


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Celkem

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

mentální postižení

85%

83%

83%

82%

82%

81%

81%

81%

80%

sluchové postižení

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

zrakové postižení

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

vady řeči

2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

4%

tělesné postižení

1%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

kombinace postižení

6%

3%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

vývojové poruchy

2%

3%

4%

4%

5%

5%

5%

6%

5%

ostatní

x

x

0%

-

-

-

-

-

-

v tom žáci základních škol1)

Celkem

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

mentální postižení

-

-

-

0%

0%

0%

0%

1%

0%

sluchové postižení

27%

24%

23%

21%

22%

21%

20%

19%

19%

zrakové postižení

18%

14%

14%

13%

12%

11%

11%

9%

11%

vady řeči

13%

17%

18%

17%

19%

20%

19%

19%

20%

tělesné postižení

11%

10%

10%

8%

8%

8%

5%

5%

5%

kombinace postižení

15%

12%

13%

13%

13%

10%

12%

12%

10%

vývojové poruchy

15%

23%

23%

27%

27%

30%

33%

34%

34%

ostatní

*

*

-

-

-

-

-

-

-

žáci zvláštních škol1)

Celkem

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

mentální postižení

93%

93%

92%

93%

92%

93%

93%

92%

92%

sluchové postižení

0%

0%

1%

1%

1%

1%

0%

1%

1%

zrakové postižení

0%

1%

1%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

vady řeči

1%

2%

2%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

tělesné postižení

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

kombinace postižení

5%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

vývojové poruchy

1%

1%

1%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

Ostatní

x

x

0%

-

-

-

-

-

-

1) Včetně škol při výchovných ústavech.
Tabulka 11: Děti a žáci s postižením – pomocné školy a přípravný stupeň v letech 1995/96 - 2003/04


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Celkem

2 934

3 304

3 694

4 086

4 442

4 629

4 792

5 069

5 427

mentální postižení1)

1 953

2 054

2 271

2 620

2 846

2 828

2 896

2 722

2 849

sluchové postižení

28

28

26

28

26

25

28

19

33

zrakové postižení

12

36

49

46

36

52

45

44

39

vady řeči

90

107

165

134

127

137

139

123

145

tělesné postižení

112

185

137

168

224

256

283

293

328

kombinace postižení

731

882

1 010

1 076

1 169

1 318

1 384

1 582

1 695

s vývojovými poruchami

8

12

36

14

14

13

17

16

8

1) Včetně postižených s lékařskou diagnózou autismus.
Obrázek 7: Děti a žáci s postižením – struktura žáků podle postižení - pomocné školy a přípravný stupeň v letech 1995/96 - 2003/04

Tabulka 12: Děti a žáci s postižením – speciální SOŠ, gymnázia a praktické školy v letech 1995/96 - 2003/04


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Celkem

3 209

3 560

4 044

3 757

3 837

3 330

2 839

2 744

2 699

mentální postižení

1 880

2 214

2 303

2 179

2 262

1 636

1 207

1 105

1 079

sluchové postižení

147

124

168

151

153

165

184

175

181

zrakové postižení

347

292

345

361

371

411

419

377

348

tělesné postižení

470

497

667

565

581

620

593

503

624

kombinace postižení

360

433

561

501

470

498

436

435

396

s vývojovými poruchami

5

-

-

-

-

-

-

127

57
Tabulka 13: Děti a žáci s postižením – speciální SOU a OU v letech 1995/96 - 2003/04


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Celkem

13 060

11 011

11 195

11 108

12 898

13 599

13 596

13 753

13 705

mentální postižení1)

12 004

9 895

10 149

10 071

11 591

12 104

12 285

11 876

11 298

sluchové postižení

239

179

160

150

133

183

186

195

196

zrakové postižení

107

83

69

101

150

120

99

80

98

tělesné postižení

196

175

133

181

218

218

200

138

190

kombinace postižení

514

679

684

605

806

974

826

970

1 094

ostatní

-

-

-

-

-

-

-

469

789

1) Včetně postižených s lékařskou diagnózou autismus
Obrázek 8: Děti a žáci s postižením – struktura žáků podle postižení - speciální SOŠ, gymnázia a praktické školy v letech 1995/96 - 2003/04

Tabulka 14: Speciální školy - žáci, kteří přešli do speciálních škol ze základních škol v letech 1995/96 - 2002/03


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

Celkem žáků

3 924

3 649

3 295

2 986

2 248

2 803

3 028

2 879

v procentech1)

0,38%

0,36%

0,30%

0,27%

0,21%

0,26%

0,29%

0,30%

v tom

z 1. stupně

2 735

2 982

2 697

2 443

2 793

2 201

2 365

2 248

v procentech1)

