Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

 

Zápis (č. KRP 6/2004) ze  zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity,

Ze dne 10. prosince 2004

 

DATUM A ČAS:                 

10. prosince 2004, 14:00

 

MÍSTO KONÁNÍ:              

Úřad vlády ČR, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY:               

Jan Balog (hl. m. Praha)

Ondřej Giňa (Plzeňský kraj)

Karel Holomek (Jihomoravský kraj)

Radek Horvát (Středočeský kraj)

Vladimír Horváth (Olomoucký kraj)

Pavel Horváth (Královéhradecký kraj)

Iveta Millerová (Ústecký kraj)

Jan Rác (Zlínský kraj)

Ivo Hartmann (MSP ČR)

Miloslav Koudelný (MV ČR)

Stanislav Karásek (zmocněnec vlády ČR pro LP)

Jan Málek (MF ČR)

Jaroslav Müllner (MŠMT ČR)

Jaroslava Přibylová (MO ČR)

 

STÁLÍ ZÁSTUPCI:             

Josef Baláž, stálý zástupce Lýdie Poláčkové (Moravskoslezský kraj)

Radek Jiránek, stálý zástupce Miloslava Koudelného (MV ČR)

Petr Kaplan, stálý zástupce Tomáše Špirocha (MPSV)

Milan Kováč, stálý zástupce Květy Jačové (Karlovarský kraj)

Josef Píša, stálý zástupce Václava Petříčka (MPO)

Josef Prokeš, stálý zástupce Jaroslavy Přibylové (MO ČR)

Petr Víšek, stálý zástupce Ludmily Müllerové (MPSV)

 

 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY:          

Anna Cínová (Liberecký kraj)

Roman Horváth (kraj Vysočina)

Marián Eremiáš (jihočeský kraj)

Václav Kotlár (Pardubický kraj)

Josef Kořenek (MK ČR)

Pavel Němec (místopředseda vlády a ministr spravedlnosti)

Ludmila Müllerová (MPSV ČR)

Zdeněk Novák (MK ČR)

Václav Petříček (MPO ČR)

Lýdie Poláčková (Moravskoslezský kraj)

Ivan Přikryl (MMR ČR)

Milan Špaček (MZ ČR)

Tomáš Špiroch (MPSV ČR)

Pavel Svoboda (MZV ČR)

 

HOSTÉ:                                                        

Květoslava Gabrielová (MK ČR)

Josef Holek (Liberecký kraj)

Kateřina Jacques (ÚV ČR)

Václav Nekvapil (PSP ČR)

Věra Pelíšková (MMR ČR)

Petra Škopová (MZV ČR)

Martin Žárský (MPSV ČR)

 

 

ZA KANCELÁŘ:                            

David Beňák

Zdeněk Duna

Viktor Sekyt

Czeslaw Walek

 

Program:

  1. Schválení záměrů dotačních programů Rady na rok 2005
  2. Různé

 

Jednání řídil S. Karásek.

 

 

S. Karásek, 1. místopředseda Rady a zmocněnec vlády pro lidská práva, přivítal všechny zúčastněné. Seznámil členy se změnami, které nastaly v předsednictvu Rady. Předsedou Rady byl usnesením vlády ze dne 27. listopadu 2004 č. 1062 jmenován JUDr. Pavel Němec.           1. místopředsedou Rady se po odchodu MUDr. J. Jařaba stal ThMgr. Svatopluk Karásek, kterého vláda svým usnesením ze dne 3. listopadu 2004 č. 1097 jmenovala zmocněncem vlády pro lidská práva. S. Karásek dále informoval zúčastněné o odchodu Kateřiny Jacques z kanceláře Rady. Kateřina Jacques nyní zastává funkci vedoucí sekretariátu zmocněnce vlády pro lidská práva.  

