Rada vlády pro národnostní menšiny

Rada vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“) je stálým poradním a iniciativním orgánem vlády České republiky pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků.

Rada v rámci své působnosti sleduje dodržování Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod, mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, zákonů a dalších právních norem ve vztahu k příslušníkům národnostních menšin. Působnost Rady je vymezena zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, statutem, jednacím řádem, popř. usneseními vlády.

Rada dále:

  1. sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků České republiky z hlediska práv příslušníků národnostních menšin, zejména závazků plynoucích z Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a dalších mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána;
  2. zajišťuje přípravu opatření vlády, která se týkají práv příslušníků národnostních menšin v České republice;
  3. vyjadřuje se k návrhům zákonů, k návrhům nařízení vlády a k opatřením, týkajících se práv příslušníků národnostních menšin, před jejich předložením vládě;
  4. připravuje pro vládu nebo pro ministerstva či jiné správní úřady doporučení k zajištění potřeb příslušníků národnostních menšin, zejména v oblasti školství, kultury a médií; používání mateřského jazyka, společenského a kulturního života;
  5. připravuje pro vládu souhrnné zprávy o situaci národnostních menšin na území České republiky, projednává je před předložením vládě, a to každoročně za období předcházejícího kalendářního roku;
  6. spolupracuje s orgány územních samosprávných celků při praktickém zabezpečování národnostní politiky státu;
  7. navrhuje rozdělování finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin.

Aktuálně platný Statut a Jednací řád Rady je uvedený v připojených dokumentech.

Z historie Rady:

Rada pro národnosti vlády ČR byla původně formálně zřízena v souvislosti s přijetím ústavního zákona č. 144/1968 Sb., o postavení národností v Československé socialistické republice. Ten v čl. 5 stanovil, že zákony národních rad též stanoví, při kterých zastupitelských sborech a výkonných orgánech se zřizují orgány, které budou zabezpečovat uskutečňování práv národností (účinnost této zákonné normy zrušil ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvádí Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky).

Korespondenční adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
e-mail: posta@vlada.cz

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR
Rytířská 31
110 00  Praha 1

Kontaktní údaje

PhDr. Kateřina Bursíková Jacques
Vedoucí Sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
Tajemnice Rady vlády pro národnostní menšiny
Telefon: +420 224 003 975
katerina.bursikova@vlada.gov.cz
 
Tadeáš Mertlík, Master
Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny
Telefon: +420 224 003 970
tadeas.mertlik@vlada.gov.cz
 
Mgr. Denisa Černohousová
Dotační pracovnice - dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
Telefon: +420 224 003 958
denisa.cernohousova@vlada.gov.czcz
 
Mgr. Iva Satrapová
Tajemnice výboru pro dotace
Telefon: +420 224 003 967
iva.satrapova@vlada.gov.czcz


Připojené dokumenty