0,52%

0,57%

0,42%

0,38%

0,45%

0,36%

0,39%

0,44%

v tom

ze 2. stupně

1 189

667

598

543

545

602

663

631

v procentech1)

0,24%

0,14%

0,13%

0,12%

0,12%

0,13%

0,15%

0,14%

1) Základ je celkový počet žáků ZŠ (respektive 1., 2. stupně ZŠ).
Tabulka 15: Speciální školy - souhrnné údaje za speciální školy1) v letech 1995/96 - 2003/04


1989/90

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Školy

- počet ředitelství

825

1 027

1 002

986

892

888

819

817

842

824

- počet součástí

931

1 349

1 383

1 378

1 488

1 516

1 487

1 484

1 480

1 463

Třídy

6 172

7 496

7 276

7 283

7 374

7 362

7 301

7 224

7 179

7 108

Žáci

75 384

73 571

72 086

71 582

70 418

70 283

69 068

67 694

66 985

65 753

Učitelé (fyzické osoby)

8 156

10 977

11 511

11 236

11 130

11 515

11 578

11 676

11 746

11 687

z toho

mistři odborné vých.
a dílenští učitelé

764

1 233

1 360

1 357

1 455

1 505

1 575

1 584

1 611

1 679

  1. Včetně škol se samostatnými třídami, samostatných tříd a jejich žáků.
Tabulka 16: Speciální školy - počet škol1) podle zřizovatele v letech 1995/96 - 2003/04


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Celkem

1 349

1 383

1 378

1 488

1 516

1 485

1 484

1 480

1 463

v tom

veřejné

1 258

1 281

1 273

1 372

1 388

1 352

1 353

1 344

1 333

soukromé

77

84

91

95

105

104

101

105

100

církevní

14

18

14

21

23

29

30

31

30

Mateřské školy

253

262

259

238

235

231

233

240

221

V tom

veřejné

236

244

240

219

212

208

213

216

201

soukromé

14

15

16

15

19

19

16

19

16

církevní

3

3

3

4

4

4

4

5

4

Základní a zvl. školy

750

692

671

647

639

610

610

602

592

v tom

veřejné

718

660

638

613

603

573

573

565

555

soukromé

30

28

32

32

34

34

34

34

34

církevní

2

4

1

2

2

3

3

3

3

Základní školy

237

206

195

190

188

178

182

185

180

v tom

veřejné

221

191

178

173

170

161

165

168

163

soukromé

15

13

16

16

17

16

16

16

16

církevní

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Zvláštní školy

513

486

476

457

451

432

428

417

412

v tom

veřejné

497

469

460

440

433

412

408

397

392

soukromé

15

15

16

16

17

18

18

18

18

církevní

1

2

-

1

1

2

2

2

2

Pomocné školy

92

151

153

237

249

248

257

262

273

v tom

veřejné

73

127

127

212

222

220

227

232

243

soukromé

12

16

18

17

18

18

19

19

19

církevní

7

8

8

8

9

10

11

11

11

Přípravné stupně

.

.

.

73

93

104

107

109

110

v tom

veřejné

.

.

.

62

81

90

91

92

94

soukromé

.

.

.

7

8

7

9

10

9

církevní

.

.

.

4

4

7

7

7

7

Gymnázia a SOŠ

106

122

137

18

18

19

19

19

20

v tom

veřejné

96

108

124

16

17

18

18

18

19

soukromé

8

11

11

2

1

1

1

1

1

církevní

2

3

2

-

-

-

-

-

-

Praktické školy

.

.

.

118

115

103

91

85

85

v tom

veřejné

.

.

.

105

99

86

77

71

72

soukromé

.

.

.

10

12

12

9

9

8

církevní

.

.

.

3

4

5

5

5

5

SOU a OU

148

156

158

157

167

170

167

163

162

v tom

veřejná

135

142

144

145

154

157

154

150

149

soukromá

13

14

14

12

13

13

13

13

13

církevní

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Včetně škol se samostatnými třídami.
Obrázek 9: Speciální školy - struktura škol podle druhu a typu v letech 1995/96 - 2003/04

