Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

 

Zpráva o výsledcích činnosti pracovního týmu pro potírání lichvy v sociálně vyloučených romských komunitách

 

 

 

Obsah

 

1.      Výsledky činnosti týmu „LICHVA“, zřízeného při Policejním prezidiu České republiky

 

2.      Výsledky činnosti pracovní skupiny pro potírání lichvy v sociálně vyloučených romských komunitách, sestavené v rámci Policie České republiky správy Severomoravského kraje

 

3.      Závěr

 

 

 

Přílohy:

 

I.        Postup městského ředitelství Policie ČR v Ostravě v konkrétních případech trestného činu lichvy dle ustanovení § 253 odst. 1 tr. zákona.

 

II.   Postup dalších okresních ředitelství v rámci Policie ČR správy Severomoravského

       kraje v konkrétních případech trestného činu lichvy dle ustanovení § 253 odst. 1

       tr. zákona.

 

Ministerstvo vnitra České republiky

Praha - leden 2004

 

1. Výsledky činnosti týmu „LICHVA“ zřízeného při Policejním prezídiu České republiky

 

Dne 1. prosince  2002 byl  rozkazem policejního prezidenta č. 181 ze dne 14. listopadu 2002 ustaven tým  „LICHVA“ při Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia ČR. Tým se sešel celkem třikrát a během těchto schůzek shromáždil potřebné podkladové materiály a dílčí informace o trestné činnosti lichvy. Činnost týmu byla ukončena  31. března 2003. Problematika potírání lichvy se přesunula do kompetence jednotlivých policejních správ, celostátní tým mohl konstatovat pouze obecné zákonitosti při řešení problému.

 

Relevantním výsledkem práce týmu „LICHVA“ bylo vypracování metodického pokynu ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia ČR k potírání trestné činnosti lichvy v sociálně vyloučených komunitách. Návrh metodického pokynu, který má být vydán v prvním čtvrtletí roku 2004, obsahuje stručný právní rozbor a výklad příslušných ustanovení trestního zákona, dále kapitolu týkající se metodologie a kazuistiky a stručné shrnutí hlavních upozornění pro policejní orgány z pohledu státního zástupce. Metodický pokyn bude představovat návod aplikovatelný a prakticky využitelný v rámci  všech správ Policie ČR.

 

 

2. Výsledky činnosti pracovní skupiny pro potírání lichvy v sociálně vyloučených  romských komunitách, sestavené v rámci Policie České republiky správy   Severomoravského kraje

 

Řešením problematiky trestné činnosti lichvy v sociálně vyloučených komunitách se Policie ČR správa Severomoravského kraje zabývá od roku 2002. V průběhu tohoto roku provedli pracovníci Policie ČR správy Severomoravského kraje vyhodnocení šetření trestné činnosti lichvy. Závěrečná zpráva však konstatovala, že se Policii ČR správě Severomoravského kraje v průběhu roku 2002 nepodařilo získat, kromě jednoho případu, poznatky o této latentní trestné činnosti, ani z oficiálních podnětů, ani z vlastního operativního šetření.

 

Dne 22. ledna 2003 usnesením č. 85 vláda ČR vzala na vědomí návrh Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k etnickým a národnostním menšinám (dále jen „Strategie“). Ministerstvo vnitra a Policie ČR správa Severomoravského kraje využili možnosti spolupracovat při řešení problematiky  lichvy s občanským sdružením Vzájemné soužití a společně realizovaly projekt „Asistent Policie ČR pro potírání lichvy v sociálně vyloučených romských komunitách“. Projekt při Policii ČR správě Severomoravského kraje, resp. při Policii ČR městském ředitelství Ostrava byl zahájen v březnu 2003. Financován byl z prostředků Rady vlády pro záležitosti romské komunity Úřadu vlády ČR. Pracovníci kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity se zároveň spolupodíleli na realizaci a organizačním zajištění projektu.

