Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Zápis (č. KRP 3/2004) z řádného zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, ze dne 28. června 2004


DATUM A ČAS:

28. června 2004, 14:00


MÍSTO KONÁNÍ:

Úřad vlády ČR, nábř. Edvarda Beneše 1, Praha 1


PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:

Petr Mareš (místopředseda vlády) – předseda Rady

Karel Holomek (Jihomoravský kraj) – 2. místopředseda

Jan Balog (Praha)

Anna Cínová (Liberecký kraj)

Ondřej Giňa (Plzeňský kraj)

Květa Jačová (Karlovarský kraj)

Václav Kotlár (Pardubický kraj)

Miloslav Koudelný (MV)

Jaroslav Müllner (MŠMT)

Lýdie Poláčková (Moravskoslezský kraj)

Pavel Šafařík (MF)


STÁLÍ ZÁSTUPCI:

Marián Eremiáš, stálý zástupce Mateje Šarköziho

Květoslava Gabrielová, stálá zástupkyně Zdeňka Nováka (MK)

Miroslav Grejcar, stálý zástupce Ivety Milerové

Věra Jeřábková, stálá zástupkyně Pavla vošahlíka (MZV)

Radek Jiránek, stálý zástupce Miloslava Koudelného (MV ČR)

Petr Kaplan, stálý zástupce Tomáše Špirocha (MPSV)

Josef Píša, stálý zástupce Václava Petříčka (MPO)

Josef Prokeš, stálý zástupce Jaroslavy Přibylové (MO)

Pavel Rotyka, stálý zástupce Jakuba Camrdy (MSP)

Petr Víšek, stálý zástupce Ludmily Müllerové (MPSV)


NEPŘÍTOMNÍ

Jan Jařab (zmocněnec vlády ČR pro LP) – 1.místopředseda

ČLENOVÉ:

Jakub Camrda (MS)

Pavel Horváth (Královéhradecký kraj)

Radek Horvát (Středočeský kraj)

Roman Horváth (kraj Vysočina)

Vladimír Horváth (Olomoucký kraj)

Iveta Millerová (Ústecký kraj)

Ludmila Müllerová ((MPSV)

Zdeněk Novák (MK)

Václav Petříček (MPO)

Jaroslava Přibylová (MO)

Jan Rác (Zlínský kraj)

Matej Šarközi (Jihočeský kraj)

Milan Špaček (MZ)

Tomáš Špiroch (MPSV)

František Vnouček (MMR)

Pavel Vošalík (MZV)


HOSTÉ: Jiřina Bradová (Zlínský kraj)

Dagmar Dvořáková (AV ČR)

Klára Filipová (SMO ČR)

Monika Ladmanová (OSF)

Drahoslav Matonoha (MPSV)

Věra Pelíšková (MMR)

Helena Petroková (MPSV)

Radka Soukupová (MMR)

Jarmila Škvrnová (UV ČR)

Karel Tomek (MŠMT)

Vlasta Vrcholová (MZdr.)


ZA KANCELÁŘ:

Czeslaw Walek – ředitel kanceláře

Hana Fišerová

Kateřina Jacques

Viktor Sekyt


PROGRAM:

1. Studie proveditelnosti k předcházení sociálnímu vyloučení

2. Návrh rozdělení zůstatku z Programu sociální inkluze příslušníků romských komunit

3. Informace o Společném regionálním operačním programu (SROP) a možnosti jeho využití pro projekty předcházející sociálnímu vyloučení romských komunit

4. Informace o Evropském sociálním fondu (ESF) a možnosti jeho využití pro projekty předcházející sociálnímu vyloučení romských komunit

5. Různé


Zasedání Rady řídil předseda Rady, místopředseda vlády Petr Mareš


1. Studie proveditelnosti k předcházení sociálnímu vyloučení


Cz. Walek krátce informoval o zapracovaných změnách ve Studii proveditelnosti (byla členům Rady rozeslána předem) v intencích diskuse z minulého mimořádného zasedání Rady. Vedle odstranění drobných chyb se jednalo hlavně o tato doplnění:

Str. 8 – principy činnosti agentury

Str. 9 – mandát a kompetence

Str. 10 – vztah agentury k jiným institucím a programovým dokumentům

Str. 11 – rozfázování činnosti agentury

Str. 26 – zdroje financování agentury


K. Holomek vyjádřil nespokojenost s tím, že:

- ve studii nejsou přesně specifikovány fondy ze kterých bude agentura financována,

- není uvedeno zda a jak bude agentura realizovat rozvoj romského jazyka a romské identity,

- není uvedeno jak budou Romové účastni v činnosti agentury.

Doporučil předložit studii proveditelnosti k celoromské, případně celospolečenské diskuzi.


J. Müllner doporučil znovu se podívat na čísla uvedená ve studii. Současně se omluvil, že neměl čas se se studií blíže seznámit a přislíbil, že případné další návrhy dodá písemně.


P. Mareš k připomínce K. Holomka navrhl, aby romská identita byla zmíněná hned v úvodu studie.


K. Holomek souhlasil s uvedením identity v úvodu studie, zdůraznil však nutnost zpřesnit financování agentury a vyčlenit fondy na odborné expertízy.


Cz. Walek připomenul, že agentura bude mít hlavní zadání sociální začleňování jedinců a skupin ohrožených sociální exkluzí, respektive již ze společnosti vyčleněných, záležitosti vzdělávání, jazyka a kultury zůstanou i nadále v resortech MŠMT a MK.


M. Koudelný doporučil ve studii zpřesnit a konkretizovat návaznost agentury na resorty a na orgány samospráv. Dále upozornil, že agentura nebude jen pro Romy, ale i pro ostatní sociálně vyloučené.


