Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Zápis (č. KRP 7/2005) ze  zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

ze dne 10. března 2005

 

 

DATUM A ČAS:                 

10. března 2005, 14:00

 

MÍSTO KONÁNÍ:              

Hrzánský palác, Loretánská 177/9, Praha 1 - Hradčany

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY:              

 Jan Balog (hl. m. Praha)

Anna Cínová (Liberecký kraj)

Marián Eremiáš (Jihočeský kraj)

Ondřej Giňa (Plzeňský kraj)

Karel Holomek (Jihomoravský kraj)

Vladimír Horváth (Olomoucký kraj)

Milan Kováč (Karlovarský kraj)

Iveta Millerová (Ústecký kraj)

Jan Rác (Zlínský kraj)

Svatopluk Karásek (zmocněnec vlády ČR pro LP)

Jan Málek (MF ČR)

Jaroslav Müllner (MŠMT ČR)

Jaroslava Přibylová (MO ČR)

 

STÁLÍ ZÁSTUPCI:          

Jozef Baláž, stálý zástupce Lýdie Poláčkové (Moravskoslezský kraj)

Věra Jeřábková, stálá zástupkyně Pavla Svobody (MZV ČR)

Radek Jiránek, stálý zástupce Miloslava Koudelného (MV ČR)

Lucie Horváthová, stálá zástupkyně Václava Kotlára               (Pardubický kraj)

Petr Kaplan, stálý zástupce Tomáše Špirocha (MPSV ČR)

Jaroslav Píša, stálý zástupce Václava Petříčka (MPO ČR)

Josef Prokeš, stálý zástupce Jaroslavy Přibylové (MO ČR)

Květoslava Gabrielová, stálá zástupkyně Petra Koutného

(MK ČR)

 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ RADY:  

Radek Horvát (Středočeský kraj)

Ladislav Vašek (kraj Vysočina)

Václav Kotlár (Pardubický kraj)

Pavel Němec (místopředseda vlády a ministr spravedlnosti)

Ivo Hartmann (MSP ČR)

Marián Hošek (MPSV ČR)

Petr Koutný (MK ČR)

Miloslav Koudelný (MV ČR)

Václav Petříček (MPO ČR)

Lýdie Poláčková (Moravskoslezský kraj)

Ivan Přikryl (MMR ČR)

Dalibor Štambera (MZ ČR)

Tomáš Špiroch (MPSV ČR)

Pavel Svoboda (MZV ČR)

 

HOSTÉ:                                       

Andrea Baršová (ÚV ČR)

František Kozel (ÚV ČR)

Věra Pelíšková (MMR ČR)

Petra Škopová (MZV ČR)

Vlasta Vrchotová (MZ ČR)

Karel Tomek (MŠMT ČR)

Monika Zavadilová (MPSV ČR)

 

ZA KANCELÁŘ:                            

David Beňák

Zdeněk Duna

Hana Fišerová

Viktor Sekyt

Czeslaw Walek

 

Program:

1.      Rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím v rámci dotačního programu Podpora terénní sociální práce na základě doporučení výběrové komise programu.

2.      Informace o dotačním programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků 2005.

3.      Návrh revidované Koncepce romské integrace 2005 a Zpráva o stavu romských komunit 2004.

4.      Informace k mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze 2005-2015.

5.      Informace k agentuře k předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách.

6.      Věcný návrh změn Statutu Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

7.      Plán úkolů pro rok 2005.

8.      Různé.

 

Jednání řídil S. Karásek.

S. Karásek, přivítal všechny zúčastněné, seznámil členy s programem a přistoupil k projednávání prvního bodu programu. D. Beňák, tajemník výběrové komise dotačního programu Podpora terénní sociální práce, informoval členy Rady o výsledcích zasedání výběrové komise.

a) registrace žádostí

Celkem bylo zaregistrováno  55 došlých žádostí o dotaci. Celkový požadavek na dotaci zaregistrovaných žádostí činil 10 831 263,- Kč.

 

Z 55 zaregistrovaných žádostí splnilo předepsané formální náležitosti dle čl. VI odst. 3 písm. a) až f) Metodického pokynu pro žadatele o dotaci na program Podpora terénní sociální práce 19 žádostí. Z toho 22 žádostí bylo kanceláří Rady označeno za sporné  z hlediska kontroly formálních náležitostí v bodě f). Formální požadavek v bodě f) nesplnilo 14 žádostí.

