Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 9. března 2005 č. 276

ke Zprávě o stavu romských komunit v České republice

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o stavu romských komunit v České republice obsaženou v části III materiálu č.j. 283/05;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti průběžně seznamovat v součinnosti se zmocněncem vlády pro lidská práva hejtmany a primátory statutárních měst s obsahem zprávy uvedené v bodě I tohoto usnesení.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr spravedlnosti a

předseda Rady vlády České republiky

pro záležitosti romské komunity,

zmocněnec vlády pro lidská práva

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy

primátoři statutárních měst

Předseda vlády

JUDr. Stanislav G r o s s , v. r.