Tabulka 17: Speciální školy - počet tříd1) v letech 1995/96 - 2003/04


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Celkem

7 494

7 276

7 283

7 374

7 362

7 301

7 224

7 179

7 108

v tom

veřejné

7 006

6 995

6 951

7 023

6 983

6 885

6 797

6 759

6 679

soukromé

458

241

290

300

321

350

360

354

358

církevní

30

40

42

51

58

66

67

66

71

Mateřské školy

643

626

629

611

593

585

582

572

556

v tom

veřejné

615

598

596

579

556

541

542

532

516

soukromé

22

22

26

25

31

37

33

34

32

církevní

6

6

7

7

6

7

7

6

8

Základní a zvl. školy

4 637

4 614

4 569

4 525

4 392

4 237

4 150

4 049

3 952

v tom

veřejné

4 526

4 503

4 441

4 390

4 247

4 082

3 981

3 885

3 790

soukromé

103

95

116

121

128

136

150

144

142

církevní

8

16

12

14

17

19

19

20

20

Základní školy

1 056

1 053

1 047

1 064

1 043

1 019

1 040

1 034

1 014

v tom

veřejné

986

985

965

979

948

919

929

927

908

soukromé

63

54

70

72

79

83

94

89

88

církevní

7

14

12

13

16

17

17

18

18

Zvláštní školy

3 581

3 561

3 522

3 461

3 349

3 218

3 110

3 015

2 938

v tom

veřejné

3 540

3 518

3 476

3 411

3 299

3 163

3 052

2 958

2 882

soukromé

40

41

46

49

49

53

56

55

54

církevní

1

2

-

1

1

2

2

2

2

Pomocné školy, přípr. stupeň

445

500

565

640

703

763

794

843

885

v tom

veřejné

390

446

498

566

617

666

689

738

770

soukromé

41

39

48

50

58

66

71

72

80

církevní

14

15

19

24

28

31

34

33

35

Gymnázia a SOŠ

352

465

461

131

131

147

153

150

153

v tom

veřejné

311

436

413

116

117

132

137

133

137

soukromé

39

26

44

15

14

15

16

17

16

církevní

2

3

4

-

-

-

-

-

-

Praktické školy

.

.

.

363

345

264

212

190

183

v tom

veřejné

.

.

.

325

305

226

185

167

159

soukromé

.

.

.

32

33

29

20

16

16

církevní

.

.

.

6

7

9

7

7

8

SOU a OU

1 417

1 071

1 059

1 104

1 230

1 305

1 333

1 375

1 379

v tom

veřejná

1 164

1 012

1 003

1 047

1 168

1 238

1 263

1 304

1 307

soukromá

253

59

56

57

62

67

70

71

72

církevní

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Včetně samostatných tříd.
Tabulka 18: Speciální školy - počet žáků1) v letech 1995/96 - 2003/04


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Celkem

73 571

72 086

71 582

70 418

70 283

69 068

67 694

66 985

65 753

v tom

veřejné

70 867

69 563

68 801

67 582

67 059

65 678

64 377

63 535

62 261

soukromé

2 426

2 207

2 461

2 475

2 818

2 940

2 861

2 972

2 996

církevní

279

316

320

361

406

450

456

478

496

Mateřské školy

7 510

7 121

6 846

6 472

6 379

6 247

6 148

6 045

5 773

v tom

veřejné

7 199

6 838

6 541

6 174

6 027

5 805

5 747

5 636

5 364

soukromé

245

232

247

232

299

386

350

350

358

církevní

66

51

58

66

53

56

51

59

51

Základní a zvl. školy

44 542

45 110

43 804

42 484

40 750

39 040

37 743

36 697

35 568

v tom

veřejné

43 714

44 177

42 782

41 418

39 531

37 754

36 394

35 316

34 195

soukromé

756

800

924

959

1 099

1 140

1 187

1 219

1 212

církevní

72

133

98

107

120

146

162

162

161

Základní školy

10 091

10 090

9 663

9 763

9 494

9 463

9 549

9 536

9 047

v tom

veřejné

9 503

9 434

8 946

9 016

8 599

8 511

8 547

8 521

8 043

soukromé

518

525

619

644

780

818

852

865

854

církevní

70

131

98

103

115

134

150

150

150

Zvláštní školy

35 131

35 020

34 141

32 721

31 256

29 577

28 194

27 161

26 521

v tom

veřejné

34 891

34 743

33 836

32 402

30 932

29 243

27 847

26 795

26 152

soukromé

238

275

305

315

319

322

335

354

358

církevní

2

2

-

4

5

12

12

12

11

Pomocné školy, přípravné st.

3 001

3 363

3 772

4 160

4 521

4 737

4 917

5 198

5 510

v tom

veřejné

2 682

3 036

3 385

3 716

4 013

4 207

4 353

4 586

4 870

soukromé

236

234

274

311

354

371

392

418

442

církevní

83

93

113

133

154

159

172

194

198

Gymnázia a SOŠ

4 092

4 611

5 219

1 712

1 641

1 787

1 827

1 717

1 710

v tom

veřejné

3 636

4 205

4 703

1 538

1 472

1 608

1 648

1 529

1 519

soukromé

398

367

465

174

169

179

179

188

191

církevní

58

39

51

-

-

-

-

-

-

Praktické školy

.

