Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí

vypisuje

výběrové řízení k poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2004 pro občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a obce, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti integrace romských komunit. Účelem tohoto řízení je zajistit podporu státu u projektů, které prostřednictvím poskytování sociálních služeb podporují integraci příslušníků romských komunit do většinové společnosti.


Vyhlášený program pro rok 2004

 

Vyhlašuje se pro rok 2004 dotační program Podpora sociální inkluze příslušníků romských komunit, který se skládá ze dvou sub-programů:

 • sub-program Podpory terénní sociální práce
  Sub-program je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací terénní sociální práce v sociálně znevýhodněných nebo sociálně vyloučených romských komunitách.
 • sub-program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků
  Sub-program je určen na výdaje spojené s realizací projektů v těchto oblastech:

v oblasti bydlení

  • podpora azylového ubytování

  • asistence při správě objektů

  • podpora právního poradenství


v oblasti zaměstnání

 • podpora při vytváření pracovních míst

 • asistence při zaměstnávání

 • rekvalifikační a kvalifikační kurzy

 • vznik chráněných dílen


v oblasti sociálních služeb

 • podpora terénní sociální práce

 • občanské a sociální poradenství

 • komunitní práce

Podmínky výběrového dotačního řízení

Projekt musí být realizován v roce 2004, musí být předložen na předepsaném formuláři "Žádost o dotaci z Programu podpory sociální inkluze v příslušníků romských komunit - sub-program Předcházení sociální vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků 2004" a Žádost o dotaci z Programu podpory sociální inkluze příslušníků romských komunit - sub-program Podpora terénní sociální práce 2004 s respektováním "Metodického pokynu pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Podpora sociální inkluze příslušníků romských komunit" a "Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" schválených usnesením vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001. Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici ve vrátnici detašovaného pracoviště Úřadu vlády ČR, Vladislavova 4 a na internetové adrese: www.vlada.cz .


Uzávěrka sub-programů:

 • sub-program Podpory terénní sociální práce 20. listopadu 2003

 • sub-program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků 22. října 2003


Vyplněné žádosti zasílejte v souladu s předepsaným vzorem obálky na adresu:


Úřad vlády ČR
kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1


Další podrobnosti vypsaného programu Podpora sociální inkluze příslušníků romských komunit jsou uvedeny v "Metodickém pokynu pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Podpora sociální inkluze příslušníků romských komunit".