Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Zápis (č. KRP 1/2006) ze zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

ze dne 30. ledna 2006

30. ledna 2006, 14:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ:
Úřad vlády ČR

PŘÍTOMNÍ

ČLENOVÉ RADY:

Jan Balog (hl. m. Praha)

Anna Cínová (Liberecký kraj)

Karel Holomek (Jihomoravský kraj)

Ivo Hartmann (MSP ČR)

Lucie Horváthová (Pardubický kraj)

Svatopluk Karásek (zmocněnec vlády ČR pro LP)

Miloslav Koudelný (MV ČR)

Milan Kováč (Karlovarský kraj)

Jaroslav Müllner (MŠMT ČR)

Jan Málek (MF ČR)

Lýdia Poláčková (Moravskoslezský kraj)

STÁLÍ ZÁSTUPCI:

Květoslava Gabrielová, stálá zástupkyně Petra Koutného

(MK ČR)

Martina Gazdíková, stálá zástupkyně Vladimíra Horvátha

(Olomoucký kraj)

Petr Kaplan, stálý zástupce Evy Šmejkalové (MPSV ČR)

Věra Pelíšková, stálá zástupkyně Jiřího Vačkáře (MMR ČR)

Jaroslav Píša, stálý zástupce Václava Petříčka (MPO ČR)

Josef Prokeš, stálý zástupce Jaroslavy Přibylové (MO ČR)

Klára Tomková, stálá zástupkyně Mariána Hoška (MPSV ČR)

Vlasta Vrchotová, stálá zástupkyně Antonína Pečenky (MZ ČR)

NEPŘÍTOMNÍ

ČLENOVÉ RADY:

Marián Eremiáš (Jihočeský kraj)

Ondřej Giňa (Plzeňský kraj)

Radek Horvát (Středočeský kraj)

Vladimír Horváth (Olomoucký kraj)

Marián Hošek (MPSV ČR)

Petr Koutný (MK ČR)

Antonín Pečenka (MZ ČR)

Lenka Kurová (Královéhrad. kraj)

Iveta Millerová (Ústecký kraj)

Pavel Němec (místopředseda vlády a ministr spravedlnosti)

Jaroslava Přibylová (MO ČR)

Václav Petříček (MPO ČR)

Jan Rác (Zlínský kraj)

Eva Šmejkalová (MPSV ČR)

Pavel Svoboda (MZV ČR)

Ladislav Vašek (kraj Vysočina)

Jiří Vačkář (MMR ČR)

HOSTÉ: Andrea Baršová (ÚV ČR)

Ladislav Bílý (ROS Karlovy Vary)

Kateřina Jacques (ÚV ČR)

Radek Taptič (MPSV ČR)

Ivan Veselý (Dženo)

Martin Bouček (MZV ČR)

Miroslav Daněk (MMR ČR)

Zdeňka Kučerová (MPSV ČR)

ZA KANCELÁŘ:

Hynek Bečvář

Zdeněk Duna

Hana Fišerová

Marie Kalábová

Czeslaw Walek

Program:

1. Zahájení.

2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím v rámci dotačního programu Podpora terénní práce 2006 na základě doporučení výběrové komise programu.

3. Poskytování finanční pomoci z evropských strukturálních fondů v období 2007 – 2013.

4. Vývoj událostí ve věci památníku na místě koncentračního tábora v Letech u Písku.

5. Různé.

Jednání řídil Svatopluk Karásek 1. místopředseda Rady

Na úvod jednání Svatopluk Karásek navrhl, aby byla do programu zařazena diskuze o vývoji události ve věci památníku na místě koncentračního tábora v Letech u Písku. S takto navrženým programem všichni přítomní souhlasili.

Ad 1) Marie Kalábová, tajemnice výběrové komise dotačního programu Podpora terénní práce 2006, prezentovala závěry a doporučení výběrové komise.

a) Registrace žádostí

Celkem bylo zaregistrováno 53 došlých žádostí o dotaci. Celková částka, o kterou si obce žádají, je 11 775 033,- Kč. Přidělená částka ze státního rozpočtu je 13 mil. Kč, proto zbývá 1 224 967,- Kč.