 

Ad 1) Následně Cz. Walek prezentoval záměr vyhlášení programu Podpora terénní sociální práce pro rok 2005, tak jak jej připravila kancelář Rady a jak jej členové obdrželi v podkladech pro zasedání Rady. Připomněl, že je to program pro obce a uvedl základní změny v dotačním programu pro rok 2005: poskytovatelem dotace bude Úřad vlády ČR; finanční spoluúčast je stanovena na 25% z požadované dotace, která může činit maximálně 160 tis. Kč. Cz. Walek dále uvedl, že kancelář Rady změnila záměr vyhlášení programu dle připomínek členů Rady vznesených na zasedání Rady dne 22. října 2004.

S. Karásek přislíbil, že program bude vyhlášen do 20. ledna 2005 a dal hlasovat o návrhu usnesení Rady:

 

Rada schvaluje záměr vyhlášení programu Podpory terénní sociální práce pro rok 2005, který je určen na úhradu výdajů spojených se zajištěním a realizací terénní sociální práce                v sociálně vyloučených komunitách. Doporučuje vyčlenit částku ve výši 10 000 tis. Kč z položky Podpora projektů romské integrace kapitoly VPS.

 

Pro 16  členů, proti 0, zdrželo se hlasování 1

 

S. Karásek následně prezentoval záměr dotačního programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2005. Nejdřív vysvětlil důvod, proč členové Rady obdrželi dvojí podklad k záměru dotačního programu. První podklad členové obdrželi společně s pozvánkou a vycházel z připomínek členů Rady vyjádřených na posledním zasedání Rady dne 22. října 2004 (viz. zápis ze zasedání Rady 22. října 2004). Druhý podklad byl rozeslán elektronickou poštou v úterý 7. prosince 2004 a byl připraven kolegiem předsedy Rady. Tento návrh rozděluje program do dvou subprogramů – lokálního a regionálního. Na subprogram lokální určuje 10 000 tis. Kč. na subprogram regionální 20 000 tis. Kč. Minimální rozpočet pro projekty v regionálním subprogramu byl stanoven na 5 000 tis. Kč v subprogramu lokálním byl minimální a maximální rozpočet stanoven na 200 tis. a 750 tis. Kč. Prostředky z dotačního programu jsou vyčleněny jako zdroj dofinancování pro Evropský sociální fond. Spoluúčast žadatelů byla stanovena na 10 %. Návrh také upravil a zpřísnil hodnocení regionálních projektů.

 

Vzhledem k časové tísni zmocněnec vyjádřil obavy, že není dostatek času na informování a přípravu neziskových organizací na nový systém, a proto připravil kompromisní návrh, který vychází z obou podkladů. Návrh zmocněnce také rozděluje program na dva subprogramy – lokální a regionální. Minimální rozpočet pro projekty regionální byla stanovena na 3 000 tis. Kč. Návrh zmocněnce nerozděluje částku pro lokální a regionální projekty. Další změny programu jsou totožné s návrhem kolegia předsedy Rady.

 

M. Žárský seznámil zúčastněné se zásadními body stanoviska MPSV, o které bylo požádáno (stanovisko bylo předáno kanceláři Rady). Technicky žádná z prezentovaných úprav nezabrání vyplácení finančních prostředků. Dle MPSV není důvod, proč se tyto prostředky vyčleňují na kofinancování pro ESF.  Pro rok 2005 je tato věc vyřešená, kofinancování pro ESF je řešeno v rovině státního rozpočtu. MPSV postrádá harmonogram, který je nutno sladit s výplatními termíny MPSV. MPSV zpochybnilo podmínku členění regionálního projektu pro NUTS II a doporučuje členění regionální – na kraje. MPSV také doporučuje zachovat proporci spoluúčasti tak jak byla v minulém roce v poměru 30 % : 70% - a pouze v případech zvlášť hodných zřetele  poskytovatel vezme žádost o snížení spoluúčasti v potaz, toto podpořilo také Ministerstvo financí. Náměstek ministra financí J. Málek prezentoval písemné stanovisko Ministerstva financí, které následně předal tajemníkovi Rady. J. Málek zdůraznil, že v metodickém pokynu je třeba doplnit ustanovení, podle kterého veškeré změny podmínek, za nichž bude dotace poskytnuta, mohou být provedeny pouze na základě písemné žádosti příjemce dotace, a to vydáním nového rozhodnutí. Dále uvedl, že podmínky pro použití dotace musí být uvedeny v každém rozhodnutí, aby mohly být pro příjemce závazné. J. Baláž dodatečně požádal, aby v rámci regionálního subprogramu bylo možné také podávat projekty z oblasti podporovaného zaměstnávání.

