Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Státní znak ČR

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 29. října 1997 č. 686


ke Zprávě o situaci romské komunity v České republice
a k současné situaci v romské komunitě


V l á d a

I. bere na vědomí

  Zprávu o situaci romské komunity v České republice obsaženou v předloženém materiálu;

II. schvaluje

  prohlášení k současné situaci v romské komunitě uvedené v příloze tohoto usnesení;

III. ukládá

 • ministru školství, mládeže a tělovýchovy
  1. rozšiřovat síť přípravných tříd v systému základního vzdělávání pro žáky z jazykově a sociokulturně znevýhodněného prostředí,
  2. zajistit posílení informačních toků do všech stupňů škol ohledně dostupné odborné literatury k otázkám multikulturní společnosti a výchovy k toleranci,
  3. postupovat při udělování výjimek pro minimální počet žáků ve třídě i v případech tříd s dětmi z romských rodin stejně jako v případě národnostních tříd,
  4. dát k dispozici školám projekt "Modifikace vzdělávacího programu pro specifické potřeby romských dětí" spolu s metodickým pokynem a průběžně hodnotit jeho realizaci,
  5. připravit nové podklady pro testování dětí při zařazování dětí do zvláštních škol a zohlednit v nich více specifičnost předpokladů romských dětí a tím zamezit dosavadní praxi příliš častého zařazování romských dětí do zvláštních škol bez podložených důvodů dokládajících jejich intelektové a vzdělávací předpoklady,
  6. zajistit podmínky (včetně finančních) pro realizaci experimentálního projektu stupňovitého vzdělávání romských poradců a po jeho vyhodnocení společně s ministrem práce a sociálních věcí, ministrem vnitra, Výzkumným ústavem odborného školství v Praze a s řešitelem projektu vypracovat koncepci tohoto typu vzdělávání,
  7. stanovit kvalifikační předpoklady pro funkci "romský pedagogický asistent", ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí,
  8. zajistit v kapitole "školství" státního rozpočtu na rok 1998 finanční prostředky na mzdové náklady pro minimálně 20 romských pedagogických asistentů, a to v celkové výši 2268 tis. Kč,
  9. zajistit nabídku dalšího vzdělávání v problematice národnostních a etnických menšin, a to v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
  10. určit koordinátora resortu, pověřeného problematikou národnostního školství,
  11. ve spolupráci s představiteli romské komunity zajistit, aby hudebně, pohybově i jinak umělecky talentované romské děti byly zařazovány do základních uměleckých škol a měly tak možnost rozvíjet svůj talent a předpoklady pro přijetí ke studiu na konzervatořích,
   termín plnění: bod h) - ihned, body d, e, f, g, j) - do 31.12. 1997, ostatní průběžně
 • ministru práce a sociálních věcí
  1. spolupracovat při stanovení kvalifikačních předpokladů pro pracovní funkci "romský pedagogický asistent" s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy,
  2. kodifikovat práci romského asistenta a romského poradce v katalogu činností a katalogu povolání,
  3. spolupracovat průběžně s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem vnitra na projektu stupňovitého vzdělávání romských poradců,
  4. dlouhodobě finančně zajišťovat rekvalifikační kurs sociálně právní akademie pro pracovní funkce romský asistent a romský poradce podle projektu řešitele,
  5. vypracovat systém motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání a obtížně zaměstnávatelných osob a osob romského původu,
  6. vytvářet podmínky na úrovni působnosti okresních úřadů v regionech s vyšší koncentrací nezaměstnaných osob romského původu pro přijímání pracovníků do funkce sociálních asistentů z řad romské komunity, který by pomáhal řešit danou problematiku,
   termín plnění: body a, b, e) do 31.12.1997, ostatní průběžně
 • ministru vnitra
  1. vypracovat metodický pokyn úřadům státní správy v jeho kompetenci k pracovní náplni funkce romský asistent a romský poradce,
  2. vytvářet podmínky ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s ministrem práce a sociálních věcí pro realizaci projektu stupňovitého vzdělávání romských poradců,
  3. při okresních úřadech vytvořit pracovní místa pro funkci romský asistent a romský poradce,
  4. v přijímacím řízení uchazečů o práci v Policii České republiky důsledně zjišťovat sklony k předsudkům, zejména rasovým a uchazeče s náklonností k rasistickým projevům odmítat,
  5. zajistit maximální přístup romským uchazečům ke studiu na středních policejních školách, při splnění podmínek přijímacího řízení k Policii České republiky; pro tyto uchazeče zajistit kurs ke studiu na těchto školách,
  6. provádět kontrolu, zda občanská sdružení nevyvíjejí činnost propagující rasovou nesnášenlivost, fašismus a národnostní nesnášenlivost, v kladném případě je vyzvat, aby od takovéto činnosti upustila; jestliže sdružení v takovéto činnosti pokračují, rozpustit je,