.

.

3 517

3 513

2 418

1 745

1 589

1 526

v tom

veřejné

.

.

.

3 174

3 080

2 044

1 537

1 422

1 351

soukromé

.

.

.

288

354

285

137

104

89

církevní

.

.

.

55

79

89

71

63

86

SOU a OU

14 426

11 881

11 941

12 073

13 645

14 839

15 314

15 739

15 666

v tom

veřejná

13 636

11 307

11 390

11 562

13 079

14 260

14 698

15 046

14 962

soukromá

791

574

551

511

566

579

616

693

704

církevní

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Včetně žáků samostatných tříd.
Obrázek 10: Speciální školy - struktura žáků podle druhu a typu školy v letech 1995/96 - 2003/04

Tabulka 19: Speciální školy - počet absolventů v letech 1995/96 - 2002/03


1995/96

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

Základní a zvláštní

školy

6 753

6 731

6 136

6 145

5 742

5 692

5 280

Pomocné školy

.

.

.

.

300

366

419

Gymnázia a SOŠ

1 243

423

315

224

352

423

364

Praktické školy

.

648

736

832

674

532

470

SOU a OU

3 988

4 119

2 544

3 738

4 060

3 857

4 093
Tabulka 20: Speciální školy - počty učitelů1) ve fyzických osobách v letech 1995/96 - 2003/04 (stavy k 30.9.)


1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Speciální školy celkem

10 977

11 511

11 236

11 130

11 515

11 578

11 676

11 746

11 687

v tom

veřejné

10 478

10 983

10 688

10 548

10 859

10 842

10 945

11 009

10 937

z toho MOV a DU

1 148

1 279

1 272

1 366

1 429

1 485

1 501

1 527

1 601

soukromé

438

453

476

491

546

607

602

613

617

z toho MOV a DU

85

81

85

89

76

84

83

84

78

církevní

61

75

72

91

110

129

129

124

133

z toho MOV a DU

-

-

-

-

-

6

-

-

-

MŠ, ZŠ, ZvŠ, PoŠ

7 755

7 985

7 714

.

.

.

.

.

.

v tom

veřejné

7 501

7 705

7 398

.

.

.

.

.

.

soukromé

208

225

260

.

.

.

.

.

.

církevní

46

55

56

.

.

.

.

.

.

G, SOŠ, SOU

3 222

3 526

3 522

.

.

.

.

.

.

v tom

veřejné

2 977

3 278

3 290

.

.

.

.

.

.

z toho MOV a DU

1 148

1 279

1 272

.

.

.

.

.

.

soukromé

230

228

216

.

.

.

.

.

.

z toho MOV a DU

85

81

85

.

.

.

.

.

.

církevní

15

20

16

.

.

.

.

.

.

z toho MOV a DU

-

-

-

.

.

.

.

.

.

1) Učitelé interní, externí, včetně ředitelů a zástupců, mistrů odborného výcviku (MOV) a dílenských učitelů (DU).


Pozn: Všechny údaje, zdroj: MŠMT a UIV

V. sociální zabezpečení (sociální služby a sociální dávky)Tab. 1: Struktura výdajů na dávky soc. zabezpečení - Důchodové, nemocenské pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc (v %)


Oblast sociálního zabezpečení

Rok

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Důchodové pojištění

44,8

41,0

40,3

40,9

43,3

49,0

48,0

47,3

45,7

45,5

45,6

Nemocenské pojištění

6,5

6,2

7,3

7,1

7,0

6,7

4,5

4,5

7,3

7,2

7,4

Státní sociální podpora

17,5

14,5

13,1

10,1

9,8

9,9

8,6

8,6

8,1

7,4

7,4

Sociální péče

1,5

1,5

1,6

1,6

1,4

1,8

2,8

3,5

4,0

3,8

4,0

Politika zaměstnanosti

2,0

1,1

1,2

0,9

0,9

1,3

1,5

2,1

2,1

2,2

2,1

Zdravotní pojištění

27,8

35,7

36,5

39,4

37,5

31,3

34,6

34,0

32,8

33,9

33,5

Celkem

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

* Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR, MPSV,2002
Tab. 2: Pobiratelé invalidního důchodu, výše dávky a celkové náklady


Invalidní důchod

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počty lidí

(v tis.)

