Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny


Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity

ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí

vyhlašuje Výzvu k předkládání žádosti o finanční podporu

v rámci dotačního programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků

Vymezení programu:

Dotační program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků se skládá ze dvou sub-programů:

 • Sub-program poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučeným příslušníkům romských komunit na lokální úrovni (dále „lokální projekt“). Lokální projekt je projekt, který je realizován na území jedné nebo dvou obcí:

 

 1. v oblasti bydlení (zn. 1A), tj. poskytování služeb, jejichž cílem je zlepšení, udržení nebo získání ubytování (podpora, asistence, poradenství);


 1. v oblasti zaměstnanosti (zn. 1B), tj. poskytování takových služeb, jejichž cílem je vytváření pracovních míst pro klienty a asistence při hledání zaměstnání;


 1. v oblasti zdravotní (zn. 1C) tj. poskytování sociálně-zdravotních služeb sociálně vyloučeným příslušníkům romských komunit;


 1. v oblasti ostatní (zn. 1D), tj. podpora terénní sociální práce, vzdělávání terénních sociálních pracovníků, sociálně-právní poradenství a podpora provozu a aktivit komunitních center;

Minimální rozpočet jednoho lokálního projektu je 200 tis. Kč a maximální 750 tis. Kč

 

 • Sub-program podpory komplexních regionálních integračních aktivit zaměřených na romskou komunitu (dále „regionální projekt“) Regionální projekt je projekt, který je realizován na území nejméně čtyřech obcí v jednom regionu (kraji), po případě na území nejméně tří regionů (krajů). Krajem se rozumí kraj podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


 1. v oblasti sociálních služeb (zn. 2A), tj. podpora terénní sociální práce, vzdělávání terénních sociálních pracovníků, sociálně-právní poradenství, komunitní organizování;


 1. v oblasti bydlení (zn. 2B), tj. poskytování služeb, jejichž cílem je zlepšení, udržení nebo získání bydlení (podpora, asistence, poradenství);


 1. v oblasti podpory provozu a aktivit nízkoprahových center poskytujících zejména sociální a aktivizační služby (zn. 2C);


 1. v oblasti zaměstnanosti (zn. 2D) tj. poskytování takových služeb, jejichž cílem je vytváření pracovních míst pro klienty a asistence při hledání zaměstnání.

Minimální rozpočet jednoho regionálního projektu je 3 000 tis. Kč. Maximální výše není určena1.


Vymezení žadatelů o finanční podporu:

Žadatelem se rozumí ten, kdo splňuje podmínky pro podání žádosti podle Metodického pokynu pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků a podáním žádosti se uchází o dotaci ze státního rozpočtu. Žádost o dotaci mohou podat občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, které poskytují služby či realizují aktivity, které jsou v souladu s jejich stanovami/statutem a tímto Metodickým pokynem. Dotaci ze státního rozpočtu nelze poskytnout nadacím a nadačním fondům.


Míra podpory:

Od žadatelů je požadována minimální výše finanční spoluúčasti ve výši 30% celkových rozpočtovaných nákladů projektu. V případech zvláštního zřetele může výběrová komise doporučit poskytovateli snížení nebo prominutí finanční spoluúčasti žadatele. Žádost o snížení nebo prominutí spoluúčasti na projektu s podrobným zdůvodněním žadatel připojí k žádosti o dotaci.


Podmínky dotačního řízení:

Projekt musí být realizován v roce 2005, musí být předložen na předepsaném formuláři podle "Metodického pokynu pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků“ a musí splňovat všechny podmínky, které jsou tímto Metodickým pokynem stanoveny. Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici na internetové adrese: www.vlada.cz


Uzávěrka sub-programů:

Žádosti o dotaci na vypracované projekty (vždy originál a tři kopie) se odesílají nejpozději:.


 • Sub-program poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučeným příslušníkům romských komunit na lokální úrovni do 2. května 2005


 • Sub-program podpory komplexních regionálních integračních aktivit zaměřených na romskou komunitu – do 2. května 2005


Žádosti zasílejte doporučeně a v souladu s předepsaným vzorem obálky na adresu:


Úřad vlády ČR

kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

nábř. E. Beneše 4

118 01 Praha 1

1 V rozpočtu České republiky na rok 2005, v kapitole Všeobecná pokladní správa, položce Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků je částka ve výši 30 000 tis. Kč.

 

Metodický pokyn          Metodický pokyn MPSV          Žádost část A          Žádost část B          Vzor obálky          Statut výběrové komise          Pravidla pro hodnocení          Partnerství

 

Žádost část A          (word)

Žádost část B          (word)