Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Certifikace a síť služeb

9. 2. 2024 12:19

Informace pro zájemce o pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR) aktuálně přijímá přihlášky na pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb. V případě zájmu vyplňte Formulář přihlášky na pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb.

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR připravuje otevření vstupního vzdělávání certifikátorů a při této příležitosti je spuštěno přihlašování na pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb.

Certifikátoři jsou vyškolení odborníci, kteří ověřují naplnění Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb u zájemce o certifikaci, a to šetřením na místě poskytování služby. Certifikátoři jsou zapsáni v Rejstříku certifikátorů, dodržují Etický kodex.

Kritéria, která musí zájemce o pozici certifikátora splnit pro úspěšné zapsání do Rejstříku certifikátorů, jsou stanovena Pravidly systému odborné způsobilosti adiktologických služeb (Certifikační řád). Kritéria jsou: a) absolvování vstupního vzdělávání, b) bezúhonnost, c) minimálně VOŠ vzdělání a d) praxe v oboru minimálně 5 let (minimálně 3 roky přímé práce s cílovou skupinou adiktologických klientů/pacientů v případě certifikace adiktologických služeb, minimálně 3 roky praxe v realizaci programů primární prevence v případě certifikace programů primární prevence rizikového chování v oblasti adiktologie).

Deklarace naplnění těchto kritérií probíhá prostřednictvím přiloženého formuláře – přihlášky na pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb. Součástí formuláře je čestné prohlášení o bezúhonnosti. Povinnou přílohou formuláře je profesní životopis s vyznačením požadované praxe, prostá kopie diplomu nebo jiného osvědčení o dosaženém vzdělání a v případě zájmu o certifikaci adiktologických preventivních služeb také certifikát o absolvování INEP (Introduction to Evidence-based Prevention).

V případě zájmu o pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb se povinnost přihlášky týká také certifikátorů, kteří byli před rokem 2019 zapsáni v Rejstříku certifikátorů.

Vyplněný a podepsaný formulář s povinnými přílohami zašlete

  • e-mailem na adresu tereza.cernikova@vlada.gov.cz – originál opatřený elektronickým podpisem či prostý scan podepsaného formuláře, nebo
  • poštou na adresu: Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky, Tereza Černíková, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.

Obdržené přihlášky budou formálně zkontrolovány z hlediska splnění náležitostí stanovených v Certifikačním řádu.

Přihlášení zájemci budou následně informováni o termínu a dalších náležitostech vstupního vzdělávání certifikátorů odborné způsobilosti adiktologických služeb. Vstupní vzdělávání bude probíhat v celkovém rozsahu 4 dnů a bude rozděleno do dvou částí. V obou částech to budou vždy dva za sebou následující dny. Termín vstupního vzdělávání certifikátorů není v současné době stanoven. Vzhledem k předpokládanému vysokému počtu zájemců o pozici certifikátora bude vzdělávání probíhat postupně v několika samostatných bězích. Organizaci vstupního vzdělávání zajistí Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Poznámka: Připojen je formulář ve dvou formátech - MS Word (k vyplnění) a PDF.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X