353

367

382

398

410

420

408

398

392

385

382

380

382

Výše důchodu

(v Kč)

1596

1942

2112

2677

3222

3614

4456

4987

5399

5732

6119

6638

6666

Celkové náklady

(v mil. Kč)

6556

8222

9525

11505

13507

17037

19887

22363

24579

25557

26412

27970

30222* Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR, MPSV,2002
Graf 1. Náklady na výplatu invalidních důchodů v letech 1990 - 2002


* Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ČR, MPSV
Tab. 3: Pobiratelé částečného invalidního důchodu, výše dávky, celkové náklady


Částečný invalidní důchod

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počty lidí

(v tis.)

130

127

123

120

117

117

124

138

145

150

155

162

171

Výše důchodu

(v Kč)

974

1136

1205

1744

1967

2311

2934

3338

3593

3740

3905

4147

4132

Celkové náklady (mil.Kč)

1581

1764

1821

1942

2122

2966

3967

5188

6162

6669

7012

7677

8501*Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ČR, MPSV,2002
Graf 2. Náklady na výplatu částečně invalidních důchodů v letech 1990 - 2002

Tab. 4: Relace ID k průměrné mzdě


Relace ID k průměrné mzdě

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Průměrná výše ID

(v Kč)

1596

1942

2112

2677

3222

3614

4456

4987

5399

5732

6119

6638

6666

Průměrná mzda hrubá

3356

3932

4644

5817

6896

8172

9676

10696

11693

12655

13490

14642

15711

Průměrná mzda čistá

2726

3232

3563

4551

5351

6318

7520

8308

9090

9842

10447

11326

12082

Relace ID k průměrné čisté mzdě

58,5

60,1

59,3

58,8

60,2

57,2

59,3

60,0

59,4

58,2

58,6

58,6

55,2*Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ČR , MPSV,2002
Graf č. 3: Relace ID k průměrné mzdě

Tab. 5: Relace ČID k průměrné mzdě


Relace ID k průměrné mzdě

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002


Průměrná výše ČID (v Kč)

974

1136

1205

1744

1967

2311

2934

3338

3593

3740

3905

4147

4132

Prùmìrná mzda hrubá

3356

3932

4644

5817

6896

8172

9676

10696

11693

12655

13490

14640

15711

Průměrná mzda čistá

2726

3232

3563

4551

5351

6318

7520

8308

9090

9842

10447

11324

12082

Relace ČID k průměrné čisté mzdě

35,7

35,2

33,8

38,3

36,8

36,6

39,0

40,2

39,5

38,0

37,4

36,6

34,2

*Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ČR , MPSV
Graf č. 4: Relace ČID k průměrné mzdě

Tab. 6: Zařízení sociální péče – počet zařízení, počet míst, neuspokojení žadatelé


Zařízení sociální péče

Pro TZP mládež

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počty celkem

133

140

154

158

173

176

182

181

181

185

182

184

186

Místa cekem

11758

11683

12201

12244

12487

12651

12803

11906

12470

12468

13119

13116

13176

Neuspokojení žadatelé

911

1165

1337

1336

1335

1157

785

825

741

782

746

610

400


*Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ČR , MPSV
Zařízení sociální péče

Pro TZP dospělé

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počty celkem

362

385

390

406

466

490

515

536

545

559

572

586

596

Místa cekem

42875

43005

43079

44199

48858

50302

54238

53592

54396

54525

55813

56103

57133

Neuspokojení žadatelé

17997

19316

24995

26255

27514

31730

38124

42715

45690

49043

52078

59889

54064*Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ČR , MPSV
Tab. 7: Pečovatelská služba


Pečovatelská služba

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počty lidí

67043

71831

80409

83396

85533

86201

89673

91030

90897

106825

113528

114203

141813

Výdaje

(v mil. Kč)

193

274

674

1041

1897

2526

1799

1215

1493

1331

1540

1588

2255

*Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ČR , MPSV
Tab. 8: Dávky sociální péče poskytované občanům starým a zdravotně postiženým


Opakované

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počty lidí

(v tisících)94

91

87

87

80

85

96

133

149

168

191

Výše výdajů

(v mil.Kč)416

545

509

567

582

656

784

1047

1199

1291

1449

Jednorázové


Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počty lidí

(v tisících)208

224

187

170

156

156

173

186

193

201

201

Výše výdajů

(v mil.Kč)602

860

754

853

1272

1455

1477

1610

1706

1848

1913


*základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ČR , MPSV
Tab. 9: Vybrané dávky sociální péče – příspěvek na bezbariérovou úpravu bytu


