Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Zápis (č. KRP 5/2004) ze  zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity,

Ze dne 22. října 2004


DATUM A ČAS:

22. října 2004, 14:00


MÍSTO KONÁNÍ:

Úřad vlády ČR, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1


PŘÍTOMNÍ

ČLENOVÉ RADY:

Jan Balog (hl. m. Praha)

Anna Cínová (Liberecký kraj)

Karel Holomek (Jihomoravský kraj)

Radek Horvát (Středočeský kraj)

Vladimír Horváth (Olomoucký kraj)

Pavel Horváth (Královéhradecký kraj)

Vladimír Kotlár (Pardubický kraj)

Iveta Millerová (Ústecký kraj)

Lýdie Poláčková (Moravskoslezský kraj)

Jan Rác (Zlínský kraj)

Jan Jařab (zmocněnec vlády ČR pro LP)

Jan Málek (MF ČR)

Jaroslav Müllner (MŠMT ČR)

Jaroslava Přibylová (MO ČR)

Ivan Přikryl (MMR ČR)

Pavel Svoboda (MZV ČR)

STÁLÍ ZÁSTUPCI:

Květoslava Gabrielová, stálá zástupkyně Zdeňka Nováka (MK)

Radek Jiránek, stálý zástupce Miloslava Koudelného (MV ČR)

Petr Kaplan, stálý zástupce Tomáše Špirocha (MPSV)

Milan Kováč, stálý zástupce Květy Jačové (Karlovarský kraj)

Josef Píša, stálý zástupce Václava Petříčka (MPO)

Josef Prokeš, stálý zástupce Jaroslavy Přibylové (MO)

Pavel Rotyka, stálý zástupce Jakuba Camrdy (MSP)

Petr Víšek, stálý zástupce Ludmily Müllerové (MPSV)

Vlasta Vrchotová, stálá zástupkyně Milana Špačka (MZ ČR)NEPŘÍTOMNÍ

ČLENOVÉ RADY:

Jakub Camrda (MSP ČR)

Ondřej Giňa (Plzeňský kraj)

Roman Horváth (kraj Vysočina)

Marián Eremiáš (jihočeský kraj)

Květa Jačová (Karlovarský kraj)

Miloslav Koudelný (MV ČR)

Ludmila Müllerová (MPSV ČR)

Zdeněk Novák (MK ČR)

Václav Petříček (MPO ČR)

Milan Špaček (MZ ČR)

Tomáš Špiroch (MPSV ČR)


HOSTÉ:

Božena Fílová (hl. m. Praha)

Josef Holek (Liberecký kraj)

František Kozel (ÚV ČR)

Pichová (ÚV ČR)

Věra Pelíšková (MMR ČR)

Andrej Sulitka (ÚV ČR)

Petra Škopová (MZV ČR)

Martin Žárský (MPSV ČR)ZA KANCELÁŘ:

David Beňák

Hana Fišerová

Kateřina Jacques

Viktor Sekyt

Czeslaw Walek

Program:

  1. Dotační programy na rok 2005

  2. Informace o studii proveditelnosti agentury k předcházení sociálnímu vyloučení

  3. RůznéJ. Jařab, 1. místopředseda Rady, přivítal všechny zúčastněné, vysvětlil závažné důvody svolání Rady (diskuze a následné schválení záměrů dotačních programů Rady pro rok 2005).1


J. Jařab v úvodu informoval přítomné o vývoji situace ve věci návrhu jmenování předsedy Rady. Potvrdil, že se předsednictvo vlády krátce po dopisu romských členů Rady dohodlo na jmenování JUDr. Pavla Němce, místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti, předsedou Rady. Dále informoval všechny přítomné o svém odchodu z funkce zmocněnce vlády pro lidská práva a zároveň místopředsedy Rady. Do této funkce je navrhován Mgr. Svatopluk Karásek. Ani jedno z těchto jmenování však dosud formálně neproběhlo. F. Kozel navázal na tyto informace a sdělil přání místopředsedy vlády P. Němce být osobně přítomen rozhodování o záměru dotačních programů Rady pro rok 2005. J. Jařab vyjádřil vůli tomuto přání příštího předsedy Rady vyhovět.