Z 53 zaregistrovaných žádostí splnilo předepsané formální náležitosti dle čl. VI odst. 2 písm. a) až f) Metodického pokynu pro žadatele o dotaci na program Podpora terénní práce
35 žádostí.

17 žádostí nemělo doloženo usnesení zastupitelstev, která zasedala - vzhledem ke konci roku - po termínu odeslání žádosti.

1 žádost (Vsetín - požadavek 480 000,- Kč) byla zaslána po stanoveném termínu (razítko pošty 12. 12. 2005).

b) Posouzení žádostí

Výběrová komise zasedla dne 19. prosince 2005. Komise rozhodla, že vzhledem ke stanoveným podmínkám je podmínka včasného zaslání žádosti bezpodmínečná a žádost Vsetína neposuzovala a doporučila přesunout žádost do II. kola. Komise se dohodla, že obce, jejichž zastupitelstva se scházejí po stanoveném termínu, budou vyzvány k doplnění chybějícího dokumentu do konce roku 2005. Pokud nesplní tuto podmínku, budou žádosti přesunuty též do II. kola.

Výběrová komise posuzovala 52 z celkového počtu 53 zaregistrovaných žádostí v celkové částce 11 295 033,- Kč, z čehož 1 obec (Vejprty) žádá o prominutí spoluúčasti.

Kancelář Rady v souladu se závěry výběrové komise zaslala e-mailem 17ti žadatelům výzvu o doplnění žádosti o usnesení zastupitelstva a dalším 8 žadatelům výzvu k zaslání vysvětlení některých položek nebo k formální úpravě rozpočtu (špatně uvedené položky dle rozpočtové skladby). Všechny vyzvané obce dodaly požadované dokumenty ve stanoveném termínu.

Na závěr zasedání, výběrová komise přijala následující doporučení:

Výběrová komise dotačního programu Podpora terénní práce doporučuje Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity schválit žádosti obsažené v tabulce č.1.

Výběrová komise doporučuje vyhovět obci Vejprty ve věci prominutí spoluúčasti za podmínky krácení dotace o nájem kanceláře ve výši 18 000,-Kč.

Výběrová komise doporučuje vyhlásit II. kolo výběrového řízení dotačního programu a stanovit lhůtu na podávání žádostí na 60 dnů.

Výběrová komise doporučuje přesunout žádost, která byla zaslána po termínu do II. kola výběrového řízení.

Výběrová komise dále doporučuje stanovit podmínku poskytnutí dotace v příštích letech obcím, které obdržely dotaci již třikrát – předložit plán rozvoje (komunitní plán) a jednoznačné zařazení terénního pracovníka v rámci úřadu (zaměstnání na dobu neurčitou a standardní platové podmínky.

Z 52 posuzovaných žádostí (viz tabulka č.1) výběrová komise doporučila:

· podpořit všechny žádosti uvedené v tabulce (všichni žadatelé, kteří byli vyzváni k doplnění žádosti, podmínku splnili) v celkové výši 11 295 033,- Kč.

· na zbývající částku z celkových 13 000 000,- Kč ve výši 1 704 967,- Kč vyhlásit II. kolo výběrového řízení.

c) Vyúčtování předchozí dotace

Všichni žadatelé zaslali vyúčtování dotace za rok 2005 .

Lýdie Poláčková požádala všechny členy Rady, aby zvážili doporučení výběrové komise o neschválené žádosti obce Vsetín z důvodu pozdního odeslání žádosti, a přesunutí této žádosti do II. kola dotačního programu. Svojí žádost zdůvodnila tím, že obdržela informace od krajské koordinátorky Zlínského kraje, že důvodem pozdního odeslání žádosti byla technická závada v podatelně obecního úřadu. Situace romských komunit ve Vsetíně je velmi komplikovaná a přesunutí žádosti do II. kola by mohlo způsobit přerušení terénní práce v této obci. Lýdie Poláčková proto požádala členy, aby dodatečně schválili dotaci na TP obci Vsetín. Marie Kalábová dodala, že obec Vsetín, má všechny požadované náležitosti splněny.