Bezbariérová úpravu bytu

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počty lidí
696

664

701

1132

1233

1326

1503

1529

1584

1657

Výše výdajů

(v tisících Kč)
1447

1080

1660

5154

5697

6052

6597

6998

7535

7560


*Makrosociální demografická a statistická analýza počtu ZP občanů v ČR, Socioklub,2001,MPSV,
Tab. 10: Vybrané dávky sociální péče – příspěvek na opatření zvláštním pomůcek
Zvláštní pomůcky

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počty lidí
3415

3379

3398

4793

5751

6333

7104

7664

8024

7932

Výše výdajů (v tisících Kč)
36257

67475

70740

109588

147380

157566

169348

187700

221165

233225
*Makrosociální demografická a statistická analýza počtu ZP občanů v ČR, Socioklub,2001,MPSV
Tab. 11: Celkové počty příjemců jednotlivých dávek sociální péče, zabezpečujících mobilitu těžce zdravotně postižených
občanů a počty dětí, na něž je příspěvek vyplácen1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

PNZMV

2 511

3 055

6 582

6 220

4 589

5 215

4 833

5 531

5 972

z toho děti

702

873

1 578

1 540

1 614

1 627

1 447

1 679

1 729

PNCOMV

510

460

375

246

164

156

131

113

149

z toho děti

82

63

42

26

33

13

12

11

9

PNZUMV

309

318

643

709

643

570

519

426

409

z toho děti

0

3

89

4

0

12

0

0

7

PNID

5 272

6 085

7 058

7 171

9 311

8669

7220

7 092

6 472

z toho děti

145

219

182

215

263

203

223

257

118

PNPMV

73 967

83 840

91 003

104 671

124 009

137 233

150 461

165 245

169 047

z toho děti

6 740

7 491

8 093

9 450

11 841

12 544

13 097

12 927

12 432

*Makrosociální demografická a statistická analýza počtu ZP občanů v ČR, Socioklub,2001, MPSV
Tab. 12: Celkové výdaje na jednotlivé dávky, zabezpečující mobilitu těžce zdravotně postižených občanů (v tis. Kč)1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

PNZMV

132 061

190 817

600 885

516 394

377 770

403 406

366 946

424 398

434 904

PNCOMV

14 851

15 218

12 469

8 744

5 692

5 861

4 595

4 054

5 824

PNZUMV

4 879

7 044

15 487

22 639

22 404

21 165

19 627

15 999

15 523

PNID

18 426

22 086

28 776

31 977

43 855

37 889

38 915

39 218

34 723

PNPMV

367 912

405 413

472 626

575 506

678 521

795 620

897 030

985 362

1 024 037

*Makrosociální demografická a statistická analýza počtu ZP občanů v ČR, Socioklub,2001, MPSV


Vysvětlivka zkratek k tabulce 11 a 12:


PNZMV - Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

PNCOMV - Příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla

PNZUMV - Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla

PNID - Příspěvek na individuální dopravu

PNPMV - Příspěvek na provoz motorového vozidla
Tab. 13: Příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu


Počet osob o něž je pečováno

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

počet dospělých

17 931

20 784

17 386

18 678

19 398

22 471

22 476počet dětí

13 727

19 513

11 681

15 631

13 404

16 713

14 926počet celkem

31 658

40 297

29 067

34 309

32 802

39 184

37 402výdaje v tis.Kč

391 056

528 755

567 638

723 303

881 882

999 958

1 095 832z toho děti

103 633

156 931

169 657

233 157

288 399

326 997

360 203*Makrosociální demografická a statistická analýza počtu ZP občanů v ČR, Socioklub,2001,MPSV
Tab. 14: Počet obyvatel ústavů sociální péče ve vztahu k celkovému počtu obyvatel v jednotlivých zemích


Obyvatelé ÚSP pro postižené v jednotlivých v jednotlivých zemích (promile populace)


1980-81

1991-93

1996

Anglie

0,94

0,47


Bulharsko


0,62


Česká republika

1,3 (1984)

1,7

2,1

Dánsko


0,54


Finsko

1,18

0,97


Holandsko

2,00

2,09


Irsko

1,57

1,36


Island

1,57

0,87


Litva


1,38


Norsko

1,36

0,31


Polsko

0,57

0,61


Rakousko


0,77


Švédsko

1,23

0,42


USA

0,78

0,45


* Sborník Konference o sociální pomoci, VVZPO, 1999

VI. Zaměstnanost a zaměstnáváníTab. 1: Vývoj základních údajů evidovaných nezaměstnaných (stav ke konci roku)Roky

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počty celkem

221749

134778

185216

166480

153041

186339

268902

386918

487623

457369

461923

514435

Volná místa

48402

79422

53938

76581

88047

83976

62284

37641

35117

52060

52084

40651

Počet uchazečů na 1VPM

4,6

1,7

3,4

2,2

1,7

2,2

4,3

10,3

13,9

8,8

8,9

12,7

Míra nezaměstnanosti (v %)

4,13

2,57

3,52

3,19

2,93

3,52

5,23

7,48

9,37

8,78

8,90

9,81

Zdroj: MPSV
Tab. 2: Vývoj základních údajů evidovaných nezaměstnaných se ZPS (stav ke konci roku)Roky

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počty občanů ZPS evid. nez.