P. Mareš požádal o písemné zaslání všech dalších připomínek.


M. Koudelný vyjádřil názor, že otázka identity patří jednoznačně do koncepce romské integrace, nepatří však do studie proveditelnosti.


P. Víšek upozornil, že přílišné zdůrazňování identity, pokud tato je založena převážně na zdůrazňování rozdílů (identita odporu) je spíše překážkou integrace. Agentura by měla řešit především problém sociálního vyloučení, problém identity si musí řešit Romové sami, je třeba jim k tomu jen vytvořit standardní podmínky a těmi je právě odstranění diskriminace a sociálního vyloučení.


Cz. Walek navrhl, aby po zapracování písemně zaslaných připomínek členové Rady hlasovali o studii proveditelnosti pro urychlení per rozlam.


V. Jeřábková doporučila, aby Rada alespoň rozhodla, kterou variantu z dvou uvedených vládě doporučí.


M. Koudelný se otázal P. Víška, kterou variantu by MPSV upřednostnilo.


P. Víšek zdůraznil, že může mluvit pouze za sebe neb na ministerstvu věc dosud nebyla diskutována, že ale předpokládá, že průchodnější by byla varianta příspěvkové organizace.


J. Píša upozornil, že pokud by byla upřednostněna obecně prospěšná společnost, bylo by obtížné organizaci financovat jinak než prostřednictvím grantů, proto by doporučil příspěvkovou organizaci.


J. Müllner doporučil totéž.


P. Mareš nechal hlasovat, pro OPS se nevyslovil nikdo, 3 se zdrželi hlasování, pro organizační složku státu 18:


Usnesení: Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity doporučí vládě variantu agentury ve formě organizační složky státu“.


O preferencích při kterém resortu by měla být agentura zřízená Rada nebude rozhodovat.


P. Mareš navrhl hlasovat o tomto usnesení:


Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity přerušila projednávání Studie proveditelnosti agentury s tím, že členové zašlou do 14 dnů písemně své připomínky, které kancelář zapracuje a nové znění Studie nechá schválit na mimořádném zasedání Rady“.


Hlasování: 20 pro, 1 se zdržel hlasování, usnesení bylo přijato.


2. Návrh rozdělení zůstatku z Programu sociální inkluze příslušníků romských komunit


Cz. Walek připomenul jak vznikl zůstatek – jedna z organizací, které byly vybrány peníze nepřijala. Rada na svém zasedání 29. března 2004 doporučila Ministerstvu financí převést finanční zůstatek 847 000,- Kč z položky Podpora projektů integrace romské komunity kapitoly VPS státního rozpočtu do kapitoly VPS – Úřad vlády. Kancelář požádala MF o stanovisko k tomuto doporučení, a to v dopise ze dne 21. června nedoporučilo přesun finančního zůstatku do položky Úřadu vlády kapitoly VPS z důvodu vymezení účelu. V témže dopise, však Ministerstvo financí souhlasí s přesunem finančního zůstatku do položky Podpora projektů integrace romské komunity kapitoly VPS na podporu sub-programu terénní sociální práce.V. Sekyt objasnil proč město Karviná nedostalo dotaci na terénní sociální práci a jaké potíže to městu způsobilo. Současně představil žádost města o dotaci na tyto pracovníky na zbytek roku (kopie žádosti byla členům rozdána).


P. Mareš doporučil, aby dotace ve výši cca 200 tis. Kč byla městu poskytnuta. Navrhl usnesení ve znění: Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity doporučuje ministerstvu financí převést finanční zůstatek ve výši 194 410,- Kč z položky Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků do položky Podpora projektů integrace romské komunity kapitoly VPS státního rozpočtu na podporu sub-programu terénní sociální práce.“


O návrhu nechal hlasovat: 20 hlasů pro, jeden se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato.Po krátké přestávce se řízení zasedání ujal 2. místopředseda ing. Karel Holomek.


3. Informace o Společném regionálním operačním programu (SROP) a možnosti jeho využití pro projekty předcházející sociálnímu vyloučení romských komunit


Informaci presentovala R. Soukupová z ministerstva pro místní rozvoj. SROP je mimo jiné určen i ke zkvalitnění vybavení neziskových organizací, k posilování sociální integrity, k rozvoji lidských zdrojů a pomoci sociálně ohroženým osobám.

Podrobné informace lze nalézt na internetových stránkách:


www.strukturalni.fondy.cz

www.mmr.cz

případné dotazy na e-mail: sourd@mmr.cz


  1. Informace o Evropském sociálním fondu (ESF) a možnosti jeho využití pro projekty předcházející sociálnímu vyloučení romských komunit


Podrobnou informaci o Evropském sociálním fondu podala H. Petroková, z ministerstva práce a sociálních věcí.


Obsáhlé informace o tomto fondu lze rovněž najít na adrese www.esfcr.cz


5. Různé


D. Dvořáková informovala o projektu Akademie věd ČR Ethnic, který je realizován v šesti zemích – Rakousku, Velké Britanii, Itálii, na Slovensku, v České republice a v Maďarsku. V rámci tohoto projektu jsou příslušníci menšin seznamováni s prací vědců, mohou navštívit špičková vědecká pracoviště a s vědci diskutovat. Další informace lze nalézt na :

www.bit.ac.at/Ethnic/index.html


Cz. Walek informoval o přijetí třetí aktualizované Koncepce romské integrace vládou ČR. Koncepce je rovněž na adrese: www.vlada.cz


K. ing. Karel Holomek doporučil, aby text Koncepce byl rozeslán spolu se zápisem z jednání Rady, poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.Zapsal: Viktor Sekyt 1. července 2004


Ověřil: Karel Holomek