Po krátké rozpravě se zúčastnění shodli, že na tomto zasedání Rady se záměry prodiskutují a členové budou mít možnost navrhnout změny, které kancelář Rady do záměrů zapracuje. Rada se následně sejde do 14 až 21 dnů od tohoto zasedání, aby záměry formálně schválila. Místopředseda Rady K. Holomek i někteří další členové vyjádřili názor, že by bylo vhodnější přijmout rozhodnutí již nyní; nicméně ocenili, že u příležitosti příštího zasedání Rady budou mít členové Rady možnost poznat vizi nového předsedy při prosazování programu integrace romských komunit do společnosti a jeho institucionálního řešení.


Ad 1) Následně Cz. Walek prezentoval zúčastněným návrh usnesení k využití finančního zůstatku ze sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků 2004. Kancelář Rady připravila na zasedání Rady 19. července 2004 dvě varianty rozdělení finančního zůstatku 652 590 Kč; tehdy však Rada nebyla usnášeníschopná a tudíž nebylo rozhodnuto o osudu finančního zůstatku. V současné době, vzhledem ke konci kalendářního roku, obě navrhované varianty ztratily jakýkoliv smysl. Ředitel kanceláře se obrátil na ministerstvo financí s dotazem, zda je možné převézt tento finanční zůstatek na účely námitkového řízení Programu integrace příslušníků romské komunity Ministerstva práce a sociální věcí. Ministerstvo financí s tímto postupem souhlasí.


M. Žárský, ředitel odboru sociálních služeb MPSV, vysvětlil, že pokud Rada bude s tímto postupem souhlasit, ministerstvo přizve zástupce Rady a její kanceláře na zasedání komise s hlasovacím právem a tyto prostředky budou určeny pouze pro projekty implementující program romské integrace. Vše je připraveno, tak aby celý proces byl završen v co nejkratší době. Členové Rady souhlasili, že tento bod se netýká dotačního programu pro rok 2005, a proto hlasovali o navrhovaném usnesení:


Rada doporučuje převod zbytkové částky 652 590,- Kč z položky Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí §4342, položka 5222 státního rozpočtu na podporu Programu integrace příslušníků romské komunity.


Pro 22 členů, proti 0, zdrželo se hlasování 1


D. Beňák prezentoval záměr vyhlášení programu Podpora terénní sociální práce na rok 2005 (viz. podklad pro zasedání Rady). Připomněl, že je to program pro obce a uvedl základní změny v dotačním programu pro rok 2005: poskytovatelem dotace bude Úřad vlády ČR; finanční spoluúčast je stanovena na 25% z požadované dotace, která může činit maximálně 160 tis. Kč. Dále uvedl, že z důvodu větší poptávky samospráv, kancelář Rady navrhuje převedení 3 mln. Kč z programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků do programu Podpora terénní sociální práce.


Náměstek ministra financí J. Málek poukázal na fakt, že Rada nemůže přijmout usnesení o navýšení finanční částky o 3 mln. Kč ještě před schválením státního rozpočtu pro rok 2005. Navrhl následující postup:


1) schválení záměru dotačního programu TSP ve výši 10 mln. Kč

2) schválení státního rozpočtu na rok 2005

3) přijetí usnesení o přesunu částky 3 mln. Kč z programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků do programu Podpora TSP.


Náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy J. Müllner doporučil gramatickou úpravu textu, tak aby bylo jasné zda 100% poskytované částky obci je 160 000 nebo 213 000.


Členové Rady si pro lepší představu o programu dodatečně vyžádali návrh metodického pokynu programu Podpora TSP pro rok 2005.


V rámci rozpravy požádala L. Poláčková kancelář Rady o odeslání dopisu všem obcím, jež se účastní tohoto programu, ve kterém je bude informovat o zpoždění vyhlášení dotačních programů na rok 2005, a ve kterém je požádá o překlenutí financí do momentu obdržení dotace. S tím však kancelář zásadně nesouhlasila. Takový dopis by mohl být vykládán jako příslib poskytnutí finančních prostředků, což z povahy věci není možné; rozhodnutí o přidělení dotace přináleží pouze výběrové komisi programu.