 

Funkce (romského) asistenta policie byla v rámci tohoto projektu navržena jako mechanismus, který by Policii ČR usnadnil kontakt s menšinovou komunitou. Úkolem asistentů policie je zejména intenzivní a systematická práce s oběťmi lichvy, zprostředkování kontaktů obětí a svědků s Policií ČR, zlepšování informovanosti občanů z romské komunity o rizicích spojených lichvou a informování členů komunity o možnostech, které jim spolupráce s policií v problematice lichvy nabízí.

Občanské sdružení Vzájemné soužití se podílelo na výběru a metodickém vedení dvou asistentek, které po dobu projektu byly jeho zaměstnankyněmi a projekt ve vztahu k Policii ČR celkově zaštiťovalo.

 

Rozkazem ředitele Policie ČR správy Severomoravského kraje č. 3 ze dne 14. ledna 2003 bylo stanoveno opatření k potírání trestného činu lichvy v romských komunitách v Severomoravském kraji a v rámci P ČR městského ředitelství Ostrava zřízena pracovní skupina pro potírání lichvy. Ostatní okresní ředitelství v rámci Severomoravského kraje měla provést vlastní vyhodnocení situace a dle potřeby zřídit obdobné skupiny v rámci svých teritorií. Bylo stanoveno, že činnost těchto skupin bude dle dohody dokladována 2 x ročně řediteli správy.

           

Policejní skupinu pro potírání lichvy, která  byla vyčleněna v rámci Policie ČR městského ředitelství Ostrava, tvořil tým 24 policistů, a to tak, aby na každý městský obvod připadli dva policisté. Skupina policistů byla vybrána na dobrovolné bázi: policistům byla dána příležitost o danou problematiku projevit zájem, popř. účast v týmu odmítnout.

 

Skupina vybraných policistů prošla důkladným několikadenním proškolením krajskou koordinátorkou pro národnostní menšiny a policejními trenéry, kteří jsou dlouhodobě školeni pro práci policie s národnostními a etnickými menšinami. Školení byla zaměřena na problematiku  policejní práce v multikulturní společnosti, kulturní specifika vybraných menšinových komunit a na ochranu lidských práv a menšin. Policisté hodnotili přínos školení pro svoji práci velmi kladně. Posléze bylo školení rozšířeno na všechny vedoucí pracovníky při Policii ČR městském ředitelství Ostrava.

 

Prvním úkolem policejní skupiny pro potírání lichvy bylo navázání komunikace a spolupráce s asistentkami policie. Vedoucí pracovní skupiny se pravidelně dvakrát týdně osobně scházel s asistentkami policie, konzultoval a řešil s nimi aktuální problémy lichvou ohrožené komunity. V pracovních dnech asistentky doprovázely policisty ze skupiny při obchůzkách v městských obvodech, zbytek pracovního času věnovaly práci s vybranými obětmi lichvy.

 

Úkolem členů pracovní skupiny bylo zjišťovat a prověřovat poznatky k trestné činnosti lichvy. Uvedení pracovníci měli možnost využívat určené policisty z jednotlivých obvodních oddělení, stejně tak jako všechny kontakty získané v rámci komunity díky spolupráci  s romskými asistentkami.

 

Za rok 2003 bylo pracovníky Policie ČR městského ředitelství Ostrava prověřeno 20 poznatků nasvědčujících spáchání trestné činnosti lichvy. V deseti případech však nebylo možné zahájit úkony v trestním řízení. V pěti případech došlo k zahájení úkonů v trestním řízení dle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu, ty však musely být po prověření rovněž odloženy ve smyslu ustanovení § 159a odst.1 trestního řádu, protože se v trestním řízení nepodařilo prokázat naplnění skutkové podstaty trestného činu lichvy. V současné době je v rámci Policie ČR městského ředitelství Ostrava prošetřováno pět případů trestné činnosti lichvy (viz příloha č. 1).