 

Náměstek místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti I. Hartmann, který zastupuje také kolegium ministra se vznesenými připomínkami souhlasil. K připomínce ohledně kofinancování pro ESF navrhl volnější formulaci – při hodnocení bude jedním z významných hodnotících kritérií návaznost projektů na využití prostředků ze strukturálních fondů. I. Hartmann také upozornil na fakt, že návrh kolegia pouze dodává určité nové aspekty do současného systému rozdělování finančních prostředků v rámci dotačního programu. Cílem těchto změn je připravit nestátní neziskové organizace pracující ve prospěch romských komunit na čerpání finančních prostředků z evropských fondů (tzn. aby se připravily struktury a partnerství – tzv. absorpční prostředí).

 

Především romští členové Rady vyjádřili obavy, že i když jsou navrhovaná pravidla ve své podstatě správná, termín, ve kterém jsou schvalována, je drastický– neziskové organizace se nebudou schopny na nová pravidla připravit, protože nebyly seznámeny se záměrem. Je rovněž sporné, zda kancelář Rady bude schopná tento nový systém připravit tak, aby fungoval bezchybně. Přijetím navrhovaného záměru dojde ke změně praxe, systému práce NNO, který byl již zaveden. Řada romských členů navrhovala přijmout tyto změny až od roku 2006. Pokud Rada přijme tento návrh, ponese zodpovědnost za všechny následky, které mohou následovat. I. Hartmann uvedl, že předseda Rady bude trvat na kompromisním návrhu předloženém zmocněncem vlády po zapracování projednaných připomínek.

S. Karásek dal hlasovat o navrhovaném textu usnesení:

 

Rada schvaluje záměr vyhlášení programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2005, který je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací projektů, jež poskytují sociální služby sociálně vyloučeným příslušníkům romských komunit ve specifikovaných oblastech. Doporučuje vyčlenit částku ve výši 30 000 tis. Kč z položky Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků kapitoly VPS. Rada doporučuje vypracovat metodický pokyn programu ve spolupráci s MPSV.   

 

Pro 12  členů, proti 1, zdrželo se hlasování 6

 

Ad 2) V. Pelíšková, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj, informovala členy Rady o vývoji situace kolem soutěže „Vesnice roku“. Ministerstvo vyzvalo starostu vítězné obce Kovářov, aby se vyjádřil k diskutovanému článku v Lidových novinách. Vyjádření starosty bylo nejasné a nesrozumitelné a spíš potvrdilo tvrzení, že pan starosta není v přístupu k romské komunitě korektní. Ministr rozhodl, že nelze zpětně, jako jedno z kritérii výběru uplatnit vztah k menšinám, a proto titul vesnice roku obci Kovářov předá. Zároveň však doporučí odboru regionálního rozvoje, toto kritérium zařadit do hodnotících kritérií budoucích ročníků soutěže. Ministr také rozhodl, že nedoporučí, aby obec postoupila do dalšího, evropského, kola soutěže.  

 

 

J. Holek dodatečně požádal, aby usnesení Rady ve věci záměru dotačního programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2005 bylo doplněno o jmenování členů výběrové komise s ohledem na jejich etnicitu. Zúčastnění s tímto návrhem nesouhlasili.  

 

Na závěr J. Balog navrhnul bod příštího zasedání Rady – změna statutu Rady.

 

 

 

 

 

Zapsal: Cz. Walek

 

 

 

 

Ověřil: S. Karásek