 

b) Posouzení žádostí

Výběrová komise posuzovala z počtu 55 zaregistrovaných žádostí 38. Před zasedáním výběrové komise kancelář Rady požádala vedoucího oddělení interního auditu Úřadu vlády ČR (OIA) o vyjádření ke sporným žádostem z pohledu formálních náležitostí. Vedoucí OIA doporučil k obsahovému posouzení ty žádosti, při kterých statutární orgán žadatel specifikuje finanční spoluúčast a podání žádosti. Kancelář Rady může požádat statutární orgán žadatele o dodání upřesnění k jimi podané žádosti o dotaci ve formě průvodního dopisu v tom případě, kdy žadatel přiložil usnesení zastupitelstva, které schvalovalo podání žádosti nebo finanční spoluúčasti obce. Dále v případě, že usnesení zastupitelstva (výpis) nebyl podepsán statutárním orgánem. 

 

Výběrová komise odmítla posuzovat tři žádosti ze skupiny žádostí, které byly sporné z hlediska kontroly formálních náležitostí. Kancelář Rady v souladu se závěry výběrové komise zaslala e-mailem deseti žadatelům výzvu o doplnění.

 

Na závěr zasedání, výběrová komise přijala následující doporučení:

„Výběrová komise dotačního programu Podpora terénní sociální práce doporučuje Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity schválit žádosti obsažené v příloze č. 3 záznamu. Výběrová komise dále doporučuje schválit žádosti uvedené v příloze č. 4 záznamu, pokud budou doplněny požadované náležitosti. Výběrová komise nedoporučuje schválit žádosti uvedené v příloze č. 5.

 

Výběrová komise doporučuje vyhlásit 2. kolo výběrového řízení dotačního programu              a prodloužit lhůtu na podávání žádostí na 50 dnů.

 

Výběrová komise doporučuje Radě přesunutí částky 2 990 000,- Kč z položky Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků kapitoly VPS      do položky 5323 „terénní sociální práce“ § 6141 kapitoly 304 Úřadu vlády ČR.

 

Výběrová komise dále doporučuje změnu formuláře žádosti na rok 2006  v části rozpočtu tak, aby byly položky v něm uvedené dostatečně odůvodněné a blíže specifikované.“

 

Z 38 posuzovaných žádostí výběrová komise doporučuje: 

  • podpořit 27 žádostí v celkové částce 5 297 830,- Kč bez dalších podmínek
  • podpořit 10 žádostí s podmínkou doplnění všech náležitostí 1 943 797,- Kč

(všichni žadatelé podmínku splnili)

 

Celkem je tedy doporučeno k  podpoře 37 žádostí v celkové výši 7 241 627,- Kč. Z částky 10 000 000,- Kč vyčleněných na program Podpora terénní sociální práce 2005 zbylo celkem 2 758 373,- Kč.

 

Podrobná informace o posuzování žádostí je uvedena v Záznamu ze zasedání výběrové komise dotačního programu Podpora terénní sociální práce ze dne 8. března 2005, který byl předložen členům Rady a je přílohou tohoto zápisu.

 

S. Karásek otevřel rozpravu k tomuto bodu. J. Baláž požádal D. Beňáka o sdělení důvodů proč nebyla podpořena žádost města Bruntál. Ze záznamu výběrové komise vyplývá, že výběrová komise se rozhodla žádost obsahově neposuzovat, a to z důvodu nesplnění formálních náležitostí v bodě f) Metodického pokynu. Žadatel zaslal ověřené usnesení zastupitelstva schvalující rozpočet města na rok 2005, dále žadatel zaslal dopis starosty města na vedoucí odboru kanceláře tajemníka, v příloze dopisu jsou identifikovány položky určené pro TSP, žadatel také zaslal dokument podepsaný třinácti z dvaceti čtyř zastupitelů města potvrzující podání žádosti a finanční spoluúčast města ve výši 50 000,- Kč.

J. Baláž informoval zúčastněné o tom, že město Bruntál fakticky zaměstnává terénní sociální pracovníky i bez schválené dotace, ale v případě neobdržení dotace je velká pravděpodobnost, že město terénní sociální pracovníky propustí (finanční prostředky určené na spoluúčast města stačí na platy terénních sociálních pracovníků do května) a kontinuita práce nebude zaručena. Z těchto důvodů J. Baláž požádal Radu o schválení dotace městu Bruntál s tím, že starosta města zaslal průvodní dopis, upřesňující žádost. Zástupci MPO a MPSV vyjádřili nesouhlas s takovým návrhem a doporučili, ať se město Bruntál přihlásí do druhého kola dotačního řízení.