 

 

 

 

 

Situace na úseku trestné činnosti lichvy v ostatních okresech Severomoravského kraje.

 

Všechna okresní ředitelství v rámci PČR správy Severomoravského kraje vytvořila týmy pracovníků, jejichž úkolem bylo podílet se na odhalování trestné činnosti lichvy. V několika okresech, jako je Opava a Frýdek – Místek, se sice podařilo zjistit 5 poznatků o této trestné činnosti, nepodařilo se však tuto trestnou činnost zadokumentovat tak, aby mohlo být vedeno trestní stíhání proti konkrétní osobě. Nejvíce výsledků dosáhlo okresní ředitelství Nový Jičín, kde se podařilo detailně zmapovat situaci v romské komunitě. Pomocí vytvořených kontaktů (především v městě Bílovec a v Odrách) byli vytipováni možní pachatelé a zároveň se podařilo získat důvěru poškozených, kteří byli ochotni svědčit. Někteří z poškozených využili institutu utajení své totožnosti. S využitím tohoto postupu bylo možné zahájit úkony v trestním řízení pro trestný čin lichvy dle ustanovení § 253 odst. 1 tr. zákona celkem v sedmi případech (viz příloha č.2).

 

Ve srovnání s rokem 2002 postoupila Policie ČR správa Severomoravského kraje v řešení lichvy o podstatný krok kupředu. Za intenzivní spolupráce policejní skupiny a asistentek policie dokáží nyní policisté trestnou činnost lichvy podstatně lépe vyhledávat. Asistentky využívají možnosti přímého přístupu do komunity, jsou v ní velmi dobře známy, vstřícně přijímány a jsou vnímány jako pozitivní signál ze strany Policie ČR. Asistentky iniciativně pomáhají Policii ČR při vytipování osob, ochotných přispět k objasňování lichvy v romské komunitě. Zároveň poskytují podporu osobám spolupracujícím s policií a významně napomáhají zajišťování bezpečí rodin obětí lichvy. Zejména díky jejich aktivnímu přispění dokáže policie lépe získávat důležitá svědectví obětí, které teď přistupují ke spolupráci s policií s mnohem větší důvěrou než tomu bylo doposud.. Díky asistentkám policie se také zlepšila informovanost občanů z romské komunity o rizicích spojených s lichvou.

 

 

Současná činnost policejních pracovních skupin pro spolupráci se sociálně vyloučenými  komunitami

 

Policejní skupina pro potírání lichvy byla transformována na tzv. minitýmy pro práci s romskou komunitou. Tyto minitýmy jsou složené ze zástupců každé zainteresované strany a fungují při vybraných obvodních odděleních v Ostravě. Jsou tvořeny policisty, asistenty policie, resp. terénními  sociálními pracovníky a zástupci občanských sdružení (pokud v dané lokalitě působí). Vedoucí jednotlivých minitýmů se pravidelně scházejí s asistenty policie, konzultují a řeší aktuální problémy.

 

Od ledna 2004 byli asistenti policie začleněni do systému terénní sociální práce pod vedení romské poradkyně při Magistrátu města Ostravy. Jejich práce je zaměřena  na řešení všech kriminogenních faktorů, rizikových a patologických jevů spojených s životem romské komunity v Ostravě. Projekt je i nadále financován Úřadem vlády ČR z financí na terénní sociální práci.

 

Od začátku roku 2004 Policie ČR správa Severomoravského kraje začala se zaváděním zkušeností získaných především díky činnosti pracovní skupiny pro potírání lichvy při městském ředitelství P ČR Ostrava i do dalších okresů. Program tohoto rozvoje byl nazván jako projekt „Společný svět“. Prioritně byly vybrány okresy Karviná, Bruntál a Nový Jičín. Policie také usiluje o navázání úzkého kontaktu s dalšími občanskými sdruženími, které se věnují práci s minoritami. Rovněž spolupráce se samosprávou a státní správou bude užší a flexibilnější. Připravovaný projekt je zaměřen nejen na problematiku romské minority, ale také  na vztah policie vůči ostatním národnostním a etnickým menšinám a vůči příslušníkům všech sociálně vyloučených komunit. Projekt bude pečlivě monitorován zástupci Ministerstva vnitra, kteří budou Policii ČR správě Severomoravského kraje poskytovat veškerou pomoc a podporu při jeho realizaci.