  7. uvolnit z Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a prevence drogových závislostí na místní úrovni podle aktuálních potřeb finanční prostředky na doplňkové programy pro romskou komunitu,
   termín plnění: body a, c) do 31.12.1997, ostatní průběžně
 • ministru kultury
  1. zohledňovat průběžně v rámci dotační politiky resortu vůči občanským sdružením příslušníků národnostních menšin specifické potřeby romských aktivit v oblasti osvětové, kulturní a kulturně vzdělávací, periodických i neperiodických publikací, přijímání a šíření informací ve veřejnoprávních médiích,
  2. zajistit odbornou spolupráci při budování Muzea romské kultury v Brně a dle rozpočtových možností se průběžně podílet na finančním zajištění jeho činnosti,
  3. zapracovat do návrhu státního rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury na rok 1999 finanční prostředky ve výši 15 000 tis. Kč na realizaci druhé etapy rekonstrukce objektu určeného pro umístění Muzea romské kultury v Brně,
   termín plnění: bod d) do 31.12.1997, ostatní průběžně
 • ministru průmyslu a obchodu
  1. ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí důsledně dbát na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, zejména § 6 s využitím možnosti ukládání pokut pro ty podnikatele, kteří odmítají obsluhovat občany jen kvůli jejich příslušnosti k romské menšině,
  2. rozšířit podporu projektů zaměřených na zaměstnávání obtížně zaměstnávatelných osob v rámci Podpory malého a středního podnikání z dosavadní formy omezené na doplňkový program Speciál,
   termín plnění: průběžně
 • místopředsedům vlády a ministrům zemědělství a životního prostředí
  ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí, s představiteli romských organizací nacházet možnosti pro využití firem zaměstnávajících romské občany při zadávání zakázek v rámci působnosti jejich resortů (týkajících se např. údržby vodních toků v rámci Státní meliorační správy a Lesů České republiky),
  termín plnění: průběžně
 • ministru obrany
  1. vypracovat analýzu o výkonu základní prezenční služby příslušníků romské komunity z hlediska jejich vztahu k této službě, z hlediska vzájemných vztahů s příslušníky majoritní společnosti a z hlediska jejich možného uplatnění ve službách Armády České republiky,
  2. v rámci základní prezenční služby přispívat ke získání/zvýšení profesní kvalifikace příslušníků romské komunity,
   termín plnění: bod a) do 31.12.1997, bod b) průběžně
 • ministryni spravedlnosti
  sledovat stav trestné činnosti s rasovým kontextem a pravidelně informovat vládu o vývoji této trestné činnosti,
  termín plnění: průběžně
 • ministru pro místní rozvoj
  1. analyzovat dosavadní zkušenosti z různých forem uskutečněné bytové výstavby pro romskou komunitu z hlediska vhodnosti pro život romských občanů, pocitu sounáležitosti s prostředím a následné péče o jeho stav; vyhodnotit zkušenosti ze sociálního, technického i finančního hlediska a s ohledem na předpoklady a potřeby romské komunity předložit vyhodnocení Meziresortní komisi pro záležitosti romské komunity,
  2. podporovat projekty programů bydlení; na uskutečňování těchto projektů a na rozhodování o přidělení postavených bytů se mají podílet místní romské organizace a firmy,
  3. vypracovat metodický pokyn k územnímu plánování na úrovni obcí s ohledem na sociokulturní podmínky jejich obyvatel,
   termín plnění: bod a, c) do 31. 12. 1997, bod b) průběžně,
 • ministru zdravotnictví
  zmapovat potřebnost specifické zdravotní péče romské populace v České republice včetně návrhu opatření na organizační a preventivní opatření,
  termín plnění: do 30. 6. 1998
 • ministru bez portfeje
  1. sledovat realizaci úkolů tohoto usnesení a v souladu s tím řídit činnost Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity,
  2. předložit vládě zprávu o plnění úkolů tohoto usnesení,
   termín plnění: bod a) průběžně, bod b) do 30. 6. 1998,
 • přednostům okresních úřadů
  1. při řešení aktuálních problémů romské komunity na místní úrovni jednat s představiteli romských aktivit a společně hledat východiska,
  2. vytvořit podmínky pro zahájení stáží účastníků programu stupňovitého vzdělávání romských poradců na příslušných úřadech státní správy v prosinci 1997,
  3. stanovit ve své působnosti funkční místo romského poradce,
  4. provést analýzu postavení dětí a nezletilých v náhradní rodinné péči (v dětských domovech, dětských diagnostických ústavech, dětských výchovných ústavech, kojeneckých ústavech) z hlediska legálnosti jejich pobytu na území České republiky a zajistit, aby osoby opouštějící tyto ústavy měly řádný doklad o občanství nebo trvalém pobytu na území České republiky,
  5. přednostovi OkÚ Písek, aby vydal podnět Obecnímu úřadu Lety k vyhlášení pietního území v prostoru hřbitova bývalého cikánského tábora s pomníkem v obci Lety (okres Písek) vyhláškou obce podle zmocnění v § 14 odst. 1 písm. i) zákona č. 410/1992 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
   termín plnění: bod a, e) ihned, ostatní do 31.12.1997;