Svatopluk Karásek dal hlasovat o schválení žádosti o dotaci na terénního pracovníka obce Vsetín

pro 16 členů proti 0 členů zdrželi se hlasování 3 členové

Následně členové hlasovali o následujících usneseních:

Rada bere na vědomí záznam z jednání Výběrové komise dotačního programu Podpora terénní práce. Rada schvaluje poskytnutí dotace 53 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 Záznamu ze zasedání výběrové komise dotačního programu Podpora terénní práce v celkové výši 11 775 035,- Kč.

pro 19 členů proti 0 členů zdrželo se hlasování 0 členů

Rada ukládá předsedovi Rady, aby ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády ČR vyhlásil druhé kolo dotačního programu Podpora terénní práce 2006. Lhůta na podávání žádostí musí činit 60 dnů ode dne vyhlášení dotačního řízení.

pro 19 členů proti 0 členů zdrželo se hlasování 0 členů

Rada ukládá kanceláři Rady zapracovat všechny věcné připomínky a návrhy výběrové komise do návrhu Metodického pokynu pro žadatele o dotaci na program Podpora terénní práce 2007.

pro 19 členů proti 0 členů zdrželo se hlasování 0 členů

Ad 2) V současné době probíhá příprava nového schématu přerozdělování finanční pomoci z evropských strukturálních fondů v letech 2007 – 2013. Z tohoto důvodu byli zástupci jednotlivých resortů, kteří jsou zodpovědní za přípravu nových operačních programů, požádání o stručnou informaci na toto téma. Zástupci MMR a MPSV před prezentací svých příspěvků upozornili na fakt, že operační programy jsou v současné době připravovány, a tudíž návrhy, kterou jsou prezentovány, se mohou změnit (viz přílohy). Zástupkyně MPSV zmínila, že jako jeden z návrhu je v rámci Operačního programu zaměstnanost a lidské zdroje navrhnuto specifické opatření na podporu integrace sociálně vyloučených romských komunit, což členové Rady přijali velmi kladně a tento návrh podpořili.

V průběhu diskuze byl zástupce MMR dotázán, zda sociální bydlení a investice do eliminace ghett (prostorově a sociálně vyloučených enkláv) jsou zahrnuty do oblastí, které budou pokryty finanční pomoci z evropských strukturálních fondů. Členové podtrhli, že tato oblast je pro Romy obzvlášť důležitá, lze říci, že bydlení je základ jakéhokoliv úspěchu v oblasti integrace Romů. Pokud tento aspekt nebude v rámci evropských strukturálních fondů finančně podporován, všechny snahy o zlepšení zaměstnanosti či vzdělávání Romů budou neúspěšné. Zástupce MMR přiznal, že sociální bydlení je navrženo do oblastí, které by měly být z fondů podporovány, je však na vyjednávání s Evropskou komisí, zda tuto oblast akceptuje, či nikoliv. Evropská komise totiž dlouhodobě odmítala podporovat oblast bydlení, tento názorový proud byl však změněn s příchodem nových členských zemí. Státy V4 společně lobují za to, aby oblast sociálního bydlení byla do oblastí podpory zahrnuta. Je však nutné dodat, že pokud bude Evropská komise souhlasit s podporou sociálního bydlení, budou to prostředky pouze na rekonstrukci bytů, ne na výstavbu bytů nových. S tímto členové Rady nevyjádřili uspokojení. Na závěr Ivo Hartmann navrhl, aby se Rada tímto tématem zabývala detailněji na svém dalším zasedání, kdy již budou programové dokumenty připraveny v konečné podobě před schválením Evropskou komisí.

Ad 3) Svatopluk Karásek informoval členy Rady o aktivitách ve věci památníku na místě bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku. Informoval členy o jeho setkání se zástupci firmy Agpi, která vlastní velkovýkrmnu vepřů. Jejich stanovisko je neměnné a trvají na odstěhování vepřína pouze za předpokladu, že firma obdrží náhradní velkovýkrmnu vepřů, do které se přestěhuje. Toto se ukázalo jako příliš nákladné. Vzhledem k tomu, že předseda vlády Jiří Paroubek považuje vyřízení této záležitosti za prioritní, požádal ministerstvo zemědělství ať převezme iniciativu a prošetří další možné cesty vykoupení velkovýkrmny vepřů. Za tímto účelem byla také vytvořená meziresortní pracovní skupina, která se sejde 13. února 2006, a jejímž úkolem je příprava strategického plánu vykoupení velkovýkrmny vepřů v Letech u Písku do konce tohoto volebního období. Zmocněnec bude v této pracovní skupině zastupován Kateřinou Jacques.