D. Beňák dále prezentoval záměr dotačního programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2005 (viz. podklad pro zasedání Rady).


Změny v programu oproti předchozímu roku :

  • Nově je zařazena podpora projektů v oblasti zdravotních sociálních služeb.

  • Nově je zařazena podpora projektů jejichž cílem je hodnocení efektivity programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků.

  • Minimální rozpočet jednoho projektu je zvýšen na 200 tis. Kč.

  • Registraci žádosti provádí kancelář Rady. Informace o provedení registrace žádosti bude zveřejněna na internetových stránkách Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

  • Formální posouzení žádostí provádí kancelář Rady. Výsledky formálního posouzení schvaluje výběrová komise. Výběrová komise může vyzvat žadatele v případě, že nesplnil některé formální náležitosti, k jejich doplnění nejpozději do jednoho týdne ode dne obdržení výzvy.


L. Poláčková zmínila základní informace o připravovaném programu zdravotnických asistentů. Základem programu je pilotáž realizovaná v Ostravě. Podle prvního návrhu metodiky, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví, by zdravotničtí asistenti měli být vzdělávání a metodicky vedeni odborem vzdělávání ministerstva zdravotnictví, finanční prostředky na jejich činnost bude muset poskytnou Rada (alespoň pro rok 2005). L. Poláčková vznesla na závěr pochybnost zda je účelné, aby tento program byl nabídnut NNO, které následně nejsme schopni kontrolovat při implementaci programu, nebo zde nebude efektivnější dodatečně navýšit finanční prostředky programu Podpora TSP, a v jeho rámci nabídnout tento program obcím.


V obecné rozpravě náměstek ministra financí J. Málek zpochybnil, zda je možné do takto definovaného dotačního programu zahrnout navrhovaný bod 2 (hodnocení efektivity programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků) a 3 (vzdělávání terénních sociálních pracovníků v sociálně vyloučených komunitách). Podle jeho názoru by to mohlo být považováno za posun oproti určení těchto účelově vázaných prostředků.


Řada členů včetně 1. místopředsedy Rady J. Jařaba hájila zařazení těchto položek do programu. Bylo uvedeno, že obře fungující a zavedený program terénní sociální práce byl i v minulosti doprovázen vzdělávacím programem pro terénní sociální pracovníky, pro které je to nutnost a často jediná šance získat odpovídající vědomosti a znalosti pro práci v terénu. I. Millerová uvedla, že bez vzdělávacího programu by program Podpory terénní sociální práce ztratil svůj smysl. J. Jařab označil za zcela standardní bod 2 – hodnocení efektivity vynaložených prostředků. Tímto bodem se kancelář snaží vyjít vstříc volání veřejnosti po transparentním a efektivním vynakládání veřejných prostředků. I když kancelář dělá každoroční vyhodnocení programu, toto vyhodnocení se provádí na základě výročních zpráv neziskových organizací a vyplněného dotazníku. Nelze toto vyhodnocení brát za analýzu efektivity a účelovosti vynaložených prostředků. Tu může provézt pouze nezávislý subjekt. Potvrdil to také zástupce MPSV M. Žárský, který potvrdil, že MPSV je schopno dělat namátkové finanční kontroly, v rámci kterých se kontroluje správnost využití finančních prostředků, ne však věcnost projektů a celková účelnost programu. Takto získána analýza nám do budoucna umožní vynaložit prostředky cíleněji a efektivněji. Takový postup je také standardní ve všech evropských projektech či programech.


Náměstek ministra financí J. Málek navrhl setkání zástupců kanceláře a ministerstva financí, na kterém se bude hledat východisko, a přislíbil vstřícnost..