 

3.  Závěr

 

Současný přístup Policie ČR správy Severomoravského kraje k řešení problematiky lichvy v sociálně vyloučených romských komunitách lze hodnotit jako jednoznačně aktivní a iniciativní. Zkušenosti, které Policie ČR správy Severomoravského kraje získala v oblasti řešení trestné činnosti lichvy v průběhu roku 2003, se ukázaly jako zásadní. Policii ČR v Severomoravském kraji se podařilo vytvořit prostor pro  komunikaci a úzkou spolupráci s příslušníky národnostních menšin a osvojit si takové metody práce, jejichž prostřednictvím může navázat kontakt se členy sociálně vyloučených komunit, kteří jsou lichvářstvím nejvíce ohroženi. To vše jí umožňuje získávat konkrétní poznatky o trestné činnosti lichvy a v důsledku toho postupně přispívat ke zvyšování objasněnosti této latentní trestné činnosti.

 

Ve srovnání s rokem 2002, kdy se Policii ČR správě Severomoravského kraje podařilo získat jediný poznatek o trestné činnosti lichvy, došlo k významnému pokroku. Za rok 2003 prověřila Policie ČR správa Severomoravského kraje 32 poznatků nasvědčujících spáchání trestné činnosti lichvy. Ve 14 případech zahájila úkony v trestním řízení pro trestný čin lichvy dle ustanovení § 253 odst. 1 tr. zákona, z trestného činu lichvy obvinila 6 osob, z toho 4 případy byly předány Okresnímu státnímu zastupitelství v Novém Jičíně.

 

Za významného přispění asistentů policie získávají policisté podstatně více poznatků o trestné činnosti lichvy. Asistenti napomáhají Policii ČR při vytipování osob, ochotných přispět k objasňování lichvy v romské komunitě. Díky jejich práci se zlepšila informovanost občanů z romské komunity o rizicích spojených s lichvou. Oběti z řad členů komunity jsou nyní ochotnější oznamovat trestné činy a poskytovat důležitá svědectví.

 

Velkým přínosem je také nastartování bezprecedentní pravidelné komunikace mezi představiteli samosprávy, státní správy, Policie ČR, nevládními organizacemi a romskými aktivisty. Příslušníci Policie ČR získali širší povědomost o situaci v romské komunitě a jsou také schopni lépe porozumět jejím aktuálním problémům. Romská komunita pak vnímá projekt asistentů policie a činnost pracovní skupiny jako pozitivní změnu přístupu ze strany Policie ČR.

 

Policie ČR správa Severomoravského kraje aktivně usiluje o další rozvoj a prohlubování vztahu s romskou komunitou v regionu. Jejím záměrem je navázat na dosavadní zkušenosti s při potírání lichvy a vytvořit policejní pracovní skupiny pro potírání lichvy a pro komunikaci s romskou komunitou i do dalších okresů v rámci správy.

 

Projekt asistentů policie stejně tak jako činnost policistů vyčleněných pro práci s menšinami pokračuje i v roce 2004. Z původní policejní pracovní skupiny pro potírání lichvy vzešlo sedm minitýmů , které pracují v rámci vybraných policejních obvodů na území města Ostravy a které kromě policistů tvoří i zástupci samosprávy a nevládních organizací. „Policejní asistence“ byla systematizována jako standardní modul terénní sociální práce (vedle školského asistenta, zdravotního asistenta ad.) a asistenti policie přešli v lednu 2004 pod hlavičku Magistrátu města Ostravy.

