Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 


Zápis ze zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

ze dne 25. února 2003 v PrazePřítomní členové: Jan Balog (kraj Praha), Anna Cínová (Liberecký kraj), Ludvík Csonka (Plzeňský kraj), Ing. Karel Holomek (Jihomoravský kraj), Julius Horváth (Pardubický kraj), Kateřina Kováčová (Olomoucký kraj), Emílie Kurejová (Středočeský kraj), Iveta Millerová (Ústecký kraj), Bc. Lýdie Poláčková (Moravskoslezský kraj), Marta Bandyová (dříve Pompová) (Karlovarský kraj), Matěj Šarközi (Jihočeský kraj), PhDr. Petr Tulia (Zlínský kraj), Ladislav Vašek (kraj Vysočina), Mgr. Jakub Camrda (MS), PaedDr. Jaroslav Müllner (MŠMT), Ing. Zdeněk Novák (MK), Ing. Pavel Šafařík (MF), JUDr. Pavel Vošalík (MZV), MUDr. Jan Jařab (ÚV)

Pověření zástupci: Božena Danihelová (za Lenku Kurovou, Královehradecký kraj) MUDr. Vlasta Vrtochová (za MUDr. Rostislava Čevelu, MZ), Mgr. Radek Jiránek (za Mgr. Miloslava Koudelného, MV), PhDr. Petr Kaplan (za Ing. Jana Kasnara, CSc., SSZ MPSV), Ing. Petr Víšek (za Ing. Ludmilu Müllerovou, MPSV), PhDr. Richard Májíček (za Ing. Václava Petříčka, CSc., MPO), PhDr. Felix Černoch, CSc. (za Ing. Jaroslavu Přibylovou, MO), Mgr. Věra Pelíšková (za Františka Vnoučka, MMR)

Hosté: PhDr. Zuzana Malcová (MK), Ing. Gabriela Jáčová (MZV), Petr Kunar (MMR)

Omluveni: předseda Rady, mpř. vlády Petr Mareš, ředitel kanceláře Rady Roman Krištof

Zasedání řídil: MUDr. Jan JařabProgram:

 1. Návrh aktualizace koncepce romské integrace
 2. Návrh rámcového rozdělení položky kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu na rok 2003 „Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků)
 3. Různé

Rada byla usnášeníschopná v počtu 27 členů a pověřených osob.

V úvodu byly představeny nové pracovnice Kanceláře: Jana Kramářová a Kateřina Jacques.

Ad 1. Návrh aktualizace koncepce romské integrace

Jan Jařab představil materiál předkládaný vládě. Omluvil se Ing. Holomkovi za redakci přílohy IV. části Podnětu Výboru Rady pro romskou integraci k aktualizaci Koncepce romské integrace.

Se svými připomínkami vystoupili: 1. náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Müllner:
kap. 4.3., str. 10: Zákon 273/2001 neumožňuje orgánům veřejné správy vést evidenci příslušníků národnostních menšin. Tento zákona je třeba uvést.
Jařab: Jde o dílčí  nedorozumění. Evidencí rozumíme individualizovaná data. Anonymizované zjišťování pro statistické účely, zejména ve formě odhadů by zákon ani Listina nebránily. Rámcové odhady počtu jsou pro formulaci státní politiky významné. Není to nic, co by ohrozilo jedince tím, že by se do jeho osobních dat dostala jeho etnická příslušnost bez jeho vůle.
Závěr: Odstavec zůstane beze změn.

b)
4.4., odst. 4.4.7., str. 13: Z hlediska věcného se záměrem souhlasíme, nicméně poslední věta tohoto odstavce už předem definuje, v jakých oblastech by onen program měl být definován a co by měl zajišťovat. Domníváme se, že toto konstatování je umístěno předčasně. Chtěl bych požádat, aby tato věta byla vypuštěna, poněvadž předjímá závěry dosud nezpracovaného dokumentu.
Závěr: Připomínce bylo vyhověno.