Ad 2.) V další části programu Cz. Walek představil současný stav vyjednávání o studii proveditelnosti agentury k předcházení sociálnímu vyloučení. Text studie byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení na konci srpna 2004. Kancelář Rady obdržela připomínky, vesměs zásadního charakteru, od 10 resortů. Nejzávažnější připomínkou je ta z Ministerstva práce a sociálních věcí, které odmítlo návrh zřízení agentury jako organizační složky státu. Důvodem bylo nedostatečné vysvětlení personálního a finančního zabezpečení činnosti agentury a ztráta meziresortního charakteru agentury, pokud bude zřízena u ministerstva práce a sociálních věcí. MPSV jako alternativu navrhlo posílení kanceláře Rady a zřízení samostatného odboru pro romské záležitosti na Úřadě vlády. Ministerstvo zastává názor, že tady chybí silný partner koordinující politiku romské integrace, který by následně měl možnost podávat projekty v rámci Evropského sociálního fondu. Připomínky jiných resortů se ve většině také týkaly aspektu finančního a personálního zabezpečení činnosti agentury.


Na základě těchto připomínek bylo přerušeno meziresortní připomínkové řízení. Kancelář Rady t.č. studii dopracovává. Zmocněnec požádal ministry, aby identifikovali počet zaměstnanců jejich resortů, kteří mají ve své náplni práce tvorbu a realizaci politiky státu vůči příslušníkům romských komunit. Současně požádal ministerstvo financí o zaslání přehledu finančních prostředků, které jsou ze státního rozpočtu každoročně vynakládány na integraci romských komunit.


Na základě těchto informací se navrhuje personálně zabezpečit agenturu delimitací 2 systemizovaných míst ministerstva vnitra, 4 systemizovaných míst úřadu vlády, 1 systemizovaných míst ministerstva školství, 4 systemizovaných míst ministerstva práce a sociálních věcí 2 systemizovaných míst jiných resortů. (celkem 13 osob). V rámci studie bude také navrhováno spojení dvou dotačních programů MPSV a Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, kterými bude v budoucnosti disponovat agentura. Tyto finanční prostředky budou využiti na aktivity agentury. Administrativní náklady agentury budou pokryty z prostředků resortu, při kterém bude zřízena.


Na základě připomínkového řízení bude také vypuštěna varianta zřízení agentury jako obecně prospěšné společnosti a nahrazena variantou zřízení odboru pro romské záležitosti u úřadu vlády. Takto přepracovaný text bude opět zaslán do připomínkového řízení.


Ad 3) Náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy J. Müllner informoval přítomné o dotačních programech MŠMT (pro řešení otázek romské komunity, národnostních menšin a multikultury). V roce 2004 byly v obou programech vyhlášeny 3 kola dotačního řízení (přes to ani jeden z programů nebyl vyčerpán) a to především z důvodu špatné kvality podaných projektů. Z toho důvodu bude MŠMT opět pořádat semináře pro potenciální předkladatele projektů. Účelem semináře bude vysvětlení procesu dotačního řízení a školení jak se má vyplnit dotazník. J. Müllner požádal všechny členy Rady, zejména pak romské členy Rady, aby informovali ve svém kraji o připravovaném semináři a nabádali všechny instituce k jeho účasti. Tímto mohou také předejít vyřazení jejich žádosti z formálních důvodů.


J. Jařab informoval přítomné o vývoji v Dekádě romské inkluze. K. Jacques informovala o zasedání Výboru pro spolupráci se samosprávami a o celostátním semináři Rady. Připomněla všem romským členům Rady, aby si připravili krátkou prezentaci o své vizi činnosti jako člena Rady. Na závěr informovala účastníky o vyhlášení nejlepší obce roku. Obec získala 1 mln. Kč a právo reprezentovat ČR v podobné soutěži na evropské úrovni. Starosta obce se vyjádřil v článku LN: „Podařilo se nám dostat odtud čtyřicet cikánů, kteří to tu obývali. Koupil to Saša a opravil.“….. „Naše obec nemá cikány.“ …. „Dnes je tu jen jeden, je slušný a spořádaný a přijal příjmení své ženy, aby už s nimi neměl nic společného.“

K. Jacques navrhla, aby Rada přijala v této věci stanovisko včetně doporučení komisi soutěže, aby zvážila své rozhodnutí. Náměstek ministra pro místní rozvoj I. Přikryl přislíbil, že MMR věc prošetří a na příštím zasedání Rady bude členy informovat o výsledcích šetření a přijatých krocích.

Zapsal: Cz. Walek

Ověřil: J. Jařab

1 K svolání Rady opravňuje 1. místopředsedu Rady čl.2 (2) Jednacího řádu.