 

Vzhledem k tomu, že projekt asistentů policie a činnost policejních pracovních skupin zaměřených na práci s romskou komunitou jsou považovány za vysoce přínosné a jejich  výsledky za relevantní, uvažuje Ministerstvo vnitra ČR o rozšíření projektu asistentů policie do dalších lokalit s významným zastoupením romské populace, případně s výskytem sociálně vyloučených komunit (tedy nejen romských).

 

Na přelomu roku 2003/2004 připravilo Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Okresním ředitelstvím Policie ČR Cheb rámcový záměr projektu asistenta policie, který by umožnil na základě všech dostupných zkušeností aplikovat mechanismus asistentů policie v Chebu a který by Policii ČR nabídl efektivnější řešení problematiky dětské prostituce, drog, kuplířství a dalších rizikových jevů v sociálně vyloučených romských komunitách v regionu.

 

Oficiální vyhodnocení projektu asistentů policie ČR proběhne v prvním pololetí roku 2004, následně ministr vnitra předloží vládě ČR do 31. července 2004 zprávu o implementaci Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám.

 

  

Příloha č. 1.

 

Postup Policie ČR městského ředitelství Ostrava v konkrétních případech trestného činu lichvy dle ustanovení § 253 odst. 1 tr. zákona

 

 

1. Dne 16.10.2003 bylo pod ČTS: MROV-390/HK-2003 dle ustanovení § 160 odst. 1 tr. řádu  

    sděleno obvinění   E. K.  nar . 1.8.1975 a  M.  D.  nar.  22. 3. 1979 pro trestné činy lichvy a 

    vydírání  dle §§ 253/1; 235/1 tr. zákona.  Od  zahájení trestního stíhání  již v dané věci bylo

    vyslechnuto  100  osob  a  je  nutno  ještě  vyslechnout  dalších  80  osob.  Poté  bude  věc s

    návrhem na podání obžaloby předána státnímu zástupci.

 

2. Dne 29.10.2003 byly  pod ČTS: 411/HK-838-2003 zahájeny úkony v trestním řízení dle § 158 odst. 3 tr. řádu ve věci T. Ž. nar. 3.2.1963, pro podezření z trestného činu lichvy. Během prošetřování se nepodařilo prokázat naplnění skutkové podstaty dle ustanovení § 253 odst. 1 tr. zákona. Byly však zadokumentovány  skutečnosti, že výše jmenovaný T. Ž. při žádosti o poskytnutí  dávky  soc. péče ÚMOb Ostrava - Vítkovice  vědomě uvedl nepravdivé údaje o svém majetku. Na základě těchto údajů mu byly neoprávněně přiznány dávky soc. péče. Je podezřelý, že se svým jednáním dopustil trestného činu podvodu dle ustanovení § 250 odst. 1 tr. zákona. Podezření je nyní v šetření.

 

3. Na základě  šetření probíhajícího ode dne 9.10.2003 pod ČTS: MROV- 384/HK-838-2003,

    bylo dne 8.1.2004 sděleno obvinění J. D. nar. 13.6.1971, pro trestný čin lichvy.

    Vyšetřování v současné době probíhá a po jeho ukončení bude vypracován návrh na podání 

    obžaloby.

 

            Nyní jsou u PČR městského ředitelství Ostrava prověřována další podezření  z uvedené trestné činnosti a to pod:

 

4 .   ČTS: MROV - 383/HK-838-2003, vůči podezřelému A. H. nar. 28.11.1925,

 

5.    ČTS: MROV - 467/ HK- 840-2003, podezřelý R. S., nar. 2.12.1971.

 

Dle výsledku prošetřování bude rozhodnuto o dalším postupu.


Příloha č. 2.

 

Postup okresního ředitelství Policie ČR Nový Jičín v konkrétních případech trestného činu lichvy dle ustanovení § 253 odst. 1 tr. zákona.