 

S. Karásek dal o návrhu J. Baláže hlasovat:

 

Rada schvaluje žádost města Bruntál ve výši 110 000,- Kč za podmínky finanční spoluúčasti 50 000,- Kč (45,5 %).

 

Pro 15 členů, proti 0, zdrželo se hlasování 3

 

S. Karásek dal hlasovat o druhém návrhu usnesení:

 

Rada bere na vědomí záznam z jednání Výběrové komise dotačního programu Podpora terénní sociální práce. Rada schvaluje poskytnutí dotace 37 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 a 4 Záznamu ze zasedání výběrové komise dotačního programu Podpora terénní sociální práce v celkové výši 7 241 627,- Kč.

Pro 18 členů, proti 0, zdrželo se hlasování 0

 

Rada doporučuje Úřadu vlády požádat Ministerstvo financí o rozpočtové opatření, jimž se  převede  částku 10 000 tis. Kč na realizaci programu Podpora terénní sociální práce pro rok 2005 z položky Podpora projektů integrace romské komunity kapitoly VPS státního rozpočtu do položky 5323 „terénní sociální práce“ § 6141 kapitoly 304 Úřadu vlády ČR.

 

Pro 18 členů, proti 0, zdrželo se hlasování 0

 

Třetí návrh usnesení se týká přesunu 2 990 000,- Kč z dotačního programu pro NNO do dotačního programu Podpory TSP. Je to čistě technické opatření, jež může učinit Ministerstvo financí na základě usnesení Rady. Rada tento záměr již diskutovala na svém říjnovém             i prosincovém zasedání, nemohla však doporučit přesun této částky, protože nebyl schválený státní rozpočet. S. Karásek dal hlasovat o třetím návrhu usnesení:

Rada doporučuje Ministerstvu financí převést částku 2 990 000,- Kč na realizaci programu Podpora terénní sociální práce pro rok 2005 z položky Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků kapitoly VPS do položky 5323 „terénní sociální práce“ § 6141 kapitoly 304 Úřadu vlády ČR.

Pro 17 členů, proti 0, zdržel se hlasování 1

 

S. Karásek dal hlasovat o čtvrtém návrhu usnesení.

 

Rada ukládá předsedovi Rady, aby ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády ČR vyhlásil druhé kolo dotačního programu Podpora terénní sociální práce 2005. Lhůta na podávání žádostí musí činit 50 dnů ode dne vyhlášení dotačního řízení.

 

Pro 18 členů, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

Ad 2) Informaci o dotačním programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků 2005 představil Z. Duna. Na posledním zasedání Rady byl schválen záměr  dotačního programu na jehož základě kancelář Rady zpracovala novou grantovou dokumentaci, včetně Metodického pokynu, pravidel pro hodnocení, statutu výběrové komise a formulářů žádostí. Tento materiál byl zaslán do připomínek místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti a posléze 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí. Po vypořádání připomínek byl materiál zkompletován a zaslán k podpisu místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti. Po jeho podepsání bude materiál zaslán k podpisu 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí. Po obdržení dokumentace podepsané oběma místopředsedy bude program vyhlášen. Lhůta na podávání žádostí bude činit 30 dnů ode dne vyhlášení dotačního řízení. Předpoklad je, že během května budou známy výsledky dotačního řízení a během června by žadatelé mohli obdržet finanční prostředky.

 

K. Holomek vyjádřil značné rozhořčení nad zpožděním vyhlášení tohoto dotačního programu a nad kontinuální neúčastí předsedy Rady na zasedáních Rady. Dodal také, že se do této chvíle nepodařilo žádnému z romských členů Rady s předsedou Rady sejít a podělit se           o názory na činnost Rady. Z těchto důvodů požádal o hlasování k návrhu usnesení, který přednesl (viz níže). S. Karásek vyjádřil nesouhlas s tímto návrhem a vysvětlil, že jej místopředseda vlády pověřil svým zástupcem v této Radě a výkonem všech pravomocí v případě jeho nepřítomnosti. Předseda Rady pak přenáší závěry ze zasedání Rady do vlády. S. Karásek také přislíbil, že udělá vše pro to, aby uspíšil vyhlášení dotačního programu. I. Mllerová poděkovala panu Karáskovi za jeho snahu a dosavadní činnost, připomněla však, že členové Rady potřebují komunikovat s předsedou, potřebují, aby je vyslechl. Tím, že se předseda nezúčastnil ani jednoho zasedání Rady, snižuje autoritu této instituce, zasedání Rady se přestávají účastnit náměstci jednotlivých resortů a posílají za sebe pracovníky, kteří často nemají ani hlasovací právo. J. Baláž v této souvislosti navrhl, aby kancelář Rady dostala za úkol svolání tiskové konference po příštím zasedání Rady, na kterém se budou prezentovat výsledky činnosti Rady a problémy, se kterými se Rada potýká.   

