Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Zápis (č. KRP 4/2004) z mimořádného zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, ze dne 19. července 2004


DATUM A ČAS:

19. července 2004, 14:00

MÍSTO KONÁNÍ:

Úřad vlády ČR, nábř. Edvarda Beneše 1, Praha 1

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:

Karel Holomek (Jihomoravský kraj)

Anna Cínová (Liberecký kraj)

Lýdie Poláčková (Moravskoslezský kraj)

Petr Mareš (místopředseda vlády)

Jaroslav Müllner (MŠMT ČR)

Jan Jařab (zmocněnec vlády ČR pro LP)

Jaroslava Přibylová (MO ČR)

Ludmila Müllerová (MPSV ČR)
STÁLÍ ZÁSTUPCI:

Květoslava Gabrielová,

stálá zástupkyně Zdeňka Nováka (MK ČR)

Pavel Rotyka, stálý zástupce Jakuba Camrdy (MSP ČR)

Radek Jiránek, stálý zástupce Miloslava Koudelného (MV ČR)

Marián Eremiáš, stálý zástupce Mateje Šarköziho (Jihočeský kraj)

Milan Kováč, stálý zástupce Květy Jačové (Karlovarský kraj)


NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ:

Jan Balog (Praha)

Ondřej Giňa (Plzeňský kraj)

Vladimír Horváth (Olomoucký kraj)

Pavel Horváth (Královéhradecký kraj)

Radek Horvát (Středočeský kraj)

Iveta Millerová (Ústecký kraj)

Roman Horváth (kraj Vysočina)

Květa Jačová (Karlovarský kraj)

Václav Kotlár (Pardubický kraj)

Václav Petříček (MPO ČR)

Jan Rác (Zlínský kraj)

Pavel Šafařík (MF ČR)

Miloslav Koudelný (MV ČR)

Milan Špaček (MZ ČR)

Jakub Camrda (MSP ČR)

Tomáš Špiroch (MPSV ČR)

Zdeněk Novák (MK ČR)

HOSTÉ:

Václav Appl (MK ČR)

Petr Dobrociak (MF ČR)

Zbislav Morávek (MPSV ČR)

Pelíšková Věra (MMR ČR)

Radka Soukupová (MMR ČR)

Andrej Sulitka (Rada vlády ČR pro národnostní menšiny)


ZA KANCELÁŘ: David Beňák

Zdenek Duna

Hana Fišerová

Kateřina Jacques

Viktor Sekyt

Czeslaw Walek


Program:

1) Hlasování k návrhu studie proveditelnosti agentury k předcházení sociálnímu vyloučení;


ředitel kanceláře Rady navrhl doplnit program o bod:


2) Varianty využití finančního zůstatku z programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků.


Zasedání Rady vedl její předseda P. Mareš.


Hlavním důvodem mimořádného zasedání Rady bylo vyjádření k návrhu Studie proveditelnosti agentury k předcházení sociálnímu vyloučení. Protože však rada v počtu 13 členů a stálých zástupců nebyla usnášeníschopná nemohla přijmout závazné usnesení.


P. Mareš požádal Cz. Walka o informaci ke změnám návrhu studie od posledního zasedání. Cz. Walek připomněl, že členové Rady měli možnost zasílat své připomínky k návrhu studie do 12. července. Toto využili K. Holomek a O. Giňa, jakož i ministerstva kultury, pro místní rozvoj a vnitra. Změny ve studii ve značné míře odrážejí zaslané připomínky. J. Jařab navrhl, aby se principy činnosti agentury rozšířily o princip antidiskriminačního charakteru aktivit agentury. R. Jiránek doporučil, aby se v současné konstelaci sešla ad hoc pracovní skupina složená ze zástupců příslušných resortů a neziskových organizací, která může ještě dopracovat určité pasáže studie.

J. Müllner dodatečně navrhuje úpravu textu na str. 5 v části „vzdělanostní bariéra“ a na str. 8 a přislíbil zaslat text připomínek. Dal také k úvaze rozšíření úvodní části studie „hodnocení situace“ o hodnocení situace jiných sociálně slabých skupin, kromě romských komunit.


P. Mareš na závěr doporučil, aby se studie ještě upravila dle přednesených návrhů, a aby se o ní hlasovalo na příštím zasedání Rady, jež se bude konat v září. Protože nemělo smysl projednávat druhý navržený bod programu, ukončil předseda zasedání Rady.


Zapsal: Cz. Walek


Ověřil. J. Jařab


Přílohy:


  1. Podkladový materiál pro bod 2 jednání Rady

  2. Usnesení vlády z 16. června 2004 č. 607

  3. Koncepce romské integrace, 2004