 

1. ČTS: ORNJ-110/OOK-V-2003 - obv. J. S., nar. 23.5.1940 - prokázána škoda asi

    50.000,- Kč u čtyř poškozených. Věc byla nyní vrácena soudem k došetření.

 

2. ČTS: ORNJ-111/OOK-V-2003 - obv. J. K., nar. 30.7.1969 - prokázána

    škoda asi 80.000,- Kč, a to u třech poškozených. Vzhledem k tomu, že jmenovaný

    ovlivňoval svědky byl vzat Okresním soudem v Novém Jičíně do vazby, asi po dvou 

    měsících byl propuštěn na slib daný státnímu zástupci. Jelikož však obv. J. K.

    pokračoval v trestné činnosti i po sdělení obvinění, je stíhán i pod :

 

3. ČTS: ORNJ-547/OOK-V-2003 - kdy spáchal stejnou trestnou činnost vůči jednomu

    poškozenému. Věci po došetření budou pravděpodobně sloučeny.

 

4. ČTS: ORNJ-190/OOK-V-2003 - obv. G. M., nar. 25.5.1963 -

prokázána  škoda u třech poškozených - 75.000,- Kč. Okresní soud jmenovanou odsoudil trestním příkazem k  podmíněnému trestu odnětí svobody.

 

5. ČTS: ORNJ-190/OOK-V-2003 - obv. H. K., nar. 28.5.1936 –

    prokázána škoda ve výši asi 800.000,-Kč, a to u 13 poškozených. Jmenovaná je rovněž

    stíhána pro trestné činy vydírání dle ustanovení § 235 odst. 1 tr. zákona, vůči poškozeným

    a dokonce je stíhána i pro trestný čin vydírání dle ustanovení § 235 odst. 1,2 písm.e) tr.

    zákona, kterého se během vyšetřování její trestné činnosti dopustila vůči svědkům. V 

    současné době je  nařízeno ve věci hlavní líčení u Okresního soudu v Novém Jičíně.

 

6. ČTS: ORNJ- 550/OOK-V-2003 - obv. I. H., nar. 13.9.1965 - prokázána

     škoda ve výši 169.500,- Kč, a to ke škodě jediné poškozené, které půjčila celkově                             15.000,-Kč. Věc je ve vyšetřování.

 

7. ČTS: ORNJ-549/OOK-V-2003 - obv. R. K., nar. 8.1.1971 - prokázána

     škoda ve výši  46.500,-Kč, ke škodě jedné poškozené. Věc je ve vyšetřování.

 

 

IV.

 

 

Vypořádání připomínek vnějšího připomínkového řízení

 

Připomínkové řízení proběhlo ve dnech 12. 2. až 24. 2. 2004. Žádné ministerstvo nemělo k materiálu žádné zásadní připomínky. Doporučující připomínky uplatnilo ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ostatní ministerstva neuplatnila k materiálu žádné připomínky.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj uplatnilo následující připomínku:

 

V části III. Zprávy v bodě 1. odstavec 2 nahradit v názvu metodického pokynu slovo „realizaci“ ekvivalentem tak, aby bylo zcela jasné, že jde o opatření k potírání trestné činnosti lichvy.

 

Připomínka akceptována, text změněn.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uplatnilo následující připomínky:

 

            Doplnit informace o školení policistů o údaje o délce, rozsahu a personálním a finančním zajištění školení.

 

Připomínka částečně akceptována, text pozměněn. Školení nevyžadovala zvláštní finanční zajištění, což není třeba v textu explicitně zmiňovat.

 

            Doplnit materiál o přehled finančních prostředků vynaložených na činnost policejního týmu.

 

Připomínka neakceptována. Fungování týmu nebylo závislé na vyčlenění zvláštních finančních prostředků, práce týmu byla financována z běžného rozpočtu Policie České republiky.