Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

 

Zápis ze zasedání Výboru pro spolupráci se samosprávami ze dne 17. června 2005

Přítomní:

Jan Rác (předseda), Mgr. Kateřina Jacques (místopředsedkyně, tajemnice), Jan Balog (člen Rady), PhDr. Pavla Nachtmannová (Magistrát města Olomouc), Svatava Nováčková (náměstkyně primátora města Zlín), Mgr. Helena Balabánová (KÚ Moravskoslezského kraje-koordinátorka), PhDr. Renáta Köttnerová (KÚ Olomoucký kraj - koordinátorka), David Beňák,DiS (Kancelář Rady), Mgr. Viktor Sekyt (Kancelář Rady), JUDr. Jan Musil , PhD. (místostarosta Statutárního města Brno),  Ing. Milan Puchar (starosta města Krupka),  Ing. Radka Soukupová (SMO), Jana Žouželková (MÚ Přerov), Pavel Drahovzal (SMO), Radim Galuška (pracovník Městského úřadu Uherský Brod)

Omluveni:

JUDr. Josef Vedral (MV – zástupce ředitele odboru legislativy), PhDr. Imrich Vašečka (odborný asistent – Masarykova univerzita Brno), RNDr. Jiří Klíma (MMR), Mgr. Jiří Lifka (Veřejný ochránce práv).

Program:

1. Návrh změny statutu Výboru pro spolupráci se samosprávami.

2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím v rámci 2.kola dotačního programu „Podpora terénní sociální práce“ na základě doporučení výběrové komise programu.

3. Koncepce romské integrace a její implementace na místní úrovni

4. Dekáda romské inkluze mezinárodní aktivita realizovatelná v obcích

5. Různé

K bodu l:

Mgr. Viktor Sekyt seznámil s návrhem na sloučením Výboru pro spolupráci se samosprávami a Výboru pro koncepci romské integrace a návrhem nového Statutu pro sloučený výbor. Na revizi koncepce romské integrace v roce 2004 pracovaly skupiny odborníků, jejichž práci koordinoval a kompletoval integrační tým. Většina potenciálních členů Výboru pro koncepci romské integrace byla začleněná do některé z odborných skupin, nebo do integračního týmu a bylo by tedy zbytečné a zatěžující, aby se scházeli ještě na zvláštních zasedáních Výboru pro koncepci romské integraci. Koncepce romské integrace, zpracovaná odbornými skupinami a integračním týmem byla vládou schválena 4. května 2005 s tím, že nová aktualizovaná Koncepce má být vládě předložena až v roce 2007. V současné době tedy nejde o vytváření koncepce, ale o její naplňování. To je však především v rukou samospráv. Pokud tedy chceme zajistit naplňování koncepce, musíme spolupracovat se samosprávami a tuto spolupráci nejlépe zajistíme právě prostřednictvím Výboru Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity pro spolupráci se samosprávami. Z těchto důvodu se navrhuje oba výbory sloučit a vytvořit Výbor pro spolupráci se samosprávami a implementaci koncepce romské integrace.

K bodu 2:

Pan David Beňák informoval o průběhu 2. kola výběrového řízení dotačního programu Podpora terénní sociálních práce 2005. Dále každému členů výboru předal Přehled poskytnutých dotaci za rok 2004 podle krajů v grafickém zpracování.   

K bodu 3:

Pan Mgr. Viktor Sekyt seznámil s Koncepci a kriticky okomentoval její jednotlivé kapitoly: instituce a finance, antidiskriminační opatření, vyrovnávací postupy, sociální vyloučení, vzdělávání, trh práce, bydlení, sociální péče, zdravotní péče, bezpečnost a podpora jazyka a kultury. Informaci doplnila Mgr. Kateřina Jacques, která zdůraznila především klady koncepce. 

K bodu 4:

Pan Jan Rác krátce seznámil myšlenkou Dekády romské inkluze (2005 – 2015), která se zrodila během první regionální konference v roce 2003 v Budapešti. Tohoto jednání se zúčastnili Předsedové a členové vlád – Bulharska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Rumunska, Srbska a Černé Hory a Slovenska. Hlavními oblastmi naplňování dekády jsou: Vzdělávání, Zaměstnanost, Zdravotnictví a Bydlení. Všem byly rozdány brožury.

K bodu 5, různé:

Jan Rác, navrhl, aby se další setkání konala v předem dohodnutých termínech, aby si každý člen výboru mohl reservovat svůj čas.

Renáta Köttnerová, navrhla poslední pátky v měsíci září a listopadu 2005, s čímž ostatní členové vyjádřili předběžný souhlas.

Jan Balog, navrhl, aby na jednání výboru byli zváni jednotlivě hejtmani krajů, v nichž mají Romové problémy

Viktor Sekyt, seznámil výbor s dopisem z Ministerstva vnitra ze dne 18. května 2005 – odvolání člena pracovní skupiny pana JUDr. Milana Ďurica.

Radka Soukupová informovala, že Sociální komise SMO věnovala romské problematice  své poslední jednání za účasti Mgr. Sekyta.

Podněty pro koncipování čerpání strukturálních fondů v příštím programovacím období je možno uplatnit prostřednictvím R. Soukupové, členky Pracovní skupiny pro Rozvoj lidských zdrojů Řídícího a koordinačního výboru MMR.

Při MPSV vznikla Pracovní skupina pro romskou problematiku, která sleduje  čerpání  prostředků z Evropského sociálního fondu pro projekty určené romské komunitě.

     

Výbor pro spolupráci se samosprávami v průběhu jednání schválil toto usnesení:

  1. Výbor pro spolupráci se samosprávami souhlasí se sloučením tohoto Výboru s Výborem pro koncepci romské integrace a schvaluje návrh Statutu sloučeného Výboru pro spolupráci se samosprávami a implementaci koncepce romské integrace.

  1. Výbor pro spolupráci se samosprávami přijímá výzvu výběrové komise k propagaci terénní sociální práce a bude jednat s krajskými koordinátory romských poradců a řediteli krajských úřadů, aby v tomto směru působili na tajemníky obcí pověřených výkonem státní správy.

  1. Výbor pro spolupráci se samosprávami doporučuje Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity, aby vyhlásila dotační program „Podpora terénní práce“ na rok 2006 již v měsíci září 2005 se lhůtou podání přihlášek 60 kalendářních dnů.

  1. Výbor pro spolupráci se samosprávami pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení výboru přednesl na nejbližším zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Zapsali : Jan Rác, předseda výboru a Viktor Sekyt, pracovník kanceláře Rady