IV. doporučuje

  primátorovi hlavního města Prahy a primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně v rámci svých kompetencí vytvořit podmínky pro zahájení stáží účastníků programu stupňovitého vzdělávání romských poradců na příslušných úřadech státní správy v prosinci 1997 a vytvořit funkční místo romského poradce.

Provedou:

  ministři školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, vnitra, kultury, průmyslu a obchodu, obrany, pro místní rozvoj, zdravotnictví, ministr bez portfeje, ministryně spravedlnosti, místopředsedové vlády a ministři zemědělství a životního prostředí, přednostové okresních úřadů a primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně, primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha k usnesení vlády
ze dne 29. října 1997 č. 686


Prohlášení vlády k současné situaci v romské komunitě

1. Vláda prohlašuje, že je znepokojena odchodem některých našich spoluobčanů a jejich žádostmi o politický azyl v zahraničí a je pevně rozhodnuta čelit příčinám, které k tomu vedou.

2. Vláda považuje romskou komunitu za přirozenou součást naší společnosti, uvědomuje si a plně respektuje romskou kulturu a její přínos pro celou naši zemi.

3. Vláda udělá všechno, co je v její moci, aby u nás nikdo neměl strach z důvodů své příslušnosti k té či oné menšinové komunitě. Ekonomické důvody jsou řešitelné u nás doma a nejsou ospravedlněním žádosti o politický azyl.

4. Vláda vyzývá Romy a vlivné představitele romských organizací

 • aby neodcházeli,
 • aby začali s vládou konstruktivně spolupracovat,
 • aby neprodleně navrhli své zástupce do Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity,
 • aby se zapojili do prosazování již existujících opatření vlády i do opatření, které dnes vláda schválila a která se týkají většiny členů vlády a všech přednostů okresních úřadů.

5. Vláda zároveň vyzývá všechny občany České republiky, aby i oni udělali maximum pro lepší pocit našich romských spoluobčanů, a tak přispěli k tomu, aby z naší země vymizel pocit vzájemné nedůvěry, podceňování, obviňování či diskriminace z rasových důvodů.

6. Vláda ukládá svým jednotlivým členům

 • aby začali rychle plnit dnes přijatá opatření,
 • aby v následujících dnech začali jednat s romskými organizacemi, aby došlo k postupnému jednání na všech jednotlivých relevantních ministerstvech a aby se "na místě" seznamovali s existující nepříznivou situací.

7. Vláda si je vědoma toho, že se jedná o problém mnoha desetiletí či dokonce staletí a proto také ví, že nemůže být vyřešen ze dne na den.

Věří, že dnes přijatá opatření urychlí potřebná pozitivní řešení.