Karel Holomek informoval členy Rady o svém vystoupení ve Štrasburku dne 17. ledna 2006 u příležitosti otevření výstavy o romském holocaustu, ve kterém kritizoval některé české europoslance (ODS a jednoho za KSČM) a prezidenta Václava Klause za jejich výroky o táboře v Letech u Písku. Dále společně s Janem Balogem a Lucii Horváthovou navrhli Radě k přijetí usnesení v následujícím znění:

1. Rada vyzývá vládu, aby splnila svůj závazek vyslovený jejím předsedou Ing. Jiřím Paroubkem směřující k odstranění velkovýkrmny vepřů v Letech u Písku, a to do skončení tohoto volebního období. Rada pokládá umístění této farmy v daném místě nadále za nepřijatelné s ohledem na pietu vůči genocidě Romů a Židů a s ohledem na přístup mezinárodní veřejnosti.

2. Rada vyzývá MV ČR, aby vykonalo veškeré kroky vedoucí k zákazu neonacistických stran a hnutí, které popírají romský holocaust, a to posouzením všech aspektů, které tato hnutí a strany vykonávají, tj. mimo jiné i konkrétní projevy na veřejnosti a personální obsazení těchto stran a hnutí. Tento způsob hodnocení zahrnout do kritérií posuzování legality či zákazu.

Miloslav Koudelný navrhl změnu obou usnesení. V prvním případě si nebyl jist, do jaké míry se předseda vlády zavázal, aby velkovýkrmna vepřů v Letech u Písku byla odstraněna, ve druhém případě potvrdil, že aplikovat toto usnesení bude vyžadovat i legislativní změny, a požadavek na kontrolu personálního obsazení stran bude velmi problematické. Navrhovatelé souhlasili s modifikací prvního návrhu usnesení, trvali však na znění druhého návrhu, a to z důvodu toho, že právě personální obsazení radikálně pravicových stran je propojeno s neonacistickými skupinami. Někteří členové se také pozastavili nad skutečností, že ministerstvo vnitra má k dispozici pouze 2 experty na extremismus.

Svatopluk Karásek dal hlasovat o následujícím znění prvního usnesení:

Rada vítá vůli vyslovenou předsedou vlády Ing. Jiřím Paroubkem směřující k odstranění velkovýkrmny vepřů v Letech u Písku, a to do skončení tohoto volebního období. Rada plně podporuje tuto snahu. Rada pokládá umístění této farmy v daném místě za nadále nepřijatelné s ohledem na pietu vůči genocidě Romů a Židů a s ohledem na přístup mezinárodní veřejnosti.

pro 15 členů proti 0 členů zdržel se hlasování 1 člen

Svatopluk Karásek dal hlasovat o původním znění druhého návrhu usnesení:

Rada vyzývá MV ČR, aby vykonalo veškeré kroky vedoucí k zákazu neonacistických stran a hnutí, které popírají romský holocaust a to posouzením všech aspektů, které tato hnutí a strany vykonávají, tj. mimo jiné i konkrétní projevy na veřejnosti a personální obsazení těchto stran a hnutí. Tento způsob hodnocení zahrnout do kritérií posuzování legality či zákazu.

pro 10 členů proti 0 členů zdrželo se hlasování 4 členové

V bodě různé byli členové Rady informováni o materiálech, které kancelář Rady připravila a připravuje k projednání vládou, dále o vývoji dotačního programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků 2006 a havarijního fondu. Na závěr jednání Svatopluk Karásek poděkoval všem členům Rady za jejich činnost v tomto sboru a popřál jim mnoho úspěchů v dalších aktivitách.

Přílohy:

Prezentace MMR ČR

Prezentace MPSV ČR

Zapsal: Czeslaw Walek

Ověřil: Svatopluk Karásek

Připojené dokumenty