Mpř. Rady Jařab je připraven svolat jedno speciální zasedání k programu včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

c)
bod. 4.4.10. Program podpory romských žáků středních škol – Je zde uvedeno, co by bylo vhodné z  programu hradit „(úhrada školného na soukromých školách, cestovného, stravného, školních pomůcek) umožnit romským žákům středních škol pokračovat či zahájit studium, kterého by se jinak ze sociálních důvodů museli vzdát.“ Domnívám se, že výčet je nadbytečný a konec věty má skryté riziko: V podstatě velká část populace patří mezi ty, kterým sociální důvody znemožňují studovat některé zcela výjimečné střední školy.
Závěr: Připomínce se vyhovuje – pasáž bude vypuštěna.

2. Ing. Karel Holomek k celkovému pojetí Koncepce:
a)
 1. bod 5.: Podpora rozvoje romského jazyka a kultury: Je třeba to, co je v tomto bodě, pokládat za jakýsi přípravný program pro to, aby děti, které mají romštinu jako svůj mateřský jazyk nebo děti, jejichž rodiče prostě tak rozhodli, ho mohli už v mateřských školách – byť nepovinnou formou – kultivovat v řádném vyučovacím procesu. Souvisí to s bodem, který jsme nazvali Identita Romů a její rozvoj prostřednictvím vzdělávání.

Muellner: Dnes jsou téměř všechny školy nezávislé na MŠMT. U středních a základních škol, je oblast nepovinných, volitelných předmětů v rukách ředitele školy. Ten má v rámci svého rozpočtu možnost nabízet to, o co je zájem mezi žáky a jejich rodiči.

Holomek: Domnívám se, že tato Rada je právě od toho, aby tyto nejasné věci v  kompetencích a možnostech nějakým způsobem navrhovala k řešení

Jařab: Pokud nenaznačíme konkrétní řešení, tak nejsem přesvědčen o tom, že se tím posuneme kamkoliv dál.

Holomek: Rada není úřad, který se má starat o to, jak věci mají být pregnantně formulovány. V Radě má být i prostor pro deklaratorní prohlášení, která mají být uvedena do nějakých pregnantních závěrů.

Jařab, Muellner, Pompová, Millerová, Sekyt (navrhuje vydat učebnici romštiny pro děti), Vošalík, Tulija, Danihelová, Černoch: O potřebě výuky romštiny, o rozvoji romské komunity.
Závěr: Do návrhu aktualizace Koncepce bude přidán bod 5.8.: „Významnou součástí rozvoje romského jazyka a kultury musí být i vytvoření podmínek pro výuku romštiny jako nepovinného jazyka.“ Na toto téma se bude konat přespříští zasedání Rady. Mpř. Rady Jařab navrhuje, aby se MŠMT zformulovat návrh toho, co by se v praktické rovině dalo udělat a členové Rady aby přišli se svými návrhy. Muellner nabídl, že zpracuje stručnou informaci, která bude v základních rysech ukazovat, jaké jsou možnosti.

3. Pověřený zástupce Ing. Petr Víšek, MPSV:
 1. Vyjádřil omluvu MPSV za opožděné dodání informace o plnění uložených úkolů;
 2. K tomu, o čem hovořil p. Holomek: Existenci tohoto materiálu (podnětu) vedle Koncepce romské integrace nepovažuji za nemožnou. Jedna představuje to co umíme a druhá to, co si část členů Výboru myslí. Jde o vyjádření permanentní nespokojenosti, která je vždy zdrojem pokroku. Jistý rozpor mezi jazykem a tónem v jednom a ve druhém usnesení mi nepřipadá nepřijatelný.
 3. nesouhlasíme opakovaně již několik let s úkolem uloženým MPSV v návrhu usnesení IV./1c - předložit návrh novelizace o st. soc. podpoře, tak aby rodičovský příspěvek nebyl odebrán v okamžiku, kdy je dítě zařazeno do MŠ.
 4. IV./1b převést program TSP do působnosti MPSV – úkol je třeba směrovat oběma stranám, tj. jak mpř. Marešovi tak i MPSV. Jedna strana tento úkol musí přenechat druhé.
 5. IV./1a ve spolupráci s MV podat vládě zprávu o dopadu migrace příslušníků romských komunit ze SR do ČR na soc. politiku ČR – nelze jen uložit takový úkol, aniž by se na něj vyčlenily finanční prostředky. Úkol je třeba konkretizovat.