17032

15502

20016

22015

22687

31455

40460

48951

57615

59025

61518

66907

Počet volných míst pro ZPS


2316

1666

1418

1506

1489

1291

1242

1349

2811

2108

1 747

Počet uchazečů na 1 VPM


6,7

12,0

15,5

15, 1

21,1

31,3

39,4

42,7

21

29,2

38,3

Počet vytvořených míst - chráň. dílny


1415

1005

851

824

622

533

920

1059

1 434

1 017

976

Počet umístěných uch.-chráň. dílny


1308

947

746

724

562

493

853

951

1368

1 043

1063

Specifická míra nezaměstnanosti

(v %)

11,2

17,2

24,1

29,0

37,2

39,6

42,3

39,7

Zaměstnaní v CS se ZPS

z toho s TZPP
195,6


38,4

174,2


39,4

169,2


34,5

141,5


30,8

119,7


17,6

96,9


16,4

90,0


15,2

83,8


9,4

101,2


15,1
Zdroj: MPSV a ČSÚ - VŠPS
Tab. 3: Finanční prostředky na podporu zaměstnanosti (včetně podpory zam. ZPS)


Peníze

na politiku zaměstnanosti

Roky

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Výše výdajů (v tisících Kč)

2450270

3145028

2166077

2562588

2416637

2664493

3972035

5096712

7631216

9086623

9522338

9879089

Z toho na APZ

(v tisících Kč)773000

1721676749408

718323

634791

558087

551995

903014

1921750

3406154

4063277

3483250

Z toho na ZPS

(v tisících Kč)

7088

55699

48667

61630

559861

557432

509886

577078

594086

567794

586642

705284

Počet uchazečů se ZPS

22687

31455

40460

48951

57615

59025

61518

66907

Průměr na 1

uchazeče

se ZPS

24687

17722

12602

11789

10300

9620

9536

10541

Zdroj: MPSV a ČSÚ – VŠPS


IX. Přístup k informacím a kulturnímu dědictvíTab. 1: Přehled dotací na kulturní aktivity zdravotně postižených občanů v působnosti Ministerstva kultury

(součást hodnocení NPVP roku 2003)


Rok

Celkem dotace

z toho: obč. sdružení

Ostatní práv. osoby

1993

6 224 000

6 075 000

149 200

1994

5 795 000

5 795 000

0

1995

6 097 000

5 547 000

550 000

1996

6 147 000

6 102 000

45 000

1997

5 556 000

5 436 000

120 000

1998

5 294 000

5 124 000

170 000

1999

5 048 500

4 928 500

120 000

2000

6 601 000

4 999 000

1 602 000

2001

5 676 215

5 032 000

644 215

2002

6 426 620

5 660 000

766 620

2003

6 697 000

6 217 000

480 000


XI. Finanční aspekty Střednědobé koncepceProstředky vynaložené na zaměstnávání občanů se ZPS

(zdroj: MPSV)


2002

Druh příspěvku

Výše příspěvku v Kč

zřízení chráněných dílen

42135000

provoz chráněných dílen

131632000

příspěvek na SVČ

3769000

ostatní

39000

dotace zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců se ZPS

113172000

příspěvek podle § 24a zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců se ZPS


410937000

Celkem

7016840002003

Druh příspěvku

Výše příspěvku v Kč

zřízení chráněných dílen

61819000

provoz chráněných dílen

155036000

příspěvek na OSVČ

6729000

dotace zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců se ZPS

108625000

příspěvek podle §24a zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců se ZPS


524446000

Celkem

856 655 000
Prostředky vybrané od zaměstnavatelů volících plnění tzv. povinného podílu formou odvodu 1,5 násobku mzdy


Rok 2002

Celkem za ČR v Kč

Plnění povinného podílu dle §24 odst. 3 písm. c) – odvod 1,5 násobku průměrné mzdy


515 241 000

KAPACITA A EKONOMICKÉ UKAZATELE V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍ PÉČE V ROCE 2002 (zdroj: MPSV)STÁTNÍ ZAŘÍZENÍ


Druh zařízení

Kapacita zařízení

Počet

zařízení

VÝDAJE (v tis.Kč)