 

S. Karásek dal hlasovat o obou návrzích.

 

Rada vlády ČR pro záležitostí romské komunity vnímá s nelibostí nedostatečnou komunikaci předsedy Rady s Radou a jeho neúčast na zasedáních Rady. Považuje to za snižování autority Rady a v důsledku toho za nízkou podporu programu integrace Romů ve vládě. Považuje to také za hlavní příčinu zpoždění vyhlášení programu inkluze Romů a vážné ohrožení existence nevládního romského sektoru.  

 

Pro 10 členů, proti 4, zdrželi se hlasování 4

 

Rada vlády pro záležitosti romské komunity ukládá kanceláři Rady zajistit tiskovou konferenci po ukončení příštího zasedání Rady.

 

Pro 12 členů, proti 5, zdrželi se hlasování 2

S. Karásek dal hlasovat o návrhu usnesení, kterým Rada doporučuje přesun finančních prostředků z kapitoly VPS do kapitoly MPSV, aby byl umožněn přesun dotací pro NNO, které obdrží z dotačního programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků 2005.

 

Rada doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí požádat Ministerstvo financí                o rozpočtové opatření, jímž požádá  převést částku 27 010 000,- Kč z položky Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků kapitoly VPS do  kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro 19 členů,  proti 0, zdrželi se hlasování 0

 

Ad 3) Členové Rady obdrželi v příloze k pozvánce na zasedání Rady Zprávu o stavu romských komunit (informaci o vzniku a zdrojích informací podal V. Sekyt) a Návrh revidované Koncepce romské integrace (informaci o metodě vzniku a stěžejních bodech návrhu Koncepce podal Cz. Walek). K. Holomek reagoval, že Zpráva příliš odkazuje na jeden názorový proud reprezentovaný M. Jakoubkem a pomíjí další zásadní zdroj informací, Muzeum romské kultury. Dále vzpomněl, že mu ve zprávě chybí informace o probíhajícím vyšetřování případů sterilizace. V souvislosti se svojí svízelnou osobní situací M. Eremiáš apeloval na Radu, aby se začala zabývat otázkou nezaměstnanosti Romů a poukázal na fakt, že pokud jsou romští členové Rady nezaměstnaní, je pro ně velmi obtížné prosazovat sebelepší Koncepci hlásající nutnost zvyšování zaměstnanosti mezi Romy. S. Karásek přislíbil, že bude řešit situaci M. Eremiáše individuálně. Členové Rady se shodli, že i když je návrh revidované Koncepce dobře popisně zpracován, je to pokračování Zprávy o stavu romských komunit a chybí jasné cíle a úkoly pro konkrétní resorty v letech 2005, 2006, 2007. Proto Rada doporučuje kanceláři Rady vytvořit k Návrhu revidované Koncepce realizační plán (deset bodů co má být v příštím období realizováno jednotlivými resorty). Rada nespecifikovala, zda tento realizační plán musí být součástí předkládaného návrhu, nebo to bude odlišný materiál předložený vládě.  

 

S. Karásek přesunul projednávání bodů 4 – 7 na příští zasedání Rady a zahájil projednávání bodu různé.

 

Ad 8) Organizace DROM požádala Radu o podporu dvou projektů, které bude podávat v rámci priority 2.1. Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (členové Rady obdrželi tyto žádosti elektronicky). První se týká zdravotních sociálních pomocníků pracujících v sociálně vyloučených lokalitách, druhý se jmenuje „Dvoustupňový vzdělávací program Drom pro TSP“. Členové Rady odmítli o této žádosti hlasovat, někteří členové Rady jsou zároveň poskytovali těchto dotací, a šlo by tedy o střet zájmu. Členové Rady také požádali kancelář, aby podobné žádosti již nebyly na zasedání Rady předkládány.

 

Na závěr zasedání Rady se M. Eremiáš zmínil, že Slovenská republika již rozhodla                 o schématu rozdělování Evropských strukturálních fondů od roku 2007, včetně programu přímo zacíleného na Romy. V této souvislosti se M. Eremiáš dotazoval, zda existuje možnost vytvořit v ČR podobný systém. S. Karásek rozhodl, že i toto téma přesune na příští zasedání Rady.  

 

Zapsal: Czeslaw Walek

 

 

Ověřil: Svatopluk Karásek