 1. Nám. ministra kultury Ing. Zdeněk Novák:
 1. Žádá, aby byl přeformulován úkol uvedený v návrhu usnesení, který se týká MRK tak, aby byl plněn „ve spolupráci s mpř. vlády a aby byl předložen návrh možných variant řešení otázky MRK“.
 2. U bodu 4.1.2. vypustit poznámku „částečně“ plněno, neboť úkol plněn je.
 3. S ohledem na podporu romštiny by mohlo být uvedeno, že podporujeme vydávání časopisu Romano džaniben.

 1. Pověřený zástupce nám. MV Mgr. Radek Jiránek:
 • souhlasí se záměrem věnovat příští zasedání tématu vzdělávání a představuje zamýšlený pilotní projekt vzdělávání národnostních menšin ve 4-letém studijním programu Veřejná správa, zakončeném maturitní zkouškou

 • vznáší následující připomínky k návrhu usnesení vlády I:
a) k úkolu pro ministra vnitra „zkoumat důsledky migrace slovenských Romů do ČR“ – Tento výzkum nelze uskutečnit bez detailnějšího zadání a bez vyčlenění finančních prostředků. Kalkulace vychází na cca 1,5 – 2 mil. Kč. S úkolem souhlasíme, ale odpovědnost za jeho plnění bychom rádi projednali s ministrem práce a sociálních věcí a předsedou Rady vlády pro záležitosti romské komunity, čili, úkol nechť je z návrhu usnesení vypuštěn a stane se součástí samostatného krátkého materiálu (vypracovaného mpř. vlády Marešem).

 1. 2. zásadní připomínka se týká téhož úkolu pro MPSV – v sociální oblasti – totéž (viz písemné stanovisko)
 2. k části III. usnesení - předkládá návrh na zrušení dalších 5 úkolů – stanovisko je k dispozici
- připomínky MV předložil kanceláři Rady také v písemné podobě 1. Pověřený zástupce Doc. Černoch, MO:
Zmiňuje návrh předkládaného sociálního programu ROMOVÉ a dodává aktuální verzi.


Závěr ad 1):
„Rada vlády pro záležitosti romské komunity doporučuje vládě přijetí usnesení k Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých těmito usneseními ke dni 31. Prosince 2002 a návrh druhé aktualizované Koncepce v navrhovaném znění s úpravami přijatými na této Radě.“

Pro hlasovalo: 15
Proti hlasovalo: 0
Hlasování se zdrželi: 10


Ad 2. Návrh rámcového rozdělení položky kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu na rok 2003 „Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků)
Jan Jařab osvětlil zamýšlený způsob poskytování financí ze státního rozpočtu na předcházení sociálního vyloučení romských komunit ze společnosti.
J. Horváthovi (Pardubický kraj), který navzdory opakovaným výzvám nedodal žádný projekt, bylo na jeho žádost umožněno, aby tak učinil do 3 dnů.


Ad3. K tomuto bodu programu nevystoupil žádný ze zúčastněných.

Konstatováno, že příští zasedání Rady se uskuteční ihned po projednání předkládaného materiálu vládou.Zapsaly:
Jana Kramářová, Mgr. Kateřina Jacques


Zápis schválil:
předseda Rady
PhDr. Petr Mareš, místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje
v.z. MUDr. Jan Jařab