CELKEM

z toho

neinvestiční

investiční

ÚSP pro dospělé

6 583

72

1 450 464

1 230 196

220 268

ÚSP pro mládež

11 169

129

2 536 446

2 299 264

237 183

CELKEM

17 752

201

3 986 910

3 529 460 

457 451
OBECNÍ ZAŘÍZENÍ


Druh zařízení

Kapacita zařízení

Počet

zařízení

VÝDAJE (v tis.Kč)

CELKEM

z toho

neinvestiční

investiční

ÚSP pro dospělé

652

10

112 069

104 538

7531

ÚSP pro mládež

1 088

30

190 939

187 624

3 314

CELKEM

1 740

40

303 008

292 162

10845
OSTATNÍ (nestátní) ZAŘÍZENÍ


Druh zařízení

Kapacita zařízení

Počet

zařízení

VÝDAJE (v tis.Kč)

CELKEM

z toho

neinvestiční

investiční

ÚSP pro dospělé

258

12

39 015

38 520

495

ÚSP pro mládež

919

27

112 421

107 763

4 659

CELKEM

1 177

39

 151 436 

146 283

5 154
Financování potřeb občanů se zdravotním postižením – oblast daňová

(zdroj: MF)Daně z příjmu právnických osob


Objemy slev v mil. Kč podle jednotlivých titulů § 35 zákona o daních z příjmů

Titul slevy

Rok 2001

Rok 2002

odst. 1 písm. a), které stanoví slevu na dani ve výši 18 000 Kč za každého zaměstnance se ZPS

815

874

odst. 1 písm. b), které stanoví slevu na dani ve výši 60 000 Kč za každého zaměstnance se ZPS/TZP

162

299

odst. 1 písm. c), které stanoví slevu na dani ve výši poloviny daně u poplatníků zaměstnávajících nejméně 20 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců se ZPS činí více než 50 % průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

123

90

Celkem

1 100

1263


Daně z příjmu fyzických osob


Daňová úleva z hlediska daně z příjmů fyzických osob podle § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – v tis. Kč

odst. 1 písm. b)– vyživované dítě v domácnosti s poplatníkem – dítě, držitel mimořádných výhod III. stupně, dvojnásobek částky

131053

odst. 1 písm. c) – manžel(ka) žijící v domácnosti s poplatníkem, držitel (ka) průkazu ZTP/P, dvojnásobek částky

14 542

odst. 1 písm. d) - pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod z důchodového pojištění

152 615

odst. 1 písm. e) - pobírá-li poplatník plný invalidní důchod nebo jiný důchod z důchodového pojištění, kde jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní

182 714

odst. 1 písm. f) - je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,

103 028

Celkem

583 952DPH vracená osobám se zdravotním postižením


Zákon o DPH upravuje v § 45 f) vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu osobního automobilu (i ojetého) zakoupeného v tuzemsku, a to i formou finančního pronájmu za splnění dalších podmínek. (osobě byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek na zakoupení osobního automobilu. Daň se vrací za jeden osobní automobil jednou za pět let, a to do výše 100 000,- Kč)Rok

Částka za ČR v Kč

2000

49 289 579

2001

95 611 108

2002

111 323 341

2003

110 185 412
Přehled neinvestičních nákladů na vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením

(zdroj: MŠMT, UIV)Přehled čerpání neinvestičních nákladů na vzdělávání

dětí a žáků se zdravotním postižením

v roce 2003 v RgŠ celkem

typ zařízení

RgŚ územ. správ.

celků – NIV celkem

RgŠ PŘO - NIV

celkem

RgŠ celkem


(včetně soukr. školství)

v tis. Kč

(včetně církev. školství)

v tis. Kč

v tis. Kč

Speciální MŠ

256 208

6 558

262 766

Speciální ZŠ

2 310 643

117 230

2 427 873

Internátní MŠ

31 018

7 306

38 324

Internátní speciální ZŚ

426 225

127 602

553 827

Speciální střední školy

212 155

55 465

267 620

Spec.stř.odb.učiliště a Učiliště

673 385

13 479

686 864

Internátní spec. střed. školy

55 728

67 101

122 829

Internátní spec.stř.odb.uč. a Uč.

96 501

39 388

135 889

Prostř. na integraci postižených

166 747

10 645

177 392

Náklady celkem

4 228 610

444 774

4 673 384

Celkový rozpočet neinvestičních

nákladů v roce 2003
62 409 055

1 934 354

64 343 409

% nákladů na spec.škol.

vzhledem

K nákladům na vzděl. CELKEM
6,8

23,0

7,3 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X